0345-0407 - Iohannes Chrysostomus - De cognitione dei et in sancta theophania
This Text has been downloaded from Δρόμοι της Πίστης Ψηφιακή Πατρολογία
Charset and format of the text have been changed in order to make it possible the computation of analytic indexes and concordances.
Analytical indexes and concordances have been made by the Cooperatorum Veritatis Societas.

[00001]    Δe cognitione dei et in sancta theophaniaὰ

[00002]    ΙΑʹ.

[00003]    Τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου λόγος περὶ θεογνωσίας, καὶ εἰς τὰ ἅγια Θεοφάνια, καὶ εἰς τοὺς νεοφωτίστους.

64.43

[00004]    Ὥσπερ οἱ τὰς ὄψεις τῶν σωμάτων βεβλαμμένας ἔχοντες χρῄζουσι τῶν ὁδηγούντων, ἵνα μὴ ἐξ ἀγνοίας εἰς βάραθρον ἐμπεσόντες ἀποθάνωσιν·

[00005]    οὕτω καὶ οἱ τοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς ψυχῆς ἠμαυρωμένους ἔχοντες χρῄζουσι τῶν εἰς θεοσέβειαν αὐτοὺς ὁδηγούντων, ἵνα μὴ ἐξ ἀγνοίας εἰς βυθὸν κακῶν ἐμπεσόντες ἀπόλωνται.

[00006]    Καὶ πᾶσα μὲν ἡ ἀνθρωπότης πρὶν τοιούτῳ κακῷ τῆς ἀβλεψίας περιεκέχυτο·

[00007]    καὶ ὥσπερ συμβαίνει τοῖς ἀμαύρωσιν, ἀντὶ τοῦ ὄντος πολλάκις ὁρᾷν τοὺς μὴ ὄντας, οὕτω καὶ οἱ τοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς ψυχῆς ἠμαυρωμένους ἔχοντες ἀντὶ τοῦ ἑνὸς καὶ μόνου Θεοῦ πολλοὺς ἑώρων τοὺς μὴ ὄντας.

[00008]    Ἀλλ' ὁ τῶν σωμάτων καὶ ψυχῶν ἰατρὸς ἐξαπέστειλε νόμον καὶ προφήτας, ἰώμενος τῶν ἀνθρώπων τὴν ἀβλεψίαν, καὶ εἰς τὴν αὐτοῦ θεογνωσίαν αὐτοὺς ἄγων, ἀλλὰ τῶν ἀνθρώπων ἀποστραφέντων τὴν διὰ τοῦ νόμου καὶ τῶν προφητῶν ἰατρείαν.

[00009]    Ἐκάμμυσαν γὰρ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν τοῦ μὴ εἰδέναι, καὶ τὰ ὦτα αὐτῶν ἔφραξαν τοῦ μὴ ἀκοῦσαι, κατὰ τὸν τοῦ Ἡσαΐου λόγον, ἵνα μὴ ἐπιστραφῶσι καὶ ἰαθῶσι.

[00010]    Τὰ ὅμοια τούτων καὶ ἄλλος προφήτης, Ἱερεμίας, ἔκραξε λέγων·

[00011]    Ἰατρεύσαμεν τὴν Βαβυλῶνα καὶ οὐκ ἰάθη·

[00012]    οὐκ ἀνέβη ἴασις ἐν αὐτῇ.

[00013]    Βαβυλὼν δὲ ἑρμηνεύεται σύγχυσις·

[00014]    συγκέχυται γὰρ ἡ ἀνθρωπότης τῇ ἀβλεψίᾳ.

[00015]    Ἀλλ' ὁ μὲν τρόπος ἀρίστων ἰατρῶν·

[00016]    τοὺς μαθητὰς ὑπερβαίνει τῶν χρονίων τραυμάτων ἡ ἰατρεία.

[00017]    Οὕτω καὶ ὁ μονογενὴς Υἱὸς τοῦ Θεοῦ Ἰησοῦς Χριστὸς ὁρῶν διὰ τοῦ νόμου καὶ τῶν προφητῶν μὴ ἰαθεῖσαν τῶν ἀνθρώπων τὴν ἀσέβειαν παραγίνεται ἐξ οὐρανίων ἁψίδων, ἐξ ἁγίας Παρθένου Μαρίας τεχθεὶς, πρῶτον μὲν διὰ τοῦ σταυροῦ τὸν διάβολον τροπωσάμενος, δεύτερον δὲ τὸν θάνατον αἰχμαλωτίζων, διὰ δὲ τῆς τριημέρου αὐτοῦ ἀναστάσεως εἰρήνην τοῖς ἐγγὺς καὶ τοῖς μακρὰν χαρισάμενος, πάντας εἰς τὴν ἑαυτοῦ θεογνωσίαν ἐπήγαγε.

