0345-0407 - Iohannes Chrysostomus - Homilia de capto Eutropio
This Text has been downloaded from Δρόμοι της Πίστης Ψηφιακή Πατρολογία
Charset and format of the text have been changed in order to make it possible the computation of analytic indexes and concordances.
Analytical indexes and concordances have been made by the Cooperatorum Veritatis Societas.

Homilia de capto Eutropio

[00001]    ΟΜΙΛΙΑ Ὅτε τῆς ἐκκλησίας ἔξω εὑρεθεὶς Εὐτρόπιος ἀπεσπάσθη, καὶ περὶ παραδείσου καὶ Γραφῶν, καὶ εἰς τὸ, Παρέστη ἡ βασίλισσα ἐκ δεξιῶν σου.

52.395

[00002]    αʹ.

[00003]    Ἡδὺς μὲν λειμὼν καὶ παράδεισος, πολὺ δὲ ἡδύτερον τῶν θείων Γραφῶν ἡ ἀνάγνωσις.

[00004]    Ἐκεῖ μὲν γάρ [52.396] ἐστιν ἄνθη μαραινόμενα, ἐνταῦθα δὲ νοήματα ἀκμάζοντα·

[00005]    ἐκεῖ ζέφυρος πνέων, ἐνταῦθα δὲ Πνεύματος αὔρα·

[00006]    ἐκεῖ ἄκανθαι αἱ τειχίζουσαι, ἐνταῦθα δὲ πρό [52.397] νοια Θεοῦ ἡ ἀσφαλιζομένη·

[00007]    ἐκεῖ τέττιγες ᾄδοντες, ἐνταῦθα δὲ προφῆται κελαδοῦντες·

[00008]    ἐκεῖ τέρψις ἀπὸ τῆς ὄψεως, ἐνταῦθα δὲ ὠφέλεια ἀπὸ τῆς ἀναγνώσεως.

[00009]    Ὁ παράδεισος ἐν ἑνὶ χωρίῳ, αἱ δὲ Γραφαὶ πανταχοῦ τῆς οἰκουμένης·

[00010]    ὁ παράδεισος δουλεύει καιρῶν ἀνάγκαις, αἱ δὲ Γραφαὶ καὶ ἐν χειμῶνι καὶ ἐν θέρει κομῶσι τοῖς φύλλοις, βρίθουσι τοῖς καρποῖς.

[00011]    Προσέχωμεν τοίνυν τῇ τῶν Γραφῶν ἀναγνώσει·

[00012]    ἐὰν γὰρ τῇ Γραφῇ προσέχῃς, ἐκβάλλει σου τὴν ἀθυμίαν, φυτεύει σου τὴν ἡδονὴν, ἀναιρεῖ τὴν κακίαν, ῥιζοῖ τὴν ἀρετὴν, οὐκ ἀφίησιν ἐν θορύβῳ πραγμάτων τὰ τῶν κλυδωνιζομένων πάσχειν.

[00013]    Ἡ θάλασσα μαίνεται, σὺ δὲ μετὰ γαλήνης πλέεις·

[00014]    ἔχεις γὰρ κυβερνήτην τῶν Γραφῶν τὴν ἀνάγνωσιν·

[00015]    τοῦτο γὰρ τὸ σχοινίον οὐ διαῤῥήγνυσι τῶν πραγμάτων ὁ πειρασμός.

[00016]    Καὶ ὅτι οὐ ψεύδομαι, μαρτυρεῖ τὰ πράγματα αὐτά.

[00017]    Ἐπολιορκήθη ἡ ἐκκλησία πρὸ ὀλίγων ἡμερῶν·

[00018]    ἦλθε στρατόπεδον, καὶ πῦρ ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν ἠφίει, καὶ τὴν ἐλαίαν οὐκ ἐμάρανε·

[00019]    ξίφη γεγύμνωντο, καὶ τραύματα οὐδεὶς ἐδέξατο·

[00020]    αἱ βασιλικαὶ πύλαι ἐν ἀγωνίᾳ, καὶ ἡ ἐκκλησία ἐν ἀσφαλείᾳ·

[00021]    καίτοι γε ὁ πόλεμος ἐνταῦθα ἔῤῥευσεν.

[00022]    Ἐνταῦθα γὰρ ἐζητεῖτο ὁ καταφυγὼν, καὶ παριστάμεθα μὴ δεδοικότες τὸν ἐκείνων θυμόν.

[00023]    Τί δήποτε;

[00024]    Εἴχομεν ἐνέχυρον ἀσφαλὲς τὸ, Σὺ εἶ Πέτρος, καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ οἰκοδομήσω μου τὴν Ἐκκλησίαν·

[00025]    καὶ πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς.

[00026]    Ἐκκλησίαν δὲ λέγω, οὐ τόπον μόνον, ἀλλὰ καὶ τρόπον·

[00027]    οὐ τοίχους ἐκκλησίας, ἀλλὰ νόμους Ἐκκλησίας.

[00028]    Ὅταν καταφεύγῃς ἐν ἐκκλησίᾳ, μὴ τόπῳ καταφύγῃς, ἀλλὰ γνώμῃ.

[00029]    Ἐκκλησία γὰρ οὐ τοῖχος καὶ ὄροφος, ἀλλὰ πίστις καὶ βίος.

[00030]    Μὴ λέγε, ὅτι προεδόθη ἀπὸ Ἐκκλησίας ὁ προδοθείς·

[00031]    εἰ μὴ ἀφῆκε τὴν ἐκκλησίαν, οὐκ ἂν προεδίδοτο.

[00032]    Μὴ λέγε, ὅτι καὶ κατέφυγε καὶ προεδόθη·

[00033]    οὐχ ἡ Ἐκκλησία αὐτὸν ἀφῆκεν, ἀλλ' αὐτὸς τὴν ἐκκλησίαν ἀφῆκεν.

[00034]    Οὐκ ἔνδοθεν παρεδόθη, ἀλλ' ἔξωθεν.

[00035]    ∆ιὰ τί κατέλιπε τὴν ἐκκλησίαν;

[00036]    Ἐβούλου σώζεσθαι;

[00037]    Ὤφειλες κατέχειν τὸ θυσιαστήριον.

[00038]    Οὐκ ἦσαν ἐνταῦθα τοῖχοι, ἀλλὰ Θεοῦ πρόνοια ἡ ἀσφαλιζομένη.

[00039]    Ἁμαρτωλὸς ἦς;

[00040]    Οὐκ ἀποπέμπεταί σε ὁ Θεός·

[00041]    οὐκ ἦλθε γὰρ καλέσαι δικαίους, ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν.

[00042]    Πόρνη ἐσώθη, ἐπειδὴ πόδας κατέσχεν.

[00043]    Ἠκούσατε τοῦ σήμερον ἀνεγνωσμένου;

[00044]    Ταύτα δὲ λέγω, ἵνα μηδέποτε εἰς Ἐκκλησίαν καταφεύγων ἀμφιβάλῃς.

[00045]    Μένε εἰς Ἐκκλησίαν, καὶ οὐ προδίδοσαι ἀπὸ τῆς Ἐκκλησίας.

[00046]    Ἐὰν δὲ φύγῃς ἀπὸ Ἐκκλησίας, οὐκ αἰτία ἡ Ἐκκλησία.

[00047]    Ἐὰν μὲν γὰρ ᾖς ἔσω, ὁ λύκος οὐκ εἰσέρχεται·

[00048]    ἐὰν δὲ ἐξέλθῃς ἕξω, θηριάλωτος γίνῃ·

[00049]    ἀλλ' οὐ παρὰ τὴν μάνδραν τοῦτο, ἀλλὰ παρὰ τὴν σὴν μικροψυχίαν.

[00050]    Ἐκκλησίας οὐδὲν ἴσον.

[00051]    Μή μοι λέγε τείχη καὶ ὅπλα·

[00052]    τείχη μὲν γὰρ τῷ χρόνῳ παλαιοῦνται, ἡ Ἐκκλησία δὲ οὐδέποτε γηρᾷ.

[00053]    Τείχη βάρβαροι καταλύουσιν, Ἐκκλησίας δὲ οὐδὲ δαίμονες περιγίνονται.

[00054]    Καὶ ὅτι οὐ κόμπος τὰ ῥήματα, μαρτυρεῖ τὰ πράγματα.

[00055]    Πόσοι ἐπολέμησαν τὴν Ἐκκλησίαν, καὶ οἱ πολεμήσαντες ἀπώλοντο;

[00056]    αὕτη δὲ ὑπὲρ τῶν οὐρανῶν ἀναβέβηκε.

[00057]    Τοιοῦτον ἔχει μέγεθος ἡ Ἐκκλησία·

[00058]    πολεμουμένη νικᾷ·

[00059]    ἐπιβουλευομένη περιγίνεται·

[00060]    ὑβριζομένη, λαμπροτέρα καθίσταται·

[00061]    δέχεται τραύματα, καὶ οὐ καταπίπτει ὑπὸ τῶν ἑλκῶν·

[00062]    κλυδωνίζεται, ἀλλ' [52.398] οὐ καταποντίζεται·

[00063]    χειμάζεται, ἀλλὰ ναυάγιον οὐχ ὑπομένει·

[00064]    παλαίει, ἀλλ' οὐχ ἡττᾶται·

[00065]    πυκτεύει, ἀλλ' οὐ νικᾶται.

[00066]    ∆ιὰ τί οὖν συνεχώρησε τὸν πόλεμον;

[00067]    Ἵνα δείξῃ λαμπρότερον τὸ τρόπαιον.

[00068]    Παρῆτε κατὰ τὴν ἡμέραν ἐκείνην, καὶ ἐβλέπετε ὅσα ἐκινεῖτο ὅπλα, καὶ θυμὸς στρατιωτικὸς πυρὸς σφοδρότερος, καὶ ἡμεῖς ἐπὶ τὰς βασιλικὰς αὐλὰς ἐπειγόμεθα.

[00069]    Ἀλλὰ τί;

[00070]    Τοῦ Θεοῦ χάριτι οὐδὲν ἡμᾶς ἐκείνων κατέπληξε.

[00071]    βʹ.

[00072]    Ταῦτα δὲ λέγω, ἵνα καὶ ὑμεῖς μιμῆσθε.

[00073]    ∆ιὰ τί δὲ οὐ κατεπλάγημεν;

[00074]    Ὅτι οὐδὲν τῶν παρόντων δεινῶν ἐδεδοίκαμεν.

[00075]    Τί γάρ ἐστι δεινόν;

[00076]    Θάνατος;

[00077]    Οὐκ ἔστι τοῦτο δεινόν·

[00078]    ταχέως γὰρ ἐπὶ τὸν λιμένα ἀπερχόμεθα τὸν ἀκύμαντον.

[00079]    Ἀλλὰ δημεύσεις;

[00080]    Γυμνὸς ἐξῆλθον ἐκ κοιλίας μητρός μου, γυμνὸς καὶ ἀπελεύσομαι.

[00081]    Ἀλλ' ἐξορίαι;

[00082]    Τοῦ Κυρίου ἡ γῆ καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς.

[00083]    Ἀλλὰ συκοφαντίαι;

[00084]    Χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε, ὅταν εἴπωσι πᾶν πονηρὸν ῥῆμα καθ' ὑμῶν ψευδόμενοι, ὅτι ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς.

[00085]    Ἑώρων τὰ ξίφη, καὶ τὸν οὐρανὸν ἐλογιζόμην·

[00086]    προσεδόκων τὸν θάνατον, καὶ τὴν ἀνάστασιν ἐνενόουν·

[00087]    ἑώρων τὰ κάτω πάθη, καὶ ἠρίθμουν τὰ ἄνω βραβεῖα·

[00088]    ἔβλεπον τὰς ἐπιβουλὰς, καὶ ἐλογιζόμην τὸν ἄνω στέφανον·

[00089]    ἡ γὰρ ὑπόθεσις τῶν ἀγώνων ἀρκοῦσα ἦν εἰς παράκλησιν καὶ παραμυθίαν.

[00090]    Ἀπηγόμην δὲ, ἀλλ' οὐκ ἦν ὕβρις ἐμοὶ τὸ γινόμενον·

[00091]    ὕβρις γὰρ ἓν μόνον ἐστὶν, ἡ ἁμαρτία.

[00092]    Κἂν γὰρ ἡ οἰκουμένη πᾶσά σε ὑβρίζῃ, σὺ δὲ σαυτὸν μὴ ὑβρίσῃς, οὐχ ὑβρίσθης.

[00093]    Προδοσία μόνη ἡ τοῦ συνειδότος.

[00094]    Μὴ προδῷς σου τὸ συνειδὸς, καὶ οὐδείς σε προδίδωσιν.

[00095]    Ἀπηγόμην, καὶ ἑώρων τὰ πράγματα, μᾶλλον δὲ τὰ ῥήματά μου πράγματα γινόμενα, τὴν ὁμιλίαν μου, τὴν διὰ τῶν ῥημάτων, ἐπὶ τῆς ἀγορᾶς διὰ τῶν πραγμάτων κηρυττομένην.

[00096]    Ποίαν ὁμιλίαν;

[00097]    Ἣν ἔλεγον ἀεί.

[00098]    Ἄνεμος ἔπνευσε, καὶ τὰ φύλλα κατέβαλεν.

[00099]    Ἐξηράνθη ὁ χόρτος, καὶ τὸ ἄνθος ἐξέπεσεν.

[00100]    Ἀπῆλθεν ἡ νὺξ, καὶ ἐφάνη ἡ ἡμέρα·

[00101]    ἠλέγχθη ἡ σκιὰ, καὶ ἐφάνη ἡ ἀλήθεια.

[00102]    Ἀνέβησαν ἕως τῶν οὐρανῶν, καὶ κατέβησαν ἕως τῶν πεδίων.

[00103]    Τὰ κύματα γὰρ ἄνω κατεστάλη διὰ τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων.

[00104]    Πῶς;

[00105]    ∆ιδασκαλία ἦν τὰ γινόμενα.

[00106]    Καὶ ἔλεγον πρὸς ἐμαυτόν·

[00107]    Ἆρα σωφρονίσονται οἱ μετὰ ταῦτα;

[00108]    ἆρα οὐ παρέρχονται δύο ἡμέραι, καὶ λήθῃ τὰ γινόμενα παραδίδοται;

[00109]    Ἔναυλα τὰ ὑπομνήματα ἦν.

[00110]    Πάλιν εἴπω, πάλιν λαλήσω.

[00111]    Τί ὄφελος;

[00112]    Μᾶλλον δὲ ὄφελος.

[00113]    Κἂν γὰρ μὴ πάντες ἀκούσωσι, οἱ ἡμίσεις ἀκούσονται·

[00114]    κἂν μὴ οἱ ἡμίσεις ἀκούσωσι, τὸ τρίτον μέρος·

[00115]    κἂν μὴ τὸ τρίτον, τὸ τέταρτον·

[00116]    κἂν μὴ τὸ τέταρτον, κἂν δέκα·

[00117]    κἂν μὴ δέκα, κἂν πέντε·

[00118]    κἂν μὴ πέντε, κἂν εἷς·

[00119]    κἂν μὴ εἷς, ἐγὼ τὸν μισθὸν ἀπηρτισμένον ἔχω.

[00120]    Ἐξηράνθη ὁ χόρτος, καὶ τὸ ἄνθος ἐξέπεσε·

[00121]    τὸ δὲ ῥῆμα τοῦ Θεοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα.

[00122]    γʹ.

[00123]    Εἴδετε τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων τὴν εὐτέλειαν, εἴδετε τῆς δυναστείας τὸ ἐπίκηρον;

[00124]    εἴδετε τὸν πλοῦτον, ὃν ἀεὶ δραπέτην ἐκάλουν, οὐ δραπέτην δὲ μόνον, ἀλλὰ καὶ ἀνδροφόνον;

[00125]    Οὐ γὰρ καταλιμπάνει τοὺς ἔχοντας μόνον, ἀλλὰ καὶ σφάζει αὐτούς·

[00126]    ὅταν γάρ τις αὐτὸν θεραπεύῃ, τότε μάλιστα αὐτὸν παραδίδωσι.

[00127]    Τί θεραπεύεις τὸν πλοῦτον τὸν σήμερον πρός σε, καὶ αὔριον πρὸς ἄλλον;

[00128]    τί θεραπεύεις πλοῦτον, τὸν μηδέποτε κατασχεθῆναι δυνάμενον;

[00129]    Βούλει θεραπεῦσαι αὐτόν;

[00130]    βούλει αὐτὸν κατασχεῖν;

[00131]    Μὴ κατορύξῃς αὐ [52.399] τὸν, ἀλλὰ δὸς αὐτὸν εἰς τὰς χεῖρας τῶν πενήτων.

[00132]    Θηρίον ἐστὶν ὁ πλοῦτος·

[00133]    ἂν μὲν κατέχηται, φεύγει·

[00134]    ἂν δὲ σκορπίζηται, μένει.

[00135]    Ἐσκόρπισε γὰρ, φησὶν, ἔδωκε τοῖς πένησιν, ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα.

[00136]    Σκόρπισον, ἵνα μείνῃ·

[00137]    μὴ κατορύξῃς, ἵνα μὴ φύγῃ.

[00138]    Ποῦ ὁ πλοῦτος;

[00139]    ἡδέως ἂν ἐροίμην τοὺς ἀπελθόντας.

[00140]    Λέγω δὲ ταῦτα οὐκ ὀνειδίζων, μὴ γένοιτο, οὐδὲ ἀναξαίνων τὰ ἕλκη, ἀλλὰ τὰ ἑτέρων ναυάγια ὑμῖν λιμένα κατασκευάζων.

[00141]    Ὅτε οἱ στρατιῶται, καὶ τὰ ξίφη, ὅτε πόλις ἐκαίετο, ὅτε διάδημα οὐκ ἴσχυεν, ὅτε πορφύρα ὑβρίζετο, ὅτε μανίας πάντα ἔγεμε, ποῦ ὁ πλοῦτος;

[00142]    ποῦ τὰ ἀργυρώματα;

[00143]    ποῦ αἱ κλῖναι αἱ ἀργυραῖ;

[00144]    ποῦ οἱ οἰκέται;

[00145]    Πάντες ἐν φυγῇ.

[00146]    Ποῦ οἱ εὐνοῦχοι;

[00147]    Πάντες ἐδραπέτευσαν.

[00148]    Ποῦ οἱ φίλοι;

[00149]    Τὰ προσωπεῖα ἤλλασσον.

[00150]    Ποῦ αἱ οἰκίαι;

[00151]    Ἀπεκλείοντο·

[00152]    Ποῦ τὰ χρήματα;

[00153]    Ἔφυγεν ὁ ἔχων αὐτά.

[00154]    Καὶ τὰ χρήματα ποῦ;

[00155]    Κατωρύγη.

[00156]    Ποῦ ἐκρύβη τοῦτο ὅλον;

[00157]    Μὴ φορτικός εἰμι, μὴ ἐπαχθὴς, ἀεὶ λέγων, ὅτι ὁ πλοῦτος τοὺς κακῶς κεχρημένους προδίδωσιν;

[00158]    Ἦλθεν ὁ καιρὸς δεικνὺς τῶν ῥημάτων τὴν ἀλήθειαν.

[00159]    Τί κατέχεις αὐτὸν, ἐν πειρασμῷ σε μηδὲν ὠφελοῦντα;

[00160]    Εἰ ἔχει ἰσχὺν, ὅταν ἐμπέσῃς εἰς ἀνάγκην, παρέστω σοι·

[00161]    εἰ δὲ τότε φεύγει, τί χρείαν αὐτοῦ ἔχεις;

[00162]    Αὐτὰ τὰ πράγματα μαρτυρεῖ.

[00163]    Τί τὸ ὄφελος;

[00164]    Ξίφη ἠκονημένα, θάνατος ἀπειλούμενος, στρατόπεδον μαινόμενον, προσδοκία ἀπειλῆς τοσαύτης·

[00165]    καὶ ὁ πλοῦτος οὐδαμοῦ.

[00166]    Ποῦ ἔφυγεν ὁ δραπέτης;

[00167]    Αὐτός σοι κατεσκεύασε ταῦτα πάντα, καὶ ἐν καιρῷ ἀνάγκης φεύγει.

[00168]    Καίτοι πολλοὶ ἐγκαλοῦσί μοι ἀεὶ λέγοντες, Κεκόλλησαι τοῖς πλουσίοις·

[00169]    καὶ γὰρ καὶ ἐκεῖνοι ἀεὶ κεκόλληνται τοῖς πένησιν.

[00170]    Ἐγὼ δὲ κεκόλλημαι τοῖς πλουσίοις·

[00171]    οὐ τοῖς πλουσίοις δὲ, ἀλλὰ τοῖς κακῶς τῷ πλούτῳ κεχρημένοις.

[00172]    Ἀεὶ γὰρ λέγω, ὅτι οὐ τὸν πλούσιον διαβάλλω, ἀλλὰ τὸν ἅρπαγα.

[00173]    Ἄλλο δὲ πλούσιος, καὶ ἄλλο ἅρπαξ·

[00174]    ἄλλο εὔπορος, καὶ ἄλλο πλεονέκτης.

[00175]    ∆ιαίρει τὰ πράγματα, καὶ μὴ σύγχεε τὰ ἄμικτα.

[00176]    Πλούσιος εἶ;

[00177]    Οὐ κωλύω.

[00178]    Ἅρπαξ εἶ;

[00179]    Κατηγορῶ.

[00180]    Ἔχεις τὰ σά;Ἀπόλαυε.

[00181]    Λαμβάνεις τὰ ἀλλότρια;

[00182]    Οὐ σιγῶ.

[00183]    Θέλεις με λιθάσαι;

[00184]    Ἕτοιμός εἰμι τὸ αἷμά μου ἐκχέειν, μόνον τὴν ἁμαρτίαν σου κωλύω.

[00185]    Ἐμοὶ οὐ μέλει μῖσος, οὐ μέλει μοι πόλεμος·

[00186]    ἑνὸς δέ μοι μόνον μέλει, τῆς προκοπῆς τῶν ἀκουόντων.

[00187]    Καὶ οἱ πλούσιοι ἐμὰ τέκνα, καὶ οἱ πένητες ἐμὰ τέκνα·

[00188]    ἡ αὐτὴ γαστὴρ ἀμφοτέρους ὤδινεν·

[00189]    αἱ αὐταὶ ὠδῖνες ἀμφοτέρους ἔτεκον.

[00190]    Ἂν τοίνυν κεκόλλησαι τῷ πένητι, κατηγορῶ σου·

[00191]    οὐ γὰρ τοῦ πένητος τοσαύτη ζημία, ὅση τοῦ πλουσίου.

[00192]    Ὁ μὲν γὰρ πένης οὐδὲν μέγα ἀδικεῖται·

[00193]    εἰς χρήματα γὰρ βλάπτεται·

[00194]    σὺ δὲ εἰς ψυχὴν βλάπτῃ.

[00195]    Ὁ βουλόμενος ἀποτεμνέτω, ὁ βουλόμενος λιθαζέτω, ὁ βουλόμενος μισείτω·

[00196]    ὑποθῆκαι γὰρ ἐμοὶ στεφάνων αἱ ἐπιβουλαὶ, καὶ ἀριθμὸς βραβείων τὰ τραύματα.

[00197]    δʹ.

[00198]    Οὐ δέδοικα τοίνυν ἐπιβουλήν·

[00199]    ἓν δέδοικα μόνον, ἁμαρτίαν.

[00200]    Μὴ μέ τις ἐλέγξῃ ἁμαρτάνοντα, καὶ ἡ οἰκουμένη πᾶσα πολεμείτω μοι.

[00201]    Ὁ γὰρ πόλεμος οὗτος λαμπρότερόν με ἐργάζεται.

[00202]    Οὕτω καὶ ὑμᾶς παιδεῦσαι βούλομαι.

[00203]    [Μὴ φοβηθῆτε ἐπιβουλὴν δυνάστου, ἀλλὰ [52.400] φοβήθητε ἁμαρτίας δύναμιν.

[00204]    Ἄνθρωπός σε οὐ βλάψει, ἐὰν μὴ σὺ σεαυτὸν πλήξῃς.

[00205]    Ἐὰν μὴ ἔχῃς ἁμαρτίαν, καὶ μυρία ξίφη παρῇ, ἁρπάζει σε ὁ Θεός·

[00206]    ἐὰν δὲ ἔχῃς ἁμαρτίαν καὶ ἐν παραδείσῳ ᾖς, ἐκπίπτεις.

[00207]    Ἐν παραδείσῳ ἦν ὁ Ἀδὰμ, καὶ ἔπεσεν·

[00208]    ἐν κοπρίᾳ ἦν ὁ Ἰὼβ, καὶ ἐστεφανώθη.

[00209]    Τί ὠφέλησεν ἐκεῖνον ὁ παράδεισος;

[00210]    ἢ τί ἔβλαψε τοῦτον ἡ κοπρία;

[00211]    Ἐκείνῳ οὐδεὶς ἐπεβούλευσεν, καὶ ὑπεσκελίσθη·

[00212]    τούτῳ ὁ διάβολος, καὶ ἐστεφανώθη.

[00213]    Οὐ τὰ χρήματα αὐτοῦ ἔλαβεν;

[00214]    Ἀλλὰ τὴν εὐσέβειαν οὐκ ἐσύλησεν.

[00215]    Οὐ τοὺς παῖδας αὐτοῦ ἥρπασεν;

[00216]    Ἀλλὰ τὴν πίστιν οὐκ ἐσάλευσεν.

[00217]    Οὐ τὸ σῶμα αὐτοῦ διέῤῥηξεν;

[00218]    Ἀλλὰ τὸν θησαυρὸν οὐχ εὗρεν.

[00219]    Οὐ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ ὥπλισεν;

[00220]    Ἀλλὰ τὸν στρατιώτην οὐχ ὑπεσκέλισεν.

[00221]    Οὐκ ἔβαλε τόξα καὶ βέλη;

[00222]    Ἀλλὰ τραύματα οὐκ ἐδέξατο.

[00223]    Προσήγαγε μηχανήματα, ἀλλὰ τὸν πύργον οὐκ ἔσεισεν·

[00224]    ἐπήγαγε κύματα, ἀλλὰ τὸ πλοῖον οὐ κατεπόντισε.

[00225]    Τοῦτόν μοι τὸν νόμον τηρήσατε, παρακαλῶ, καὶ τῶν γονάτων ὑμῶν ἅπτομαι, εἰ καὶ μὴ χειρὶ, ἀλλὰ τῇ γνώμῃ, καὶ δάκρυα ἐκχέω.

[00226]    Τοῦτόν μοι τηρήσατε τὸν νόμον, καὶ οὐδεὶς ὑμᾶς βλάπτει.

[00227]    Μηδέποτε μακαρίζετε πλούσιον μηδέποτε ταλανίζετε [εἰ μὴ τὸν] ἐν ἁμαρτίᾳ·

[00228]    μακαρίζετε τὸν ἐν δικαιοσύνῃ Οὐ γὰρ ἡ φύσις τῶν πραγμάτων, ἀλλ' ἡ γνώμη τῶν ἀνθρώπων καὶ τοῦτον κἀκεῖνον ποιεῖ.

[00229]    Μηδέποτε φοβηθῇς ξίφη, ἐὰν μὴ τὸ συνειδός σου κατηγορήσῃ·

[00230]    μηδέποτε φοβηθῇς ἐν πολέμῳ, ἐὰν τὸ συνειδός σου καθαρὸν ᾖ] Ποῦ οἱ ἀπελθόντες;

[00231]    εἰπέ μοι.

[00232]    Οὐχὶ πάντες ὑπέκυπτον;

[00233]    οὐχὶ οἱ ἐν ἀρχῇ ὄντες μεῖζον ἔτρεμον αὐτούς;

[00234]    οὐκ ἐθεράπευον;

[00235]    Ἀλλ' ἦλθεν ἡ ἁμαρτία, καὶ πάντα ἠλέγχθη·

[00236]    καὶ οἱ θεράποντες δικασταὶ ἐγένοντο, οἱ κολακεύοντες δήμιοι·

[00237]    οἱ τὰς χεῖρας καταφιλοῦντες, αὐτοὶ αὐτὸν εἷλκον ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας, καὶ ὁ χθὲς τὴν χεῖρα καταφιλῶν, σήμερον πολέμιος.

[00238]    ∆ιὰ τί;

[00239]    Ὅτι οὔτε χθὲς μετὰ ἀληθείας ἐφίλει.

[00240]    Ἦλθε γὰρ ὁ καιρὸς, καὶ ἠλέγχθη τὰ προσωπεῖα.

[00241]    Οὐ χθὲς τὰς χεῖρας κατεφίλεις, καὶ σωτῆρα ὠνόμαζες, καὶ κηδεμόνα, καὶ εὐεργέτην;

[00242]    οὐκ ἐγκώμια ὕφαινες μυρία;

[00243]    ∆ιὰ τί σήμερον κατηγορεῖς;

[00244]    Χθὲς ἐπαινέτης, καὶ σήμερον κατήγορος;

[00245]    χθὲς ἐγκώμια, καὶ σήμερον ἐγκλήματα μιγνύεις;

[00246]    Τίς ἡ μεταβολή;

[00247]    τίς ἡ μετάστασις;

[00248]    εʹ.

[00249]    Ἀλλ' οὐκ ἐγὼ τοιοῦτος·

[00250]    ἀλλ' ἐγὼ ἐπιβουλευόμενος, προστάτης ἐγενόμην.

[00251]    Μυρία ἔπαθον δεινὰ, καὶ οὐκ ἠμειψάμην.

[00252]    Τὸν γὰρ ∆εσπότην τὸν ἐμαυτοῦ μιμοῦμαι, ὃς ἐν τῷ σταυρῷ ἔλεγεν·

[00253]    Ἄφες αὐτοῖς·

[00254]    οὐ γὰρ οἴδασι τί ποιοῦσιν Ταῦτα δὲ λέγω, ἵνα μὴ τῇ ὑπονοίᾳ τῶν πονηρῶν παραφθείρησθε.

[00255]    Πόσαι μεταβολαὶ γεγόνασιν, ἐξ οὗ τῆς πόλεως ἐπέστην, καὶ οὐδεὶς σωφρονίζεται;

[00256]    Οὐδεὶς δὲ ὅταν εἴπω, οὐ πάντων καταγινώσκω·

[00257]    μὴ γένοιτο.

[00258]    Οὐ γὰρ ἔστι τὴν ἄρουραν ταύτην τὴν λιπαρὰν, δεξαμένην σπέρματα, μὴ καὶ στάχυν ἐνεγκεῖν·

[00259]    ἀλλ' ἐγὼ ἀκόρεστός εἰμι, οὐ βούλομαι ὀλίγους σωθῆναι, ἀλλὰ πάντας.

[00260]    Κἂν εἷς ἀπολειφθῇ ἀπολλύμενος, ἐγὼ ἀπόλλυμαι, καὶ οἶμαι τὸν ποιμένα ἐκεῖνον μιμεῖσθαι, ὃς ἐνενήκοντα ἐννέα εἶχε πρόβατα, καὶ ἐπὶ τὸ ἓν πεπλανημένον ἔδραμεν.

[00261]    Μέχρι πότε χρήματα;

[00262]    μέχρι πότε ἄργυρος·

[00263]    μέχρι πότε χρυσός;

[00264]    μέχρι πότε οἶνος ἐκχεόμενος;

[00265]    μέχρι πότε κολακεῖαι οἰκετῶν;

[00266]    μέχρι πότε κρατῆρες ἐστεμμένοι;

[00267]    μέχρι πότε συμπόσια σατανικὰ, καὶ διαβολικῆς γέμοντα ἐνεργείας;

[00268]    [52.401] Οὐκ οἶσθα, ὅτι ἀποδημία ὁ παρὼν βίος;

[00269]    Μὴ γὰρ πολίτης εἶ;

[00270]    Ὁδίτης εἶ.

[00271]    Συνῆκας τί εἶπον;

[00272]    Οὐκ εἶ πολίτης, ἀλλ' ὁδίτης εἶ καὶ ὁδοιπόρος.

[00273]    Μὴ εἴπῃς·

[00274]    Ἔχω τήνδε τὴν πόλιν, καὶ ἔχω τήνδε.

[00275]    Οὐκ ἔχει οὐδεὶς πόλιν.

[00276]    Ἡ πόλις ἄνω ἐστί.

[00277]    Τὰ παρόντα ὁδός ἐστιν.

[00278]    Ὁδεύομεν τοίνυν καθ' ἡμέραν, ἕως ἡ φύσις ἐπιτρέχει.

[00279]    Ἔστι τις ἐν ὁδῷ χρήματα ἀποτιθέμενος·

[00280]    ἔστι τις ἐν ὁδῷ χρυσίον κατορύττων.

[00281]    Ὅταν οὖν εἰσέλθῃς εἰς πανδοχεῖον, εἰπέ μοι, τὸ πανδοχεῖον καλλωπίζεις;

[00282]    Οὐχὶ, ἀλλ' ἐσθίεις καὶ πίνεις, καὶ ἐπείγῃ ἐξελθεῖν.

[00283]    Πανδοχεῖόν ἐστιν ὁ παρὼν βίος.

[00284]    Εἰσήλθομεν, καταλύομεν τὸν παρόντα βίον·

[00285]    σπουδάζωμεν ἐξελθεῖν μετὰ καλῆς ἐλπίδος, μηδὲν ἀφῶμεν ὧδε, ἵνα μὴ ἀπολέσωμεν ἐκεῖ.