[00018]    Ποῦ σου, θάνατε, τὸ κέντρον;

[00019]    Παρὰ τοῦ Θεοῦ μακαριότης.

[00020]    Καὶ τοῦτο ἰδὼν ὁ προφήτης ∆αυῒδ λέγει·

[00021]    Μακάριοι, ὧν ἀφέθησαν αἱ ἀνομίαι, καὶ ὧν ἐπεκαλύφθησαν αἱ ἁμαρτίαι.

[00022]    Τίς δὲ δυνατὸς ἀφιέναι ἁμαρτίας, εἰ μὴ εἷς ὁ Θεός;

[00023]    Ἄνθρωποι γὰρ ἀνθρώπους μακαρίζοντες οὐδὲν ὠφελοῦσι, πολλάκις δὲ καὶ βλάπτουσι, καθώς φησιν ὁ προφήτης Ἡσαΐας·

[00024]    Λαός μου, οἱ μακαρίζοντες ὑμᾶς, πλανῶσιν ὑμᾶς, καὶ τὴν τρίβον τῶν ποδῶν ὑμῶν ἐκταράσσουσιν·

[00025]    ὁ δὲ μακαρίζων σὺν τῷ λόγῳ καὶ τὴν χάριν παρέχει.

[00026]    Καὶ λάβε τοῦ λόγου τὴν ἀπόδειξιν.

[00027]    Εἶπεν ὁ Κύριος τῷ Πέτρῳ, ἡνίκα τοὺς μαθητὰς ἠρώτα, λέγων·

[00028]    Τίνα με οἱ ἄνθρωποι λέγουσιν εἶναι;

[00029]    Μακάριος εἶ, Σίμων Βὰρ Ἰωνᾶ, ὅτι Σὰρξ καὶ αἷμα οὐκ ἀπεκάλυψέ [64.44] σοι, ἀλλ' ὁ Πατήρ μου ὁ οὐράνιος, οὐχ ὁ νομιζόμενος ἐπίγειος.

[00030]    Εἶπες τὸν μακαρισμὸν, δὸς τὴν χάριν τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν.

[00031]    Εἶδες τὴν χάριν ἑπομένην τῷ λόγῳ;

[00032]    Καὶ ἀρτίως δὲ ἐν τοῖς καταγνωσθεῖσιν ἡμῖν μακαρισμοῖς ἀκηκόαμεν ἕκαστον αὐτῶν τὴν χάριν κατάλληλον ἔχοντα.

[00033]    Ἐπανέλθωμεν δὲ ἐπὶ τὴν προκειμένην τῆς παρούσης ἑορτῆς ὑπόθεσιν.

[00034]    Βασιλέως γὰρ ἐπιγείου παρουσία χαρὰν καὶ εὐφροσύνην τοῖς παροῦσι δωρεῖσθαι εἴωθε·

[00035]    βασιλέως δὲ ἐπουρανίου ἐξ οὐρανῶν ἐπὶ τὴν γῆν παραγινομένου ἐνταῦθα, οὐ μόνον ἡμεῖς οἱ παρόντες ἀγαλλιώμεθα, ἀλλὰ καὶ πᾶσα ἡ γῆ εὐφραίνεται.

[00036]    Εἰ γὰρ ἡλίου ἀνατέλλοντος πᾶν τὸ ὑποκείμενον φωτίζεται, τοῦ ἡλίου τῆς δικαιοσύνης ἀνατείλαντος, πῶς οὐχὶ πᾶσα ψυχὴ φωτισθήσεται ἐν τῇ φωτοφόρω ταύτῃ νυκτὶ, περὶ ἧς ὁ προφήτης ∆αυῒδ ἁγίῳ Πνεύματι βλέπων ἔλεγεν·

[00037]    Ὅτι σκότος

[00038]    Επιτρέπετα

[00039]    οὐ σκοτισθήσεται ἀπὸ σοῦ, καὶ νὺξ ὡς ἡμέρα φωτισθήσεται·

[00040]    καὶ πάλιν·

[00041]    Ὡς τὸ σκότος αὐτῆς, οὕτω καὶ τὸ φῶς αὐτῆς.

[00042]    Βλέπεις, ὅτι περὶ τῆς παρούσης νυκτὸς διηγεῖται;

[00043]    ὥσπερ γὰρ τὸ σκότος αὐτῆς ὁρᾶται τοῖς τῆς σαρκὸς ὀφθαλμοῖς, οὕτω τὸ φῶς αὐτῆς φαίνεται τοῖς τῆς ψυχῆς ὄμμασιν.

[00044]    Ὢ φωτοφόρου καὶ θαυμαστῆς νυκτὸς πάσης ἡμέρας φωτεινοτέρας.

[00045]    Πᾶσαν μὲν ἡμέραν διαδέχεται νὺξ, αὐτὴν δὲ τὴν φωτοφόρον νύκτα νὺξ οὐ διαδέχεται·

[00046]    Τὸ γὰρ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβε.

[00047]    Μὴ τῷ γράμματι πρόσεχε, ἀλλὰ τῷ πνεύματι κατανόει.

[00048]    Φῶς ἐστιν ὁ μονογενὴς τοῦ Θεοῦ Υἱός·

[00049]    νὺξ δὲ τὰ τοῦ σκότους ἔργα.

[00050]    Ὅταν οὖν φωτισθῇς τὴν ἐν σκότει ψυχὴν τῷ παρόντι φωτὶ, οὐκέτι σκότους ἔργα καταλαμβάνειν σε δύναται·

[00051]    διὰ γὰρ τοῦτο παρεγένετο τὸ φῶς, ἵνα τὸ σκότος φυγαδεύσῃ·

[00052]    παρεγένετο ἡ ζωὴ, ἵνα τὸν θάνατον καταργήσῃ·

[00053]    καὶ πρῶτον ποιμένας δι' ἀγγέλων εὐαγγελίζεται, οὐχ ἵνα τοῖς λόγοις ἀνάθωνται τὰ θαύματα, ἀλλ' ἵνα ἀφορμὴν λαβόντες τῶν λογικῶν προβάτων ποιμένες τὴν τοῦ Θεοῦ φιλανθρωπίαν τοῖς λαοῖς εὐαγγελίσωνται.

[00054]    Ἐν τῷ ἁγίῳ τόπῳ τῆς Βηθλεὲμ τὴν ὀφειλομένην προσκύνησιν ἀποδοῦναι ἐσπεύσαμεν τῷ πάντων ἡμῶν ∆εσπότῃ Θεῷ τῷ δι' ἡμᾶς ἐνανθρωπῆσαι καταξιώσαντι.

[00055]    Καὶ γὰρ αὐτὸς ἐπὶ τῆς γῆς ὤφθη, διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν ἐξ οὐρανοῦ καταβὰς, οὐκ ἔρημα τῆς ἑαυτοῦ παρουσίας τὰ ἐκεῖσε καταλείψας·

[00056]    Τὸν γὰρ οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν ἐγὼ πληρῶ, λέγει Κύριος, φησὶν ὁ Ἡσαΐας·

[00057]    καὶ πάλιν ὁ ∆αυΐδ·

[00058]    Ἐὰν ἀναβῶ εἰς τὸν οὐρανὸν, σὺ ἐκεῖ εἶ·

[00059]    ἐὰν καταβῶ εἰς τὸν ᾅδην, πάρει.

[00060]    Οὔπω ἐπὶ γῆς γέγονεν ἐνανθρωπήσας, καὶ ἤδη τὴν ἐν ᾅδῃ παρουσίαν μηνύει ὁ προφήτης.

[00061]    Οὐ μέγα οὖν, εἰ καὶ ἡμεῖς ἀπὸ τῆς πόλεως τὸ μικρὸν τοῦτο διάστημα διανύσαντες ἤλθομεν ἐπὶ τὸν τόπον τοῦτον προσκυνῆσαι [64.45] Ἴωμεν πάλιν καὶ πρὸς τὸν Ἰορδάνην ὀψόμενοι τὰ ἐν αὐτῷ τελούμενα μυστήρια, πῶς ἐθεάσατο τὸν ἴδιον ∆εσπότην ἡ θάλασσα καὶ ἔφυγεν, Ὁ δὲ Ἰορδάνης ἐστράφη εἰς τὰ ὀπίσω.