[00286]    Ὅταν εἰσέλθῃς εἰς τὸ πανδοχεῖον, τί λέγεις τῷ παιδί;

[00287]    Βλέπε ποῦ ἀποτίθης τὰ πράγματα, μή τι καταλείπῃς ἐνταῦθα, ἵνα μή τι ἀπόληται, μήτε μικρὸν, μήτε εὐτελὲς, ἵνα πάντα εἰς τὴν οἰκίαν ἀπενέγκωμεν.

[00288]    Οὕτω καὶ ἡμεῖς ἐν τῷ παρόντι βίῳ·

[00289]    βλέπωμεν ὥσπερ πανδοχεῖον τὸν βίον, καὶ μηδὲν ὧδε καταλείπωμεν ἐν τῷ πανδοχείῳ, ἀλλὰ πάντα εἰς τὴν μητρόπολιν ἀπενέγκωμεν.

[00290]    Ὁδίτης εἶ καὶ ὁδοιπόρος, μᾶλλον δὲ καὶ ὁδίτου εὐτελέστερος.

[00291]    Καὶ πῶς;

[00292]    ἐγὼ λέγω.

[00293]    Ὁ ὁδίτης οἶδε τὸ πότε εἰσέρχεται εἰς τὸ πανδοχεῖον, καὶ πότε ἐκβαίνει·

[00294]    κύριος γάρ ἐστι τοῦ ἐξελθεῖν, ὥσπερ καὶ τοῦ εἰσελθεῖν·

[00295]    ἐγὼ δὲ εἰσερχόμενος εἰς τὸ πανδοχεῖον, τουτέστιν, εἰς τὸν παρόντα βίον, πότε ἐξέρχομαι οὐκ οἶδα.

[00296]    Καὶ ἐνίοτε παρασκευάζομαι πολλοῦ χρόνου διατροφὰς, καὶ ὁ ∆εσπότης παραχρῆμα καλεῖ με·

[00297]    Ἄφρων, ἃ ἡτοίμασας, τίνι ἔσται;

[00298]    Τῇ νυκτὶ γὰρ ταύτῃ λαμβάνουσι τὴν ψυχήν σου.

[00299]    Ἄδηλος ἡ ἔξοδος, ἄστατος ἡ κτῆσις, μυρίοι κρημνοὶ, πανταχόθεν κύματα.

[00300]    Τί μαίνῃ περὶ τὰς σκιάς;

[00301]    τί ἀφεὶς τὴν ἀλήθειαν κατατρέχεις ἐπὶ τὰς σκιάς;

[00302]    ςὰʹ.

[00303]    Ταῦτα λέγω, καὶ λέγων οὐ παύσομαι, συνεχῆ τὴν ὀδύνην ἐργαζόμενος, καὶ τὰ τραύματα καταστέλλων, καὶ οὐ διὰ τοὺς πεσόντας, ἀλλὰ διὰ τοὺς ἑστῶτας.

[00304]    Ἐκεῖνοι γὰρ ἀπῆλθον, καὶ τέλος ἔλαβον·

[00305]    οἱ δὲ ἑστῶτες ἐν ταῖς ἐκείνων συμφοραῖς ἀσφαλέστεροι γεγόνασι.

[00306]    Καὶ τί, φησὶ, ποιήσομεν;

[00307]    Ἓν μόνον ποίησον, μίσησον χρήματα, καὶ φίλει σου τὴν ζωήν.

[00308]    Ῥῖψον τὰ ὄντα, οὐ λέγω τὰ πάντα, ἀλλὰ τὰ περιττὰ περίκοψον.

[00309]    Τῶν ἀλλοτρίων μὴ ἐπιθύμει, τὴν χήραν μὴ γυμνώσῃς, τὸν ὀρφανὸν μὴ ἁρπάσῃς, τὴν οἰκίαν μὴ λάβῃς·

[00310]    οὐ λέγω πρόσωπα, ἀλλὰ πράγματα.

[00311]    Εἴ τινος δὲ ἐπιλαμβάνεται τὸ συνειδὸς, αὐτὸς αἴτιος, οὐχ ὁ ἐμὸς λόγος.

[00312]    Τί ἁρπάζεις, ὅπου φθόνος;

[00313]    Ἅρπασον, ὅπου στέφανος.

[00314]    Μὴ ἅρπαζε τὴν γῆν, ἀλλὰ τὸν οὐρανόν.

[00315]    Βιαστῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν, καὶ βιασταὶ ἁρπάζουσιν αὐτήν.

[00316]    Τί ἁρπάζεις τὸν πένητα τὸν ἐγκαλοῦντα;

[00317]    Ἅρπασον τὸν Χριστὸν τὸν ἐπαινοῦντα.

[00318]    Εἶδες ἀγνωμοσύνην καὶ μανίαν;

[00319]    Ἁρπάζεις πένητα τὸν ἔχοντα ὀλίγον;

[00320]    Ὁ Χριστὸς λέγει·

[00321]    Ἐμὲ ἅρπασον, χάριν σοι ἔχω τῆς ἁρπαγῆς·

[00322]    τὴν ἐμὴν βασιλείαν ἅρπασαι καὶ βίασαι.

[00323]    Τὴν κάτω βασιλείαν ἐὰν θελήσῃς ἁρπάσαι, μᾶλλον δὲ κἂν θελήσῃς ἐννοῆσαι, κολάζῃ·

[00324]    τὴν ἄνω δὲ ἐὰν μὴ ἁρπάσῃς, τότε κολάσῃ.

[00325]    Ὅπου τὰ βιωτικὰ, φθόνος ὅπου δὲ τὰ πνευματικὰ, ἀγάπη.

[00326]    Ταῦτα μελέτα καθ' ἑκάστην ἡμέραν, καὶ μὴ πάλιν ἰδὼν μετὰ δύο ἡμέρας ἄλλον ὀχήματι φερόμενον, σηρικὸν περιβεβλημένον ἱμάτιον, κορυφούμενον, θορυβηθῇς, ταραχθῇς.

[00327]    Μὴ ἐπαίνει πλούσιον, ἀλλὰ τὸν ἐν δικαιοσύνῃ μόνον.

[00328]    Μὴ κάκιζε [52.402] πένητα, ἀλλὰ μάθε τῶν πραγμάτων τὴν κρίσιν ἔχειν ὀρθὴν καὶ ἀδιάπτωτον.

[00329]    Μὴ ἀπέχου Ἐκκλησίας·

[00330]    οὐδὲν γὰρ Ἐκκλησίας ἰσχυρότερον.

[00331]    Ἡ ἐλπίς σου ἡ Ἐκκλησία, ἡ σωτηρία σου ἡ Ἐκκλησία, ἡ καταφυγή σου ἡ Ἐκκλησία.

[00332]    Τοῦ οὐρανοῦ ὑψηλοτέρα ἐστὶ, τῆς γῆς πλατυτέρα ἐστίν.

[00333]    Οὐδέποτε γηρᾷ, ἀεὶ δὲ ἀκμάζει.

[00334]    ∆ιὰ τοῦτο τὸ στεῤῥὸν αὐτῆς καὶ ἀσάλευτον δηλοῦσα ἡ Γραφὴ ὄρος αὐτὴν καλεῖ·

[00335]    τὸ ἄφθορον, αὐτὴν καλεῖ παρθένον·

[00336]    τὸ πολυτελὲς, βασίλισσαν αὐτὴν καλεῖ·

[00337]    τὸ συγγενὲς τὸ πρὸς τὸν Θεὸν, θυγατέρα αὐτὴν καλεῖ·

[00338]    τὸ πολύγονον, στεῖραν αὐτὴν καλεῖ τίκτουσαν ἑπτά·

[00339]    μυρία ὀνόματα, ἵνα παραστήσῃ αὐτῆς τὴν εὐγένειαν.

[00340]    Ὥσπερ γὰρ ὁ ∆εσπότης αὐτῆς πολλὰ ὀνόματα ἔχει·

[00341]    καὶ Πατὴρ καλεῖται, καὶ ὁδὸς καλεῖται, καὶ ζωὴ καλεῖται, καὶ φῶς καλεῖται, καὶ βραχίων καλεῖται, καὶ ἱλασμὸς καλεῖται, καὶ θεμέλιος καλεῖται, καὶ θύρα καλεῖται, καὶ ἀναμάρτητος καλεῖται, καὶ θησαυρὸς καλεῖται, καὶ Κύριος καλεῖται, καὶ Θεὸς καλεῖται, καὶ Υἱὸς καλεῖται, καὶ Μονογενὴς καλεῖται, καὶ μορφὴ Θεοῦ, καὶ εἰκὼν Θεοῦ καλεῖται·

[00342]    μὴ ἀρκεῖ ἓν ὄνομα παραστῆσαι τὸ ὅλον;

[00343]    Οὐδαμῶς·

[00344]    ἀλλὰ διὰ τοῦτο μυρία ὀνόματα, ἵνα μάθωμέν τι περὶ Θεοῦ, κἂν μικρόν.

[00345]    Οὕτω δὴ καὶ ἡ Ἐκκλησία πολλὰ καλεῖται.

[00346]    Παρθένος λέγεται, καὶ μὴν πόρνη ἦν πρὸ τούτου·

[00347]    τὸ γὰρ θαυμαστὸν τοῦ νυμφίου, ὅτι ἔλαβε πόρνην, καὶ ἐποίησε παρθένον.

[00348]    Ὢ καινῶν καὶ παραδόξων πραγμάτων.

[00349]    Γάμος παρ' ἡμῖν παρθενίαν λύει, γάμος παρὰ Θεῷ παρθενίαν ἀνέστησε.

[00350]    Παρ' ἡμῖν ἡ οὖσα παρθένος, γαμουμένη, οὐκ ἔστι παρθένος·

[00351]    παρὰ Χριστῷ ἡ οὖσα πόρνη, γαμουμένη, παρθένος γέγονεν.

[00352]    ζʹ.

[00353]    Ἑρμηνευέτω ὁ αἱρετικὸς τοῦτο μόνον, ὁ περιεργαζόμενος τὴν ἄνω γέννησιν, καὶ λέγων·

[00354]    Πῶς ἐγέννησεν ὁ Πατήρ;

[00355]    Εἰπὲ αὐτῷ·

[00356]    Πῶς ἡ Ἐκκλησία, πόρνη οὖσα, παρθένος ἐγένετο;

[00357]    πῶς δὲ ἡ γεννήσασα, παρθένος ἔμεινε;

[00358]    Ζηλῶ γὰρ ὑμᾶς Θεοῦ ζήλῳ, ὁ Παῦλός φησιν ἡρμοσάμην γὰρ ὑμᾶς ἑνὶ ἀνδρὶ παρθένον ἁγνὴν παραστῆσαι τῷ Χριστῷ.

[00359]    Ὢ σοφία καὶ σύνεσις.

[00360]    Ζηλῶ γὰρ ὑμᾶς Θεοῦ ζήλῳ.

[00361]    Τί ἐστι τοῦτο;

[00362]    Ζηλῶ, λέγει.

[00363]    Ζηλοῖς, ὁ πνευματικός;

[00364]    Ζηλῶ γὰρ, λέγει, ὡς ὁ Θεός.

[00365]    Καὶ Θεὸς ζηλοῖ;

[00366]    Ναὶ, ζηλοῖ, οὐ πάθει, ἀλλὰ ἀγάπῃ, καὶ ζηλοτυπίᾳ.

[00367]    Ζηλῶ γὰρ ὑμᾶς Θεοῦ ζήλῳ.

[00368]    Εἴπω σοι, πῶς ζηλοῖ;

[00369]    Εἶδεν ὑπὸ δαιμόνων διαφθειρομένην τὴν γῆν, καὶ τὸν Υἱὸν αὐτοῦ ἐξέδωκε.

[00370]    Τὰ γὰρ ῥήματα ἐπὶ τοῦ Θεοῦ λεγόμενα οὐ τὴν αὐτὴν ἔχει ἰσχύν·

[00371]    οἷον, ζηλεύει Θεὸς, ὀργίζεται Θεὸς, μετανοεῖ Θεὸς, μισεῖ Θεός.

[00372]    Τὰ ῥήματα ταῦτα ἀνθρώπινα, ἀλλὰ τὰ νοήματα θεοπρεπῆ.

[00373]    Πῶς ζηλεύει Θεός;

[00374]    Ζηλῶ γὰρ ὑμᾶς Θεοῦ ζήλῳ.

[00375]    Ὀργίζεται Θεός;

[00376]    Κύριε, μὴ τῷ θυμῷ σου ἐλέγξῃς με.

[00377]    Ὥστε καὶ καθεύδει Θεός;

[00378]    Ἀνάστηθι, ἵνα τί ὑπνοῖς, Κύριε;

[00379]    Μετανοεῖ Θεός;

[00380]    Μετενόησα, ὅτι ἐποίησα τὸν ἄνθρωπον.

[00381]    Μισεῖ ὁ Θεός;

[00382]    Τὰς ἑορτὰς ὑμῶν καὶ τὰς νεομηνίας μισεῖ ἡ ψυχή μου.

[00383]    Ἀλλὰ μὴ πρόσεχε τῇ εὐτελείᾳ τῶν λέξεων·

[00384]    ἀλλὰ λάβε θεοπρεπῆ τὰ νοήματα.

[00385]    Ζηλεύει ὁ Θεὸς, ἀγαπᾷ γάρ.

[00386]    Ὀργίζεται ὁ Θεὸς, οὐ πάθει, ἀλλὰ τιμωρίᾳ καὶ κολάσει.

[00387]    Ὑπνοῖ Θεὸς, οὐ καθεύδων, ἀλλὰ μακροθυμῶν.

[00388]    Ἔκλεγε τὰς [52.403] λέξεις.

[00389]    Οὕτω καὶ ὅταν ἀκούσῃς, ὅτι γεννᾷ Θεὸς, μὴ τμῆσιν νόμιζε, ἀλλὰ τὸ ὁμοούσιον.

[00390]    Τὰ γὰρ ῥήματα ταῦτα πολλὰ παρ' ἡμῶν ἐχρήσατο ὁ Θεὸς, καὶ ἡμεῖς παρ' αὐτοῦ, ἵνα τιμηθῶμεν.

[00391]    ηʹ.

[00392]    Συνῆκας τί εἶπον;

[00393]    Πρόσεχε μετὰ ἀκριβείας, ἀγαπητέ.

[00394]    Ὀνόματά ἐστι θεῖα, καὶ ὀνόματα ἀνθρώπινα.

[00395]    Ἔλαβε παρ' ἐμοῦ, καὶ ἔδωκέ μοι αὐτός.

[00396]    ∆ός μοι τὰ σὰ, καὶ λάβε τὰ ἐμὰ, λέγει.

[00397]    Τῶν ἐμῶν χρείαν ἔχεις·

[00398]    οὐκ ἐγὼ χρείαν ἔχω, ἀλλὰ σύ·

[00399]    ἐπειδὴ γὰρ ἡ οὐσία μου ἀκήρατός ἐστι, σὺ δὲ ἄνθρωπος εἶ, σώματι συμπεπλεγμένος, σωματικὰς ζητῶν καὶ λέξεις, ἵνα σὺ, ὁ σώματι συμπεπλεγμένος, λαβὼν ἀπὸ τῶν παρὰ σοὶ γνωρίμων ῥημάτων, νοήσῃς τὰ ὑπερβαίνοντά σε νοήματα.

[00400]    Ποῖα ἔλαβε παρ' ἐμοῦ, ποῖα δὲ ἔδωκέ μοι ὀνόματα;

[00401]    Αὐτὸς Θεός ἐστι, καὶ ἐμὲ θεὸν ἐκάλεσεν·

[00402]    ἐκεῖ φύσις πράγματος, ἐνταῦθα τιμὴ ὀνόματος·

[00403]    Ἐγὼ εἶπα·

[00404]    Θεοί ἐστε, καὶ υἱοὶ Ὑψίστου πάντες.

[00405]    Ῥήματά ἐστιν ἐνταῦθα, ἐκεῖ δὲ πραγμάτων φύσις.

[00406]    Ἐκάλεσέ με θεὸν, ἐτιμήθην γάρ.

[00407]    Ἐκλήθη αὐτὸς ἄνθρωπος, ἐκλήθη αὐτὸς Υἱὸς ἀνθρώπου, ἐκλήθη αὐτὸς ὁδὸς, ἐκλήθη αὐτὸς θύρα, ἐκλήθη αὐτὸς πέτρα.

[00408]    Ταῦτα παρ' ἐμοῦ ἔλαβεν, ἐκεῖνα παρ' ἑαυτοῦ τὰ ῥήματά μοι ἔδωκε.

[00409]    ∆ιὰ τί ἐκλήθη ὁδός;

[00410]    Ἵνα μάθῃς, ὅτι δι' αὐτοῦ πρὸς τὸν Πατέρα ἀνερχόμεθα.

[00411]    ∆ιὰ τί ἐκλήθη πέτρα;

[00412]    Ἵνα μάθῃς τὸ ἐπιτήδειον καὶ ἀσάλευτον τῆς πίστεως.

[00413]    ∆ιὰ τί ἐκλήθη θεμέλιος;

[00414]    Ἵνα μάθῃς, ὅτι πάντα βαστάζει.

[00415]    ∆ιὰ τί ἐκλήθη ῥίζα;

[00416]    Ἵνα μάθῃς, ὅτι ἐν αὐτῷ ἀνθοῦμεν.

[00417]    ∆ιὰ τί ἐκλήθη ποιμήν;

[00418]    Ὅτι ἡμᾶς νέμει.

[00419]    ∆ιὰ τί ἐκλήθη πρόβατον;

[00420]    Ὅτι ὑπὲρ ἡμῶν ἐτύθη, καὶ ἱλασμὸς ἐγένετο.

[00421]    ∆ιὰ τί ἐκλήθη ζωή;

[00422]    Ὅτι νεκροὺς ὄντας ἡμᾶς ἀνέστησε.

[00423]    ∆ιὰ τί ἐκλήθη φῶς;

[00424]    Ὅτι σκότους ἡμᾶς ἀπήλλαξε.

[00425]    ∆ιὰ τί ἐκλήθη βραχίων;

[00426]    Ὅτι ὁμοούσιός ἐστι τῷ Πατρί.

[00427]    ∆ιὰ τί ἐκλήθη Λόγος;

[00428]    Ὅτι ἀπὸ τοῦ Πατρὸς ἐτέχθη.

[00429]    Ὥσπερ γὰρ ὁ λόγος ὁ ἐμὸς ἀπὸ τῆς ψυχῆς μου γεννᾶται, οὕτω καὶ ὁ Υἱὸς ἀπὸ τοῦ Πατρὸς ἐτέχθη.

[00430]    ∆ιὰ τί ἐκλήθη ἱμάτιον;

[00431]    Ὅτι ἐνδέδυμαι αὐτὸν βαπτισθείς.

[00432]    ∆ιὰ τί ἐκλήθη τράπεζα;

[00433]    Ὅτι ἐσθίω αὐτὸν ἀπολαύσας τῶν μυστηρίων.

[00434]    ∆ιὰ τί ἐκλήθη οἶκος;

[00435]    Ὅτι οἰκῶ ἐν αὐτῷ.

[00436]    ∆ιὰ τί ἔνοικος;

[00437]    Ὅτι ναὸς αὐτοῦ γινόμεθα.

[00438]    ∆ιὰ τί ἐκλήθη κεφαλή;

[00439]    Ὅτι μέλος αὐτοῦ κατέστην.

[00440]    ∆ιὰ τί ἐκλήθη νυμφίος;

[00441]    Ὅτι νύμφην με ἡρμόσατο.

[00442]    ∆ιὰ τί ἐκλήθη ἁγνός;

[00443]    Ὅτι παρθένον με ἔλαβε.

[00444]    ∆ιὰ τί ἐκλήθη ∆εσπότης;

[00445]    Ὅτι δούλη αὐτοῦ εἰμι.

[00446]    θʹ.

[00447]    Ὅρα γὰρ τὴν Ἐκκλησίαν, ὅπερ ἔλεγον, ὅτι ποτὲ νύμφη ἐστὶ, ποτὲ θυγάτηρ ἐστὶ, ποτὲ παρθένος ἐστὶ, ποτὲ δούλη ἐστὶ, ποτὲ βασίλισσά ἐστι, ποτὲ στεῖρά ἐστι, ποτὲ ὄρος ἐστὶ, ποτὲ παράδεισός ἐστι, ποτὲ πολυτόκος ἐστὶ, ποτὲ κρίνον ἐστὶ, ποτὲ πηγή ἐστι·

[00448]    πάντα ἐστί.

[00449]    ∆ιὰ τοῦτο ἀκούσας ταῦτα, μὴ νόμιζε σωματικὰ εἶναι, παρακαλῶ·

[00450]    ἀλλὰ σύντεινόν σου τὴν διάνοιαν·

[00451]    τὰ γὰρ σωματικὰ τοιαῦτα εἶναι οὐ δύνανται.

[00452]    Οἷόν τι λέγω·

[00453]    τὸ ὄρος παρθένος οὐκ ἔστιν·

[00454]    ἡ παρθένος νύμφη οὐκ ἔστιν·

[00455]    ἡ βασίλισσα δούλη οὐκ ἔστιν·

[00456]    ἡ Ἐκκλησία πάντα ἐστί.

[00457]    ∆ιὰ τί;

[00458]    Ὅτι οὐκ ἐν σώματι ταῦτα, ἀλλ' ἐν ψυχῇ.

[00459]    Ἐν μὲν γὰρ σώματι ταῦτα ἐστενοχώρηται·

[00460]    ἐν δὲ ψυχῇ πολὺ ἔχει τὸ πέλαγος.

[00461]    Παρέστη ἡ βασίλισσα ἐκ δεξιῶν σου.

[00462]    Βασίλισσα;

[00463]    Ἡ πεπατημένη, ἡ πτωχὴ, πῶς βασίλισσα ἐγένετο;

[00464]    καὶ ποῦ ἀνέβη;

[00465]    Ἄνω παρέστη ἡ βασίλισσα αὐτή.

[00466]    Πῶς;

[00467]    Ἐπειδὴ ὁ Βασιλεὺς ἐγένετο δοῦλος·

[00468]    οὐκ ἦν, ἀλλ' ἐγένετο.

[00469]    Μάθε οὖν τὰ τῆς θεότητος, καὶ σοφίζου τὰ τῆς οἰκονομίας·

[00470]    μάθε τίς ἦν, καὶ τίς ἐγένετο διὰ σὲ, καὶ μὴ σύγχεε τὰ πράγματα, μηδὲ τὴν [52.404] ὑπόθεσιν τῆς φιλανθρωπίας ἀφορμὴν ποιοῦ βλασφημίας.

[00471]    Ὑψηλὸς ἦν, καὶ αὕτη ταπεινή·

[00472]    ὑψηλὸς οὐ τόπῳ, ἀλλὰ φύσει.

[00473]    Ἀκήρατος ἦν, ἀνώλεθρος ἡ οὐσία, ἄφθαρτος ἦν ἡ φύσις, ἀπερινόητος, ἀόρατος, ἀκατάληπτος, ἀεὶ ὢν, ὡσαύτως ὢν, ὑπερβαίνων ἀγγέλους, ἀνώτερος τῶν ἄνω δυνάμεων, νικῶν λογισμὸν, ὑπερβαίνων διάνοιαν, ὀφθῆναι μὴ δυνάμενος, πιστευθῆναι δὲ μόνον.

[00474]    Ἄγγελοι ἔβλεπον καὶ ἔτρεμον, τὰ Χερουβὶμ τὰς πτέρυγας ἐπέβαλλον, πάντα ἐν φόβῳ.

[00475]    Ἐπέβλεπεν ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ἐποίει αὐτὴν τρέμειν·

[00476]    ἠπείλει τῇ θαλάσσῃ, καὶ ἐξήραινεν αὐτήν·

[00477]    ποταμοὺς ἐξ ἐρήμου·

[00478]    τὰ ὄρη ἔστησε σταθμῷ καὶ τὰς νάπας ζυγῷ.

[00479]    Πῶς εἴπω;

[00480]    πῶς παραστήσω;

[00481]    Ἡ μεγαλωσύνη αὐτοῦ πέρας οὐκ ἔχει, ἡ σοφία αὐτοῦ ἀριθμὸν οὐκ ἔχει, τὰ κρίματα αὐτοῦ ἀνεξιχνίαστα, αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ ἀνεξερεύνητοι.

[00482]    Ἀλλ' οὗτος ὁ τοσοῦτος καὶ τηλικοῦτος, εἰ ἀσφαλὲς καὶ τοῦτο εἰπεῖν, τοσοῦτος καὶ τηλικοῦτος.

[00483]    Ἀλλὰ τί πάθω;

[00484]    ἄνθρωπός εἰμι, καὶ ἀνθρωπικῶς διαλέγομαι·

[00485]    πηλίνην κέκτημαι γλῶσσαν, συγγνώμην αἰτῶ παρὰ τοῦ ∆εσπότου.

[00486]    Οὐ γὰρ ἐξ ἀπονοίας ταῖς λέξεσι ταύταις κέχρημαι, ἀλλὰ δι' ἀπορίαν τῆς ἀσθενείας, καὶ τῆς φύσεως τῆς γλώττης τῆς ἡμετέρας.

[00487]    Ἵλεως ἔσο, ∆έσποτα, οὐ γὰρ ἀπονοίᾳ κεχρημένος ταύτας λέγω τὰς λέξεις, ἀλλ' οὐκ ἔχω ἄλλας·

[00488]    οὐ μὴν οὐδὲ ἵσταμαι ἐν τῇ εὐτελείᾳ τῆς λέξεως, ἀλλὰ ἀναβαίνω τῷ πτερῷ τοῦ νοήματος.

[00489]    Ὁ τοσοῦτος καὶ τηλικοῦτος.

[00490]    Ταῦτα λέγω, ἵνα μὴ ταῖς λέξεσι παραμένων, μηδὲ τῇ πτωχείᾳ τῶν λεγομένων, μάθῃς καὶ αὐτὸς τοῦτο ποιεῖν.

[00491]    Τί θαυμάζεις, εἰ ἐγὼ τοῦτο ποιῶ, ὅπουγε καὶ αὐτὸς, ὅταν βούληταί τι παραστῆσαι ὑπερβαῖνον τὰ ἀνθρώπινα;

[00492]    Ἐπειδὴ ἀνθρώποις διαλέγεται, καὶ ἀνθρωπίναις κέχρηται εἰκόσιν, οὐκ ἀρκούσαις μὲν παραστῆσαι τὸ λεγόμενον, οὐδὲ δυναμέναις ὅλον τὸ μέτρον ἀγαγεῖν εἰς τὸ μέσον, ἀρκούσαις δὲ τῇ ἀσθενείᾳ τῶν ἀκουόντων.

[00493]    ιʹ.

[00494]    Σύντεινον σαυτὸν, μὴ ἀπόκαμνε δὲ τοῦ λόγου μηκυνομένου.

[00495]    Ὥσπερ γὰρ ὅταν φαίνηται, οὐχ ὅπερ ἐστὶ φαίνεται, οὐδὲ γυμνὴ ἡ οὐσία φαίνεται·

[00496]    (οὐδεὶς γὰρ εἶδε Θεὸν, αὐτὸ ὅ ἐστιν·

[00497]    τῇ γὰρ συγκαταβάσει, καὶ τὰ Χερουβὶμ ἔτρεμεν·

[00498]    συγκατέβη, καὶ τὰ ὄρη καπνίζεται·

[00499]    συγκατέβη, καὶ ἡ θάλασσα ξηραίνεται·

[00500]    συγκατέβη, καὶ ὁ οὐρανὸς σαλεύεται·

[00501]    καὶ εἰ μὴ συγκατέβῃ, τίς ἂν ἤνεγκεν;) ὥσπερ οὖν οὐ φαίνεται ὅπερ ἐστὶν, ἀλλ' ὃ δύναται ὁ ὁρῶν ἰδεῖν·

[00502]    διὰ τοῦτο ποτὲ μὲν παλαιὸς φαίνεται, ποτὲ δὲ νέος, ποτὲ δὲ ἐν πυρὶ, ποτὲ δὲ ἐν αὔρᾳ, ποτὲ δὲ ἐν ὕδατι, ποτὲ δὲ ἐν ὅπλοις, οὐ μεταβάλλων τὴν οὐσίαν, ἀλλὰ σχηματίζων τὴν ὄψιν πρὸς τὴν ποικιλίαν τῶν ὑποκειμένων.

[00503]    Οὕτω δὴ καὶ ὅταν βούληταί τι περὶ αὐτοῦ εἰπεῖν, ἀνθρωπίναις εἰκόσι κέχρηται.

[00504]    Οἷόν τι λέγω·

[00505]    ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος, Καὶ μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν, καὶ ἔλαμψε τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς τὸ φῶς, τὰ δὲ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένοντο λευκὰ ὡσεὶ χιών.

[00506]    Παρήνοιξε, φησὶν, ὀλίγον τῆς θεότητος, ἔδειξεν αὐτοῖς τὸν ἐνοικοῦντα Θεὸν, Καὶ μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν.

[00507]    Προσέχετε μετὰ ἀκριβείας τῷ λόγῳ.

[00508]    Λέγει, Καὶ μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν, καὶ ἔλαμψε τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ὡς τὸ φῶς, καὶ ἡ ὄψις ὡς ὁ ἥλιος.

[00509]    Ἐπειδὴ εἶπον, Τοσοῦτος καὶ τηλικοῦτος, καὶ εἶπον, Ἵλεώς μοι γενοῦ, ∆έσποτα (οὐ γὰρ ἐναπο [52.405] μένω τῇ λέξει, ἀλλ' ἀπορῶ, καὶ οὐκ ἔχω ἄλλην λέξιν συντιθεμένην), θέλω σε μαθεῖν, ὅτι ἀπὸ τῆς Γραφῆς τοῦτο ἐπαιδεύθην.

[00510]    Ἠθέλησεν οὖν δεῖξαι τὴν λαμπηδόνα αὐτοῦ ὁ εὐαγγελιστὴς, καὶ λέγει, Ἔλαμψε.

[00511]    Πῶς ἔλαμψεν;

[00512]    εἰπέ μοι.

[00513]    Σφοδρῶς.

[00514]    Καὶ πῶς λέγεις;

[00515]    Ὡς ὁ ἥλιος.

[00516]    Ὡς ὁ ἥλιος, λέγεις;

[00517]    Ναί.

[00518]    ∆ιὰ τί;

[00519]    ∆ιότι οὐκ ἔχω ἄλλο ἄστρον φαιδρότερον.

[00520]    Καὶ λευκὸς ἦν Ὡς χιών;

[00521]    ∆ιὰ τί, Ὡς χιών;

[00522]    ∆ιότι οὐκἔχω ἄλλην ὕλην λευκοτέραν.

[00523]    Ὅτι γὰρ οὐχ οὕτως ἔλαμψεν, ἀπὸ τοῦ ἑξῆς δείκνυται.

[00524]    Καὶ ἔπεσον χαμαὶ οἱ μαθηταί.

[00525]    Εἰ ὡς ὁ ἥλιος ἔλαμψεν, οὐκ ἂν ἔπιπτον οἱ μαθηταί·

[00526]    ἥλιον γὰρ ἔβλεπον καθ' ἡμέραν, καὶ οὐκ ἔπιπτον·

[00527]    ἀλλ' ἐπειδὴ ὑπὲρ τὸν ἥλιον ἔλαμψε, καὶ ὑπὲρ τὴν χιόνα, διὰ τοῦτο μὴ φέροντες τὴν λαμπηδόνα, κατέπεσον.

[00528]    ιαʹ.

[00529]    Εἰπέ μοι οὖν, ὦ εὐαγγελιστὰ, ὑπὲρ τὸν ἥλιον ἔλαμψε, καὶ σὺ λέγεις·

[00530]    Ὡς ὁ ἥλιος;

[00531]    Ναί·

[00532]    γνώριμόν σοι θέλων ποιῆσαι τὸ φῶς, οὐκ ἔχω ἄλλο ἄστρον μεῖζον, οὐκ ἔχω ἄλλην εἰκόνα τὴν ἐν τοῖς ἄστροις βασιλεύουσαν.

[00533]    Ταῦτα εἶπον, ἵνα μὴ τῇ εὐτελείᾳ τῆς λέξεως ἐναπομείνῃς.

[00534]    Ἔδειξά σοι τὸ πτῶμα τῶν μαθητῶν.

[00535]    Ἔπεσον χαμαὶ, καὶ ἐκαρώθησαν καὶ κατεχώννυντο.

[00536]    Ἀνάστητε, λέγει, καὶ ἤγειρεν αὐτοὺς, καὶ ἦσαν βεβαρημένοι.

[00537]    Τὴν γὰρ ὑπερβολὴν τῆς λαμπηδόνος οὐκ ἤνεγκαν, ἀλλὰ κάρος ἔλαβε τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν·

[00538]    οὕτω τὸ φαινόμενον φῶς ὑπὲρ τὸν ἥλιον ἦν.

[00539]    Εἶπε δὲ ὁ εὐαγγελιστὴς, Ὡς ὁ ἥλιος, ἐπειδὴ τὸ ἄστρον τοῦτο γνώριμον ἡμῖν ἐστι, καὶ ἐν ὑπερβολῇ τῶν λοιπῶν ἄστρων ἁπάντων.