[00062]    Ἴδωμεν πάλιν καὶ τὸν Ἰωάννην βαπτίζοντα τὸν Αἴροντα τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου, καὶ τὸν Πατέρα ἄνωθεν μαρτυροῦντα τὴν τοῦ ἰδίου Υἱοῦ παράδοξον συγκατάβασιν, καὶ τὸ συγγενὲς Πνεῦμα ἐν εἴδει περιστερᾶς καταβαῖνον καὶ μένον ἐπὶ τὸν μαρτυρούμενον.

[00063]    Ὦ παραδόξου βασιλέως παράδοξα θαύματα! πῶς ἡ πηλίνη χεὶρ ἁψαμένη τῆς τοῦ παντὸς κόσμου κορυφῆς οὐκ ἐφλέχθη;

[00064]    τίς εἶδεν, ἢ τίς ἤκουσέ ποτε χόρτον πυρὶ προσψαύοντα, καὶ ἐκ τοῦ πυρὸς βλάβην μὴ καταδεχόμενον.

[00065]    Μακάριος γὰρ ὡς ἀληθῶς, καὶ τρισμακάριος ὁ [64.46] ῥάδαμνος Ζαχαρίου καὶ Ἐλισάβετ.

[00066]    Μακάριοι ἐσμὲν λοιπὸν καὶ ἡμεῖς, ὅτι τοὺς καρποὺς τῆς ἡμετέρας ὀσφύος θεωροῦμεν ἐκλάμποντας ἐκ τῆς ἁγίας κολυμβήθρας, ὥσπερ τινὰς ἀστέρας διαθέοντας τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας.

[00067]    Ἀλλ', ὦ Πάτερ, καὶ Λόγε, καὶ Πνεῦμα, ἡ τρισυπόστατος οὐσία, καὶ δύναμις, καὶ θέλησις, καὶ ἐνέργεια, ἡμᾶς τοὺς ὁμολογοῦντάς σου τὰς ἀσυγχύτους καὶ ἀδιαιρέτους ὑποστάσεις, ἀξίωσον καὶ τῆς ἐκ δεξιῶν σου στάσεως, ἡνίκα ἔρχῃ ἐξ οὐρανῶν κρῖναι τὴν οἰκουμένην ἐν δικαιοσύνῃ·

[00068]    ὅτι πρέπει σοι δόξα, τιμὴ καὶ προσκύνησις, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

[00069]    Επιτρέπετα


© 2006 Cooperatorum Veritatis Societas quoad hanc editionem iura omnia asservantur.
0345-0407 - Iohannes Chrysostomus - De cognitione dei et in sancta theophania
Litterarum Omnium Conspectus: 121 Litterae, quae repetitae sunt in 4,952 occasionibusα

0945 

412   

Α

0913 

2   

β

0946 

36   

Β

0914 

6   

γ

0947 

84   

Γ

0915 

0   

δ

0948 

69   

Δ

0916 

1   

ε

0949 

208   

Ε

0917 

6   

ζ

0950 

11   

Ζ

0918 

1   

η

0951 

60   

Η

0919 

0   

θ

0952 

62   

Θ

0920 

8   

ι

0953 

181   

Ι

0921 

1   

κ

0954 

149   

Κ

0922 

7   

λ

0955 

106   

Λ

0923 

2   

μ

0956 

143   

Μ

0924 

6   

ν

0957 

419   

Ν

0925 

0   

ξ

0958 

23   

Ξ

0926 

0   

ο

0959 

316   

Ο

0927 

3   

π

0960 

140   

Π

0928 

13   

ρ

0961 

202   

Ρ

0929 

0   

ς

0962 

234   

΢

0930 

0   

σ

0963 

162   

Σ

0931 

2   

τ

0964 

391   

Τ

0932 

6   

υ

0965 

90   

Υ

0933 

4   

φ

0966 

53   

Φ

0934 

1   

χ

0967 

38   

Χ

0935 

2   

ψ

0968 

16   

Ψ

0936 

0   

ω

0969 

87   

Ω

0937 

0   

8164 

0   

 

  

0   

8165 

1   

8172 

    ά 

 8049 

 63 

 έ 

 8051 

 66 

 ή 

 8053 

 17 

 ί 

 8055 

 73 

 ό 

 8057 

 55 

 ύ 

 8059 

 37 

 ώ 

 8061 

 11 

 ὰ 

 8048 

 42 

 ὲ 

 8050 

 20 

 ὴ 

 80852 

 43 

 ὶ 

 8054 

 82 

 ὸ 

 8056 

 49 

 ὺ 

 8058 

 25 

 ὼ 

 8060 

 3 

 ᾶ 

 8118 

 12 

   

   

 0 

 ῆ 

 8134 

 36 

 ῖ 

 8150 

 24 

   

   

 0 

 ῦ 

 8166 

 51 

 ῶ 

 8182 

 50 

 ἀ 

 7936 

 50 

 ἐ 

 7952 

 51 

 ἠ 

 7968 

 3 

 ἰ 

 7984 

 30 

 ὀ 

 8000 

 8 

 ὐ 

 8016 

 44 

 ὠ 

 8032 

 1 

 ἁ 

 7937 

 11 

 ἑ 

 7953 

 7 

 ἡ 

 7969 

 25 

 ἱ 

 7985 

 12 

 ὁ 

 8001 

 23 

 ὑ 

 8017 

 7 

 ὡ 

 8033 

 2 

 ἂ 

 7938 

 0 

 ἒ 

 7954 

 0 

 ἢ 

 7970 

 1 

 ἲ 

 7986 

 0 

 ὂ 

 8002 

 0 

 ὒ 

 8018 

 0 

 ὢ 

 8034 

 0 

 ἃ 

 7939 

 0 

 ἓ 

 7955 

 0 

 ἣ 

 7971 

 0 

 ἳ 

 7987 

 0 

 ὃ 

 8003 

 0 

 ὓ 

 8019 

 0 

 ὣ 

 8035 

 0 

 ἄ 

 7940 

 4 

 ἔ 

 7956 

 12 

 ἤ 

 7972 

 3 

 ἴ 

 7988 

 5 

 ὄ 

 8004 

 5 

 ὔ 

 8020 

 1 

 ὤ 

 8036 

 1 

 ἅ 

 7941 

 1 

 ἕ 

 7957 

 1 

 ἥ 

 7973 

 0 

 ἵ 

 7989 

 7 

 ὅ 

 8005 

 5 

 ὕ 

 8021 

 5 

 ὥ 

 8037 

 3 

 ἆ 

 7942 

 0 

   

   

 0 

 ἦ 

 7974 

 0 

 ἶ 

 7990 

 7 

   

   

 0 

 ὖ 

 8022 

 2 

 ὦ 

 8038 

 2 

 ἇ 

 7943 

 0 

   

   

 0 

 ἧ 

 7975 

 1 

 ἷ 

 7991 

 2 

   

   

 0 

 ὗ 

 8023 

 0 

 ὧ 

 8039 

 2 

 ᾀ 

 8064 

 0 

   

   

 0 

 ᾐ 

 8080 

 0 

   

   

 0 

   

   

 0 

 ῧ 

 8167 

 0 

 ᾠ 

 8096 

 0 

 ᾁ 

 8065 

 0 

   

   

 0 

 ᾑ 

 8081 

 0 

   

   

 0 

   

   

 0 

 ΰ 

 8163 

 0 

 ᾡ 

 8097 

 0 

 ᾂ 

 8066 

 0 

   

   

 0 

 ᾒ 

 8082 

 0 

   

   

 0 

   

   

 0 

   

   

 0 

 ᾢ 

 8098 

 0 

 ᾃ 

 8067 

 0 

   

   

 0 

 ᾓ 

 8083 

 0 

   

   

 0 

   

   

 0 

   

   

 0 

 ᾣ 

 8099 

 0 

 ᾄ 

 8068 

 0 

   

   

 0 

 ᾔ 

 8084 

 0 

   

   

 0 

   

   

 0 

   

   

 0 

 ᾤ 

 8100 

 0 

 ᾅ 

 8069 

 2 

   

   

 0 

 ᾕ 

 8085 

 0 

   

   

 0 

   

   

 0 

   

   

 0 

 ᾥ 

 8101 

 0 

 ᾆ 

 8070 

 0 

   

   

 0 

 ᾖ 

 8086 

 0 

   

   

 0 

   

   

 0 

   

   

 0 

 ᾦ 

 8102 

 0 

 ᾇ 

 8071 

 0 

   

   

 0 

 ᾗ 

 8087 

 0 

   

   

 0 

   

   

 0 

   

   