[00540]    Ἀλλ', ὅπερ ἔλεγον, ὁ τοσοῦτος καὶ τηλικοῦτος ἐπεθύμησε πόρνης.

[00541]    Πόρνης ἐπεθύμει ὁ Θεός;

[00542]    Ναὶ, πόρνης·

[00543]    τῆς φύσεως ἡμετέρας λέγω.

[00544]    Πόρνης ἐπεθύμει ὁ Θεός;

[00545]    Καὶ ἄνθρωπος μὲν, ἐὰν ἐπιθυμήσῃ πόρνης, καταδικάζεται, Θεὸς δὲ πόρνης ἐπιθυμεῖ;

[00546]    Καὶ πάνυ.

[00547]    Πάλιν ἄνθρωπος ἐπιθυμεῖ πόρνης, ἵνα γένηται πόρνος.

[00548]    Θεὸς δὲ ἐπιθυμεῖ πόρνης, ἵνα τὴν πόρνην παρθένον ἐργάσηται·

[00549]    ὥστε ἡ ἐπιθυμία τοῦ ἀνθρώπου, ἀπώλεια τῆς ἐπιθυμουμένης·

[00550]    ἡ δὲ ἐπιθυμία τοῦ Θεοῦ, σωτηρία τῇ ἐπιθυμουμένῃ.

[00551]    Ὁ τοσοῦτος καὶ τηλικοῦτος ἐπεθύμησε πόρνης;

[00552]    Καὶ τί;

[00553]    Ἵνα γένηται ὁ νυμφίος.

[00554]    Τί ποιεῖ;

[00555]    Οὐ πέμπει πρὸς αὐτὴν οὐδένα τῶν δούλων, οὐ πέμπει τὸν ἄγγελον πρὸς πόρνην, οὐ πέμπει ἀρχάγγελον, οὐ πέμπει τὰ Χερουβὶμ, οὐ πέμπει τὰ Σεραφίμ·

[00556]    ἀλλ' αὐτὸς παραγίνεται ὁ ἐρῶν.

[00557]    Πάλιν ἔρωτα ἀκούσας, μὴ αἰσθητὸν νόμιζε.

[00558]    Ἔκλεγε τὰ νοήματα ἀπὸ τῶν λέξεων, καθάπερ ἀρίστη μέλιττα ἐφιπταμένη τοῖς ἄνθεσι, καὶ τὸ κηρίον λαμβάνουσα, τὰς δὲ βοτάνας ἐῶσα.

[00559]    Ἐπεθύμησε πόρνης·

[00560]    καὶ τί ποιεῖ;

[00561]    Οὐκ ἀνάγει αὐτὴν ἄνω·

[00562]    οὐ γὰρ ἐβούλετο πόρνην εἰς τὸν οὐρανὸν ἀγαγεῖν, ἀλλὰ καταβαίνει αὐτὸς κάτω.

[00563]    Ἐπειδὴ αὐτὴ οὐκ ἠδύνατο ἀναβῆναι ἄνω, αὐτὸς κατέβη κάτω.

[00564]    Πρὸς τὴν πόρνην ἔρχεται, καὶ οὐκ αἰσχύνεται·

[00565]    ἔρχεται εἰς τὴν καλύβην αὐτῆς.

[00566]    Ὁρᾷ αὐτὴν μεθύουσαν.

[00567]    Καὶ πῶς ἔρχεται;

[00568]    Οὐ γυμνῇ τῇ οὐσίᾳ, ἀλλὰ γίνεται, ὅπερ ἦν ἡ πόρνη.

[00569]    οὐ τῇ γνώμῃ, ἀλλὰ τῇ φύσει γίνεται τοῦτο, ἵνα μὴ ἰδοῦσα αὐτὸν πτοηθῇ, ἵνα μὴ ἀποπηδήσῃ, ἵνα μὴ φύγῃ.

[00570]    Ἔρχεται πρὸς τὴν πόρνην, καὶ γίνεται ἄνθρωπος.

[00571]    Καὶ πῶς γίνεται;

[00572]    Εἰς μήτραν κυοφορεῖται, αὔξεται κατὰ μικρὸν, καὶ ἔρχεται τὴν ὁδὸν τῆς ἡλικίας τῆς ἐμῆς.

[00573]    Τίς;

[00574]    Ἡ οἰκονομία, οὐχ ἡ θεότης·

[00575]    ἡ τοῦ δούλου μορφὴ, οὐχ ἡ τοῦ ∆εσπότου·

[00576]    ἡ σὰρξ ἡ ἐμὴ, οὐχ ἡ οὐσία ἐκεί [52.406] νου·

[00577]    αὔξεται κατὰ μικρὸν, καὶ μίγνυται ἀνθρώποις, καίτοι εὑρίσκει αὐτὴν ἑλκῶν γέμουσαν, ἐκτεθηριωμένην, ὑπὸ δαιμόνων πεφορτισμένην·

[00578]    καὶ τί ποιεῖ;

[00579]    Προσέρχεται αὐτῇ.

[00580]    Εἶδεν ἐκείνη καὶ ἔφυγε.

[00581]    Καλεῖ μάγους.

[00582]    Τί φοβεῖσθε;

[00583]    Οὐκ εἰμὶ κριτὴς, ἀλλ' ἰατρός·

[00584]    Οὐκ ἦλθον ἵνα κρίνω τὸν κόσμον, ἀλλ' ἵνα σώσω τὸν κόσμον.

[00585]    Καλεῖ εὐθέως μάγους.

[00586]    Ὢ καινῶν καὶ παραδόξων πραγμάτων.

[00587]    Αἱ ἀπαρχαὶ εὐθέως μάγοι.

[00588]    Κεῖται ἐν φάτνῃ ὁ τὴν οἰκουμένην βαστάζων, καὶ ἐσπαργάνωται ὁ πάντα περιέπων.

[00589]    Κεῖται ὁ ναὸς, καὶ ἐνοικεῖ ὁ Θεός.

[00590]    Καὶ ἔρχονται μάγοι, καὶ προσκυνοῦσιν εὐθέως·

[00591]    ἔρχεται τελώνης, καὶ γίνεται εὐαγγελιστής·

[00592]    ἔρχεται πόρνη, καὶ γίνεται παρθένος·

[00593]    ἔρχεται Χαναναία, καὶ ἀπολαύει φιλανθρωπίας.

[00594]    Τοῦτο ἐρῶντος, τὸ μὴ ἀπαιτῆσαι εὐθύνας ἁμαρτημάτων, ἀλλὰ συγχωρῆσαι παρανομήματα πλημμελημάτων.

[00595]    Καὶ τί ποιεῖ;

[00596]    Λαμβάνει αὐτὴν, ἁρμόζεται αὐτήν.

[00597]    Καὶ τί αὐτῇ δίδωσι;

[00598]    ∆ακτύλιον.

[00599]    Ποῖον;

[00600]    Τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον.

[00601]    Λέγει Παῦλος·

[00602]    Ὁ δὲ βεβαιῶν ἡμᾶς σὺν ὑμῖν Θεὸς, ὁ καὶ σφραγισάμενος ἡμᾶς, καὶ δοὺς τὸν ἀῤῥαβῶνα τοῦ Πνεύματος.

[00603]    Πνεῦμα αὐτῇ δίδωσιν.

[00604]    Εἶτά φησιν·

[00605]    Οὐκ εἰς παράδεισόν σε ἐφύτευσα;

[00606]    Λέγει·

[00607]    Ναί.

[00608]    Καὶ πῶς ἐξέπεσες ἐκεῖθεν;

[00609]    Ἦλθεν ὁ διάβολος, καὶ ἔλαβέ με ἀπὸ τοῦ παραδείσου.

[00610]    Ἐφυτεύθης ἐν τῷ παραδείσῳ, καὶ ἔβαλέ σε ἔξω·

[00611]    ἰδοὺ φυτεύω σε ἐν ἐμαυτῷ, ἐγώ σε βαστάζω.

[00612]    Πῶς;

[00613]    Οὐ τολμᾷ ἐμοὶ προσελθεῖν.

[00614]    Οὐδὲ εἰς τὸν οὐρανόν σε ἀνάγω·

[00615]    ἀλλὰ μεῖζον ἐνταῦθα τοῦ οὐρανοῦ·

[00616]    ἐν ἐμαυτῷ τῷ ∆εσπότῃ τοῦ οὐρανοῦ βαστάζω σε.

[00617]    Ποιμὴν βαστάζει, καὶ ὁ λύκος οὐκέτι ἔρχεται·

[00618]    μᾶλλον δὲ ἀφῶ αὐτὸν καὶ προσελθεῖν.

[00619]    Καὶ βαστάζει τὴν ἡμετέραν φύσιν·

[00620]    καὶ προσέρχεται ὁ διάβολος, καὶ ἡττᾶται.

[00621]    Ἐφύτευσά σε ἐν ἐμαυτῷ.

[00622]    ∆ιὰ τοῦτο λέγει, Ἐγὼ ἡ ῥίζα, ὑμεῖς τὰ κλήματα·

[00623]    καὶ ἐφύτευσεν αὐτὴν ἐν ἑαυτῷ.

[00624]    Καὶ τί λοιπόν;

[00625]    Ἀλλὰ ἁμαρτωλός εἰμι, φησὶ, καὶ ἀκάθαρτος.

[00626]    Μή σοι μελέτω, ἰατρός εἰμι.

[00627]    Οἶδα τὸ σκεῦος τὸ ἐμὸν, οἶδα πῶς διεστράφη.

[00628]    Πήλινον ἦν πρὸ τούτου, καὶ διεστράφη.

[00629]    Ἀναπλάττω αὐτὸ διὰ λουτροῦ παλιγγενεσίας, καὶ παραδίδωμι αὐτὸ τῷ πυρί.

[00630]    Ὅρα γάρ·

[00631]    ἔλαβε χοῦν ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ ἐποίησε τὸν ἄνθρωπον·

[00632]    ἔπλασεν αὐτόν.

[00633]    Ἦλθεν ὁ διάβολος, διέστρεψεν αὐτόν.

[00634]    Ἦλθεν αὐτὸς, ἔλαβε πάλιν, ἀνεφύρασεν αὐτὸν, ἀνεχώνευσεν αὐτὸν ἐν τῷ βαπτίσματι, ἀλλ' οὐκ ἀφῆκεν αὐτῷ πήλινον εἶναι τὸ σῶμα, ἀλλ' ἐποίησεν αὐτὸ ὀστράκινον.

[00635]    Παρέδωκε τὸν πηλὸν τῷ πυρὶ τοῦ Πνεύματος·

[00636]    Αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν Πνεύματι ἁγίῳ, καὶ πυρί·

[00637]    ἐν ὕδατι, ἵνα ἀναπλασθῇ·

[00638]    ἐν πυρὶ, ἵνα στερεωθῇ.

[00639]    ∆ιὰ τοῦτο ὁ Προφήτης ἄνωθεν προαγορεύων ἔλεγεν·

[00640]    Ὡς σκεύη κεραμέως συντρίψεις αὐτούς.

[00641]    Οὐκ εἶπεν, ὡς σκεύη ὀστράκινα, ἃ ἕκαστος κέκτηται·

[00642]    ἔστι γὰρ σκεύη κεραμέως ἐκεῖνα, ἃ ἐργάζεται ὁ κεραμεὺς ἐν τῷ τροχῷ·

[00643]    ἀλλὰ τὰ σκεύη τοῦ κεραμέως πήλινα, τὰ δὲ ἡμέτερα ὀστράκινα.

[00644]    Προαναφωνῶν οὖν τὴν διὰ τοῦ βαπτίσματος ἀναχώνευσιν, Ὡς σκεύη, φησὶ, κεραμέως συντρίψεις αὐτούς.

[00645]    Ἀναπλάττει, λέγει, καὶ χωνεύει.

[00646]    Καταβαίνω εἰς τὸ βάπτισμα, καὶ ἀναπλάττεταί μου τὸ σχῆμα, καὶ ἀναχωνεύει τοῦ Πνεύματος τὸ πῦρ, καὶ γίνεται ὀστράκινον.

[00647]    Ὅτι δὲ οὐ κόμπος τὰ ῥήματα, ἄκουσον τοῦ Ἰώβ·

[00648]    Ἐποίησε δὲ ἡμᾶς πηλόν·

[00649]    ὁ δὲ Παῦλος·

[00650]    Ἔχοντες δὲ τὸν θησαυρὸν τοῦτον ἐν ὀστρακίνοις σκεύεσιν.

[00651]    Ἀλλὰ βλέπε ὀστράκου ἰσχύν.

[00652]    Οὐ γὰρ πυρὶ ὤπτηται, [52.407] ἀλλὰ Πνεύματι.

[00653]    Πῶς ὀστράκινον;

[00654]    Πεντάκις τεσσαράκοντα παρὰ μίαν ἔλαβον, τρὶς ἐῤῥαβδίσθην, ἅπαξ ἐλιθάσθην, καὶ τὸ ὀστράκινον σκεῦος οὐ κατεκλάσθη.

[00655]    Νυχθήμερον ἐν τῷ βυθῷ πεποίηκα.

[00656]    Ἐν τῷ βυθῷ πεποίηκεν, καὶ τὸ ὀστράκινον οὐ διελύθη·

[00657]    ἐναυάγησε, καὶ ὁ θησαυρὸς οὐκ ἀπώλετο·

[00658]    τὸ πλοῖον ὑποβρύχιον, καὶ ὁ φόρτος ἔπλευσεν.

[00659]    Ἔχοντες δὲ τὸν θησαυρόν.

[00660]    Ποῖον θησαυρόν;

[00661]    Πνεύματος χορηγίαν, δικαιοσύνην, ἁγιασμὸν, ἀπολύτρωσιν.

[00662]    Ποῖον;

[00663]    εἰπέ μοι.

[00664]    Ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἔγειραι καὶ περιπάτει.

[00665]    Αἰνέα, ἰᾶταί σε Ἰησοῦς ὁ Χριστός.

[00666]    Σοὶ λέγω, τὸ πονηρὸν πνεῦμα, ἄπελθε ἀπ' αὐτοῦ.

[00667]    ιβʹ.

[00668]    Εἶδες θησαυρὸν βασιλικῶν θησαυρῶν λαμπρότερον;

[00669]    Τί γὰρ τοιοῦτον δύναται ποιήσειν μαργαρίτης βασιλέως, οἷον ῥήματα Ἀποστόλου;

[00670]    Ἐπίθες μυρία διαδήματα νεκρῶν, καὶ οὐκ ἐγείρεται·

[00671]    ἓν δὲ ῥῆμα ἐξῆλθεν Ἀποστόλου, καὶ στασιάζουσαν τὴν φύσιν ἐπανήγαγε, καὶ πρὸς τὸ ἀρχαῖον ἀποκατέστησεν.

[00672]    Ἔχοντες δὲ τὸν θησαυρὸν τοῦτον.

[00673]    Ὢ θησαυρὸς οὐ τηρούμενος μόνον, ἀλλὰ καὶ τηρῶν τὸν οἶκον, ἔνθα ἀπόκειται.

[00674]    Συνῆκας τί εἶπον;

[00675]    Οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ οἱ ἄρχοντες, ὅταν ἔχωσι θησαυροὺς, μεγάλους οἴκους κατασκευάζουσιν, οἷον τοίχους, μοχλοὺς, θύρας, φύλακας, κλεῖθρα, ἵνα τηρηθῇ ὁ θησαυρός·

[00676]    ὁ Χριστὸς δὲ τοὐναντίον ἐποίησεν·

[00677]    οὐκ ἐν λιθίνῳ, ἀλλ' ἐν ὀστρακίνῳ σκεύει τὸν θησαυρὸν ἔθηκεν.

[00678]    Εἰ μέγας ὁ θησαυρὸς, διὰ τί τὸ σκεῦος ἀσθενές;

[00679]    Ἀλλὰ μὴ διὰ τοῦτο ἀσθενὲς τὸ σκεῦος, ἐπειδὴ μέγας ὁ θησαυρός·

[00680]    οὐ γὰρ τηρεῖται ὑπὸ τοῦ σκεύους, ἀλλ' αὐτὸς τηρεῖ τὸ σκεῦος.

[00681]    Τίθημι ἐγὼ τὸν θησαυρὸν, τίς δύναται λοιπὸν κλέψαι;

[00682]    Ἦλθεν ὁ διάβολος, ἦλθεν ἡ οἰκουμένη, ἦλθον μυρίοι, καὶ τὸν θησαυρὸν οὐκ ἔκλεψαν·

[00683]    ἐμαστίχθη, καὶ ὁ θησαυρὸς οὐ προεδόθη·

[00684]    κατεποντίσθη εἰς θάλασσαν, καὶ ναυάγιον οὐκ ἐποίησεν·

[00685]    ἀπέθανε, καὶ ὁ θησαυρὸς μένει.

[00686]    Ἔδωκε τοίνυν τὸν ἀῤῥαβῶνα.

[00687]    Ποῦ εἰσιν οἱ τοῦ Πνεύματος τὴν ἀξίαν βλασφημοῦντες;

[00688]    Προσέχετε.

[00689]    Ὁ δὲ βεβαιῶν ἡμᾶς σὺν ὑμῖν εἰς Χριστὸν Θεὸς, ὁ καὶ δοὺς τὸν ἀῤῥαβῶνα τοῦ Πνεύματος.

[00690]    Ἴστε πάντες ὑμεῖς, ὅτι ὁ ἀῤῥαβὼν μέρος ἐστὶ μικρὸν τοῦ παντός·

[00691]    ὅπως ἄκουε.

[00692]    Ἀπέρχεταί τις ἀγοράσαι οἰκίαν πολλῆς τιμῆς, καὶ λέγει·

[00693]    ∆ός μοι ἀῤῥαβῶνα, ἵνα θαῤῥῶ.

[00694]    Ἀπέρχεταί τις γυναῖκα ἀγαγέσθαι, προῖκα συντίθησι καὶ πράγματα, καὶ λέγει·

[00695]    ∆ός μοι ἀῤῥαβῶνα.

[00696]    Πρόσχες·

[00697]    καὶ ἐν πράσει δούλου ἀῤῥαβὼν, καὶ ἐν πᾶσι τοῖς συναλλάγμασιν ἀῤῥαβών.

[00698]    Ἐπεὶ οὖν ὁ Χριστὸς συνάλλαγμα μεθ' ἡμῶν ἐποίει (καὶ γὰρ ὡς νύμφην με ἔμελλε λαμβάνειν), καὶ προῖκά μοι γράφει, οὐ χρημάτων, ἀλλ' αἵματος.

[00699]    Προῖκα δέ μοι ταύτην γράφει τῶν ἀγαθῶν τὴν ἀντίδοσιν, Ἃ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε, καὶ οὖς οὐκ ἤκουσεν, καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη.

[00700]    Ἔγραψε τοίνυν εἰς τὴν προῖκα ἀθανασίαν, αἶνον μετὰ ἀγγέλων, ἀπαλλαγὴν θανάτου, ἐλευθερίαν ἁμαρτίας, κληρονομίαν βασιλείας (πολὺς ὁ πλοῦτος), δικαιοσύνην, ἁγιασμὸν, ἀπαλλαγὴν τῶν παρόντων, εὕρεσιν τῶν μελλόντων.

[00701]    Μεγάλη μοι ἦν ἡ προῖξ.

[00702]    Πρόσχες μετὰ ἀκριβείας·

[00703]    βλέπε τί ποιεῖ.

[00704]    Ἦλθε λαβεῖν τὴν πόρνην, λέγω γὰρ αὐτὴν, ὡς ἦν ἀκάθαρτος, ἵνα [52.408] μάθῃς τοῦ νυμφίου τὸν ἔρωτα.

[00705]    Ἦλθεν, ἔλαβέ με, γράφει μοι προῖκα·

[00706]    λέγει·

[00707]    ∆ίδωμί σοι πλοῦτον τὸν ἐμόν;

[00708]    Πῶς;

[00709]    Ἀπώλεσας, λέγει, παράδεισον;

[00710]    λάβε αὐτόν.

[00711]    Ἀπώλεσας, λέγει, τὸ εὐειδές;

[00712]    λάβε αὐτό·

[00713]    λάβε ταῦτα πάντα.

[00714]    Ἀλλ' ἡ προῖξ μου οὐκ ἐδόθη μοι ὧδε.

[00715]    ιγʹ.

[00716]    Πρόσεχε, διὰ τοῦτο εἰς τὴν προῖκα ταύτην προλέγει·

[00717]    ἔγραψέ μοι ἐν τῇ προικὶ ἀνάστασιν σωμάτων, ἀφθαρσίαν.

[00718]    Οὐ γὰρ ἀκολουθεῖ πάντως τῇ ἀναστάσει ἡ ἀφθαρσία, ἀλλὰ δύο ἦν ταῦτα.

[00719]    Καὶ γὰρ πολλοὶ ἀνέστησαν, καὶ πάλιν ἔπεσον, ὥσπερ ὁ Λάζαρος, καὶ τὰ σώματα τῶν ἁγίων.

[00720]    Ἀλλ' οὗτος οὐχ οὕτως, ἀλλ' ἀνάστασιν, ἀφθαρσίαν, τὴν μετὰ ἀγγέλων χορείαν, τὴν τοῦ Υἱοῦ ἀπάντησιν ἐν νεφέλαις, καὶ τὸ, Οὕτω πάντοτε σὺν Κυρίῳ ἐσόμεθα, τὴν ἀπαλλαγὴν τοῦ θανάτου, τὴν ἐλευθερίαν τῆς ἁμαρτίας, τὸν καταποντισμὸν τῆς τελευτῆς.

[00721]    Ποῖον ἐκεῖνον;

[00722]    Ἃ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε, καὶ οὖς οὐκ ἤκουσεν, καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη ἃ ἡτοίμασεν ὁ Θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν.

[00723]    Ἀγαθά μοι δίδως, ἃ οὐκ οἶδα;

[00724]    Λέγει, Ναί·

[00725]    ὧδε ἁρμόζω, ὧδέ με φίλει.

[00726]    Εἰς τί οὐ δίδως μοι τὴν προῖκα ὧδε;

[00727]    Ὅταν ἔλθῃς πρὸς τὸν Πατέρα μου, ὅταν ἔλθῃς εἰς τὰς βασιλικὰς αὐλάς.

[00728]    Ἐγὼ πρὸς σὲ ἦλθον, μὴ γὰρ σὺ πρὸς μέ;

[00729]    Ἦλθον οὐχ ἵνα μείνῃς, ἀλλ' ἵνα λάβω σε καὶ ἀνέλθω.

[00730]    Μὴ ζήτει ὧδε τὴν προῖκα·

[00731]    πάντα ἐν ἐλπίδι, πάντα ἐν πίστει.

[00732]    Καὶ οὐδέν μοι δίδως ἐνταῦθα;

[00733]    Λέγει·

[00734]    Λάβε ἀῤῥαβῶνα, ἵνα μοι πιστεύσῃς περὶ τοῦ μέλλοντος·

[00735]    λάβε ὑπόβολα, λάβε καὶ μνῆστρα.

[00736]    ∆ιὰ τοῦτο Παῦλος λέγει, Ἡρμοσάμην γὰρ ὑμᾶς.

[00737]    Ὡς μνῆστρα ἔδωκεν ἡμῖν τὰ παρόντα ὁ Θεός·

[00738]    μνῆστρά ἐστι τὰ παρόντα, ἀῤῥαβών ἐστιν·

[00739]    ἡ προῖξ ὅλη ἐκεῖ μένει.

[00740]    Πῶς;

[00741]    ἐγὼ λέγω·

[00742]    ὧδε γηρῶ, ἐκεῖ οὐ γηρῶ·

[00743]    ὧδε θνήσκω, ἐκεῖ οὐ θνήσκω·

[00744]    ὧδε λυποῦμαι, ἐκεῖ οὐ λυποῦμαι·

[00745]    ὧδε πενία, καὶ νόσος, καὶ ἐπιβουλαὶ, ἐκεῖ οὐδὲν τοιοῦτον·

[00746]    ὧδε σκότος, καὶ φῶς, ἐκεῖ φῶς μόνον·

[00747]    ὧδε ἐπιβουλὴ, ἐκεῖ ἐλευθερία·

[00748]    ὧδε νόσος, ἐκεῖ ὑγίεια·

[00749]    ὧδε ζωὴ ἔχουσα τέλος, ἐκεῖ ζωὴ οὐκ ἔχουσα τέλος·

[00750]    ὧδε ἁμαρτία, ἐκεῖ δικαιοσύνη, ἁμαρτία δὲ οὐδαμοῦ·

[00751]    ὧδε φθόνος, ἐκεῖ οὐδὲν τοιοῦτον.

[00752]    ∆ός μοι, φησὶν, ταῦτα.

[00753]    Ἀνάμενε, ἵνα καὶ οἱ σύνδουλοί σου σωθῶσιν, ἀνάμενε.

[00754]    Ὁ βεβαιῶν ἡμᾶς, καὶ δοὺς ἡμῖν τὸν ἀῤῥαβῶνα.

[00755]    Ποῖον ἀῤῥαβῶνα;

[00756]    Τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, τοῦ Πνεύματος τὴν χορηγίαν.

[00757]    Ἀλλὰ λέγω περὶ τοῦ Πνεύματος.

[00758]    Ἔδωκε τοῖς ἀποστόλοις τὸν δακτύλιον, εἰπών·

[00759]    Λάβετε καὶ δότε πᾶσιν.

[00760]    Ὁ δακτύλιος μερίζεται;

[00761]    Μερίζεται καὶ οὐ διαιρεῖται·

[00762]    μερίζεται καὶ οὐκ ἀναλίσκεται.

[00763]    Μάθε Πνεύματος χορηγίαν·

[00764]    ἔλαβε Πέτρος, ἔλαβε καὶ Παῦλος Πνεῦμα ἅγιον.

[00765]    Περιῆλθε τὴν οἰκουμένην, ἁμαρτωλοὺς ἀπήλλαττεν ἁμαρτημάτων, χωλοὺς διώρθου, γυμνοὺς ἐνέδυε, νεκροὺς ἤγειρε, λεπροὺς ἐκαθάριζε, διάβολον ἐπεστόμιζε, δαίμονας ἀπέπνιγε, τῷ Θεῷ διελέγετο, Ἐκκλησίαν ἐφύτευσε, ναοὺς κατέσκαψε, βωμοὺς ἀνέτρεψε, τὴν κακίαν ἔλυσε, τὴν ἀρετὴν ἐφύτευσε, τοὺς ἀνθρώπους ἀγγέλους ἐποίησε.

[00766]    ιδʹ.

[00767]    Ταῦτα πάντα ἦμεν.

[00768]    Ἀῤῥαβὼν ἐπλήρωσε τὴν οἰκουμένην ἅπασαν.

[00769]    Ἅπασαν δὲ ὅταν εἴπω, λέγω, ὅσην ἥλιος ἐφορᾷ γῆν, θάλασσαν, νήσους, ὄρη, νάπας, καὶ [52.409] βουνούς.

[00770]    Περιῆλθε καθάπερ ὑπόπτερος ὁ Παῦλος ἑνὶ στόματι παλαίων, ὁ σκηνοποιὸς, ὁ σμίλην μεταχειριζόμενος, καὶ δέρματα ῥάπτων·

[00771]    καὶ αὕτη ἡ τέχνη κώλυμα τῇ ἀρετῇ οὐκ ἐγένετο, ἀλλ' ὁ σκηνοποιὸς δαιμόνων ἰσχυρότερος, ὁ ἄστομος φιλοσόφων φιλοσοφώτερος.

[00772]    Πόθεν;

[00773]    Ἔλαβε τὸν ἀῤῥαβῶνα, ἐβάσταζε τὸν δακτύλιον καὶ περιέφερεν.

[00774]    Ἔβλεπον πάντες, ὅτι Βασιλεὺς ἡρμόσατο τὴν φύσιν ἡμῶν·

[00775]    εἶδεν ὁ δαίμων, καὶ ἀνεχώρει·

[00776]    εἶδε τὸν ἀῤῥαβῶνα, καὶ ἔτρεμε, καὶ ὑπεχώρει·

[00777]    ἱμάτια ἔβλεπε, καὶ ἐδραπέτευεν.

[00778]    Ὢ δύναμις Πνεύματος! οὐ ψυχῇ ἔδωκε τὴν ἐξουσίαν, οὐ σώματι, ἀλλὰ καὶ ἱματίῳ·

[00779]    οὐχ ἱματίῳ, ἀλλὰ καὶ σκιᾷ.

[00780]    Περιῄει ὁ Πέτρος, καὶ ἡ σκιὰ αὐτοῦ νόσους ἐφυγάδευε, καὶ δαίμονας ἀπήλαυνε, καὶ νεκροὺς ἤγειρεν.

[00781]    Περιῄει Παῦλος τὴν οἰκουμένην, τὰς ἀκάνθας ἀνατέμνων τῆς ἀσεβείας, τὰ σπέρματα καταβάλλων τῆς εὐσεβείας, καθάπερ ἀροτὴρ ἄριστος τὸ ἄροτρον ἔχων τῆς διδασκαλίας.

[00782]    Καὶ πρὸς τίνας ἦλθε;

[00783]    Πρὸς Θρᾷκας, πρὸς Σκύθας, πρὸς Ἰνδοὺς, πρὸς Μαύρους, πρὸς Σαρδονίους, πρὸς Γοτθοὺς, πρὸς θηρία ἄγρια, καὶ μετέβαλε πάντα.

[00784]    Πόθεν;

[00785]    Ἀπὸ τοῦ ἀῤῥαβῶνος.

[00786]    Πῶς διήρκεσεν;

[00787]    Ἀπὸ τῆς τοῦ Πνεύματος χάριτος.

[00788]    Ἰδιώτης, γυμνὸς, ἀνυπόδετος·

[00789]    ὁ καὶ δοὺς τὸν ἀῤῥαβῶνα τοῦ Πνεύματος.

[00790]    ∆ιὰ τοῦτο λέγει·

[00791]    Καὶ πρὸς ταῦτα τίς ἱκανός;

[00792]    Ἀλλ' ἡ ἱκανότης ἡμῶν ἐκ τοῦ Θεοῦ, ὃς καὶ ἱκάνωσεν ἡμᾶς διακόνους Καινῆς ∆ιαθήκης, οὐ γράμματος, ἀλλὰ πνεύματος.

[00793]    Ἴδε τί τὸ Πνεῦμα ἐποίησεν·

[00794]    εὗρε τὴν γῆν δαιμόνων γέμουσαν, καὶ ἐποίησεν αὐτὴν οὐρανόν.

[00795]    Μὴ γὰρ τὰ παρόντα ἐννοῆτε·

[00796]    ἀλλὰ ἀναλάβετε τῷ λογισμῷ αὐτά.

[00797]    Τότε ἦν θρῆνος, τότε πανταχοῦ βωμοὶ, πανταχοῦ καπνὸς, πανταχοῦ κνῖσαι, πανταχοῦ πορνεῖαι, πανταχοῦ τελεταὶ, πανταχοῦ θυσίαι, πανταχοῦ δαίμονες βακχεύοντες, πανταχοῦ ἀκρόπολις τοῦ διαβόλου, πανταχοῦ πορνεία στεφανουμένη·

[00798]    καὶ εἷς ἦν ὁ Παῦλος.

[00799]    Πῶς οὐ κατεποντίσθη;

[00800]    πῶς οὐ διεσπάσθη;

[00801]    πῶς ἤνοιξε τὸ στόμα;

[00802]    Εἰσῆλθεν εἰς Θηβαΐδα, καὶ αἰχμαλώτους ἔλαβεν.

[00803]    Εἰσῆλθεν εἰς τὰς βασιλικὰς αὐλὰς, καὶ τὸν βασιλέα μαθητὴν ἐποίησεν.

[00804]    Εἰσῆλθεν εἰς τὸ δικαστήριον, καὶ λέγει αὐτῷ ὁ δικαστής·

[00805]    Παρ' ὀλίγον με πείθεις Χριστιανὸν γενέσθαι·

[00806]    καὶ ὁ δικαστὴς μαθητὴς ἐγένετο.

[00807]    Εἰσῆλθεν εἰς τὸ δεσμωτήριον, καὶ τὸν δεσμοφύλακα ἔλαβεν.

[00808]    Ἀπῆλθεν εἰς βαρβάρων νῆσον, καὶ τὴν ἔχιν διδάσκαλον ἐποίησεν.

[00809]    Ἀπῆλθεν εἰς τὸν δῆμον τῶν Ῥωμαίων, καὶ τὴν σύγκλητον ἐπέσπασεν.

[00810]    Ἀπῆλθεν εἰς ποταμοὺς, ἀπῆλθεν εἰς ἐρήμους τόπους πανταχοῦ τῆς οἰκουμένης.

[00811]    Οὐ γῆ, οὐ θάλασσα ἄμοιρος αὐτοῦ ἐστι τῶν κατορθωμάτων·

[00812]    ἔδωκε γὰρ τὸν ἀῤῥαβῶνα τοῦ δακτυλίου, καὶ δοὺς τὸν ἀῤῥαβῶνα, λέγει·

[00813]    Τὰ μὲν ἤδη δίδωμί σοι, τὰ δὲ ἐπαγγέλλομαι.

[00814]    ∆ιὰ τοῦτο λέγει αὐτῇ ὁ Προφήτης·

[00815]    Παρέστη ἡ βασίλισσα ἐκ δεξιῶν σου ἐν ἱματισμῷ διαχρύσῳ.

[00816]    Οὐχ ἱμάτιον λέγει, ἀλλ' ἀρετήν.

[00817]    ∆ιὰ τοῦτο ἡ Γραφὴ ἀλλαχοῦ λέγει·

[00818]    Πῶς εἰσῆλθες ὧδε μὴ ἔχων ἔνδυμα γάμου;

[00819]    Ὥστε οὐκ ἔνδυμα λέγει, ἀλλὰ τὴν πορνείαν, καὶ τὴν ῥυπαρὰν πρᾶξιν καὶ ἀκάθαρτον.

[00820]    Ὥσπερ οὖν τὰ ῥυπαρὰ ἱμάτια, ἁμαρτία·

[00821]    οὕτω τὰ διάχρυσα, ἀρετή.

[00822]    Ἀλλὰ τὸ ἱμάτιον τοῦτο τοῦ βασιλέως ἦν·

[00823]    αὐτὸς αὐτῇ καὶ ἱμάτιον ἔδωκεν·

[00824]    γυμνὴ γὰρ ἦν, γυμνὴ καὶ ἀσχημονοῦσα.

[00825]    Παρέστη ἡ βασίλισσα ἐκ δεξιῶν σου ἐν ἱματισμῷ διαχρύσῳ.

[00826]    Οὐχ ἱμάτια λέγει, ἀλλ' ἀρετήν·

[00827]    οὐκ εἶπεν, ἐν χρυσῷ.

[00828]    Πρόσεχε·

[00829]    καὶ αὐτὴ ἡ λέξις πολλὴν ἔχει εὐγένειαν νοημάτων.

[00830]    Οὐκ εἶπε, ἐν χρυσῷ, ἀλλὰ, ∆ιαχρύσῳ.

[00831]    Ἄκουε συνετῶς.

[00832]    Τὸ χρυσοῦν ἱμά [52.410] τιον ὅλον ἐστὶ χρυσοῦν·

[00833]    τὸ δὲ διάχρυσον μέρη μὲν ἔχει χρυσᾶ, μέρη δὲ σηρικά.

[00834]    ∆ιὰ τί οὖν μὴ χρυσοῦν ἱμάτιον εἶπε φορεῖν τὴν νύμφην, ἀλλὰ διάχρυσον;

[00835]    Πρόσεχε ἀκριβῶς.

[00836]    Τὴν πολιτείαν λέγει τῆς Ἐκκλησίας, τὴν ποικίλην.

[00837]    Ἐπειδὴ γὰρ οὐ πάντες βίου ἑνός ἐσμεν, ἀλλ' ὁ μὲν παρθενίαν, ὁ δὲ χηρείαν, ὁ δὲ εὐσέβειαν ἀσκεῖ·

[00838]    ἱμάτιον τῆς Ἐκκλησίας ἡ πολιτεία τῆς Ἐκκλησίας.

[00839]    ιεʹ.

[00840]    Ἐπειδὴ οὖν ᾔδει ὁ ∆εσπότης ἡμῶν, ὅτι ἂν μίαν ὁδὸν τέμῃ, πολλοὶ ἔχουσιν ὀκνῆσαι, ποικίλας ἔτεμεν ὁδούς.

[00841]    Οὐ δύνασαι διὰ παρθενίας εἰσελθεῖν;

[00842]    Εἴσελθε διὰ μονογαμίας.

[00843]    Οὐ δύνασαι διὰ μονογαμίας;

[00844]    Κἂν διὰ δευτερογαμίας.

[00845]    Οὐ δύνασαι διὰ σωφροσύνης εἰσελθεῖν;

[00846]    Εἴσελθε δι' ἐλεημοσύνης.

[00847]    Οὐ δύνασαι δι' ἐλεημοσύνης;

[00848]    Εἴσελθε διὰ νηστείας.

[00849]    Οὐ δύνασαι ταύτην;

[00850]    ∆εῦρο ἐκείνην.

[00851]    Οὐ δύνασαι ἐκείνην;

[00852]    ∆εῦρο ταύτην.

[00853]    ∆ιὰ τοῦτο οὐκ ἔδειξε τὸ ἱμάτιον χρυσοῦν, ἀλλὰ διάχρυσον.

[00854]    Ἢ σηρική ἐστιν, ἢ πορφυρᾶ ἐστιν, ἢ χρυσᾶ ἐστιν.

[00855]    Οὐ δύνασαι εἶναι χρυσοῦς;

[00856]    Γενοῦ σηρικός.

[00857]    ∆έχομαί σε, μόνον ἐν τῷ ἱματίῳ.

[00858]    ∆ιὰ τοῦτο καὶ ὁ Παῦλος·

[00859]    Εἴ τις ἐποικοδομεῖ ἐπὶ τὸν θεμέλιον τοῦτον, χρυσὸν, ἄργυρον, λίθους τιμίους.

[00860]    Οὐ δύνασαι εἶναι ὁ λίθος τίμιος;

[00861]    Γενοῦ χρυσός.

[00862]    Οὐ δύνασαι εἶναι χρυσός;

[00863]    Γενοῦ ἄργυρος, μόνον ἐν θεμελίῳ.

[00864]    Καὶ πάλιν ἀλλαχοῦ·

[00865]    Ἄλλη δόξα ἡλίου, καὶ ἄλλη δόξα σελήνης, καὶ ἄλλη δόξα ἀστέρων.

[00866]    Οὐ δύνασαι εἶναι ἥλιος;

[00867]    Γενοῦ σελήνη.

[00868]    Οὐ δύνασαι εἶναι σελήνη;

[00869]    Γενοῦ ἀστήρ.

[00870]    Οὐ δύνασαι εἶναι μέγας ἀστήρ;

[00871]    Γενοῦ κἂν μικρὸς, μόνον ἐν τῷ οὐρανῷ.

[00872]    Οὐ δύνασαι εἶναι παρθένος;

[00873]    Γάμησον μετὰ σωφροσύνης, μόνον ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ.

[00874]    Οὐ δύνασαι εἶναι ἀκτήμων;

[00875]    Ἐλέησον, μόνον ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ, μόνον ἐν τῷ ἱματίῳ, μόνον ὑπὸ τὴν βασίλισσαν.

[00876]    ∆ιάχρυσον τὸ ἱμάτιον, ποικίλον τὸ ἱμάτιον.

[00877]    Οὐκ ἀποκλείω σοι τὴν ὁδόν·

[00878]    ἡ ἀφθονία γὰρ τῶν ἀρετῶν εὔκολον ἐποίησε τὴν οἰκονομίαν τοῦ βασιλέως.

[00879]    Ἐν ἱματισμῷ διαχρύσῳ περιβεβλημένη, πεποικιλμένη.

[00880]    Ποικίλον ἐστὶν αὐτῆς τὸ ἱμάτιον·

[00881]    καὶ εἰ βούλει, ἀνάπτυξον τὸ βάθος τοῦ λόγου τοῦ εἰρημένου, καὶ βλέπε τὸ ἱμάτιον τὸ διάχρυσον.

[00882]    Ἐνταῦθα μὲν γὰρ οἱ μὲν μονάζοντές εἰσιν, οἱ δὲ γάμον σεμνὸν ἀσκοῦσιν, οὐ πολὺ ἐκείνων ἀπολιμπανόμενοι·

[00883]    καὶ οἱ μὲν μονόγαμοι, αἱ δὲ χῆραι ἀνθοῦσαι.

[00884]    ∆ιὰ τί παράδεισος;

[00885]    διὰ τί ποικίλος;

[00886]    Ἔχων ἄνθη διάφορα, καὶ δένδρα, καὶ πολλοὺς τοὺς μαργαρίτας.

[00887]    Πολλοὶ οἱ ἀστέρες, ἀλλὰ εἷς ὁ ἥλιος·

[00888]    πολλοὶ οἱ βίοι, ἀλλὰ εἷς ὁ παράδεισος·

[00889]    πολλοὶ οἱ ναοὶ, ἀλλὰ εἷς ὁ παράδεισος·

[00890]    πολλοὶ οἱ ναοὶ, ἀλλὰ μία ἡ μήτηρ.

[00891]    Τὸ μὲν, σῶμα, τὸ δὲ, ὀφθαλμοὶ, τὸ δὲ, δάκτυλος, ἀλλὰ πάντες εἷς.

[00892]    Τὸ αὐτὸ γὰρ τὸ μικρὸν, καὶ τὸ μέγα, καὶ τὸ ἧττον.

[00893]    Ἡ παρθένος τῆς γεγαμημένης χρείαν ἔχει·

[00894]    καὶ γὰρ ἡ παρθένος ἀπὸ γάμου, ἵνα μὴ καταφρονῇ γάμου.

[00895]    Ἡ παρθένος ῥίζα τοῦ γάμου.

[00896]    Πάντα συνδεδεμένα, τὰ μικρὰ τοῖς μεγάλοις, καὶ τὰ μεγάλα τοῖς μικροῖς.

[00897]    Παρέστη ἡ βασίλισσα ἐκ δεξιῶν σου, ἐν ἱματισμῷ διαχρύσῳ περιβεβλημένη, πεποικιλμένη.

[00898]    Τὸ λοιπὸν, Ἄκουσον, θύγατερ.

[00899]    Ὁ νυμφαγωγός φησιν ὡς μέλλεις ἐξέρχεσθαι πρὸς τὸν νυμφίον, ὑπερβαίνοντά σου τὴν οὐσίαν, ὑπερβαίνοντά σου τὴν φύσιν.

[00900]    Ἐγὼ νυμφαγωγός.

[00901]    Ἄκουσον, θύγατερ.

[00902]    Εὐθέως ἐγίνετο ἡ γυνή;

[00903]    Ναί·

[00904]    οὐδὲν γὰρ σωματικόν.

[00905]    Καὶ γὰρ ὡς γυναῖκα ἡρμόσατο, καὶ ὡς θυγατέρα φιλεῖ, καὶ ὡς δούλης προνοεῖ, καὶ ὡς παρθένον τηρεῖ, καὶ ὡς [52.411] παράδεισον τειχίζει, καὶ ὡς μέλος περιέπει, καὶ ὡς κεφαλὴ προνοεῖ, καὶ ὡς ῥίζα φυτεύει, καὶ ὡς ποιμὴν βόσκει, καὶ ὡς νυμφίος ἁρμόζεται, καὶ ὡς ἱλαστήριον συγχωρεῖ, καὶ ὡς πρόβατον θύεται, καὶ ὡς νυμφίος διατηρεῖ ἐν κάλλει, καὶ ὡς ἀνὴρ προνοεῖ τῆς κηδεμονίας.

[00906]    Πολλὰ τὰ νοήματα, ἵνα κἂν μικροῦ μέρους τῆς οἰκονομίας ἀπολαύσωμεν.

[00907]    Ἄκουσον, θύγατερ, καὶ ἴδε, καὶ βλέπε τὰ γαμικὰ πράγματα, καὶ πνευματικά.

[00908]    Ἄκουσον, θύγατερ.

[00909]    Θυγάτηρ ἦν τῶν δαιμόνων αὐτὴ πρῶτον, θυγάτηρ τῆς γῆς, ἀναξία τῆς γῆς, καὶ νῦν γέγονε θυγάτηρ τοῦ βασιλέως.

[00910]    Τοῦτο δὲ ἠθέλησεν ὁ ἐρῶν αὐτῆς.

[00911]    Ὁ γὰρ ἐρῶν οὐκ ἐξετάζει τρόπον·

[00912]    ὁ ἔρως οὐ βλέπει ἀμορφίαν·

[00913]    διὰ τοῦτο δὲ καλεῖται ἔρως, ὅτι πολλάκις καὶ ἄμορφον φιλεῖ.

[00914]    Οὕτω καὶ ὁ Χριστὸς ἐποίησεν·

[00915]    ἄμορφον εἶδεν (οὐ γὰρ ἂν αὐτὴν εἴποιμι εὔμορφον), καὶ ἠράσθη, καὶ ποιεῖ αὐτὴν νέαν, μὴ ἔχουσαν σπῖλον ἢ ῥυτίδα.

[00916]    Ὢ νυμφίου καλλωπίζοντος ἀμορφίαν νύμφης! Ἄκουσον, θύγατερ, ἄκουσον, καὶ ἴδε.

[00917]    ∆ύο λέγει, Ἄκουσον, καὶ, Βλέπε, τὰ δύο ἀπὸ σοῦ, τὰ μὲν τοῖς ὀφθαλμοῖς, τὰ δὲ τῇ ἀκοῇ.

[00918]    Ἐπεὶ οὖν ἡ προῖξ αὐτῆς ἐν ἀκοῇ ἦν·

[00919]    εἰ καί τινες ὀξύτερον προεῖδον, ἀναμενέτωσαν τοὺς ἀσθενεστέρους·

[00920]    καὶ ὑμᾶς ἐπαινῶ προλαβόντας, καὶ ἐκείνοις συγγινώσκω ἀκολουθοῦσιν·

[00921]    ἐπειδὴ ἡ προῖξ αὐτῆς ἐν ἀκοῇ ἦν (τί ἐστιν ἐν ἀκοῇ;

[00922]    Ἐν πίστει.

[00923]    Ἡ γὰρ πίστις ἐξ ἀκοῆς·

[00924]    ἐν πίστει, οὐκ ἐν ἀπολαύσει, οὐκ ἐν πείρᾳ πάσῃ), προεῖπον, ὅτι εἰς δύο μέρη διεῖλε τὴν προῖκα αὐτῆς, καὶ τὰ μὲν ἔδωκεν αὐτῇ ἀντὶ ἀῤῥαβῶνος, τὰ δὲ ἐπηγγείλατο αὐτῇ εἰς τὸ μέλλον.

[00925]    Τί αὐτῇ ἔδωκεν;

[00926]    Ἔδωκεν αὐτῇ ἁμαρτημάτων συγχώρησιν, κολάσεως ἄφεσιν, δικαιοσύνην, ἁγιασμὸν, ἀπολύτρωσιν, σῶμα δεσποτικὸν, τράπεζαν θείαν, πνευματικὴν, νεκρῶν ἀνάστασιν.

[00927]    Ταῦτα γὰρ πάντα εἶχον οἱ ἀπόστολοι.

[00928]    Οὐκοῦν τὰ μὲν ἔδωκεν, τὰ δὲ ἐπηγγείλατο·

[00929]    καὶ τὰ μὲν ἐν πείρᾳ ἦν καὶ ἀπολαύσει, τὰ δὲ ἐν ἐλπίδι καὶ ἐν πίστει.

[00930]    Καὶ ἄκουε.

[00931]    Τί ἔδωκε;

[00932]    Τὸ βάπτισμα, τὴν θυσίαν.

[00933]    Ταῦτα ἐν πείρᾳ·

[00934]    βλέπε δέ.

[00935]    Τί ἐπηγγείλατο;

[00936]    Ἀνάστασιν, σωμάτων ἀφθαρσίαν, τὴν μετὰ ἀγγέλων ἕνωσιν, τὴν μετὰ ἀρχαγγέλων χορείαν, τὴν μετ' αὐτοῦ πολιτείαν, τὴν ζωὴν τὴν ἀκήρατον, τὰ ἀγαθὰ, Ἃ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε, καὶ οὖς οὐκ ἤκουσε, καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη, ἃ ἡτοίμασεν ὁ Θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν.

[00937]    ιςὰʹ.

[00938]    Σύνετε τὸ λεγόμενον, μὴ ἀπολέσητε αὐτό·

[00939]    διὰ τοῦτο κάμνω, ἵνα νοήσητε.

[00940]    Εἰς δύο οὖν ἦν αὐτῆς ἡ προῖξ διῃρημένη, εἰς τὰ παρόντα, καὶ εἰς τὰ μέλλοντα·

[00941]    εἰς τὰ ὁρώμενα, καὶ εἰς τὰ ἀκουόμενα·

[00942]    εἰς τὰ δεδομένα, καὶ εἰς τὰ πιστευόμενα·

[00943]    εἰς τὰ ἐν πείρᾳ, καὶ εἰς τὰ ἐν ἀπολαύσει·

[00944]    εἰς τὰ ἐν τῇ παρούσῃ ζωῇ, καὶ εἰς τὰ μετὰ τὴν ἀνάστασιν.

[00945]    Ταῦτα βλέπεις, ἐκεῖνα ἀκούεις.

[00946]    Βλέπε οὖν, τί λέγει αὐτῇ, ἵνα μὴ νομίσῃ, ὅτι ταῦτα μόνον ἔλαβε·

[00947]    καίτοι μεγάλα ἦν καὶ ἀπόῤῥητα καὶ πᾶσαν διάνοιαν ὑπερβαίνοντα.

[00948]    Ἄκουσον, θύγατερ, καὶ ἴδε·

[00949]    ἄκουσον ἐκεῖνα, καὶ βλέπε ταῦτα·

[00950]    ἵνα μὴ λέγῃς, Πάλιν ἐπ' ἐλπίδι;

[00951]    πάλιν ἐν πίστει;

[00952]    πάλιν ἐν τῷ μέλλοντι;

[00953]    Καὶ βλέπε·

[00954]    τὰ μὲν δίδωμι, τὰ δὲ ἐπαγγέλλομαι·

[00955]    ἐκεῖνα μὲν οὖν ἐν ἐλπίδι, ταῦτα δὲ λάβε ἐνέχυρα, ταῦτα λάβε ἀῤῥαβῶνα, ταῦτα λάβε εἰς ἀπόδειξιν.

[00956]    Ἐπαγγέλλομαί σοι βασι [52.412] λείαν·

[00957]    πίστευε ἀπὸ τῶν παρόντων, πίστευέ μοι.

[00958]    Βασιλείαν μοι ἐπαγγέλλῃ;

[00959]    Ναί.

[00960]    Τὸ μεῖζόν σοι ἔδωκα, τὸν ∆εσπότην τῆς βασιλείας, ὅς γε τοῦ ἰδίου Υἱοῦ οὐκ ἐφείσατο, ἀλλ' ὑπὲρ ἡμῶν πάντων παρέδωκεν αὐτόν·

[00961]    πῶς οὐχὶ καὶ σὺν αὐτῷ τὰ πάντα ἡμῖν χαρίσεται;

[00962]    Ἀνάστασιν δίδως σωμάτων;

[00963]    Ναί.

[00964]    Τὸ μεῖζόν σοι ἔδωκα.

[00965]    Ποῖον;

[00966]    Ἀπαλλαγῆναι ἁμαρτίας.

[00967]    Πῶς τὸ μεῖζον;

[00968]    Ὅτι τὸν θάνατον ἡ ἁμαρτία ἔτεκεν.

[00969]    Τὴν μητέρα ἔσφαξα, καὶ τὸν υἱὸν οὐ σφάξω;

[00970]    τὴν ῥίζαν ἐξήρανα, καὶ τὸν καρπὸν οὐκ ἀναιρῶ, Ἄκουσον, θύγατερ, καὶ ἴδε.

[00971]    Τί ἴδω;

[00972]    Νεκροὺς ἐγειρομένους, λεπροὺς καθαιρομένους, χαλινουμένην θάλασσαν, παραλυτικὸν σφιγγόμενον, παράδεισον ἀνοιγόμενον, ἄρτους πηγάζοντας, ἁμαρτήματα λυόμενα, χωλὸν πηδῶντα, λῃστὴν παραδείσου πολίτην γενόμενον, τελώνην εὐαγγελιστὴν γενόμενον, παρθένου σεμνοτέραν τὴν πόρνην.

[00973]    Ἄκουσον, καὶ ἴδε·

[00974]    ἄκουσον ἐκεῖνα, καὶ βλέπε ταῦτα.

[00975]    Ἀπὸ τῶν παρόντων λάβε ἀπόδειξιν·

[00976]    καὶ περὶ ἐκείνων ἔδωκά σοι ἐνέχυρα·

[00977]    ταῦτα ἐκείνων ἀμείνω.

[00978]    Καὶ τί θέλεις λέγειν;

[00979]    Ταῦτα ἐμά.

[00980]    Ἄκουσον, θύγατερ, καὶ ἴδε.

[00981]    Ταῦτα ἡ προῖξ.

[00982]    Τί εἰσφέρει ἡ νύμφη;

[00983]    Ἴδωμεν.

[00984]    Καὶ σὺ εἰσένεγκε τί ποτε, ἵνα μὴ ᾖς ἄπροικος;

[00985]    Ἐγὼ τί ἔχω, φησὶν, εἰσενεγκεῖν ἀπὸ βωμῶν, ἀπὸ κνίσσης, ἀπὸ δαιμόνων;

[00986]    τί ἔχω εἰσενεγκεῖν;

[00987]    Τί;

[00988]    Γνώμην καὶ πίστιν.

[00989]    Ἄκουσον, θύγατερ, καὶ ἴδε.

[00990]    Καὶ τί θέλεις ποιήσω;

[00991]    Ἐπιλάθου τοῦ λαοῦ σου.

[00992]    Ποίου λαοῦ;

[00993]    Τῶν δαιμόνων, τῶν εἰδώλων, τοῦ καπνοῦ, τῆς κνίσσης, τοῦ αἵματος.

[00994]    Καὶ ἴδε, καὶ ἐπιλάθου τοῦ λαοῦ σου, καὶ τοῦ οἴκου πατρός σου.

[00995]    Ἄφες τὸν πατέρα, καὶ δεῦρο πρός με.

[00996]    Ἐγὼ τὸν Πατέρα ἀφῆκα, καὶ ἦλθον πρὸς σὲ, καὶ σὺ οὐκ ἀφίης τὸν σὸν πατέρα;

[00997]    Ἀλλὰ τὸ, ἀφῆκα, ἐπὶ τοῦ Υἱοῦ, μὴ ἐγκατάλειψιν νόμιζε.

[00998]    Συγκατέβην, ᾠκονόμηκα, σάρκα ἀνέλαβον.

[00999]    Τοῦτο νυμφίου, τοῦτο νύμφης, ἵνα καταλείψῃ τοὺς γονέας, καὶ ἀλλήλοις ἁρμοσώμεθα.

[01000]    Ἄκουσον, θύγατερ, καὶ ἴδε, καὶ ἐπιλάθου τοῦ λαοῦ σου, καὶ τοῦ οἴκου τοῦ πατρός σου.

[01001]    Καὶ τί μοι δίδως, ἐὰν ἐπιλάθωμαι;

[01002]    Καὶ ἐπιθυμήσει ὁ βασιλεὺς τοῦ κάλλους σου.

[01003]    Ἔχεις ἐραστὴν τὸν ∆εσπότην.

[01004]    Ἂν ἐκεῖνον ἐραστὴν ἔχῃς, τὰ ἐκείνου καὶ ἔχεις·

[01005]    ἐὰν δυνηθῆτε συνιδεῖν τὸ λεγόμενον·

[01006]    λεπτὸν γάρ ἐστι τὸ νόημα, καὶ βούλομαι ἀποῤῥάψαι Ἰουδαίων τὴν γλῶτταν.

[01007]    Ἀλλὰ συντείνατέ μοι τὴν διάνοιαν·

[01008]    ἄν τε γὰρ ἀκούῃ τις, ἄν τε μὴ ἀκούῃ, ἐγὼ σκάπτω, ἐγὼ ἀροτριῶ.

[01009]    Ἄκουσον, θύγατερ, καὶ ἴδε, καὶ ἐπιλάθου τοῦ λαοῦ σου, καὶ τοῦ οἴκου τοῦ πατρός σου, καὶ ἐπιθυμήσει ὁ βασιλεὺς τοῦ κάλλους σου.

[01010]    Κάλλος ἐνταῦθα τὸ αἰσθητὸν λέγει ὁ Ἰουδαῖος, οὐχὶ τὸ νοητὸν, ἀλλὰ τὸ σωματικόν.

[01011]    ιζʹ.

[01012]    Πρόσχες, μάθωμεν τί ἐστι σωματικὸν κάλλος, καὶ τί ἐστι νοητόν.

[01013]    Ἔστι ψυχὴ, ἔστι σῶμα, δύο οὐσίαι εἰσίν·

[01014]    ἔστι κάλλος σώματος, καὶ ἔστι κάλλος ψυχῆς.

[01015]    Τί ἐστι κάλλος σώματος;

[01016]    Ὀφρὺς ἐκτεταμένη, ὀφθαλμὸς μειδιῶν, παρειὰ ἐρυθραινομένη, χείλη φοινικίζοντα, τράχηλος ἀνεστηκὼς, κόμη κραδαινομένη, δάκτυλοι εὐμήκεις, ἡλικία ἀνεστηκυῖα, λευκότης ἐπανθοῦσα.

[01017]    Τοῦτο τὸ κάλλος τὸ σωματικὸν ἀπὸ φύσεως γίνεται, ἢ ἀπὸ προαιρέσεως;

[01018]    Ὡμολόγηται, ὅτι ἀπὸ φύσεως.

[01019]    Πρόσεχε ἵνα μάθῃς φιλοσόφων νοήματα.

[01020]    Τοῦτο τὸ κάλλος, τὸ τῆς ὄψεως, τὸ τοῦ ὀφθαλμοῦ, τὸ τῆς κόμης, τὸ τοῦ μετώπου, φύσεως γίνεται, ἢ ἀπὸ [52.413] προαιρέσεως.

[01021]    Εὔδηλον ὅτι ἀπὸ φύσεως γίνεται.

[01022]    Ἡ γὰρ ἄμορφος, κἂν μυρία φιλοκαλήσῃ, εὔμορφος γενέσθαι οὐ δύναται κατὰ τὸ σῶμα·

[01023]    τὰ γὰρ τῆς φύσεως ἀκίνητα, ὅροις πεπέδηται, μὴ μεταβαίνοντα.

[01024]    Ἡ τοίνυν καλὴ, ἀεὶ καλὴ, κἂν μὴ ἔχῃ φιλοκαλίαν·

[01025]    ἡ δὲ ἄμορφος εὔμορφον ποιῆσαι οὐ δύναται, οὐδὲ ἡ εὔμορφος ἄμορφον.

[01026]    ∆ιὰ τί;

[01027]    Ἐπειδὴ φύσεώς ἐστι ταῦτα.

[01028]    Εἶδες οὖν σωματικὸν κάλλος;

[01029]    Ἄγωμεν ἔσω εἰς τὴν ψυχήν·

[01030]    ἡ δούλη πρὸς τὴν δέσποιναν.

[01031]    Πρὸς τὴν ψυχὴν ἄγωμεν.

[01032]    Βλέπε ἐκεῖνο κάλλος, μᾶλλον δὲ ἄκουε ἐκεῖνο·

[01033]    οὐ γὰρ δύνασαι αὐτὸ ἰδεῖν·

[01034]    ἀόρατον γάρ ἐστιν.

[01035]    Ἄκουε ἐκεῖνο τὸ κάλλος.

[01036]    Τί οὖν ἐστι κάλλος ψυχῆς;

[01037]    Σωφροσύνη, ἐπιείκεια, ἐλεημοσύνη, ἀγάπη, φιλαδελφία, φιλοστοργία, ὑπακοὴ Θεοῦ, νόμου πλήρωσις, δικαιοσύνη, συντριβὴ διανοίας.

[01038]    Ταῦτα κάλλη ψυχῆς.

[01039]    Ταῦτα τοίνυν οὐκ ἔστι φύσεως, ἀλλὰ προαιρέσεως.

[01040]    Καὶ ὁ μὴ ἔχων, δύναται ταῦτα λαβεῖν, ὁ δὲ ἔχων, ἐὰν ῥᾳθυμήσῃ, ἀπώλεσεν.

[01041]    Ὥσπερ γὰρ ἔλεγον ἐπὶ τοῦ σώματος, ὅτι ἡ ἄμορφος εὔμορφος γενέσθαι οὐ δύναται·

[01042]    οὕτω καὶ ἐπὶ τῆς ψυχῆς τὸ ἐναντίον λέγω, ὅτι ἡ ἄμορφος ψυχὴ εὔμορφος γενέσθαι δύναται.

[01043]    Τί γὰρ ἀμορφότερον τῆς ψυχῆς Παύλου, ὅτε βλάσφημος ἦν καὶ ὑβριστής·

[01044]    τί δὲ εὐμορφότερον αὐτοῦ, ὅτε ἔλεγε, Τὸν ἀγῶνα τὸν καλὸν ἠγώνισμαι, τὸν δρόμον τετέλεκα, τὴν πίστιν τετήρηκα;

[01045]    Τί ἀμορφότερον τῆς ψυχῆς τοῦ λῃστοῦ;

[01046]    τί δὲ εὐμορφότερον αὐτοῦ ἐγένετο, ὅτε ὑπήκουσεν, Ἀμὴν λέγω σοι, σήμερον μετ' ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ παραδείσῳ;

[01047]    Τί ἀμορφότερον τοῦ τελώνου, ὅτε ἥρπασε;

[01048]    τί δὲ εὐμορφότερον, ὅτε τὴν οἰκείαν ἔδωκε γνώμην;

[01049]    Ὁρᾷς ὅτι τὴν εὐμορφίαν τοῦ σώματος οὐ δύνασαι μεταλλάσσειν·

[01050]    οὐ γάρ ἐστι προαιρέσεως, ἀλλὰ φύσεως.

[01051]    Ἡ δὲ τῆς ψυχῆς εὐμορφία ἐκ τῆς προαιρέσεως ἡμῖν πορίζεται.

[01052]    Ἔλαβες τοὺς ὅρους.

[01053]    Ποίους;

[01054]    Ὅτι τὸ κάλλος τῆς ψυχῆς ἀπὸ ὑπακοῆς τοῦ Θεοῦ.

[01055]    Ἐὰν γὰρ [52.414] ὑπακούσῃ, τῷ Θεῷ ἡ ἄμορφος ψυχὴ, ἀποτίθεται τὴν ἀμορφίαν, καὶ γίνεται εὔμορφος.

[01056]    Σαῦλε, Σαῦλε, τί με διώκεις;

[01057]    Ὁ δέ·

[01058]    Καὶ τίς εἶ, Κύριε;

[01059]    Ἐγώ εἰμι Ἰησοῦς.

[01060]    Καὶ ὑπήκουσε, καὶ ἡ ὑπακοὴ τὴν ἄμορφον ψυχὴν εὔμορφον ἐποίησε.

[01061]    Πάλιν τῷ τελώνῃ λέγει, ∆εῦρο, ἀκολούθει μοι.

[01062]    Καὶ ἀνέστη ὁ τελώνης, καὶ ἐγένετο ἀπόστολος·

[01063]    ἡ ἄμορφος ψυχὴ ἐγένετο εὔμορφος.

[01064]    Πόθεν;

[01065]    Ἀπὸ ὑπακοῆς.

[01066]    Πάλιν τοῖς ἁλιεῦσι λέγει, ∆εῦτε ὀπίσω μου, καὶ ποιήσω ὑμᾶς γενέσθαι ἁλιεῖς ἀνθρώπων·

[01067]    καὶ ἀπὸ τῆς ὑπακοῆς ἐγένετο εὔμορφος αὐτῶν ἡ διάνοια.

[01068]    Ἴδωμεν ὧδε ποῖον λέγει κάλλος.

[01069]    Ἄκουσον, θύγατερ, καὶ ἴδε, καὶ ἐπιλάθου τοῦ λαοῦ σου, καὶ τοῦ οἴκου τοῦ πατρός σου, καὶ ἐπιθυμήσει ὁ βασιλεὺς τοῦ κάλλους σου.

[01070]    Ποῖον κάλλος ἐπιθυμήσει;

[01071]    Τὸ ψυχικόν.

[01072]    Πόθεν;

[01073]    Ὅτι ἐπελάθετο.

[01074]    Λέγει, Ἄκουσον οὖν, καὶ ἐπιλάθου.

[01075]    Ταῦτα προαιρέσεώς ἐστιν.

[01076]    Ἄκουσον, εἶπεν.

[01077]    Ἄμορφος ἀκούει, καὶ ἡ ἀμορφία αὕτη οὑ λύεται ἡ τοῦ σώματος.

[01078]    Εἰπὲ τῇ ἁμαρτωλῷ, Ἄκουσον, καὶ εἰ ὑπακούσει, βλέπει οἵα ἡ εὐμορφία.

[01079]    Ἐπεὶ οὖν ἡ ἀμορφία τῆς νύμφης οὐκ ἦν φυσικὴ, ἀλλὰ προαιρετικὴ (οὐ γὰρ ἤκουσε τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ παρέβη), διὰ τοῦτο ἑτέρῳ φαρμάκῳ ἄγει αὐτήν.

[01080]    Ἄμορφος τοίνυν ἐγένου, οὐκ ἀπὸ φύσεως, ἀλλὰ προαιρέσεως·

[01081]    καὶ εὔμορφος ἐγένου ἀπὸ ὑπακοῆς.

[01082]    Ἄκουσον, θύγατερ, καὶ ἴδε, καὶ ἐπιλάθου τοῦ λαοῦ σου, καὶ τοῦ οἴκου τοῦ πατρός σου, καὶ ἐπιθυμήσει ὁ βασιλεὺς τοῦ κάλλους σου.

[01083]    Εἶτα ἵνα μάθῃς, ὅτι οὐδὲν λέγει αἰσθητὸν, ἀκούων τὸ κάλλος, μὴ ὀφθαλμὸν νομίσῃς.

[01084]    μὴ ῥῖνα, μὴ στόμα, μηδὲ τράχηλον, ἀλλ' εὐλάβειαν, πίστιν, ἀγάπην, τὰ ἔνδον·

[01085]    Πᾶσα γὰρ ἡ δόξα τῆς θυγατρὸς τοῦ βασιλέως ἔσωθεν.