 0 

 ᾧ 

 8103 

 0 

 ᾳ 

 8115 

 2 

   

   

 0 

 ῃ 

 8131 

 7 

   

   

 0 

   

   

 0 

   

   

 0 

 ῳ 

 8179 

 8 

 ᾴ 

 8116 

 0 

   

   

 0 

 ῄ 

 8132 

 2 

   

   

 0 

   

   

 0 

   

   

 0 

 ῴ 

 8180 

 0 

 ᾷ 

 8119 

 1 

   

   

 0 

 ῇ 

 8135 

 5 

   

   

 0 

   

   

 0 

   

   

 0 

 ῷ 

 8183 

 16 Ceterae infrequentes vel rarissimae Litterae expositae non sunt
© 2006 Cooperatorum Veritatis Societas quoad hanc editionem iura omnia asservantur.
0345-0407 - Iohannes Chrysostomus - De cognitione dei et in sancta theophania
Verborum Omnium Conspectus: 535Verba, quae repetita sunt in 1,066,772 occasionibusἀβλεψίᾳ [00014]
ἀβλεψίαν [00008]
ἀβλεψίας [00006]
ἀγαλλιώμεθα [00035]
ἀγγέλων [00053]
ἅγια [00003]
ἁγίας [00017] [00066]
ἁγίου [00003]
ἁγίῳ [00036] [00054] [00068]
ἀγνοίας [00004] [00005]
ἄγων [00008]
ᾅδῃ [00060]
ᾅδην [00059]
ἀδιαιρέτους [00067]
ἀεὶ [00068]
αἱ [00021] [00021]
αἷμα [00029]
Αἴροντα [00062]
αἰχμαλωτίζων [00017]
αἰῶνας [00068]
αἰώνων [00068]
ἀκηκόαμεν [00032]
ἀκοῦσαι [00009]
ἀληθῶς [00065]
ἀλλ [00029] [00053]
Ἀλλ [00008] [00015] [00067]
ἀλλὰ [00008] [00035] [00047]
ἄλλος [00010]
ἁμαρτίαι [00021]
ἁμαρτίαν [00062]
ἁμαρτίας [00022]
ἀμαύρωσιν [00007]
ἀναβῶ [00058]
ἀνάθωνται [00053]
ἀναστάσεως [00017]
ἀνατείλαντος [00036]
ἀνατέλλοντος [00036]
ἀνέβη [00012]
ἄνθρωποι [00028]
Ἄνθρωποι [00023]
ἀνθρωπότης [00006] [00014]
ἀνθρώπους [00023]
ἀνθρώπων [00008] [00008] [00017]
ἀνομίαι [00021]
ἀντὶ [00007] [00007]
ἄνωθεν [00062]
ἀξίωσον [00067]
ἀπεκάλυψέ [00029]
ἀπόδειξιν [00026]
ἀποδοῦναι [00054]
ἀποθάνωσιν [00004]
ἀπόλωνται [00005]
ἀποστραφέντων [00008]
ἀρίστων [00015]
ἀρτίως [00032]
ἀσέβειαν [00017]
ἀστέρας [00066]
ἀσυγχύτους [00067]
αὐτῇ [00012]
αὐτὴν [00045]
αὐτῆς [00041] [00041] [00043] [00043]
αὐτὸ [00046]
αὐτὸς [00055]
αὐτοῦ [00008] [00017]
αὐτοὺς [00005] [00008]
αὐτῷ [00061]
αὐτῶν [00009] [00009] [00032]
ἀφέθησαν [00021]
ἀφιέναι [00022]
ἀφορμὴν [00053]
ἁψαμένη [00063]
ἁψίδων [00017]


Βαβυλὼν [00013]
Βαβυλῶνα [00011]
βαπτίζοντα [00062]
Βὰρ [00029]
βάραθρον [00004]
βασιλείας [00030]
Βασιλέως [00034]
βασιλέως [00035] [00063]
βεβλαμμένας [00004]
Βηθλεὲμ [00054]
βλάβην [00064]
βλάπτουσι [00023]
Βλέπεις [00042]
βλέπων [00036]
βυθὸν [00005]


γὰρ [00009] [00014] [00023] [00034] [00036] [00043] [00046] [00051] [00055] [00056] [00065]
γέγονεν [00060]
γῆ [00035]
γῆν [00035] [00056]
γῆς [00055] [00060]
γράμματι [00047]