[01086]    Ὑπὲρ δὲ τούτων ἁπάντων εὐχαριστήσωμεν τῷ Θεῷ, τῷ δοτῆρι, ὅτι αὐτῷ πρέπει μόνῳ δόξα, τιμὴ, κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

[01087]    Ἀμήν.

[01088]    ὰ


© 2006 Cooperatorum Veritatis Societas quoad hanc editionem iura omnia asservantur.
0345-0407 - Iohannes Chrysostomus - Homilia de capto Eutropio
Litterarum Omnium Conspectus: 150 Litterae, quae repetitae sunt in 39,557 occasionibusα

0945 

3,013   

Α

0913 

7   

β

0946 

306   

Β

0914 

10   

γ

0947 

658   

Γ

0915 

21   

δ

0948 

671   

Δ

0916 

0   

ε

0949 

2,204   

Ε

0917 

33   

ζ

0950 

117   

Ζ

0918 

8   

η

0951 

649   

Η

0919 

0   

θ

0952 

522   

Θ

0920 

61   

ι

0953 

1,615   

Ι

0921 

2   

κ

0954 

1,340   

Κ

0922 

65   

λ

0955 

1,410   

Λ

0923 

14   

μ

0956 

1,257   

Μ

0924 

33   

ν

0957 

3,019   

Ν

0925 

11   

ξ

0958 

104   

Ξ

0926 

1   

ο

0959 

2,527   

Ο

0927 

68   

π

0960 

1,229   

Π

0928 

139   

ρ

0961 

1,355   

Ρ

0929 

0   

ς

0962 

1,354   

΢

0930 

0   

σ

0963 

1,340   

Σ

0931 

16   

τ

0964 

2,712   

Τ

0932 

88   

υ

0965 

598   

Υ

0933 

7   

φ

0966 

310   

Φ

0934 

0   

χ

0967 

338   

Χ

0935 

17   

ψ

0968 

60   

Ψ

0936 

0   

ω

0969 

453   

Ω

0937 

0   

8164 

29   

 

  

0   

8165 

55   

8172 

3    ά 

 8049 

 475 

 έ 

 8051 

 584 

 ή 

 8053 

 193 

 ί 

 8055 

 728 

 ό 

 8057 

 428 

 ύ 

 8059 

 330 

 ώ 

 8061 

 101 

 ὰ 

 8048 

 441 

 ὲ 

 8050 

 188 

 ὴ 

 80852 

 302 

 ὶ 

 8054 

 555 

 ὸ 

 8056 

 451 

 ὺ 

 8058 

 72 

 ὼ 

 8060 

 32 

 ᾶ 

 8118 

 45 

   

   

 0 

 ῆ 

 8134 

 178 

 ῖ 

 8150 

 259 

   

   

 0 

 ῦ 

 8166 

 388 

 ῶ 

 8182 

 222 

 ἀ 

 7936 

 465 

 ἐ 

 7952 

 549 

 ἠ 

 7968 

 12 

 ἰ 

 7984 

 163 

 ὀ 

 8000 

 42 

 ὐ 

 8016 

 457 

 ὠ 

 8032 

 5 

 ἁ 

 7937 

 47 

 ἑ 

 7953 

 19 

 ἡ 

 7969 

 161 

 ἱ 

 7985 

 84 

 ὁ 

 8001 

 147 

 ὑ 

 8017 

 79 

 ὡ 

 8033 

 25 

 ἂ 

 7938 

 27 

 ἒ 

 7954 

 0 

 ἢ 

 7970 

 6 

 ἲ 

 7986 

 0 

 ὂ 

 8002 

 0 

 ὒ 

 8018 

 0 

 ὢ 

 8034 

 2 

 ἃ 

 7939 

 6 

 ἓ 

 7955 

 5 

 ἣ 

 7971 

 0 

 ἳ 

 7987 

 0 

 ὃ 

 8003 

 5 

 ὓ 

 8019 

 0 

 ὣ 

 8035 

 0 

 ἄ 

 7940 

 82 

 ἔ 

 7956 

 179 

 ἤ 

 7972 

 12 

 ἴ 

 7988 

 40 

 ὄ 

 8004 

 19 

 ὔ 

 8020 

 20 

 ὤ 

 8036 

 2 

 ἅ 

 7941 

 11 

 ἕ 

 7957 

 7 

 ἥ 

 7973 

 15 

 ἵ 

 7989 

 44 

 ὅ 

 8005 

 74 

 ὕ 

 8021 

 24 

 ὥ 

 8037 

 6 

 ἆ 

 7942 

 1 

   

   

 0 

 ἦ 

 7974 

 44 

 ἶ 

 7990 

 61 

   

   

 0 

 ὖ 

 8022 

 25 

 ὦ 

 8038 

 1 

 ἇ 

 7943 

 0 

   

   

 0 

 ἧ 

 7975 

 1 

 ἷ 

 7991 

 15 

   

   

 0 

 ὗ 

 8023 

 6 

 ὧ 

 8039 

 19 

 ᾀ 

 8064 

 0 

   

   

 0 

 ᾐ 

 8080 

 0 

   

   

 0 

   

   

 0 

 ῧ 

 8167 

 0 

 ᾠ 

 8096 

 1 

 ᾁ 

 8065 

 0 

   

   

 0 

 ᾑ 

 8081 

 0 

   

   

 0 

   

   

 0 

 ΰ 

 8163 

 0 

 ᾡ 

 8097 

 0 

 ᾂ 

 8066 

 0 

   

   

 0 

 ᾒ 

 8082 

 0 

   

   

 0 

   

   

 0 

   

   

 0 

 ᾢ 

 8098 

 0 

 ᾃ 

 8067 

 0 

   

   

 0 

 ᾓ 

 8083 

 0 

   

   

 0 

   

   

 0 

   

   

 0 

 ᾣ 

 8099 

 0 

 ᾄ 

 8068 

 1 

   

   

 0 

 ᾔ 

 8084 

 1 

   

   

 0 

   

   

 0 

   

   

 0 

 ᾤ 

 8100 

 0 

 ᾅ 

 8069 

 1 

   

   

 0 

 ᾕ 

 8085 

 0 

   

   

 0 

   

   

 0 

   

   

 0 

 ᾥ 

 8101 

 0 

 ᾆ 

 8070 

 0 

   

   

 0 

 ᾖ 

 8086 

 4 

   

   

 0 

   

   

 0 

   

   

 0 

 ᾦ 

 8102 

 0 

 ᾇ 

 8071 

 0 

   

   

 0 

 ᾗ 

 8087 

 0 

   

   

 0 

   

   

 0 

   

   

 0 

 ᾧ 

 8103 

 0 

 ᾳ 

 8115 

 24 

   

   

 0 

 ῃ 

 8131 

 90 

   

   

 0 

   

   

 0 

   

   

 0 

 ῳ 

 8179 

 38 

 ᾴ 

 8116 

 0 

   

   

 0 

 ῄ 

 8132 

 2 

   

   

 0 

   

   

 0 

   

   

 0 

 ῴ 

 8180 

 0 

 ᾷ 

 8119 

 11 

   

   

 0 

 ῇ 

 8135 

 61 

   

   

 0 

   

   

 0 

   

   

 0 

 ῷ 

 8183 

 71 Ceterae infrequentes vel rarissimae Litterae expositae non sunt
© 2006 Cooperatorum Veritatis Societas quoad hanc editionem iura omnia asservantur.
0345-0407 - Iohannes Chrysostomus - Homilia de capto Eutropio
Verborum Omnium Conspectus: 2,768Verba, quae repetita sunt in 1,944,417 occasionibus

[00297] [00641] [00642] [00722] [00723] [00936]
[00699] [00722] [00936]
[01088]
α [00002]
ἀγαγεῖν [00492] [00562]
ἀγαγέσθαι [00694]
ἀγαθὰ [00936]
Ἀγαθά [00723]
ἀγαθῶν [00699]
ἀγαλλιᾶσθε [00084]
ἀγαπᾷ [00385]
ἀγάπῃ [00366]
ἀγάπη [00325] [01037]
ἀγάπην [01084]
ἀγαπητέ [00393]
ἀγαπῶσιν [00722] [00936]
Ἄγγελοι [00474]
ἄγγελον [00555]
ἀγγέλους [00473] [00765]
ἀγγέλων [00700] [00720] [00936]
ἄγει [01079]
ἁγιασμὸν [00661] [00700] [00926]
ἅγιον [00600] [00756] [00764]
ἁγίῳ [00636]
ἁγίων [00719]
ἁγνὴν [00358]
ἁγνός [00442]
ἀγνωμοσύνην [00318]
ἀγορᾶς [00095]
ἀγοράσαι [00692]
ἄγρια [00783]
ἄγωμεν [01031]
Ἄγωμεν [01029]
ἀγῶνα [01044]
ἀγωνίᾳ [00020]
ἀγώνων [00089]
Ἀδὰμ [00207]
Ἄδηλος [00299]
ἀδιάπτωτον [00328]
ἀδικεῖται [00192]
ᾄδοντες [00007]
ᾅδου [00025]
ἀεὶ [00124] [00157] [00168] [00169] [00333] [00473] [01024]
ἀεί [00097]
Ἀεὶ [00172]
ἀθανασίαν [00700]
ἀθυμίαν [00012]
Αἱ [00587]
αἱ [00006] [00009] [00010] [00020] [00143] [00143] [00150] [00189] [00196] [00481] [00883]
αἷμά [00184]
αἵματος [00698] [00993]
Αἰνέα [00665]
αἶνον [00700]
αἱρετικὸς [00353]
αἰσθητὸν [00557] [01010] [01083]
αἰσχύνεται [00564]
αἰτία [00046]
αἴτιος [00311]
αἰτῶ [00485]
αἰχμαλώτους [00802]
αἰῶνα [00121] [00135]
αἰῶνας [01086]
αἰώνων [01086]
ἀκάθαρτον [00819]
ἀκάθαρτος [00625] [00704]
ἄκανθαι [00006]
ἀκάνθας [00781]
ἀκατάληπτος [00473]
ἀκήρατον [00936]
ἀκήρατός [00399]
Ἀκήρατος [00473]
ἀκίνητα [01023]
ἀκμάζει [00333]
ἀκμάζοντα [00004]
ἀκοῇ [00917] [00918] [00921] [00921]
ἀκοῆς [00923]
ἀκολούθει [01061]
ἀκολουθεῖ [00718]
ἀκολουθοῦσιν [00920]
ἀκόρεστός [00259]
ἄκουε [00691] [00930] [01032]
Ἄκουε [00831] [01035]
ἀκούει [01077]
ἀκούεις [00945]
ἀκούῃ [01008] [01008]
ἀκουόμενα [00941]
ἀκουόντων [00186] [00492]
ἀκούσας [00449] [00557]
ἀκούσῃς [00389]
ἄκουσον [00647] [00916] [00949] [00974]
Ἄκουσον [00898] [00901] [00907] [00908] [00916] [00917] [00948] [00970] [00973] [00980] [00989] [01000] [01009] [01069] [01074] [01076] [01078] [01082]
ἀκούσονται [00113]
ἀκούσωσι [00113] [00114]
ἀκούων [01083]
ἀκριβείας [00393] [00507] [00702]
ἀκριβῶς [00835]
ἀκρόπολις [00797]
ἀκτήμων [00874]
ἀκύμαντον [00078]
ἀλήθεια [00101]
ἀλήθειαν [00158] [00301]
ἀληθείας [00239]
ἁλιεῖς [01066]
ἁλιεῦσι [01066]
ἀλλ [00033] [00034] [00049] [00062] [00064] [00065] [00090] [00228] [00250] [00259] [00272] [00282] [00458] [00468] [00487] [00501] [00509] [00527] [00556] [00583] [00584] [00634] [00634] [00677] [00680] [00698] [00720] [00729] [00771] [00816] [00826] [00837] [00960] [01084]
Ἀλλ [00081] [00235] [00249] [00482] [00540] [00714] [00720] [00792]
ἀλλὰ [00026] [00027] [00028] [00029] [00038] [00041] [00049] [00063] [00124] [00125] [00131] [00140] [00171] [00172] [00203] [00223] [00224] [00225] [00259] [00289] [00303] [00308] [00310] [00314] [00327] [00328] [00344] [00366] [00372] [00384] [00386] [00387] [00389] [00398] [00450] [00472] [00486] [00488] [00502] [00537] [00562] [00568] [00569] [00594] [00615] [00643] [00652] [00673] [00718] [00778] [00779] [00792] [00796] [00819] [00830] [00834] [00853] [00887] [00888] [00889] [00890] [00891] [01010] [01039] [01050] [01079] [01079] [01080]
Ἀλλὰ [00069] [00079] [00083] [00214] [00216] [00218] [00220] [00222] [00383] [00483] [00625] [00651] [00679] [00757] [00822] [00997] [01007]
ἄλλας [00487]
ἀλλαχοῦ [00817] [00864]
ἄλλη [00865] [00865]
Ἄλλη [00865]
ἀλλήλοις [00999]
ἄλλην [00509] [00522] [00532]
ἄλλο [00173] [00174] [00174] [00519] [00532]
Ἄλλο [00173]
ἄλλον [00127] [00326]
ἀλλότρια [00181]
ἀλλοτρίων [00309]
ἁμαρτάνοντα [00200]
ἁμαρτήματα [00972]
ἁμαρτημάτων [00594] [00765] [00926]
ἁμαρτίᾳ [00227]
ἁμαρτία [00091] [00235] [00750] [00750] [00820] [00968]
ἁμαρτίαν [00184] [00199] [00205] [00206]
ἁμαρτίας [00203] [00700] [00720] [00966]
ἁμαρτωλός [00625]
Ἁμαρτωλὸς [00039]
ἁμαρτωλοὺς [00041] [00765]
ἁμαρτωλῷ [01078]
ἀμείνω [00977]
Ἀμὴν [01046]
Ἀμήν [01087]
ἄμικτα [00175]
ἄμοιρος [00811]
ἀμορφία [01077] [01079]
ἀμορφίαν [00912] [00916] [01055]
ἄμορφον [00913] [00915] [01025] [01060]
ἄμορφος [01022] [01025] [01041] [01042] [01055] [01063]
Ἄμορφος [01077] [01080]
ἀμορφότερον [01043] [01045] [01047]
ἀμφιβάλῃς [00044]
ἀμφοτέρους [00188] [00189]
ἂν [00031] [00133] [00134] [00139] [00501] [00525] [00840] [00915]
ἄν [01008] [01008]
Ἂν [00190] [01004]
ἀναβαίνω [00488]
ἀναβέβηκε [00056]
ἀναβῆναι [00563]
ἀνάγει [00561]
ἀνάγκαις [00010]
ἀνάγκην [00160]
ἀνάγκης [00167]
ἀναγνώσει [00011]
ἀναγνώσεως [00008]
ἀνάγνωσιν [00014]
ἀνάγνωσις [00003]
ἀνάγω [00614]
ἀναιρεῖ [00012]
ἀναιρῶ [00970]
ἀναλάβετε [00796]
ἀναλίσκεται [00762]
ἀναμάρτητος [00341]
ἀνάμενε [00753]
Ἀνάμενε [00753]
ἀναμενέτωσαν [00919]
ἀναξαίνων [00140]
ἀναξία [00909]
ἀναπλασθῇ [00637]
Ἀναπλάττει [00645]
ἀναπλάττεταί [00646]
Ἀναπλάττω [00629]
ἀνάπτυξον [00881]
ἀναστάσει [00718]
ἀνάστασιν [00086] [00717] [00720] [00926] [00944]
Ἀνάστασιν [00936] [00962]
Ἀνάστηθι [00378]
Ἀνάστητε [00536]
ἀνατέμνων [00781]
ἀναχωνεύει [00646]
ἀναχώνευσιν [00644]
ἀνδρὶ [00358]
ἀνδροφόνον [00124]
ἀνέβη [00464] [00505] [00699] [00722] [00936]
Ἀνέβησαν [00102]
ἀνεγνωσμένου [00043]
ἀνέλαβον [00998]
ἀνέλθω [00729]
Ἄνεμος [00098]
ἀνεξερεύνητοι [00481]
ἀνεξιχνίαστα [00481]
ἀνερχόμεθα [00410]
ἀνέστη [01062]
ἀνεστηκυῖα [01016]
ἀνεστηκὼς [01016]
ἀνέστησαν [00719]
ἀνέστησε [00349] [00422]
ἀνέτρεψε [00765]
ἀνεφύρασεν [00634]
ἀνεχώνευσεν [00634]
ἀνεχώρει [00775]
ἀνὴρ [00905]
ἄνθεσι [00558]
ἄνθη [00004] [00886]
ἄνθος [00099] [00120]
ἀνθοῦμεν [00416]
ἀνθοῦσαι [00883]
ἀνθρωπικῶς [00484]
ἀνθρώπινα [00372] [00394] [00491]
ἀνθρωπίναις [00492] [00503]
ἀνθρωπίνων [00103] [00123]
ἀνθρώποις [00492] [00577]
ἄνθρωπον [00380] [00631]
ἄνθρωπός [00484]
ἄνθρωπος [00399] [00407] [00545] [00547] [00570]
Ἄνθρωπός [00204]
ἀνθρώπου [00407] [00549] [00699] [00722] [00936]
ἀνθρώπους [00765]
ἀνθρώπων [00228] [01066]
ἀνοιγόμενον [00972]
ἀντὶ [00924]
ἀντίδοσιν [00699]
ἀνυπόδετος [00788]
ἄνω [00087] [00088] [00103] [00276] [00324] [00353] [00473] [00561] [00563]
Ἄνω [00465]
ἄνωθεν [00639]
ἀνώλεθρος [00473]
ἀνώτερος [00473]
ἀξίαν [00687]
ἀόρατον [01034]
ἀόρατος [00473]
ἀπ [00666]
ἀπαιτῆσαι [00594]
ἀπαλλαγὴν [00700] [00700] [00720]
Ἀπαλλαγῆναι [00966]
ἀπάντησιν [00720]
ἁπάντων [00539] [01086]
ἅπαξ [00654]
ἀπαρχαὶ [00587]
ἅπασαν [00768]
Ἅπασαν [00769]
ἀπέθανε [00685]
ἀπειλῆς [00164]
ἀπειλούμενος [00164]
Ἀπεκλείοντο [00151]
ἀπελεύσομαι [00080]
ἄπελθε [00666]
ἀπελθόντας [00139]
ἀπελθόντες [00230]
ἀπενέγκωμεν [00287] [00289]
ἀπέπνιγε [00765]
ἀπερινόητος [00473]
Ἀπέρχεταί [00692] [00694]
ἀπερχόμεθα [00078]
ἀπεσπάσθη [00001]
ἀπέχου [00329]
Ἀπηγόμην [00090] [00095]
ἀπήλαυνε [00780]
ἀπῆλθεν [00810]
Ἀπῆλθεν [00100] [00808] [00809] [00810]
ἀπῆλθον [00304]
ἀπήλλαξε [00424]
ἀπήλλαττεν [00765]
ἀπηρτισμένον [00119]
ἀπόδειξιν [00955] [00975]
ἀποδημία [00268]
ἀπόκαμνε [00494]
ἀποκατέστησεν [00671]
ἀπόκειται [00673]
ἀποκλείω [00877]
Ἀπόλαυε [00180]
ἀπολαύει [00593]
ἀπολαύσας [00433]
ἀπολαύσει [00924] [00929] [00943]
ἀπολαύσωμεν [00906]
ἀπολειφθῇ [00260]
ἀπολέσητε [00938]
ἀπολέσωμεν [00285]
ἀπόληται [00287]
ἀπολιμπανόμενοι [00882]
ἀπόλλυμαι [00260]
ἀπολλύμενος [00260]
ἀπολύτρωσιν [00661] [00926]
ἀπονοίᾳ [00487]
ἀπονοίας [00486]
ἀποπέμπεταί [00040]
ἀποπηδήσῃ [00569]
ἀπορίαν [00486]
ἀποῤῥάψαι [01006]
ἀπόῤῥητα [00947]
ἀπορῶ [00509]
ἀπόστολοι [00927]
ἀποστόλοις [00758]
ἀπόστολος [01062]
Ἀποστόλου [00669] [00671]
ἀποτεμνέτω [00195]
ἀποτιθέμενος [00279]
ἀποτίθεται [01055]
ἀποτίθης [00287]
ἄπροικος [00984]
ἅπτομαι [00225]
ἀπώλεια [00549]
Ἀπώλεσας [00709] [00711]
ἀπώλεσεν [01040]
ἀπώλετο [00657]
ἀπώλοντο [00055]
ἆρα [00108]
Ἆρα [00107]
ἀργυραῖ [00143]
ἄργυρον [00859]
ἄργυρος [00262] [00863]
ἀργυρώματα [00142]
ἀρετή [00821]
ἀρετῇ [00771]
ἀρετὴν [00012] [00765]
ἀρετήν [00816] [00826]
ἀρετῶν [00878]
ἀριθμὸν [00481]
ἀριθμὸς [00196]
ἀρίστη [00558]
ἄριστος [00781]
ἀρκεῖ [00342]
ἀρκοῦσα [00089]
ἀρκούσαις [00492] [00492]
ἁρμόζεται [00596] [00905]
ἁρμόζω [00725]
ἁρμοσώμεθα [00999]
ἀροτὴρ [00781]
ἀροτριῶ [01008]
ἄροτρον [00781]
ἄρουραν [00258]
ἅρπαγα [00172]
ἁρπαγῆς [00321]
ἅρπαζε [00314]
ἁρπάζει [00205]
ἁρπάζεις [00312] [00316]
Ἁρπάζεις [00319]
ἁρπάζουσιν [00315]
ἅρπαξ [00173]
Ἅρπαξ [00178]
ἁρπάσαι [00323]
ἅρπασαι [00322]
ἁρπάσῃς [00309] [00324]
ἅρπασον [00321]
Ἅρπασον [00313] [00317]
ἀῤῥαβὼν [00690] [00697]
ἀῤῥαβών [00697] [00738]
Ἀῤῥαβὼν [00768]
ἀῤῥαβῶνα [00602] [00686] [00689] [00693] [00695] [00734] [00754] [00755] [00773] [00776] [00789] [00812] [00812] [00955]
ἀῤῥαβῶνος [00785] [00924]
ἄρτους [00972]
ἀρχάγγελον [00555]
ἀρχαγγέλων [00936]
ἀρχαῖον [00671]
ἀρχῇ [00233]
ἄρχοντες [00675]
ἀσάλευτον [00334] [00412]
ἀσεβείας [00781]
ἀσθενείᾳ [00492]
ἀσθενείας [00486]
ἀσθενὲς [00679]
ἀσθενές [00678]
ἀσθενεστέρους [00919]
ἀσκεῖ [00837]
ἀσκοῦσιν [00882]
ἄστατος [00299]
ἀστέρες [00887]
ἀστέρων [00865]
ἀστήρ [00869] [00870]
ἄστομος [00771]
ἄστροις [00532]
ἄστρον [00519] [00532] [00539]
ἄστρων [00539]
ἀσφαλείᾳ [00020]
ἀσφαλὲς [00024] [00482]
ἀσφαλέστεροι [00305]
ἀσφαλιζομένη [00006] [00038]
ἀσχημονοῦσα [00824]
αὐ [00131]
αὐλὰς [00068] [00803]
αὐλάς [00727]
αὔξεται [00572] [00577]
αὔρᾳ [00502]
αὔρα [00005]
αὔριον [00127]
Αὐτὰ [00162]
αὐτά [00016] [00153] [00796]
αὐταὶ [00189]
αὐτὴ [00188] [00563] [00829] [00909]
αὐτή [00465]
αὐτῇ [00579] [00597] [00603] [00814] [00823] [00924] [00924] [00925] [00926] [00946]
αὕτη [00056] [00471] [00771] [01077]
αὐτὴν [00334] [00335] [00336] [00337] [00338] [00370] [00475] [00555] [00561] [00566] [00577] [00596] [00623] [00704] [00794] [00915] [00915]
αὐτήν [00315] [00476] [00596] [01079]
αὐτῆς [00025] [00082] [00334] [00339] [00340] [00565] [00880] [00910] [00918] [00921] [00924] [00940]
αὐτὸ [00496] [00629] [00629] [00634] [00892] [01033]
αὐτό [00712] [00938]
αὐτοὶ [00237]
αὐτοῖς [00253] [00506]
αὐτὸν [00033] [00126] [00126] [00130] [00131] [00159] [00237] [00431] [00433] [00569] [00618] [00634] [00634]
αὐτόν [00129] [00632] [00633] [00710] [00722] [00936] [00960]
Αὐτὸς [00401] [00636]
Αὐτός [00167]
αὐτὸς [00033] [00311] [00407] [00407] [00407] [00407] [00407] [00490] [00491] [00556] [00562] [00563] [00634] [00680] [00823]
αὐτός [00395]
αὐτοῦ [00135] [00161] [00213] [00215] [00217] [00219] [00369] [00390] [00410] [00437] [00439] [00445] [00481] [00481] [00481] [00481] [00503] [00505] [00505] [00508] [00510] [00666] [00780] [00811] [00936] [01044] [01046]
αὐτοὺς [00536]
αὐτούς [00125] [00233] [00640] [00644]
αὐτῷ [00355] [00416] [00435] [00634] [00804] [00961] [01086]
αὐτῶν [00505] [00506] [00508] [00537] [01067]
ἀφεὶς [00301]
Ἄφες [00253] [00995]
ἄφεσιν [00926]
ἀφῆκα [00996] [00997]
ἀφῆκε [00031]
ἀφῆκεν [00033] [00033] [00634]
ἀφθαρσία [00718]
ἀφθαρσίαν [00717] [00720] [00936]
ἄφθαρτος [00473]
ἀφθονία [00878]
ἄφθορον [00335]
ἀφίης [00996]
ἀφίησιν [00012]
ἀφορμὴν [00470]
Ἄφρων [00297]
ἀφῶ [00618]
ἀφῶμεν [00285]


β [00071]
βάθος [00881]
βακχεύοντες [00797]
βαπτίσει [00636]
βαπτισθείς [00431]
βάπτισμα [00646] [00932]
βαπτίσματι [00634]
βαπτίσματος [00644]
βάρβαροι [00053]
βαρβάρων [00808]
βασι [00956]
βασιλέα [00803]
βασιλεία [00315]
Βασιλείαν [00958]
βασιλείαν [00322] [00323]
βασιλείας [00700] [00960]
βασιλεῖς [00675]
βασιλεύουσαν [00532]
Βασιλεὺς [00467] [00774]
βασιλεὺς [01002] [01009] [01069] [01082]
βασιλέως [00669] [00822] [00878] [00909] [01085]
βασιλικαὶ [00020]
βασιλικὰς [00068] [00727] [00803]
βασιλικῶν [00668]
Βασίλισσα [00462]
βασίλισσά [00447]
βασίλισσα [00001] [00455] [00461] [00463] [00465] [00815] [00825] [00897]
βασίλισσαν [00336] [00875]
βαστάζει [00414] [00617] [00619]
βαστάζω [00611] [00616]
βαστάζων [00588]
βεβαιῶν [00602] [00689] [00754]
βεβαρημένοι [00536]
βέλη [00221]
βίασαι [00322]
βιασταὶ [00315]
Βιαστῶν [00315]
βίοι [00888]
βίον [00284] [00289] [00295]
βίος [00029] [00268] [00283]
βίου [00837]
βίῳ [00288]
βιωτικὰ [00325]
βλάπτει [00226]
βλάπτεται [00193]
βλάπτῃ [00194]
βλασφημίας [00470]
βλάσφημος [01043]
βλασφημοῦντες [00687]
βλάψει [00204]
Βλέπε [00287] [00917] [00946] [01032]
βλέπε [00651] [00703] [00881] [00907] [00934] [00949] [00953] [00974]
βλέπει [00912] [01078]
βλέπεις [00945]
βλέπωμεν [00289]
βόσκει [00905]
βοτάνας [00558]
Βούλει [00129]
βούλει [00130] [00881]
βούληταί [00491] [00503]
βούλομαι [00202] [00259] [01006]
βουλόμενος [00195] [00195] [00195]
βουνούς [00769]
βραβεῖα [00087]
βραβείων [00196]
βραχίων [00341] [00425]
βρίθουσι [00010]
βυθῷ [00655] [00656]
βωμοὶ [00797]
βωμοὺς [00765]
βωμῶν [00985]


γ [00122]
γαλήνης [00013]
Γάμησον [00873]
γαμικὰ [00907]
γάμον [00882]
Γάμος [00349]
γάμος [00349]
γάμου [00818] [00894] [00894] [00895]
γαμουμένη [00350] [00351]
γὰρ [00012] [00014] [00015] [00022] [00029] [00041] [00047] [00052] [00078] [00089] [00091] [00092] [00103] [00113] [00125] [00135] [00169] [00172] [00191] [00192] [00193] [00196] [00201] [00228] [00240] [00252] [00254] [00258] [00269] [00298] [00304] [00330] [00340] [00347] [00358] [00358] [00360] [00364] [00367] [00370] [00374] [00390] [00399] [00429] [00447] [00451] [00459] [00486] [00487] [00495] [00496] [00497] [00509] [00523] [00526] [00537] [00562] [00642] [00652] [00669] [00680] [00698] [00704] [00718] [00719] [00728] [00736] [00795] [00812] [00824] [00837] [00878] [00882] [00892] [00894] [00904] [00905] [00911] [00915] [00923] [00927] [01008] [01022] [01023] [01033] [01041] [01043] [01055] [01079] [01085]
γάρ [00004] [00075] [00126] [00294] [00385] [00406] [00630] [01006] [01034] [01050]
γαστὴρ [00188]
γε [00021] [00960]
γεγαμημένης [00893]
γεγόνασι [00305]
γεγόνασιν [00255]
γέγονε [00909]
γέγονεν [00351]
γεγύμνωντο [00019]
γέμοντα [00267]
γέμουσαν [00577] [00794]
γενέσθαι [00805] [01022] [01041] [01042] [01066]
γένηται [00547] [00553]
γεννᾷ [00389]
γεννᾶται [00429]
γεννήσασα [00357]
γέννησιν [00353]
γένοιτο [00140] [00257]
γενόμενον [00972] [00972]
Γενοῦ [00856] [00861] [00863] [00867] [00869] [00871]
γενοῦ [00509]
γῆ [00082] [00811]
γῆν [00314] [00369] [00475] [00769] [00794]
γηρᾷ [00052] [00333]
γηρῶ [00742] [00742]
γῆς [00332] [00631] [00675] [00909] [00909]
γίνεται [00568] [00569] [00570] [00571] [00591] [00592] [00646] [01017] [01020] [01021] [01055]
γίνῃ [00048]
γινόμεθα [00437]
γινόμενα [00095] [00105] [00108]
γινόμενον [00090]
γλῶσσαν [00485]
γλῶτταν [01006]
γλώττης [00486]
γνώμῃ [00028] [00225] [00569]
γνώμη [00228]
Γνώμην [00988]
γνώμην [01048]
γνώριμόν [00532]
γνώριμον [00539]
γνωρίμων [00399]
γονάτων [00225]
γονέας [00999]
Γοτθοὺς [00783]
γράμματος [00792]
Γραφαὶ [00009] [00010]
γράφει [00698] [00699] [00705]
Γραφὴ [00334] [00817]
Γραφῇ [00012]
Γραφῆς [00509]
Γραφῶν [00001] [00003] [00011] [00014]
γυμνὴ [00495] [00824] [00824]
γυμνῇ [00568]
Γυμνὸς [00080]
γυμνὸς [00080] [00788]
γυμνοὺς [00765]
γυμνώσῃς [00309]
γυναῖκα [00219] [00694] [00905]
γυνή [00902]


δ [00197]
δαίμονας [00765] [00780]
δαίμονες [00053] [00797]
δαιμόνων [00369] [00577] [00771] [00794] [00909] [00985] [00993]
δαίμων [00775]
δάκρυα [00225]
∆ακτύλιον [00598]
δακτύλιον [00758] [00773]
δακτύλιος [00760]
δακτυλίου [00812]
δάκτυλοι [01016]
δάκτυλος [00891]
δὲ [00003] [00004] [00005] [00006] [00007] [00008] [00009] [00010] [00013] [00026] [00044] [00046] [00048] [00052] [00053] [00056] [00072] [00073] [00090] [00092] [00095] [00112] [00121] [00124] [00134] [00140] [00161] [00170] [00171] [00173] [00194] [00206] [00254] [00256] [00290] [00295] [00305] [00311] [00323] [00324] [00325] [00333] [00357] [00399] [00400] [00405] [00460] [00473] [00492] [00494] [00502] [00502] [00502] [00502] [00502] [00505] [00539] [00545] [00548] [00550] [00558] [00602] [00618] [00643] [00647] [00648] [00649] [00650] [00659] [00671] [00672] [00676] [00689] [00750] [00769] [00813] [00833] [00833] [00837] [00837] [00882] [00883] [00891] [00891] [00910] [00913] [00917] [00924] [00928] [00929] [00954] [00955] [01025] [01032] [01040] [01044] [01046] [01048] [01051] [01086]
δέ [00186] [00699] [00934] [01057]
δέδοικα [00198] [00199]
δεδοικότες [00022]
δεδομένα [00942]
δεικνὺς [00158]
δείκνυται [00523]
δεινὰ [00251]
δεινόν [00075] [00077]
δεινῶν [00074]
δεῖξαι [00510]
δείξῃ [00067]
δέκα [00116] [00117]
δένδρα [00886]
δεξαμένην [00258]
δεξιῶν [00001] [00461] [00815] [00825] [00897]
δέρματα [00770]
δεσμοφύλακα [00807]
δεσμωτήριον [00807]
δέσποιναν [01030]
∆έσποτα [00487] [00509]
∆εσπότῃ [00616]
∆εσπότην [00252] [00960] [01003]
∆εσπότης [00296] [00340] [00444] [00840]
δεσποτικὸν [00926]
∆εσπότου [00485] [00575]
∆εῦρο [00850] [00852] [01061]
δεῦρο [00995]
∆εῦτε [01066]
δευτερογαμίας [00844]
δέχεται [00061]
∆έχομαί [00857]
δὴ [00345] [00503]
δηλοῦσα [00334]
δημεύσεις [00079]
δήμιοι [00236]
δῆμον [00809]
δήποτε [00023]
δι [00410] [00486] [00846] [00847]
∆ιὰ [00035] [00066] [00073] [00238] [00243] [00334] [00409] [00411] [00413] [00415] [00417] [00419] [00421] [00423] [00425] [00427] [00430] [00432] [00434] [00436] [00438] [00440] [00442] [00444] [00449] [00457] [00518] [00521] [00622] [00639] [00736] [00790] [00814] [00817] [00834] [00853] [00858] [00884] [01026]
διὰ [00095] [00095] [00103] [00303] [00303] [00344] [00470] [00502] [00527] [00629] [00644] [00678] [00679] [00716] [00841] [00842] [00843] [00844] [00845] [00848] [00885] [00913] [00939] [01079]
διαβάλλω [00172]
διαβολικῆς [00267]
διάβολον [00765]
διάβολος [00212] [00609] [00620] [00633] [00682]
διαβόλου [00797]
διάδημα [00141]
διαδήματα [00670]
∆ιαθήκης [00792]
∆ιαίρει [00175]
διαιρεῖται [00761]
διακόνους [00792]
διαλέγεται [00492]
διαλέγομαι [00484]
διάνοια [01067]
διάνοιαν [00450] [00473] [00947] [01007]
διανοίας [01037]
διαῤῥήγνυσι [00015]
διατηρεῖ [00905]
διατροφὰς [00296]
διαφθειρομένην [00369]
διάφορα [00886]
διάχρυσα [00821]
∆ιάχρυσον [00876]
διάχρυσον [00833] [00834] [00853] [00881]
∆ιαχρύσῳ [00830]
διαχρύσῳ [00815] [00825] [00879] [00897]
∆ιδασκαλία [00105]
διδασκαλίας [00781]
διδάσκαλον [00808]
∆ίδωμί [00707]
δίδωμί [00813]
δίδωμι [00954]
δίδως [00723] [00726] [00732] [00962] [01001]
δίδωσι [00597]
δίδωσιν [00603]
διεῖλε [00924]
διελέγετο [00765]
διελύθη [00656]
διέῤῥηξεν [00217]
διεσπάσθη [00800]
διεστράφη [00627] [00628]
διέστρεψεν [00633]
διῃρημένη [00940]
διήρκεσεν [00786]
δικαιοσύνῃ [00228] [00327]
δικαιοσύνη [00135] [00750] [01037]
δικαιοσύνην [00661] [00700] [00926]
δικαίους [00041]
δικασταὶ [00236]
δικαστήριον [00804]
δικαστὴς [00806]
δικαστής [00804]
∆ιότι [00519] [00522]
διώκεις [01056]
διώρθου [00765]
δόξα [00865] [00865] [00865] [01085] [01086]
∆ός [00396] [00693] [00695] [00752]
δὸς [00131]
δότε [00759]
δοτῆρι [01086]
δουλεύει [00010]
δούλη [00445] [00447] [00455] [01030]
δούλης [00905]
δοῦλος [00467]
δούλου [00575] [00697]
δούλων [00555]
δοὺς [00602] [00689] [00754] [00789] [00812]
δραπέτην [00124] [00124]
δραπέτης [00166]
δρόμον [01044]
δυναμέναις [00492]
δυνάμενον [00128]
δυνάμενος [00473]
δυνάμεων [00473]
δύναμιν [00203]
δύναμις [00778]
δύνανται [00451]
δύνασαι [00841] [00843] [00845] [00847] [00849] [00851] [00855] [00860] [00862] [00866] [00868] [00870] [00872] [00874] [01033] [01049]
δυναστείας [00123]
δυνάστου [00203]
δύναται [00501] [00669] [00681] [01022] [01025] [01040] [01041] [01042]
δυνηθῆτε [01005]
∆ύο [00917]
δύο [00108] [00326] [00718] [00917] [00924] [00940] [01013]


ε [00248]
ἐὰν [00012] [00048] [00204] [00206] [00229] [00230] [00323] [00324] [00545] [01001] [01005] [01040]
Ἐὰν [00046] [00047] [00205] [01055]
ἑαυτοῦ [00408]
ἑαυτῷ [00623]
ἔβαλέ [00610]
ἔβαλε [00221]
ἐβάσταζε [00773]
ἔβλαψε [00210]
ἔβλεπε [00777]
ἐβλέπετε [00068]
ἔβλεπον [00088] [00474] [00526]
Ἔβλεπον [00774]
ἐβούλετο [00562]
Ἐβούλου [00036]
ἔγειραι [00664]
ἐγείρεται [00670]
ἐγειρομένους [00972]
ἔγεμε [00141]
ἐγένετο [00356] [00420] [00463] [00467] [00468] [00470] [00771] [00806] [01046] [01062] [01063] [01067]
ἐγέννησεν [00354]
ἐγενόμην [00250]
ἐγένοντο [00236] [00505]
ἐγένου [01080] [01081]
ἐγίνετο [00902]
ἐγκαλοῦντα [00316]
ἐγκαλοῦσί [00168]
ἐγκατάλειψιν [00997]
ἐγκλήματα [00245]
ἐγκώμια [00242] [00245]
ἔγραψέ [00717]
Ἔγραψε [00700]
ἐγὼ [00119] [00249] [00250] [00259] [00260] [00292] [00295] [00398] [00491] [00681] [00741] [01008] [01008]
ἐγώ [00611]
Ἐγὼ [00170] [00403] [00622] [00728] [00900] [00985] [00996]
Ἐγώ [01059]
ἐδεδοίκαμεν [00074]
Ἔδειξά [00534]
ἔδειξε [00853]
ἔδειξεν [00506]
ἐδέξατο [00019] [00222]
ἐδόθη [00714]
ἔδραμεν [00260]
ἐδραπέτευεν [00777]
ἐδραπέτευσαν [00147]
ἔδωκά [00976]
ἔδωκα [00960] [00964]
ἔδωκέ [00395] [00400]
ἔδωκε [00135] [00408] [00778] [00812] [00931] [01048]
Ἔδωκε [00686] [00758]
ἔδωκεν [00737] [00823] [00924] [00925] [00928]
Ἔδωκεν [00926]
ἐζητεῖτο [00022]
ἐθεράπευον [00234]
ἔθηκεν [00677]
Εἰ [00160] [00525] [00678]
Εἴ [00311] [00859]
εἰ [00031] [00161] [00225] [00227] [00482] [00491] [00501] [00881] [00919] [01078]
εἶ [00024] [00176] [00178] [00269] [00270] [00272] [00272] [00290] [00399] [01058]
εἶδε [00496] [00699] [00722] [00776] [00936]
Εἶδεν [00369] [00580]
εἶδεν [00775] [00915]
Εἶδες [00318] [00668] [01028]
Εἴδετε [00123]
εἴδετε [00123] [00124]
εἰδώλων [00993]
εἰκόνα [00532]
εἰκόσι [00503]
εἰκόσιν [00492]
εἰκὼν [00341]
εἷλκον [00237]
εἰμὶ [00583]
εἰμι [00157] [00184] [00259] [00445] [00484] [00625] [00626] [01059]
εἶναι [00449] [00451] [00634] [00855] [00860] [00862] [00866] [00868] [00870] [00872] [00874]
εἶπα [00403]
Εἰπὲ [00355] [01078]
Εἰπέ [00529]
Εἶπε [00539]
εἰπέ [00231] [00281] [00512] [00663]
εἶπε [00830] [00834]
εἰπεῖν [00482] [00503]
εἶπεν [00641] [00827] [01076]
εἴπῃς [00273]
εἴποιμι [00915]
εἶπον [00271] [00392] [00509] [00509] [00533] [00674]
Εἴπω [00368]
εἴπω [00110] [00256] [00479] [00769]
εἰπών [00758]
εἴπωσι [00084]
εἰρημένου [00881]
Εἰς [00572] [00726] [00940]
εἰς [00001] [00041] [00044] [00045] [00089] [00121] [00131] [00135] [00160] [00193] [00194] [00281] [00286] [00287] [00289] [00293] [00295] [00295] [00492] [00505] [00562] [00565] [00605] [00614] [00646] [00684] [00689] [00700] [00716] [00727] [00802] [00803] [00804] [00807] [00808] [00809] [00810] [00810] [00924] [00924] [00940] [00940] [00941] [00941] [00942] [00942] [00943] [00943] [00944] [00944] [00955] [01029] [01086]
εἷς [00118] [00119] [00260] [00798] [00887] [00888] [00889] [00891]
Εἴσελθε [00842] [00846] [00848]
εἰσελθεῖν [00294] [00841] [00845]
εἰσέλθῃς [00281] [00286]
εἰσένεγκε [00984]
εἰσενεγκεῖν [00985] [00986]
εἰσέρχεται [00047] [00293]
εἰσερχόμενος [00295]
Εἰσῆλθεν [00802] [00803] [00804] [00807]
εἰσῆλθες [00818]
Εἰσήλθομεν [00284]
εἰσίν [01013]
εἰσιν [00687] [00882]
εἰσφέρει [00982]
Εἶτά [00604]
Εἶτα [01083]
εἶχε [00260]
Εἴχομεν [00024]
εἶχον [00927]
ἐκ [00001] [00080] [00461] [00792] [00815] [00825] [00897] [01051]
ἐκαθάριζε [00765]
ἐκαίετο [00141]
Ἐκάλεσέ [00406]
ἐκάλεσεν [00401]
ἐκάλουν [00124]
ἐκαρώθησαν [00535]
ἑκάστην [00326]
ἕκαστος [00641]
ἐκβαίνει [00293]
ἐκβάλλει [00012]
ἐκεί [00576]
ἐκεῖ [00005] [00006] [00007] [00008] [00285] [00402] [00405] [00739] [00742] [00743] [00744] [00745] [00746] [00747] [00748] [00749] [00750] [00751]
Ἐκεῖ [00004]
ἐκεῖθεν [00608]
ἐκεῖνα [00408] [00642] [00945] [00949] [00955] [00974]
ἐκείνη [00580]
ἐκείνην [00068] [00850] [00851]
ἐκεῖνο [01032] [01032] [01035]
ἐκεῖνοι [00169]
Ἐκεῖνοι [00304]
ἐκείνοις [00920]
ἐκεῖνον [00209] [00260] [00721] [01004]
ἐκείνου [01004]
Ἐκείνῳ [00211]
ἐκείνων [00022] [00070] [00305] [00882] [00976] [00977]
ἐκινεῖτο [00068]
ἐκκλησίᾳ [00028]
ἐκκλησία [00017] [00020]
Ἐκκλησίᾳ [00873] [00875]
Ἐκκλησία [00029] [00033] [00046] [00052] [00057] [00331] [00331] [00331] [00345] [00356] [00456]
ἐκκλησίαν [00031] [00033] [00035]
Ἐκκλησίαν [00024] [00026] [00044] [00045] [00055] [00447] [00765]
ἐκκλησίας [00001] [00027] [00237]
Ἐκκλησίας [00027] [00030] [00045] [00046] [00050] [00053] [00329] [00330] [00836] [00838] [00838]
Ἔκλεγε [00388] [00558]
ἔκλεψαν [00682]
ἐκλήθη [00407] [00407] [00407] [00407] [00409] [00411] [00413] [00415] [00417] [00419] [00421] [00423] [00425] [00427] [00430] [00432] [00434] [00438] [00440] [00442] [00444]
Ἐκλήθη [00407]
ἐκπίπτεις [00206]
ἐκρύβη [00156]
ἐκτεθηριωμένην [00577]
ἐκτεταμένη [01016]
ἐκχέειν [00184]
ἐκχεόμενος [00264]
ἐκχέω [00225]
ἔλαβέ [00609] [00705]
ἔλαβε [00347] [00400] [00443] [00537] [00631] [00634] [00764] [00764] [00946]
Ἔλαβε [00395] [00773]
ἔλαβεν [00213] [00408] [00802] [00807]
Ἔλαβες [01052]
ἔλαβον [00304] [00654]
ἐλαίαν [00018]
ἔλαμψε [00505] [00508] [00527] [00529]
Ἔλαμψε [00510]
ἔλαμψεν [00511] [00523] [00525]
ἔλεγε [01044]
ἔλεγεν [00252] [00639]
ἐλέγξῃ [00200]
ἐλέγξῃς [00376]
ἔλεγον [00097] [00106] [00447] [00540] [01041]
ἐλεημοσύνη [01037]
ἐλεημοσύνης [00846] [00847]
Ἐλέησον [00875]
ἐλευθερία [00747]
ἐλευθερίαν [00700] [00720]
ἔλθῃς [00727] [00727]
ἐλιθάσθην [00654]
ἕλκη [00140]
ἑλκῶν [00061] [00577]
ἐλογιζόμην [00085] [00088]
ἐλπίδι [00731] [00929] [00950] [00955]
ἐλπίδος [00285]
ἐλπίς [00331]
ἔλυσε [00765]
ἐμὰ [00187] [00187] [00396]
ἐμά [00979]
ἐμάρανε [00018]
ἐμαστίχθη [00683]
ἐμαυτόν [00106]
ἐμαυτοῦ [00252]
ἐμαυτῷ [00611] [00616] [00621]
ἐμὲ [00401]
Ἐμὲ [00321]
ἔμεινε [00357]
ἔμελλε [00698]
ἐμὴ [00576]
ἐμὴν [00322]
ἐμῆς [00572]
ἐμοὶ [00090] [00196] [00613]
Ἐμοὶ [00185]
ἐμὸν [00627]
ἐμόν [00707]
ἐμὸς [00311] [00429]
ἐμοῦ [00395] [00400] [00408] [01046]
ἐμπέσῃς [00160]
ἔμπροσθεν [00505] [00506] [00508]
ἐμῶν [00397]
ἐν [00009] [00010] [00010] [00012] [00020] [00020] [00028] [00084] [00145] [00159] [00167] [00206] [00208] [00227] [00228] [00230] [00233] [00252] [00279] [00280] [00288] [00289] [00305] [00327] [00416] [00435] [00458] [00458] [00460] [00474] [00488] [00502] [00502] [00502] [00502] [00532] [00539] [00588] [00610] [00611] [00616] [00621] [00623] [00634] [00636] [00637] [00638] [00642] [00650] [00655] [00677] [00677] [00697] [00697] [00717] [00720] [00731] [00731] [00815] [00825] [00827] [00830] [00857] [00863] [00871] [00873] [00875] [00875] [00897] [00905] [00918] [00921] [00921] [00924] [00924] [00924] [00929] [00929] [00929] [00933] [00943] [00943] [00944] [00951] [00952] [00955] [01046]
ἓν [00091] [00199] [00260] [00342] [00671]
Ἐν [00207] [00459] [00656] [00664] [00879] [00922]
Ἓν [00307]
ἐναντίον [01042]
ἐναπο [00509]
ἐναπομείνῃς [00533]
ἐναυάγησε [00657]
Ἔναυλα [00109]
ἐνδέδυμαι [00431]
ἔνδοθεν [00034]
ἔνδον [01084]
ἔνδυμα [00818] [00819]
ἐνεγκεῖν [00258]
ἐνέδυε [00765]
ἐνενήκοντα [00260]
ἐνενόουν [00086]
ἐνεργείας [00267]
ἐνέχυρα [00955] [00976]
ἐνέχυρον [00024]
ἔνθα [00673]
ἑνὶ [00009] [00358] [00770]
ἐνίοτε [00296]
ἐννέα [00260]
ἐννοῆσαι [00323]
ἐννοῆτε [00795]
ἐνοικεῖ [00589]
ἔνοικος [00436]
ἐνοικοῦντα [00506]
ἑνὸς [00186]
ἑνός [00837]
ἐνταῦθα [00004] [00005] [00006] [00007] [00008] [00021] [00038] [00287] [00402] [00405] [00615] [00732] [01010]
Ἐνταῦθα [00022] [00882]
ἕνωσιν [00936]
ἐξ [00255] [00477] [00486] [00923]
ἐξέδωκε [00369]
ἐξελθεῖν [00282] [00285] [00294]
ἐξέλθῃς [00048]
ἐξέπεσε [00120]
ἐξέπεσεν [00099]
ἐξέπεσες [00608]
ἐξέρχεσθαι [00899]
ἐξέρχομαι [00295]
ἐξετάζει [00911]
ἐξῆλθεν [00671]
ἐξῆλθον [00080]
ἐξήραινεν [00476]
ἐξήρανα [00970]
Ἐξηράνθη [00099] [00120]
ἑξῆς [00523]
ἔξοδος [00299]
ἐξορίαι [00081]
ἐξουσίαν [00778]
ἔξω [00001] [00610]
ἕξω [00048]
ἔξωθεν [00034]
ἑορτὰς [00382]
ἐπ [00950]
ἐπαγγέλλῃ [00958]
ἐπαγγέλλομαι [00813] [00954]
Ἐπαγγέλλομαί [00956]
ἔπαθον [00251]
ἐπαιδεύθην [00509]
ἐπαίνει [00327]
ἐπαινέτης [00244]
ἐπαινοῦντα [00317]
ἐπαινῶ [00920]
ἐπανήγαγε [00671]
ἐπανθοῦσα [01016]
ἐπαχθὴς [00157]
ἐπέβαλλον [00474]
Ἐπέβλεπεν [00475]
ἐπεβούλευσεν [00211]
ἐπεθύμει [00541] [00544]
ἐπεθύμησε [00540] [00551]
Ἐπεθύμησε [00559]
Ἐπεὶ [00698] [00918] [01079]
ἐπείγῃ [00282]
ἐπειγόμεθα [00068]
ἐπειδὴ [00042] [00399] [00527] [00539] [00679] [00921]
Ἐπειδὴ [00467] [00492] [00509] [00563] [00837] [00840] [01027]
ἐπελάθετο [01073]
ἔπεσεν [00207]
ἔπεσον [00524] [00719]
Ἔπεσον [00535]
ἐπέσπασεν [00809]
ἐπέστην [00255]
ἐπεστόμιζε [00765]
ἐπήγαγε [00224]
ἐπηγγείλατο [00924] [00928] [00935]
ἐπὶ [00024] [00068] [00078] [00095] [00260] [00301] [00370] [00475] [00699] [00722] [00859] [00936] [00997] [01041] [01042]
ἐπιβουλαὶ [00196] [00745]
ἐπιβουλὰς [00088]
ἐπιβουλευομένη [00059]
ἐπιβουλευόμενος [00250]
ἐπιβουλὴ [00747]
ἐπιβουλὴν [00203]
ἐπιβουλήν [00198]
ἐπιείκεια [01037]
Ἐπίθες [00670]
ἐπιθύμει [00309]
ἐπιθυμεῖ [00545] [00547] [00548]
ἐπιθυμήσει [01002] [01009] [01069] [01070] [01082]
ἐπιθυμήσῃ [00545]
ἐπιθυμία [00549] [00550]
ἐπιθυμουμένῃ [00550]
ἐπιθυμουμένης [00549]
ἐπίκηρον [00123]
ἐπιλάθου [00994] [01000] [01009] [01069] [01074] [01082]
Ἐπιλάθου [00991]
ἐπιλάθωμαι [01001]
ἐπιλαμβάνεται [00311]
ἔπιπτον [00525] [00526]
ἐπιτήδειον [00412]
ἐπιτρέχει [00278]
ἔπλασεν [00632]
ἔπλευσεν [00658]
ἐπλήρωσε [00768]
ἔπνευσε [00098]
ἐποίει [00475] [00698]
ἐποίησα [00380]
ἐποίησε [00347] [00631] [00765] [00878] [01060]
Ἐποίησε [00648]
ἐποίησεν [00634] [00676] [00684] [00793] [00794] [00803] [00808] [00914]
ἐποικοδομεῖ [00859]
ἐπολέμησαν [00055]
Ἐπολιορκήθη [00017]
ἑπτά [00338]
ἐραστὴν [01003] [01004]
ἐργάζεται [00201] [00642]
ἐργαζόμενος [00303]
ἐργάσηται [00548]
ἐρήμου [00477]
ἐρήμους [00810]
Ἑρμηνευέτω [00353]
ἐροίμην [00139]
ἐῤῥαβδίσθην [00654]
ἔῤῥευσεν [00021]
ἐρυθραινομένη [01016]
ἔρχεται [00564] [00565] [00567] [00572] [00591] [00592] [00593] [00617]
Ἔρχεται [00570]
ἔρχονται [00590]
ἐρῶν [00556] [00910] [00911]
ἐρῶντος [00594]
ἔρως [00912] [00913]
ἔρωτα [00557] [00704]
ἐσάλευσεν [00216]
ἔσεισεν [00223]
ἔσῃ [01046]
ἐσθίεις [00282]
ἐσθίω [00433]
Ἐσκόρπισε [00135]
ἐσμεν [00837]
ἔσο [00487]
ἐσόμεθα [00720]
ἐσπαργάνωται [00588]
ἔσται [00297]
ἐστε [00404]
ἐστεμμένοι [00266]
ἐστενοχώρηται [00459]
ἐστεφανώθη [00208] [00212]
ἔστησε [00478]
ἐστὶ [00332] [00447] [00447] [00447] [00447] [00447] [00447] [00447] [00495] [00690] [00832]
ἐστί [00276] [00448] [00456]
ἐστι [00075] [00294] [00361] [00394] [00399] [00401] [00426] [00447] [00447] [00447] [00447] [00539] [00738] [00811] [01006] [01012] [01012] [01015] [01027] [01036] [01050]
ἔστι [00077] [00258] [00280] [00350] [00642] [01013] [01014] [01014] [01039]
Ἔστι [00279] [01013]
ἐστὶν [00091] [00132] [00501] [00880]
ἐστίν [00332]
ἐστιν [00004] [00277] [00283] [00315] [00405] [00496] [00738] [00854] [00854] [00854] [00921] [01034] [01075]
ἔστιν [00453] [00454] [00455]
ἑστῶτας [00303]
ἑστῶτες [00305]
ἐσύλησεν [00214]
ἔσφαξα [00969]
ἔσω [00047] [01029]
ἔσωθεν [01085]
ἐσώθη [00042]
ἔτεκεν [00968]
ἔτεκον [00189]
ἔτεμεν [00840]
ἑτέρῳ [01079]
ἑτέρων [00140]
ἐτέχθη [00428] [00429]
ἐτιμήθην [00406]
Ἕτοιμός [00184]
ἔτρεμε [00776]
ἔτρεμεν [00497]
ἔτρεμον [00233] [00474]
ἐτύθη [00420]
εὐαγγελιστὰ [00529]
εὐαγγελιστὴν [00972]
εὐαγγελιστὴς [00510] [00539]
εὐαγγελιστής [00591]
εὐγένειαν [00339] [00829]
Εὔδηλον [01021]
εὐειδές [00711]
εὐεργέτην [00241]
Εὐθέως [00902]
εὐθέως [00585] [00587] [00590]
εὐθύνας [00594]
εὔκολον [00878]
εὐλάβειαν [01084]
εὐμήκεις [01016]
εὐμορφία [01051] [01078]
εὐμορφίαν [01049]
εὔμορφον [00915] [01025] [01060]
εὔμορφος [01022] [01025] [01041] [01042] [01055] [01063] [01067] [01081]
εὐμορφότερον [01044] [01046] [01048]
εὐνοῦχοι [00146]
εὔπορος [00174]
εὗρε [00794]
εὑρεθεὶς [00001]
εὗρεν [00218]
εὕρεσιν [00700]
εὑρίσκει [00577]
εὐσέβειαν [00214] [00837]
εὐσεβείας [00781]
εὐτελείᾳ [00383] [00488] [00533]
εὐτέλειαν [00123]
εὐτελὲς [00287]
εὐτελέστερος [00290]
Εὐτρόπιος [00001]
εὐχαριστήσωμεν [01086]
ἐφάνη [00100] [00101]
ἐφείσατο [00960]
ἐφίλει [00239]
ἐφιπταμένη [00558]
ἐφορᾷ [00769]
ἐφυγάδευε [00780]
ἔφυγε [00580]
ἔφυγεν [00166]
Ἔφυγεν [00153]
Ἐφυτεύθης [00610]
ἐφύτευσα [00605]
Ἐφύτευσά [00621]
ἐφύτευσε [00765] [00765]
ἐφύτευσεν [00623]
ἔχει [00057] [00160] [00275] [00340] [00370] [00460] [00481] [00481] [00829] [00833] [00893]
ἔχειν [00328]
ἔχεις [00014] [00161] [00397] [01004]
Ἔχεις [00180] [01003]
ἔχῃ [01024]
ἔχῃς [00205] [00206] [01004]
ἔχιν [00808]
ἔχοντα [00319]
ἔχοντας [00125]
Ἔχοντες [00650] [00659] [00672]
ἔχουσα [00749] [00749]
ἔχουσαν [00915]
ἔχουσιν [00840]
ἐχρήσατο [00390]
ἔχω [00119] [00274] [00321] [00398] [00487] [00509] [00519] [00532] [00532] [00985] [00986]
Ἔχω [00274]
ἔχων [00153] [00781] [00818] [01040] [01040]
Ἔχων [00886]
ἔχωσι [00675]
ἑώρων [00087] [00095]
Ἑώρων [00085]
ἕως [00102] [00102] [00278]
ἐῶσα [00558]


ζ [00352]
ζέφυρος [00005]
Ζηλεύει [00385]
ζηλεύει [00371] [00373]
ζηλοῖ [00365] [00366] [00368]
Ζηλοῖς [00363]
ζηλοτυπίᾳ [00366]
Ζηλῶ [00358] [00360] [00362] [00364] [00367] [00374]
ζήλῳ [00358] [00360] [00367] [00374]
ζημία [00191]
ζήτει [00730]
ζητῶν [00399]
ζυγῷ [00478]
ζωὴ [00341] [00749] [00749]
ζωή [00421]
ζωῇ [00944]
ζωὴν [00936]
ζωήν [00307]


[00001] [00003] [00006] [00017] [00020] [00033] [00038] [00046] [00052] [00057] [00082] [00089] [00091] [00092] [00093] [00100] [00100] [00101] [00101] [00135] [00188] [00200] [00210] [00228] [00228] [00235] [00246] [00247] [00278] [00299] [00299] [00315] [00331] [00331] [00331] [00331] [00331] [00334] [00345] [00350] [00351] [00356] [00357] [00382] [00399] [00454] [00455] [00456] [00461] [00463] [00465] [00473] [00473] [00481] [00495] [00499] [00508] [00549] [00550] [00568] [00574] [00575] [00575] [00576] [00576] [00576] [00622] [00682] [00701] [00714] [00718] [00739] [00771] [00780] [00792] [00815] [00817] [00825] [00829] [00838] [00878] [00890] [00894] [00897] [00902] [00918] [00921] [00940] [00968] [00981] [00982] [01025] [01025] [01030] [01041] [01042] [01055] [01060] [01063] [01067] [01077] [01077] [01078] [01079] [01085]
[00210] [00854] [00854] [00915] [01017] [01020]
[00013] [00276] [00331] [00463] [00481] [00574] [00893] [00895] [00923] [01022] [01024] [01051]
[00854]
[00230]
η [00391]
ἤγειρε [00765]
ἤγειρεν [00536] [00780]
ἠγώνισμαι [01044]
ᾔδει [00840]
ἡδέως [00139]
ἤδη [00813]
ἡδονὴν [00012]
ἠδύνατο [00563]
Ἡδὺς [00003]
ἡδύτερον [00003]
ἠθέλησεν [00910]
Ἠθέλησεν [00510]
ἠκονημένα [00164]
Ἠκούσατε [00043]
ἤκουσε [00936] [01079]
ἤκουσεν [00699] [00722]
ἠλέγχθη [00101] [00235] [00240]
ἦλθε [00018] [00041] [00782]
Ἦλθε [00240] [00704]
ἦλθεν [00235] [00682]
Ἦλθεν [00158] [00609] [00633] [00634] [00682] [00705]
ἦλθον [00584] [00682] [00728] [00996]
Ἦλθον [00729]
ἡλικία [01016]
ἡλικίας [00572]
ἥλιον [00526] [00527] [00529] [00538]
ἥλιος [00508] [00515] [00516] [00525] [00530] [00539] [00769] [00866] [00887]
ἡλίου [00865]
ἤλλασσον [00149]
ἡμᾶς [00070] [00418] [00422] [00424] [00602] [00602] [00648] [00689] [00754] [00792]
ἡμεῖς [00068] [00288] [00390]
ἠμειψάμην [00251]
ἦμεν [00767]
ἡμέρα [00100]
ἡμέραι [00108]
ἡμέραν [00068] [00278] [00326] [00526]
ἡμέρας [00326]
ἡμερῶν [00017]
ἡμέτερα [00643]
ἡμετέραν [00619]
ἡμετέρας [00486] [00543]
ἡμῖν [00349] [00350] [00539] [00737] [00754] [00961] [01051]
ἡμίσεις [00113] [00114]
ἡμῶν [00390] [00420] [00698] [00774] [00792] [00840] [00960]
ἦν [00089] [00090] [00105] [00109] [00207] [00208] [00346] [00468] [00470] [00471] [00473] [00473] [00520] [00538] [00568] [00628] [00701] [00704] [00718] [00797] [00798] [00822] [00824] [00909] [00918] [00921] [00929] [00940] [00947] [01043] [01079]
Ἣν [00097]
ἤνεγκαν [00537]
ἤνεγκεν [00501]
ἤνοιξε [00801]
ἠπείλει [00476]
ἠράσθη [00915]
ἠρίθμουν [00087]
ἡρμοσάμην [00358]
Ἡρμοσάμην [00736]
ἡρμόσατο [00441] [00774] [00905]
ἥρπασε [01047]
ἥρπασεν [00215]
ἦς [00039]
ᾖς [00047] [00206] [00984]
ἦσαν [00038] [00536]
ἡτοίμασας [00297]
ἡτοίμασεν [00722] [00936]
ἡττᾶται [00064] [00620]
ἧττον [00892]
ἠφίει [00018]


θ [00446]
θάλασσα [00013] [00499] [00811]
θάλασσαν [00684] [00769] [00972]
θαλάσσῃ [00476]
θάνατον [00086] [00968]
Θάνατος [00076]
θάνατος [00164]
θανάτου [00700] [00720]
θαῤῥῶ [00693]
θαυμάζεις [00491]
θαυμαστὸν [00347]
θεῖα [00394]
θείαν [00926]
θείων [00003]
Θέλεις [00183]
θέλεις [00978] [00990]
θελήσῃς [00323] [00323]
θέλω [00509]
θέλων [00532]
θεμέλιον [00859]
θεμέλιος [00341] [00413]
θεμελίῳ [00863]
Θεοί [00404]
Θεὸν [00337] [00496] [00506]
θεὸν [00401] [00406]
θεοπρεπῆ [00372] [00384]
Θεὸς [00341] [00365] [00371] [00371] [00371] [00385] [00386] [00387] [00389] [00390] [00545] [00548] [00602] [00689] [00722] [00936]
Θεός [00040] [00205] [00364] [00371] [00373] [00375] [00377] [00379] [00381] [00401] [00541] [00544] [00589] [00737]
θεότης [00574]
θεότητος [00469] [00506]
Θεοῦ [00006] [00038] [00070] [00121] [00341] [00341] [00344] [00358] [00360] [00367] [00370] [00374] [00550] [00792] [01037] [01054] [01079]
θεραπεύεις [00127] [00128]
θεραπεύῃ [00126]
θεραπεῦσαι [00129]
θεράποντες [00236]
θέρει [00010]
Θεῷ [00349] [00765] [01055] [01086]
Θηβαΐδα [00802]
θηρία [00783]
θηριάλωτος [00048]
Θηρίον [00132]
θησαυρὸν [00218] [00650] [00668] [00672] [00677] [00681] [00682]
θησαυρόν [00659] [00660]
θησαυρὸς [00341] [00657] [00673] [00678] [00683] [00685]
θησαυρός [00675] [00679]
θησαυροὺς [00675]
θησαυρῶν [00668]
θνήσκω [00743] [00743]
θορυβηθῇς [00326]
θορύβῳ [00012]
Θρᾷκας [00783]
θρῆνος [00797]
θύγατερ [00898] [00901] [00907] [00908] [00916] [00948] [00970] [00980] [00989] [01000] [01009] [01069] [01082]
θυγατέρα [00337] [00905]
Θυγάτηρ [00909]
θυγάτηρ [00447] [00909] [00909]
θυγατρὸς [01085]
θύεται [00905]
θυμόν [00022]
θυμὸς [00068]
θυμῷ [00376]
θύρα [00341] [00407]
θύρας [00675]
θυσίαι [00797]
θυσίαν [00932]
θυσιαστήριον [00037]


ι [00493]
ια [00528]
ἰᾶταί [00665]
ἰατρός [00583] [00626]
ιβ [00667]
ιγ [00715]
ιδ [00766]
ἴδε [00907] [00916] [00948] [00970] [00973] [00980] [00989] [00994] [01000] [01009] [01069] [01082]
Ἴδε [00793]
ἰδεῖν [00501] [01033]
ἰδίου [00960]
Ἰδιώτης [00788]
ἰδοὺ [00611]
ἰδοῦσα [00569]
ἴδω [00971]
Ἴδωμεν [00983] [01068]
ἰδὼν [00326]
ιε [00839]
ιζ [01011]
Ἰησοῦ [00664]
Ἰησοῦς [00665] [01059]
ἱκανός [00791]
ἱκανότης [00792]
ἱκάνωσεν [00792]
ἱλασμὸς [00341] [00420]
ἱλαστήριον [00905]
Ἵλεώς [00509]
Ἵλεως [00487]
ἱμά [00832]
ἱμάτια [00505] [00508] [00777] [00820] [00826]
ἱμάτιον [00326] [00430] [00816] [00822] [00823] [00834] [00838] [00853] [00876] [00876] [00880] [00881]
ἱματισμῷ [00815] [00825] [00879] [00897]
ἱματίῳ [00778] [00779] [00857] [00875]
ἵνα [00044] [00072] [00136] [00137] [00254] [00285] [00287] [00287] [00339] [00344] [00378] [00390] [00399] [00490] [00533] [00547] [00548] [00569] [00569] [00569] [00584] [00584] [00637] [00638] [00675] [00693] [00704] [00729] [00729] [00734] [00753] [00894] [00906] [00939] [00946] [00950] [00984] [00999] [01019] [01083]
Ἵνα [00067] [00410] [00412] [00414] [00416] [00553]
Ἰνδοὺς [00783]
Ἰουδαῖος [01010]
Ἰουδαίων [01006]
ιςὰ [00937]
ἴσον [00050]
ἵσταμαι [00488]
Ἴστε [00690]
ἴσχυεν [00141]
ἰσχὺν [00160]
ἰσχύν [00370] [00651]
ἰσχυρότερον [00330]
ἰσχυρότερος [00771]
Ἰὼβ [00208]
Ἰώβ [00647]


καθ [00084] [00278] [00326] [00526]
καθαιρομένους [00972]
καθάπερ [00558] [00770] [00781]
καθαρὸν [00230]
καθεύδει [00377]
καθεύδων [00387]
καθίσταται [00060]
Καινῆς [00792]
καινῶν [00348] [00586]
καιρὸς [00158] [00240]
καιρῷ [00167]
καιρῶν [00010]
Καίτοι [00168]
καίτοι [00021] [00577] [00947]
κἀκεῖνον [00228]
κακίαν [00012] [00765]
κάκιζε [00328]
κακῶς [00157] [00171]
Καλεῖ [00581] [00585]
καλεῖ [00296] [00334] [00335] [00336] [00337] [00338]
καλεῖται [00341] [00341] [00341] [00341] [00341] [00341] [00341] [00341] [00341] [00341] [00341] [00341] [00341] [00341] [00341] [00345] [00913]
καλέσαι [00041]
καλὴ [01024] [01024]
καλῆς [00285]
κάλλει [00905]
κάλλη [01038]
Κάλλος [01010]
κάλλος [01012] [01014] [01014] [01015] [01017] [01020] [01028] [01032] [01035] [01036] [01054] [01068] [01070] [01083]
κάλλους [01002] [01009] [01069] [01082]
καλλωπίζεις [00281]
καλλωπίζοντος [00916]
καλὸν [01044]
καλύβην [00565]
κάμνω [00939]
Κἂν [00092] [00113] [00260] [00844]
κἂν [00114] [00115] [00116] [00116] [00117] [00117] [00118] [00118] [00119] [00323] [00344] [00871] [00906] [01022] [01024]
καπνίζεται [00498]
καπνὸς [00797]
καπνοῦ [00993]
καρδίαν [00699] [00722] [00936]
κάρος [00537]
καρποῖς [00010]
καρπὸν [00970]
καταβαίνει [00562]
Καταβαίνω [00646]
καταβάλλων [00781]
καταγινώσκω [00256]
καταδικάζεται [00545]
καταλείπῃς [00287]
καταλείπωμεν [00289]
καταλείψῃ [00999]
καταλιμπάνει [00125]
καταλύομεν [00284]
καταλύουσιν [00053]
καταπίπτει [00061]
καταποντίζεται [00062]
καταποντισμὸν [00720]
κατασκευάζουσιν [00675]
κατασκευάζων [00140]
καταστέλλων [00303]
κατασχεθῆναι [00128]
κατασχεῖν [00130]
κατατρέχεις [00301]
καταφεύγῃς [00028]
καταφεύγων [00044]
καταφιλοῦντες [00237]
καταφιλῶν [00237]
καταφρονῇ [00894]
καταφυγή [00331]
καταφύγῃς [00028]
καταφυγὼν [00022]
κατέβαλεν [00098]
κατέβη [00563]
κατέβησαν [00102]
κατεκλάσθη [00654]
κατέλιπε [00035]
κατέπεσον [00527]
κατεπλάγημεν [00073]
κατέπληξε [00070]
κατεπόντισε [00224]
κατεποντίσθη [00684] [00799]
κατέσκαψε [00765]
κατεσκεύασε [00167]
κατεστάλη [00103]
κατέστην [00439]
κατέσχεν [00042]
κατεφίλεις [00241]
κατέφυγε [00032]
κατέχειν [00037]
κατέχεις [00159]
κατέχηται [00133]
κατεχώννυντο [00535]
κατηγορεῖς [00243]
κατηγορήσῃ [00229]
κατήγορος [00244]
Κατηγορῶ [00179]
κατηγορῶ [00190]
κατισχύσουσιν [00025]
κατορθωμάτων [00811]
κατορύξῃς [00131] [00137]
κατορύττων [00280]
κάτω [00087] [00323] [00562] [00563]
Κατωρύγη [00155]
Κεῖται [00588] [00589]
κεκόλλημαι [00170]
κεκόλληνται [00169]
Κεκόλλησαι [00168]
κεκόλλησαι [00190]
κέκτημαι [00485]
κέκτηται [00641]
κελαδοῦντες [00007]
κεραμεὺς [00642]
κεραμέως [00640] [00642] [00643] [00644]
κεφαλὴ [00905]
κεφαλή [00438]
κέχρημαι [00486]
κεχρημένοις [00171]
κεχρημένος [00487]
κεχρημένους [00157]
κέχρηται [00492] [00503]
κηδεμόνα [00241]
κηδεμονίας [00905]
κηρίον [00558]
κηρυττομένην [00095]
κλεῖθρα [00675]
κλέψαι [00681]
κλήματα [00622]
κληρονομίαν [00700]
κλῖναι [00143]
κλυδωνίζεται [00062]
κλυδωνιζομένων [00012]
κνῖσαι [00797]
κνίσσης [00985] [00993]
κοιλίας [00080]
κολάζῃ [00323]
κολακεῖαι [00265]
κολακεύοντες [00236]
κολάσει [00386]
κολάσεως [00926]
κολάσῃ [00324]
κόμη [01016]
κόμης [01020]
κόμπος [00054] [00647]
κομῶσι [00010]
κοπρίᾳ [00208]
κοπρία [00210]
κορυφούμενον [00326]
κόσμον [00584] [00584]
κραδαινομένη [01016]
κρατῆρες [00266]
κράτος [01086]
κρημνοὶ [00299]
κρίματα [00481]
κρίνον [00447]
κρίνω [00584]
κρίσιν [00328]
κριτὴς [00583]
κτῆσις [00299]
κυβερνήτην [00014]
κύματα [00103] [00224] [00299]
κυοφορεῖται [00572]
Κύριε [00376] [00378] [01058]
Κύριος [00341]
κύριος [00294]
Κυρίου [00082]
Κυρίῳ [00720]
κώλυμα [00771]
κωλύω [00177] [00184]


Λάβε [00734]
λάβε [00384] [00396] [00710] [00712] [00713] [00735] [00735] [00955] [00955] [00955] [00975]
λαβεῖν [00704] [01040]
Λάβετε [00759]
λάβῃς [00309]
λάβω [00729]
λαβὼν [00399]
Λάζαρος [00719]
λαλήσω [00110]
Λαμβάνει [00596]
λαμβάνειν [00698]
Λαμβάνεις [00181]
λαμβάνουσα [00558]
λαμβάνουσι [00298]
λαμπηδόνα [00510] [00527]
λαμπηδόνος [00537]
λαμπροτέρα [00060]
λαμπρότερόν [00201]
λαμπρότερον [00067] [00668]
λαοῦ [00991] [00992] [00994] [01000] [01009] [01069] [01082]
λέγε [00030] [00032] [00051]
Λέγει [00508] [00601] [00606] [00724] [00733] [01074]
λέγει [00320] [00362] [00364] [00396] [00510] [00536] [00622] [00645] [00692] [00694] [00706] [00709] [00711] [00736] [00790] [00804] [00812] [00814] [00816] [00817] [00819] [00826] [00836] [00917] [00946] [01010] [01061] [01066] [01068] [01083]
λέγειν [00978]
λέγεις [00286] [00514] [00516] [00529]
λέγεται [00346]
λέγῃς [00950]
λεγόμενα [00370]
λεγόμενον [00492] [00938] [01005]
λεγομένων [00490]
λέγοντες [00168]
Λέγω [00140]
λέγω [00026] [00044] [00072] [00172] [00254] [00292] [00303] [00308] [00310] [00452] [00487] [00490] [00504] [00543] [00666] [00704] [00741] [00757] [00769] [01042] [01046]
λέγων [00157] [00303] [00353]
λείαν [00956]
λειμὼν [00003]
λέξει [00509]
λέξεις [00388] [00399] [00487]
λέξεσι [00486] [00490]
λέξεων [00383] [00558]
λέξεως [00488] [00533]
λέξιν [00509]
λέξις [00829]
λεπροὺς [00765] [00972]
λεπτὸν [01006]
λευκὰ [00505]
λευκὸς [00520]
λευκοτέραν [00522]
λευκότης [01016]
λήθῃ [00108]
λῃστὴν [00972]
λῃστοῦ [01045]
λιθαζέτω [00195]
λιθάσαι [00183]
λιθίνῳ [00677]
λίθος [00860]
λίθους [00859]
λιμένα [00078] [00140]
λιπαρὰν [00258]
λογισμὸν [00473]
λογισμῷ [00796]
Λόγος [00427]
λόγος [00311] [00429]
λόγου [00494] [00881]
λόγῳ [00507]
λοιπὸν [00681] [00898]
λοιπόν [00624]
λοιπῶν [00539]
λουτροῦ [00629]
λύει [00349]
λύεται [01077]
λύκος [00047] [00617]
λυόμενα [00972]
λυποῦμαι [00744] [00744]


μάγοι [00587] [00590]
μάγους [00581] [00585]
Μάθε [00469] [00763]
μάθε [00328] [00470]
μαθεῖν [00509]
μάθῃς [00410] [00412] [00414] [00416] [00490] [00704] [01019] [01083]
μαθηταί [00524] [00525]
μαθητὴν [00803]
μαθητὴς [00806]
μαθητῶν [00534]
μάθωμέν [00344]
μάθωμεν [01012]
μαίνεται [00013]
μαίνῃ [00300]
μαινόμενον [00164]
μακαρίζετε [00227] [00228]
μακροθυμῶν [00387]
μάλιστα [00126]
Μᾶλλον [00112]
μᾶλλον [00095] [00290] [00323] [00618] [01032]
μάνδραν [00049]
μανίαν [00318]
μανίας [00141]
μαραινόμενα [00004]
μαργαρίτας [00886]
μαργαρίτης [00669]
μαρτυρεῖ [00016] [00054] [00162]
Μαύρους [00783]
μέ [00200] [00728]
με [00183] [00201] [00296] [00376] [00406] [00441] [00443] [00609] [00698] [00705] [00725] [00805] [00995] [01056]
μέγα [00192] [00892]
μεγάλα [00896] [00947]
Μεγάλη [00701]
μεγάλοις [00896]
μεγάλους [00675]
μεγαλωσύνη [00481]
μέγας [00678] [00679] [00870]
μέγεθος [00057]
μεθ [00698]
μεθύουσαν [00566]
μειδιῶν [01016]
μεῖζόν [00960] [00964]
μεῖζον [00233] [00532] [00615] [00967]
μείνῃ [00136]
μείνῃς [00729]
μέλει [00185] [00185] [00186]
μελέτα [00326]
μελέτω [00626]
μέλιττα [00558]
μέλλεις [00899]
μέλλον [00924]
μέλλοντα [00940]
μέλλοντι [00952]
μέλλοντος [00734]
μελλόντων [00700]
μέλος [00439] [00905]
μὲν [00003] [00004] [00047] [00052] [00133] [00192] [00459] [00492] [00502] [00545] [00813] [00833] [00837] [00882] [00882] [00883] [00891] [00917] [00924] [00928] [00929] [00954] [00955]
Μένε [00045]
μένει [00121] [00134] [00135] [00685] [00739]
μένω [00509]
μέρη [00833] [00833] [00924]
Μερίζεται [00761]
μερίζεται [00760] [00762]
μέρος [00114] [00690]
μέρους [00906]
μέσον [00492]
μετ [00936] [01046]
μεταβαίνοντα [01023]
μεταβάλλων [00502]
μεταβολαὶ [00255]
μεταβολή [00246]
μεταλλάσσειν [01049]
Μετανοεῖ [00379]
μετανοεῖ [00371]
μετάνοιαν [00041]
μετάστασις [00247]
μεταχειριζόμενος [00770]
μετέβαλε [00783]
μετεμορφώθη [00505] [00506] [00508]
Μετενόησα [00380]
μέτρον [00492]
μετώπου [01020]
Μέχρι [00261]
μέχρι [00262] [00263] [00264] [00265] [00266] [00267]
μηδὲ [00470] [00490] [01084]
μηδὲν [00159] [00285] [00289]
Μηδέποτε [00227] [00229]
μηδέποτε [00044] [00128] [00227] [00230]
μηκυνομένου [00494]
μὴν [00346] [00488]
μήτε [00287] [00287]
μητέρα [00969]
μήτηρ [00890]
μήτραν [00572]
μητρόπολιν [00289]
μητρός [00080]
μηχανήματα [00223]
μία [00890]
μίαν [00654] [00840]
μιγνύεις [00245]
μίγνυται [00577]
μικρὰ [00896]
μικροῖς [00896]
μικρὸν [00287] [00572] [00577] [00690] [00892]
μικρόν [00344]
μικρὸς [00871]
μικροῦ [00906]
μικροψυχίαν [00049]
μιμεῖσθαι [00260]
μιμῆσθε [00072]
μιμοῦμαι [00252]
Μισεῖ [00381]
μισεῖ [00371] [00382]
μισείτω [00195]
μίσησον [00307]
μισθὸν [00119]
μισθὸς [00084]
μῖσος [00185]
μνῆστρά [00738]
μνῆστρα [00735] [00737]
μοι [00051] [00168] [00185] [00186] [00200] [00225] [00226] [00231] [00281] [00395] [00396] [00400] [00408] [00509] [00512] [00529] [00663] [00693] [00695] [00698] [00699] [00701] [00705] [00714] [00717] [00723] [00726] [00732] [00734] [00752] [00957] [00958] [01001] [01007] [01061]
μονάζοντές [00882]
μόνη [00093]
μονογαμίας [00842] [00843]
μονόγαμοι [00883]
Μονογενὴς [00341]
μόνον [00026] [00091] [00124] [00125] [00184] [00186] [00199] [00307] [00327] [00353] [00473] [00673] [00746] [00857] [00863] [00871] [00873] [00875] [00875] [00875] [00946]
μόνῳ [01086]
μορφὴ [00341] [00575]
μου [00024] [00080] [00095] [00095] [00184] [00382] [00399] [00429] [00646] [00714] [00727] [01066]
μοχλοὺς [00675]
Μυρία [00251]
μυρία [00205] [00242] [00339] [00344] [00670] [01022]
μυρίοι [00299] [00682]
μυστηρίων [00433]


Ναὶ [00366] [00542]
Ναί [00517] [00531] [00607] [00724] [00903] [00959] [00963]
ναοὶ [00889] [00890]
ναὸς [00437] [00589]
ναοὺς [00765]
νάπας [00478] [00769]
ναυάγια [00140]
ναυάγιον [00063] [00684]
νέαν [00915]
Νεκροὺς [00972]
νεκροὺς [00422] [00765] [00780]
νεκρῶν [00670] [00926]
νέμει [00418]
νεομηνίας [00382]
νέος [00502]
νεφέλαις [00720]
νῆσον [00808]
νήσους [00769]
νηστείας [00848]
νικᾷ [00058]
νικᾶται [00065]
νικῶν [00473]
νόημα [01006]
νοήματα [00004] [00372] [00384] [00399] [00558] [00906] [01019]
νοήματος [00488]
νοημάτων [00829]
νοήσῃς [00399]
νοήσητε [00939]
νοητὸν [01010]
νοητόν [01012]
νοια [00006]
νόμιζε [00389] [00449] [00557] [00997]
νομίσῃ [00946]
νομίσῃς [01083]
νόμον [00225] [00226]
νόμου [01037]
νόμους [00027]
νόσος [00745] [00748]
νόσους [00780]
νου [00576]
νυκτὶ [00298]
νυμφαγωγός [00899] [00900]
νύμφη [00447] [00454] [00982]
νύμφην [00441] [00698] [00834]
νύμφης [00916] [00999] [01079]
νυμφίον [00899]
νυμφίος [00440] [00553] [00905] [00905]
νυμφίου [00347] [00704] [00916] [00999]
νῦν [00909]
νὺξ [00100]
Νυχθήμερον [00655]


ξηραίνεται [00499]
Ξίφη [00164]
ξίφη [00019] [00085] [00141] [00205] [00229]


[00010] [00015] [00021] [00022] [00030] [00040] [00047] [00084] [00099] [00120] [00132] [00138] [00141] [00153] [00157] [00158] [00165] [00166] [00195] [00195] [00205] [00207] [00208] [00209] [00212] [00237] [00240] [00268] [00283] [00296] [00311] [00340] [00353] [00353] [00354] [00358] [00363] [00364] [00381] [00385] [00386] [00390] [00399] [00429] [00429] [00429] [00467] [00482] [00500] [00501] [00508] [00510] [00515] [00516] [00525] [00530] [00539] [00539] [00540] [00541] [00544] [00553] [00556] [00588] [00588] [00589] [00589] [00602] [00609] [00617] [00620] [00633] [00639] [00642] [00649] [00657] [00658] [00665] [00675] [00676] [00678] [00679] [00682] [00683] [00685] [00689] [00690] [00698] [00700] [00719] [00722] [00737] [00770] [00770] [00770] [00771] [00771] [00775] [00780] [00789] [00798] [00804] [00806] [00814] [00837] [00837] [00837] [00840] [00858] [00860] [00887] [00888] [00889] [00910] [00912] [00914] [00936] [01002] [01009] [01010] [01040] [01040] [01062] [01069] [01082]
[00501]
[00496]
[00009] [00192] [00195] [00201] [00293] [00320] [00489] [00551] [00602] [00689] [00754] [00760] [00899] [00911] [01057]
Ὁδεύομεν [00278]
ὁδίτης [00272] [00293]
Ὁδίτης [00270] [00290]
ὁδίτου [00290]
ὁδοὶ [00481]
ὁδοιπόρος [00272] [00290]
ὁδὸν [00572] [00840]
ὁδόν [00877]
ὁδὸς [00341] [00407]
ὁδός [00277] [00409]
ὁδούς [00840]
ὀδύνην [00303]
ὁδῷ [00279] [00280]
Οἱ [00675]
οἱ [00055] [00107] [00113] [00114] [00141] [00144] [00146] [00148] [00187] [00187] [00230] [00233] [00236] [00236] [00237] [00305] [00524] [00525] [00675] [00687] [00753] [00882] [00882] [00883] [00887] [00888] [00889] [00890] [00927]
οἵα [01078]
Οἶδα [00627]
οἶδα [00295] [00627] [00723]
οἴδασι [00254]
οἶδε [00293]
οἰκείαν [01048]
οἰκέται [00144]
οἰκετῶν [00265]
οἰκίαι [00150]
οἰκίαν [00287] [00309] [00692]
οἰκοδομήσω [00024]
οἶκον [00673]
οἰκονομία [00574]
οἰκονομίαν [00878]
οἰκονομίας [00469] [00906]
οἶκος [00434]
οἴκου [00994] [01000] [01009] [01069] [01082]
οἰκουμένη [00092] [00200] [00682]
οἰκουμένην [00588] [00765] [00768] [00781]
οἰκουμένης [00009] [00810]
οἴκους [00675]
οἰκῶ [00435]
οἶμαι [00260]
οἶνος [00264]
Οἷόν [00452] [00504]
οἷον [00371] [00669] [00675]
οἶσθα [00268]
ὀκνῆσαι [00840]
ὅλη [00739]
ὀλίγον [00319] [00506] [00805]
ὀλίγους [00259]
ὀλίγων [00017]
ὅλον [00156] [00342] [00492] [00832]
ΟΜΙΛΙΑ [00001]
ὁμιλίαν [00095] [00096]
ὁμοούσιον [00389]
ὁμοούσιός [00426]
ὃν [00124]
ὀνειδίζων [00140]
ὄνομα [00342]
ὀνόματα [00339] [00340] [00344] [00394] [00400]
Ὀνόματά [00394]
ὀνόματι [00664]
ὀνόματος [00402]
ὄντα [00308]
ὄντας [00422]
ὄντες [00233]
ὀξύτερον [00919]
ὅπερ [00447] [00495] [00501] [00540] [00568]
ὀπίσω [01066]
ὅπλα [00051] [00068]
ὅπλοις [00502]
ὅπου [00312] [00313] [00325]
Ὅπου [00325]
ὅπουγε [00491]
ὅπως [00691]
Ὁρᾷ [00566]
Ὅρα [00447] [00630]
Ὁρᾷς [01049]
ὀργίζεται [00371]
Ὀργίζεται [00375] [00386]
ὄρη [00478] [00498] [00769]
ὀρθὴν [00328]
ὅροις [01023]
ὄρος [00334] [00447] [00453] [00505]
ὅρους [01052]
ὄροφος [00029]
ὀρφανὸν [00309]
ὁρώμενα [00941]
ὁρῶν [00501]
ὃς [00252] [00260] [00792]
ὅς [00960]
ὅσα [00068]
ὅση [00191]
ὅσην [00769]
ὀστράκινα [00641] [00643]
ὀστρακίνοις [00650]
ὀστράκινον [00634] [00646] [00653] [00654] [00656]
ὀστρακίνῳ [00677]
ὀστράκου [00651]
ὅταν [00084] [00126] [00160] [00256] [00389] [00491] [00495] [00503] [00675] [00727] [00769]
Ὅταν [00028] [00281] [00286] [00727]
ὅτε [00141] [00141] [00141] [00141] [01043] [01044] [01046] [01047] [01048]
Ὅτε [00001] [00141]
ὅτι [00016] [00030] [00032] [00054] [00084] [00157] [00172] [00268] [00347] [00380] [00389] [00410] [00414] [00416] [00447] [00509] [00690] [00774] [00840] [00913] [00924] [00946] [01018] [01021] [01041] [01042] [01049] [01083] [01086]
Ὅτι [00074] [00239] [00418] [00420] [00422] [00424] [00426] [00428] [00431] [00433] [00435] [00437] [00439] [00441] [00443] [00445] [00458] [00523] [00647] [00968] [01054] [01073]
Οὐ [00125] [00177] [00182] [00198] [00213] [00215] [00217] [00219] [00228] [00241] [00258] [00486] [00555] [00568] [00613] [00652] [00718] [00811] [00841] [00843] [00845] [00847] [00849] [00851] [00855] [00860] [00862] [00866] [00868] [00870] [00872] [00874]
οὐ [00015] [00016] [00025] [00026] [00027] [00029] [00045] [00049] [00054] [00061] [00062] [00065] [00073] [00108] [00124] [00171] [00172] [00185] [00185] [00191] [00204] [00224] [00254] [00256] [00259] [00303] [00303] [00308] [00310] [00366] [00370] [00386] [00387] [00451] [00472] [00487] [00488] [00501] [00502] [00509] [00555] [00555] [00555] [00555] [00562] [00569] [00647] [00654] [00656] [00673] [00680] [00683] [00698] [00726] [00742] [00743] [00744] [00761] [00778] [00778] [00792] [00799] [00800] [00811] [00837] [00882] [00912] [00915] [00969] [01022] [01025] [01033] [01041] [01049] [01050] [01079]
οὑ [01077]
οὗ [00255]
οὐδαμοῦ [00165] [00750]
Οὐδαμῶς [00343]
Οὐδὲ [00614]
οὐδὲ [00053] [00140] [00488] [00492] [00495] [01025]
Οὐδεὶς [00256]
οὐδεὶς [00019] [00211] [00226] [00255] [00275] [00496]
οὐδείς [00094]
οὐδὲν [00050] [00070] [00074] [00192] [00330] [00745] [00751] [00904] [01083]
οὐδέν [00732]
οὐδένα [00555]
Οὐδέποτε [00333]
οὐδέποτε [00052]
Οὐκ [00034] [00038] [00040] [00077] [00221] [00268] [00272] [00275] [00561] [00583] [00584] [00605] [00641] [00830] [00877]
οὐκ [00012] [00018] [00031] [00041] [00046] [00047] [00090] [00140] [00141] [00214] [00216] [00222] [00223] [00234] [00242] [00249] [00251] [00295] [00350] [00398] [00453] [00454] [00455] [00458] [00468] [00481] [00481] [00487] [00492] [00509] [00519] [00525] [00526] [00532] [00532] [00537] [00563] [00564] [00634] [00657] [00670] [00677] [00682] [00684] [00699] [00699] [00699] [00714] [00722] [00722] [00722] [00723] [00749] [00762] [00771] [00819] [00827] [00853] [00911] [00924] [00924] [00936] [00936] [00936] [00960] [00970] [00996] [01039] [01079] [01080]
οὐκέτι [00617]
οὐκἔχω [00522]
Οὐκοῦν [00928]
οὖν [00066] [00281] [00469] [00501] [00510] [00529] [00644] [00698] [00820] [00834] [00840] [00918] [00940] [00946] [00955] [01028] [01036] [01074] [01079]
οὐρανοῖς [00084]
οὐρανὸν [00085] [00562]
οὐρανόν [00314] [00614] [00794]
οὐρανὸς [00500]
οὐρανοῦ [00332] [00615] [00616]
οὐρανῷ [00871]
οὐρανῶν [00056] [00102] [00315]
οὖς [00699] [00722] [00936]
οὖσα [00350] [00351] [00356]
οὐσίᾳ [00568]
οὐσία [00399] [00473] [00495] [00576]
οὐσίαι [01013]
οὐσίαν [00502] [00899]
οὔτε [00239]
οὗτος [00201] [00482] [00720]
Οὕτω [00202] [00288] [00345] [00389] [00503] [00720] [00914]
οὕτω [00429] [00538] [00821] [01042]
οὕτως [00523] [00720]
Οὐχ [00816] [00826]
οὐχ [00033] [00063] [00064] [00092] [00218] [00220] [00311] [00495] [00523] [00574] [00575] [00576] [00720] [00729] [00779]
Οὐχὶ [00232] [00282]
οὐχὶ [00233] [00961] [01010]
ὄφελος [00111] [00112] [00163]
ὀφθαλμοὶ [00891]
ὀφθαλμοῖς [00917]
ὀφθαλμὸν [01083]
ὀφθαλμὸς [00699] [00722] [00936] [01016]
ὀφθαλμοῦ [01020]
ὀφθαλμοὺς [00537]
ὀφθαλμῶν [00018]
ὀφθῆναι [00473]
Ὀφρὺς [01016]
ὀχήματι [00326]
ὄψεως [00008] [01020]
ὄψιν [00502]
ὄψις [00508]


πάθει [00366] [00386]
πάθη [00087]
πάθω [00483]
παῖδας [00215]
παιδεῦσαι [00202]
παιδί [00286]
παλαίει [00064]
παλαιὸς [00502]
παλαιοῦνται [00052]
παλαίων [00770]
παλιγγενεσίας [00629]
Πάλιν [00110] [00547] [00557] [00950] [01061] [01066]
πάλιν [00110] [00326] [00634] [00719] [00864] [00951] [00952]
πᾶν [00084]
Πανδοχεῖόν [00283]
πανδοχεῖον [00281] [00281] [00286] [00289] [00293] [00295]
πανδοχείῳ [00289]
Πάντα [00896]
πάντα [00141] [00167] [00235] [00287] [00289] [00308] [00414] [00448] [00456] [00474] [00588] [00713] [00731] [00731] [00767] [00783] [00927] [00961]
πάντας [00259]
πανταχόθεν [00299]
πανταχοῦ [00009] [00797] [00797] [00797] [00797] [00797] [00797] [00797] [00797] [00797] [00810]
Πάντες [00145] [00147]
πάντες [00113] [00232] [00404] [00690] [00774] [00837] [00891]
παντός [00690]
πάντοτε [00720]
πάντων [00256] [00960]
πάντως [00718]
πάνυ [00546]
Παρ [00350] [00805]
παρ [00349] [00390] [00390] [00395] [00400] [00408] [00408]
παρὰ [00049] [00049] [00349] [00351] [00399] [00485] [00654]
παραγίνεται [00556]
παράδεισόν [00605]
παράδεισον [00709] [00905] [00972]
παράδεισός [00447]
παράδεισος [00003] [00009] [00010] [00209] [00884] [00888] [00889]
παραδείσου [00001] [00609] [00972]
παραδείσῳ [00206] [00207] [00610] [01046]
παραδίδοται [00108]
παραδίδωμι [00629]
παραδίδωσι [00126]
παραδόξων [00348] [00586]
παρακαλῶ [00225] [00449]
παράκλησιν [00089]
παραλυτικὸν [00972]
παραμένων [00490]
παραμυθίαν [00089]
παρανομήματα [00594]
παρασκευάζομαι [00296]
παραστῆσαι [00342] [00358] [00491] [00492]
παραστήσῃ [00339]
παραστήσω [00480]
παραφθείρησθε [00254]
παραχρῆμα [00296]
παρέβη [01079]
παρεδόθη [00034]
Παρέδωκε [00635]
παρέδωκεν [00960]
παρειὰ [01016]
παρέρχονται [00108]
Παρέστη [00001] [00461] [00815] [00825] [00897]
παρέστη [00465]
παρέστω [00160]
παρῇ [00205]
Παρήνοιξε [00506]
Παρῆτε [00068]
παρθενίαν [00349] [00349] [00837]
παρθενίας [00841]
παρθένον [00335] [00347] [00358] [00443] [00548] [00905]
Παρθένος [00346]
παρθένος [00350] [00350] [00351] [00356] [00357] [00447] [00453] [00454] [00592] [00872] [00893] [00894] [00895]
παρθένου [00972]
παριστάμεθα [00022]
παρόντα [00277] [00284] [00295] [00737] [00738] [00795] [00940]
παρόντι [00288]
παρόντων [00074] [00700] [00957] [00975]
παρούσῃ [00944]
παρὼν [00268] [00283]
Πᾶσα [01085]
πᾶσά [00092]
πᾶσα [00200]
πᾶσαν [00947]
πάσῃ [00924]
πᾶσι [00697]
πᾶσιν [00759]
πάσχειν [00012]
Πατέρα [00410] [00727] [00996]
πατέρα [00995] [00996]
Πατὴρ [00341]
Πατήρ [00354]
Πατρί [00426]
Πατρὸς [00428] [00429]
πατρός [00994] [01000] [01009] [01069] [01082]
Παῦλός [00358]
Παῦλος [00601] [00649] [00736] [00764] [00770] [00781] [00798] [00858]
Παύλου [01043]
παύσομαι [00303]
πεδίων [00102]
πείθεις [00805]
πείρᾳ [00924] [00929] [00933] [00943]
πειρασμός [00015]
πειρασμῷ [00159]
πέλαγος [00460]
πέμπει [00555] [00555] [00555] [00555] [00555]
πένης [00192]
πένησιν [00135] [00169]
πένητα [00316] [00319] [00328]
πένητες [00187]
πένητι [00190]
πένητος [00191]
πενήτων [00131]
πενία [00745]
Πεντάκις [00654]
πέντε [00117] [00118]
πεπατημένη [00463]
πεπέδηται [01023]
πεπλανημένον [00260]
πεποίηκα [00655]
πεποίηκεν [00656]
πεποικιλμένη [00879] [00897]
πέρας [00481]
περὶ [00001] [00300] [00344] [00503] [00734] [00757] [00976]
περιβεβλημένη [00879] [00897]
περιβεβλημένον [00326]
περιγίνεται [00059]
περιγίνονται [00053]
περιέπει [00905]
περιέπων [00588]
περιεργαζόμενος [00353]
περιέφερεν [00773]
Περιῄει [00780] [00781]
Περιῆλθε [00765] [00770]
περίκοψον [00308]
περιπάτει [00664]
περιττὰ [00308]
πεσόντας [00303]
πέτρᾳ [00024]
πέτρα [00407] [00411]
Πέτρος [00024] [00764] [00780]
πεφορτισμένην [00577]
πηγάζοντας [00972]
πηγή [00447]
πηδῶντα [00972]
πήλινα [00643]
πηλίνην [00485]
Πήλινον [00628]
πήλινον [00634]
πηλὸν [00635]
πηλόν [00648]
πίνεις [00282]
πίστει [00731] [00922] [00924] [00929] [00951]
πίστευέ [00957]
πίστευε [00957]
πιστευθῆναι [00473]
πιστευόμενα [00942]
πιστεύσῃς [00734]
πίστεως [00412]
πίστιν [00216] [00988] [01044] [01084]
πίστις [00029] [00923]
πλατυτέρα [00332]
πλέεις [00013]
πλεονέκτης [00174]
πλημμελημάτων [00594]
πλήξῃς [00204]
πλήρωμα [00082]
πλήρωσις [01037]
πλοῖον [00224] [00658]
πλούσιοι [00187]
πλουσίοις [00168] [00170] [00171]
πλούσιον [00172] [00227] [00327]
Πλούσιος [00176]
πλούσιος [00173]
πλουσίου [00191]
πλοῦτον [00124] [00127] [00128] [00707]
πλοῦτος [00132] [00138] [00141] [00157] [00165] [00700]
πλούτῳ [00171]
Πνεῦμα [00600] [00603] [00756] [00764] [00793]
πνεῦμα [00666]
Πνεύματι [00636] [00652]
πνευματικὰ [00325]
πνευματικά [00907]
πνευματικὴν [00926]
πνευματικός [00363]
Πνεύματος [00005] [00602] [00635] [00646] [00661] [00687] [00689] [00756] [00757] [00763] [00778] [00787] [00789]
πνεύματος [00792]
πνέων [00005]
πόδας [00042]
Πόθεν [00772] [00784] [01064] [01072]
Ποῖα [00400]
ποῖα [00400]
Ποίαν [00096]
ποιεῖ [00228] [00554] [00560] [00578] [00595] [00703] [00915]
ποιεῖν [00490]
ποιῆσαι [00532] [01025]
ποιήσειν [00669]
ποιήσομεν [00306]
ποίησον [00307]
ποιήσω [00990] [01066]
ποικίλας [00840]
ποικίλην [00836]
ποικιλίαν [00502]
Ποικίλον [00880]
ποικίλον [00876]
ποικίλος [00885]
ποιμένα [00260]
Ποιμὴν [00617]
ποιμὴν [00905]
ποιμήν [00417]
Ποῖον [00599] [00660] [00662] [00721] [00755] [00965] [01070]
ποῖον [01068]
Ποίου [00992]
ποιοῦ [00470]
Ποίους [01053]
ποιοῦσιν [00254]
ποιῶ [00491]
πολεμείτω [00200]
πολεμήσαντες [00055]
πολέμιος [00237]
πόλεμον [00066]
πόλεμος [00021] [00185] [00201]
πολεμουμένη [00058]
πολέμῳ [00230]
πόλεως [00255]
πόλιν [00274] [00275]
πόλις [00141] [00276]
πολιτεία [00838]
πολιτείαν [00836] [00936]
πολίτην [00972]
πολίτης [00269] [00272]
Πολλὰ [00906]
πολλὰ [00340] [00345] [00390]
πολλάκις [00913]
πολλὴν [00829]
πολλῆς [00692]
Πολλοὶ [00887]
πολλοὶ [00168] [00719] [00840] [00888] [00889] [00890]
πολλοῦ [00296]
πολλοὺς [00886]
πολὺ [00003] [00460] [00882]
πολύγονον [00338]
πολὺς [00084] [00700]
πολυτελὲς [00336]
πολυτόκος [00447]
πονηρὸν [00084] [00666]
πονηρῶν [00254]
πορίζεται [01051]
πορνεία [00797]
πορνεῖαι [00797]
πορνείαν [00819]
Πόρνη [00042]
πόρνη [00346] [00351] [00356] [00568] [00592]
πόρνην [00347] [00548] [00555] [00562] [00564] [00570] [00704] [00972]
Πόρνης [00541] [00544]
πόρνης [00540] [00542] [00545] [00545] [00547] [00548] [00551] [00559]
πόρνος [00547]
πορφύρα [00141]
πορφυρᾶ [00854]
Πόσαι [00255]
Πόσοι [00055]
ποταμοὺς [00477] [00810]
πότε [00261] [00262] [00263] [00264] [00265] [00266] [00267] [00293] [00293] [00295]
ποτὲ [00447] [00447] [00447] [00447] [00447] [00447] [00447] [00447] [00447] [00447] [00447] [00502] [00502] [00502] [00502] [00502] [00502]
ποτε [00984]
Ποῦ [00138] [00146] [00148] [00150] [00152] [00156] [00166] [00230] [00687]
ποῦ [00141] [00142] [00143] [00144] [00154] [00287] [00464]
πράγματα [00016] [00054] [00095] [00095] [00162] [00175] [00287] [00310] [00470] [00694] [00907]
πράγματος [00402]
πραγμάτων [00012] [00015] [00095] [00103] [00123] [00228] [00328] [00348] [00405] [00586]
πρᾶξιν [00819]
πράσει [00697]
πρέπει [01086]
πρὸ [00017] [00346] [00628]
πρό [00006]
προαγορεύων [00639]
προαιρέσεώς [01075]
προαιρέσεως [01017] [01020] [01039] [01050] [01051] [01080]
προαιρετικὴ [01079]
Προαναφωνῶν [00644]
πρόβατα [00260]
πρόβατον [00419] [00905]
προδίδοσαι [00045]
προδίδωσιν [00094] [00157]
προδοθείς [00030]
Προδοσία [00093]
προδῷς [00094]
προεδίδοτο [00031]
προεδόθη [00030] [00032] [00683]
προεῖδον [00919]
προεῖπον [00924]
Προῖκα [00699]
προῖκά [00698]
προῖκα [00694] [00700] [00705] [00716] [00726] [00730] [00924]
προικὶ [00717]
προῖξ [00701] [00714] [00739] [00918] [00921] [00940] [00981]
προκοπῆς [00186]
προλαβόντας [00920]
προλέγει [00716]
προνοεῖ [00905] [00905] [00905]
πρόνοια [00038]
Πρὸς [00564] [00783] [01031]
πρὸς [00106] [00127] [00337] [00410] [00502] [00555] [00555] [00570] [00671] [00727] [00728] [00728] [00782] [00783] [00783] [00783] [00783] [00783] [00783] [00791] [00899] [00996] [01030]
πρός [00127] [00995]
προσδοκία [00164]
προσεδόκων [00086]
προσελθεῖν [00613] [00618]
Προσέρχεται [00579]
προσέρχεται [00620]
Πρόσεχε [00393] [00716] [00828] [00835] [01019]
πρόσεχε [00383]
Προσέχετε [00507] [00688]
προσέχῃς [00012]
Προσέχωμεν [00011]
Προσήγαγε [00223]
προσκυνοῦσιν [00590]
προστάτης [00250]
Πρόσχες [00696] [00702] [01012]
πρόσωπα [00310]
προσωπεῖα [00149] [00240]
πρόσωπον [00505]
προφῆται [00007]
Προφήτης [00639] [00814]
πρῶτον [00909]
πτέρυγας [00474]
πτερῷ [00488]
πτοηθῇ [00569]
πτῶμα [00534]
πτωχείᾳ [00490]
πτωχὴ [00463]
πυκτεύει [00065]
πύλαι [00020] [00025]
πῦρ [00018] [00646]
πύργον [00223]
πυρὶ [00502] [00635] [00638] [00652]
πυρί [00629] [00636]
πυρὸς [00068]
Πῶς [00104] [00354] [00356] [00373] [00466] [00479] [00511] [00612] [00653] [00708] [00740] [00786] [00799] [00818] [00967]
πῶς [00291] [00357] [00368] [00463] [00480] [00514] [00567] [00571] [00608] [00627] [00800] [00801] [00961]


ῥᾳθυμήσῃ [01040]
ῥάπτων [00770]
ῥῆμα [00084] [00121] [00671]
ῥήματά [00095] [00408]
ῥήματα [00054] [00370] [00372] [00390] [00647] [00669]
Ῥήματά [00405]
ῥημάτων [00095] [00158] [00399]
ῥίζα [00415] [00622] [00895] [00905]
ῥίζαν [00970]
ῥιζοῖ [00012]
ῥῖνα [01084]
Ῥῖψον [00308]
ῥυπαρὰ [00820]
ῥυπαρὰν [00819]
ῥυτίδα [00915]
Ῥωμαίων [00809]


ςὰ [00302]


σὰ [00396]
σά [00180]
σαλεύεται [00500]
Σαρδονίους [00783]
σάρκα [00998]
σὰρξ [00576]
σατανικὰ [00267]
Σαῦλε [01056] [01056]
σαυτὸν [00092] [00494]
σὲ [00470] [00728] [00996]
σε [00040] [00092] [00094] [00127] [00159] [00204] [00205] [00399] [00509] [00605] [00610] [00611] [00611] [00614] [00616] [00621] [00665] [00729] [00857]
σεαυτὸν [00204]
σελήνη [00867] [00868]
σελήνης [00865]
σεμνὸν [00882]
σεμνοτέραν [00972]
Σεραφίμ [00555]
σήμερον [00043] [00127] [00237] [00243] [00244] [00245] [01046]
σὴν [00049]
σηρικά [00833]
σηρική [00854]
σηρικὸν [00326]
σηρικός [00856]
σιγῶ [00182]
σκάπτω [01008]
σκεύει [00677]
σκεύεσιν [00650]
σκεύη [00640] [00641] [00642] [00643] [00644]
σκεῦος [00627] [00654] [00678] [00679] [00680]
σκεύους [00680]
σκηνοποιὸς [00770] [00771]
σκιὰ [00101] [00780]
σκιᾷ [00779]
σκιάς [00300] [00301]
σκορπίζηται [00134]
Σκόρπισον [00136]
σκότος [00746]
σκότους [00424]
Σκύθας [00783]
σμίλην [00770]
Σοὶ [00666]
σοὶ [00399]
σοι [00160] [00167] [00321] [00368] [00532] [00534] [00626] [00707] [00813] [00877] [00956] [00960] [00964] [00976] [01046]
σὸν [00996]
σοῦ [00917]
σου [00001] [00012] [00012] [00094] [00184] [00190] [00229] [00230] [00298] [00307] [00331] [00331] [00331] [00376] [00450] [00461] [00753] [00815] [00825] [00897] [00899] [00899] [00991] [00994] [00994] [01000] [01000] [01002] [01009] [01009] [01009] [01069] [01069] [01069] [01082] [01082] [01082]
σοφία [00359] [00481]
σοφίζου [00469]
σπέρματα [00258] [00781]
σπῖλον [00915]
σπουδάζωμεν [00285]
σταθμῷ [00478]
στασιάζουσαν [00671]
σταυρῷ [00252]
στάχυν [00258]
στεῖρά [00447]
στεῖραν [00338]
στερεωθῇ [00638]
στεῤῥὸν [00334]
στέφανον [00088]
στέφανος [00313]
στεφανουμένη [00797]
στεφάνων [00196]
στόμα [00801] [01084]
στόματι [00770]
στρατιῶται [00141]
στρατιώτην [00220]
στρατιωτικὸς [00068]
στρατόπεδον [00018] [00164]
Σὺ [00024]
σὺ [00013] [00092] [00194] [00204] [00399] [00399] [00529] [00728] [00984] [00996]
σύ [00398]
συγγενὲς [00337]
συγγινώσκω [00920]
συγγνώμην [00485]
συγκαταβάσει [00497]
συγκατέβῃ [00501]
συγκατέβη [00498] [00499] [00500]
Συγκατέβην [00998]
σύγκλητον [00809]
σύγχεε [00175] [00470]
συγχωρεῖ [00905]
συγχωρῆσαι [00594]
συγχώρησιν [00926]
συκοφαντίαι [00083]
συμπεπλεγμένος [00399] [00399]
συμπόσια [00267]
συμφοραῖς [00305]
σὺν [00602] [00689] [00720] [00961]
συνάλλαγμα [00698]
συναλλάγμασιν [00697]
συνδεδεμένα [00896]
σύνδουλοί [00753]
συνειδὸς [00094] [00311]
συνειδός [00229] [00230]
συνειδότος [00093]
σύνεσις [00359]
Σύνετε [00938]
συνετῶς [00831]
συνεχῆ [00303]
συνεχώρησε [00066]
Συνῆκας [00271] [00392] [00674]
συνιδεῖν [01005]
συντείνατέ [01007]
Σύντεινον [00494]
σύντεινόν [00450]
συντιθεμένην [00509]
συντίθησι [00694]
συντριβὴ [01037]
συντρίψεις [00640] [00644]
σφάζει [00125]
σφάξω [00969]
σφιγγόμενον [00972]
σφοδρότερος [00068]
Σφοδρῶς [00513]
σφραγισάμενος [00602]
σχῆμα [00646]
σχηματίζων [00502]
σχοινίον [00015]
σώζεσθαι [00036]
σωθῆναι [00259]
σωθῶσιν [00753]
σῶμα [00217] [00634] [00891] [00926] [01013] [01022]
σώματα [00719]
σώματι [00399] [00399] [00458] [00459] [00778]
σωματικὰ [00449] [00451]
σωματικὰς [00399]
σωματικὸν [01012] [01017] [01028]
σωματικόν [00904] [01010]
σώματος [01014] [01015] [01041] [01049] [01077]
σωμάτων [00717] [00936] [00962]
σώσω [00584]
σωτῆρα [00241]
σωτηρία [00331] [00550]
σωφρονίζεται [00255]
σωφρονίσονται [00107]
Σωφροσύνη [01037]
σωφροσύνης [00845] [00873]


Τὰ [00103] [00149] [00277] [00370] [00372] [00390] [00813]
τὰ [00012] [00016] [00054] [00054] [00085] [00087] [00087] [00095] [00095] [00098] [00105] [00108] [00109] [00140] [00140] [00141] [00142] [00152] [00154] [00162] [00175] [00175] [00180] [00181] [00196] [00213] [00240] [00287] [00303] [00308] [00308] [00308] [00325] [00325] [00372] [00384] [00396] [00396] [00399] [00408] [00451] [00469] [00469] [00470] [00474] [00478] [00481] [00491] [00497] [00498] [00505] [00508] [00555] [00555] [00558] [00622] [00643] [00643] [00647] [00719] [00737] [00738] [00781] [00795] [00813] [00820] [00821] [00896] [00896] [00906] [00907] [00917] [00917] [00917] [00924] [00924] [00928] [00928] [00929] [00929] [00936] [00940] [00940] [00941] [00941] [00942] [00942] [00943] [00943] [00944] [00944] [00954] [00954] [00961] [01004] [01023] [01084]
ταῖς [00305] [00486] [00490]
ταλανίζετε [00227]
ταπεινή [00471]
ταραχθῇς [00326]
Τὰς [00382]
τὰς [00068] [00088] [00131] [00237] [00241] [00300] [00301] [00382] [00388] [00474] [00478] [00487] [00558] [00727] [00781] [00803]
Ταύτα [00044]
Ταῦτα [00072] [00254] [00303] [00326] [00408] [00490] [00533] [00767] [00927] [00933] [00945] [00979] [00981] [01038] [01039] [01075]
ταῦτα [00107] [00140] [00167] [00372] [00390] [00449] [00458] [00459] [00713] [00718] [00752] [00791] [00946] [00949] [00955] [00955] [00955] [00974] [00977] [01027] [01040]
ταύταις [00486]
ταύτας [00487]
ταύτῃ [00024] [00298]
ταύτην [00258] [00699] [00716] [00849] [00852]
ταχέως [00078]
τε [01008] [01008]
Τείχη [00053]
τείχη [00051] [00052]
τειχίζει [00905]
τειχίζουσαι [00006]
τέκνα [00187] [00187]
τελεταὶ [00797]
τελευτῆς [00720]
τέλος [00304] [00749] [00749]
τελώνῃ [01061]
τελώνην [00972]
τελώνης [00591] [01062]
τελώνου [01047]
τέμῃ [00840]
τέρψις [00008]
τεσσαράκοντα [00654]
τέταρτον [00115] [00116]
τετέλεκα [01044]
τετήρηκα [01044]
τέττιγες [00007]
τέχνη [00771]
Τῇ [00298]
τῇ [00011] [00012] [00024] [00225] [00254] [00383] [00476] [00488] [00490] [00492] [00497] [00509] [00533] [00550] [00568] [00569] [00569] [00717] [00718] [00771] [00873] [00875] [00917] [00944] [01078]
τηλικοῦτος [00482] [00482] [00489] [00509] [00540] [00551]
Τὴν [00323] [00537] [00836] [00969]
τὴν [00012] [00012] [00012] [00012] [00014] [00018] [00024] [00031] [00033] [00035] [00049] [00049] [00055] [00068] [00086] [00095] [00095] [00123] [00158] [00184] [00214] [00216] [00219] [00237] [00258] [00258] [00274] [00287] [00289] [00298] [00301] [00303] [00307] [00309] [00309] [00314] [00322] [00324] [00328] [00339] [00353] [00369] [00370] [00447] [00450] [00470] [00475] [00502] [00502] [00502] [00510] [00527] [00527] [00532] [00548] [00564] [00565] [00570] [00572] [00588] [00619] [00644] [00671] [00687] [00699] [00700] [00704] [00716] [00720] [00720] [00720] [00720] [00726] [00730] [00756] [00765] [00765] [00765] [00768] [00774] [00778] [00781] [00794] [00808] [00809] [00819] [00819] [00834] [00836] [00875] [00877] [00878] [00899] [00899] [00924] [00932] [00936] [00936] [00936] [00936] [00936] [00944] [00970] [00972] [01006] [01007] [01029] [01030] [01031] [01044] [01048] [01049] [01055] [01060]
τήνδε [00274] [00274]
τηρεῖ [00680] [00905]
τηρεῖται [00680]
τηρηθῇ [00675]
τηρήσατε [00225] [00226]
τηρούμενος [00673]
τηρῶν [00673]
τῆς [00001] [00008] [00008] [00009] [00045] [00095] [00123] [00186] [00237] [00255] [00321] [00332] [00412] [00429] [00469] [00469] [00470] [00486] [00486] [00486] [00486] [00488] [00506] [00509] [00533] [00537] [00543] [00549] [00572] [00572] [00631] [00675] [00720] [00720] [00781] [00781] [00781] [00787] [00810] [00836] [00838] [00838] [00893] [00905] [00906] [00909] [00909] [00960] [00993] [01020] [01020] [01023] [01042] [01043] [01045] [01051] [01051] [01054] [01067] [01079] [01085]
Τί [00023] [00075] [00111] [00127] [00159] [00163] [00209] [00300] [00312] [00316] [00361] [00491] [00554] [00582] [00669] [00925] [00931] [00935] [00971] [00982] [00987] [01015] [01036] [01043] [01045] [01047]
τί [00035] [00066] [00069] [00073] [00128] [00161] [00210] [00238] [00243] [00254] [00271] [00286] [00301] [00306] [00378] [00392] [00409] [00411] [00413] [00415] [00417] [00419] [00421] [00423] [00425] [00427] [00430] [00432] [00434] [00436] [00438] [00440] [00442] [00444] [00457] [00483] [00518] [00521] [00552] [00560] [00578] [00595] [00597] [00624] [00674] [00678] [00703] [00726] [00793] [00834] [00884] [00885] [00921] [00946] [00978] [00984] [00985] [00986] [00990] [01001] [01012] [01012] [01026] [01044] [01046] [01048] [01056]
τι [00287] [00287] [00344] [00452] [00491] [00503] [00504]
Τίθημι [00681]
τίκτουσαν [00338]
τιμὴ [00402] [01086]
τιμηθῶμεν [00390]
τιμῆς [00692]
τίμιος [00860]
τιμίους [00859]
τιμωρίᾳ [00386]
τίνας [00782]
τινες [00919]
τίνι [00297]
τινος [00311]
τιον [00832]
Τίς [00246] [00573]
τίς [00247] [00470] [00470] [00501] [00681] [00791] [01058]
τις [00126] [00200] [00279] [00280] [00692] [00694] [00859] [01008]
τμῆσιν [00389]
Τὸ [00600] [00756] [00832] [00891] [00892] [00898] [00932] [00960] [00964] [01071]
τὸ [00001] [00015] [00024] [00037] [00067] [00082] [00090] [00094] [00099] [00114] [00115] [00115] [00116] [00120] [00121] [00123] [00163] [00184] [00217] [00224] [00229] [00230] [00260] [00281] [00286] [00293] [00293] [00295] [00311] [00334] [00335] [00336] [00337] [00337] [00338] [00342] [00347] [00389] [00412] [00453] [00460] [00492] [00492] [00492] [00505] [00505] [00505] [00508] [00532] [00534] [00538] [00539] [00558] [00594] [00600] [00627] [00627] [00634] [00646] [00646] [00646] [00654] [00656] [00658] [00666] [00671] [00678] [00679] [00680] [00711] [00720] [00756] [00781] [00793] [00801] [00804] [00807] [00822] [00833] [00853] [00876] [00876] [00880] [00881] [00881] [00881] [00891] [00891] [00892] [00892] [00892] [00924] [00938] [00967] [00997] [01005] [01006] [01010] [01010] [01010] [01017] [01017] [01020] [01020] [01020] [01020] [01020] [01022] [01035] [01042] [01054] [01083]
τοιαῦτα [00451]
τοίνυν [00011] [00190] [00198] [00278] [00686] [00700] [01024] [01039] [01080]
Τοιοῦτον [00057]
τοιοῦτον [00669] [00745] [00751]
τοιοῦτος [00249]
τοῖς [00010] [00010] [00084] [00135] [00168] [00169] [00170] [00171] [00171] [00532] [00558] [00697] [00722] [00758] [00896] [00896] [00917] [00936] [01066]
τοῖχοι [00038]
τοῖχος [00029]
τοίχους [00027] [00675]
τολμᾷ [00613]
Τὸν [00252] [01044]
τὸν [00022] [00066] [00078] [00078] [00085] [00086] [00088] [00119] [00121] [00124] [00127] [00127] [00128] [00131] [00135] [00172] [00172] [00218] [00220] [00223] [00225] [00226] [00227] [00228] [00252] [00260] [00284] [00289] [00295] [00309] [00314] [00316] [00316] [00317] [00317] [00319] [00327] [00337] [00369] [00380] [00410] [00506] [00527] [00529] [00538] [00555] [00562] [00584] [00584] [00602] [00614] [00631] [00635] [00650] [00659] [00672] [00673] [00677] [00681] [00682] [00686] [00689] [00704] [00707] [00720] [00727] [00754] [00758] [00773] [00773] [00776] [00789] [00803] [00807] [00809] [00812] [00812] [00859] [00899] [00960] [00968] [00969] [00970] [00995] [00996] [00996] [01003] [01044] [01044]
τόξα [00221]
τόπον [00026]
τόπους [00810]
τόπῳ [00028] [00472]
τοσαύτη [00191]
τοσαύτης [00164]
Τοσοῦτος [00509]
τοσοῦτος [00482] [00482] [00489] [00540] [00551]
Τότε [00797]
τότε [00126] [00161] [00324] [00797]
Τοῦ [00070] [00082] [00332]
τοῦ [00043] [00093] [00121] [00191] [00191] [00294] [00294] [00347] [00370] [00428] [00429] [00485] [00488] [00494] [00523] [00549] [00550] [00575] [00575] [00602] [00609] [00615] [00616] [00635] [00643] [00644] [00646] [00647] [00680] [00687] [00689] [00690] [00704] [00720] [00720] [00734] [00756] [00757] [00785] [00787] [00789] [00792] [00797] [00812] [00822] [00878] [00881] [00881] [00895] [00909] [00960] [00991] [00993] [00993] [00994] [00994] [00997] [01000] [01000] [01000] [01002] [01009] [01009] [01009] [01009] [01020] [01020] [01041] [01045] [01047] [01049] [01054] [01069] [01069] [01069] [01069] [01077] [01079] [01082] [01082] [01082] [01082] [01085]
τοὐναντίον [00676]
τοὺς [00125] [00139] [00157] [00215] [00303] [00303] [00537] [00765] [00886] [00919] [00999] [01052] [01086]
τουτέστιν [00295]
Τοῦτο [00594] [00910] [00999] [01017] [01020]
τοῦτο [00015] [00049] [00077] [00156] [00334] [00344] [00353] [00361] [00449] [00482] [00490] [00491] [00502] [00509] [00527] [00539] [00569] [00622] [00639] [00679] [00716] [00736] [00790] [00814] [00817] [00822] [00853] [00858] [00913] [00939] [00999] [01079]
Τοῦτόν [00225] [00226]
τοῦτον [00210] [00228] [00650] [00672] [00859]
τούτου [00346] [00628]
τούτῳ [00212]
τούτων [01086]
τράπεζα [00432]
τράπεζαν [00926]
τραύματα [00019] [00061] [00196] [00222] [00303]
τράχηλον [01084]
τράχηλος [01016]
τρέμειν [00475]
τρὶς [00654]
τρίτον [00114] [00115]
τρόπαιον [00067]
τρόπον [00026] [00911]
τροχῷ [00642]
τῷ [00052] [00171] [00190] [00252] [00286] [00288] [00289] [00358] [00376] [00426] [00488] [00507] [00610] [00616] [00629] [00634] [00635] [00642] [00655] [00656] [00664] [00765] [00796] [00857] [00871] [00875] [00952] [01046] [01055] [01061] [01086] [01086]
Τῶν [00309] [00397] [00993]
τῶν [00003] [00011] [00012] [00014] [00015] [00018] [00056] [00061] [00074] [00089] [00095] [00095] [00102] [00102] [00103] [00123] [00131] [00158] [00186] [00225] [00228] [00228] [00254] [00315] [00328] [00383] [00399] [00433] [00473] [00490] [00492] [00502] [00534] [00539] [00555] [00558] [00699] [00700] [00700] [00719] [00809] [00811] [00878] [00909] [00957] [00975] [00993] [01086]


ὑβρίζετο [00141]
ὑβρίζῃ [00092]
ὑβριζομένη [00060]
ὕβρις [00090] [00091]
ὑβρίσῃς [00092]
ὑβρίσθης [00092]
ὑβριστής [01043]
ὑγίεια [00748]
ὕδατι [00502] [00637]
υἱοὶ [00404]
Υἱὸν [00369]
υἱὸν [00969]
Υἱὸς [00341] [00407] [00429]
Υἱοῦ [00720] [00960] [00997]
ὕλην [00522]
ὑμᾶς [00202] [00226] [00358] [00358] [00360] [00367] [00374] [00636] [00736] [00920] [01066]
ὑμεῖς [00072] [00622] [00690]
ὑμῖν [00140] [00602] [00689]
ὑμῶν [00084] [00084] [00225] [00382]
ὑπακοὴ [01037] [01060]
ὑπακοῆς [01054] [01065] [01067] [01081]
ὑπακούσει [01078]
ὑπακούσῃ [01055]
ὑπέκυπτον [00232]
ὑπὲρ [00056] [00420] [00527] [00527] [00529] [00538] [00960]
Ὑπὲρ [01086]
ὑπερβαῖνον [00491]
ὑπερβαίνοντά [00399] [00899] [00899]
ὑπερβαίνοντα [00947]
ὑπερβαίνων [00473] [00473]
ὑπερβολῇ [00539]
ὑπερβολὴν [00537]
ὑπεσκέλισεν [00220]
ὑπεσκελίσθη [00211]
ὑπεχώρει [00776]
ὑπήκουσε [01060]
ὑπήκουσεν [01046]
Ὑπνοῖ [00387]
ὑπνοῖς [00378]
ὑπὸ [00061] [00369] [00577] [00680] [00875]
ὑπόβολα [00735]
ὑποβρύχιον [00658]
ὑπόθεσιν [00470]
ὑπόθεσις [00089]
ὑποθῆκαι [00196]
ὑποκειμένων [00502]
ὑπομένει [00063]
ὑπομνήματα [00109]
ὑπονοίᾳ [00254]
ὑπόπτερος [00770]
ὕφαινες [00242]
ὑψηλὸς [00472]
Ὑψηλὸς [00471]
ὑψηλοτέρα [00332]
Ὑψίστου [00404]


φαιδρότερον [00519]
φαίνεται [00495] [00495] [00501] [00502]
φαίνηται [00495]
φαινόμενον [00538]
φαρμάκῳ [01079]
φάτνῃ [00588]
φερόμενον [00326]
φέροντες [00527]
φεύγει [00133] [00161] [00167]
φησὶ [00306] [00625] [00644]
φησὶν [00135] [00506] [00752] [00985]
φησιν [00358] [00604] [00899]
φθόνος [00312] [00325] [00751]
φιλαδελφία [01037]
φιλανθρωπίας [00470] [00593]
φίλει [00307] [00725]
φιλεῖ [00905] [00913]
φίλοι [00148]
φιλοκαλήσῃ [01022]
φιλοκαλίαν [01024]
φιλοσόφων [00771] [01019]
φιλοσοφώτερος [00771]
φιλοστοργία [01037]
φοβεῖσθε [00582]
φοβηθῇς [00229] [00230]
φοβήθητε [00203]
φοβηθῆτε [00203]
φόβῳ [00474]
φοινικίζοντα [01016]
φορεῖν [00834]
φορτικός [00157]
φόρτος [00658]
φύγῃ [00137] [00569]
φυγῇ [00145]
φύγῃς [00046]
φύλακας [00675]
φύλλα [00098]
φύλλοις [00010]
φύσει [00472] [00569]
φύσεώς [01027]
φύσεως [00486] [00543] [01017] [01018] [01020] [01021] [01023] [01039] [01050] [01080]
φυσικὴ [01079]
φύσιν [00619] [00671] [00774] [00899]
φύσις [00228] [00278] [00402] [00405] [00473]
φυτεύει [00012] [00905]
φυτεύω [00611]
φῶς [00341] [00423] [00505] [00508] [00532] [00538] [00746] [00746]


Χαίρετε [00084]
χαλινουμένην [00972]
χαμαὶ [00524] [00535]
Χαναναία [00593]
χάριν [00321]
χαρίσεται [00961]
χάριτι [00070]
χάριτος [00787]
χείλη [01016]
χειμάζεται [00063]
χειμῶνι [00010]
χεῖρα [00237]
χεῖρας [00131] [00237] [00241]
χειρὶ [00225]
Χερουβὶμ [00474] [00497] [00555]
χῆραι [00883]
χήραν [00309]
χηρείαν [00837]
Χθὲς [00244]
χθὲς [00237] [00239] [00241] [00245]
χιόνα [00527]
χιών [00505] [00520] [00521]
χορείαν [00720] [00936]
χορηγίαν [00661] [00756] [00763]
χόρτος [00099] [00120]
χοῦν [00631]
χρείαν [00161] [00397] [00398] [00893]
χρήματα [00152] [00154] [00193] [00213] [00261] [00279] [00307]
χρημάτων [00698]
Χριστιανὸν [00805]
Χριστὸν [00317] [00689]
Χριστὸς [00320] [00676] [00698] [00914]
Χριστός [00665]
Χριστοῦ [00664]
Χριστῷ [00351] [00358]
χρόνου [00296]
χρόνῳ [00052]
χρυσᾶ [00833] [00854]
χρυσίον [00280]
χρυσὸν [00859]
χρυσός [00263] [00861] [00862]
χρυσοῦν [00832] [00832] [00834] [00853]
χρυσοῦς [00855]
χρυσῷ [00827] [00830]
χωλὸν [00972]
χωλοὺς [00765]
χωνεύει [00645]
χωρίῳ [00009]


ψεύδομαι [00016]
ψευδόμενοι [00084]
ψυχὴ [01013] [01042] [01055] [01063]
ψυχή [00382]
ψυχῇ [00458] [00460] [00778]
ψυχὴν [00194] [01031] [01060]
ψυχήν [00298] [01029]
ψυχῆς [00429] [01014] [01036] [01038] [01042] [01043] [01045] [01051] [01054]
ψυχικόν [01071]


[00529]
[00348] [00359] [00586] [00673] [00778] [00916]
ὧδέ [00725]
ὧδε [00285] [00289] [00714] [00725] [00726] [00730] [00742] [00743] [00744] [00745] [00746] [00747] [00748] [00749] [00750] [00751] [00818] [01068]
ὤδινεν [00188]
ὠδῖνες [00189]
ᾠκονόμηκα [00998]
Ὡμολόγηται [01018]
ὢν [00473] [00473]
ὠνόμαζες [00241]
ὥπλισεν [00219]
ὤπτηται [00652]
ὡς [00364] [00505] [00508] [00508] [00525] [00641] [00698] [00704] [00899] [00905] [00905] [00905] [00905] [00905] [00905] [00905] [00905] [00905] [00905] [00905] [00905] [00905] [00905]
Ὡς [00515] [00516] [00520] [00521] [00530] [00539] [00640] [00644] [00737]
ὡσαύτως [00473]
ὡσεὶ [00505]
ὥσπερ [00289] [00294] [00501] [00719]
Ὥσπερ [00340] [00429] [00495] [00820] [01041]
ὥστε [00549]
Ὥστε [00377] [00819]
ὠφέλεια [00008]
ὠφέλησεν [00209]
ὠφελοῦντα [00159]