∆αυῒδ [00020] [00036]
∆αυΐδ [00057]
δὲ [00013] [00017] [00017] [00022] [00023] [00025] [00032] [00033] [00035] [00045] [00049] [00061]
δεξιῶν [00067]
∆εσπότῃ [00054]
∆εσπότην [00061]
δεύτερον [00017]
δι [00053] [00054]
διὰ [00008] [00017] [00017] [00017] [00051] [00055]
διάβολον [00017]
διαδέχεται [00045] [00045]
διαθέοντας [00066]
διανύσαντες [00061]
διάστημα [00061]
διηγεῖται [00042]
δικαιοσύνῃ [00067]
δικαιοσύνης [00036]
δόξα [00068]
δὸς [00030]
δύναμις [00067]
δύναται [00050]
δυνατὸς [00022]
δωρεῖσθαι [00034]
Δe [00001]


ἐὰν [00059]
Ἐὰν [00058]
ἑαυτοῦ [00017] [00055]
ἐγγὺς [00017]
ἐγὼ [00056]
ἐθεάσατο [00061]
Εἰ [00036]
εἰ [00022] [00061]
εἶ [00029] [00058]
εἴδει [00062]
εἶδεν [00064]
εἰδέναι [00009]
Εἶδες [00031]
εἶναι [00028]
Εἶπεν [00027]
Εἶπες [00030]
εἰρήνην [00017]
εἰς [00003] [00003] [00004] [00005] [00005] [00008] [00017] [00058] [00059] [00061] [00068]
εἷς [00022]
εἴωθε [00034]
ἐκ [00064] [00066] [00067]
Ἐκάμμυσαν [00009]
ἕκαστον [00032]
ἐκεῖ [00058]
ἐκεῖσε [00055]
Ἐκκλησίας [00066]
ἐκλάμποντας [00066]
ἔκραξε [00010]
ἐκταράσσουσιν [00024]
ἔλεγεν [00036]
Ἐλισάβετ [00065]
ἐμπεσόντες [00004] [00005]
ἐν [00012] [00032] [00036] [00046] [00050] [00060] [00061] [00062] [00067]
Ἐν [00054]
ἐνανθρωπῆσαι [00054]
ἐνανθρωπήσας [00060]
ἐνέργεια [00067]
ἑνὸς [00007]
ἐνταῦθα [00035]
ἐξ [00004] [00005] [00017] [00017] [00035] [00055] [00067]
ἐξαπέστειλε [00008]
ἑορτῆς [00033]
Ἐπανέλθωμεν [00033]
ἐπεκαλύφθησαν [00021]
ἐπήγαγε [00017]
ἐπὶ [00033] [00035] [00055] [00060] [00061] [00062]
ἐπίγειος [00029]
ἐπιγείου [00034]
ἐπιστραφῶσι [00009]
Επιτρέπετα [00038] [00069]
ἑπομένην [00031]
ἐπουρανίου [00035]
ἔργα [00049] [00050]
ἔρημα [00055]
ἑρμηνεύεται [00013]
ἔρχῃ [00067]
ἐσμὲν [00066]
ἐσπεύσαμεν [00054]
ἐστιν [00048]
ἐστράφη [00061]
εὐαγγελίζεται [00053]
εὐαγγελίσωνται [00053]
εὐφραίνεται [00035]
εὐφροσύνην [00034]
ἐφλέχθη [00063]
ἔφραξαν [00009]
ἔφυγεν [00061]
ἔχοντα [00032]
ἔχοντες [00004] [00005] [00007]
ἑώρων [00007]


Ζαχαρίου [00065]
ζωὴ [00052]


[00006] [00014] [00016] [00035] [00046] [00052] [00061] [00063] [00067]
[00064]
ἤδη [00060]
ἤκουσέ [00064]
ἤλθομεν [00061]
ἡλίου [00036] [00036]
ἡμᾶς [00054] [00067]
ἠμαυρωμένους [00005] [00007]
ἡμεῖς [00035] [00061] [00066]
ἡμέρα [00039]
ἡμέραν [00045]
ἡμέρας [00044]
ἡμετέραν [00055]
ἡμετέρας [00066]
ἡμῖν [00032]
ἡμῶν [00054]
ἡνίκα [00027] [00067]
ἠρώτα [00027]
ἧς [00036]
Ἡσαΐας [00023] [00056]
Ἡσαΐου [00009]


θάλασσα [00061]
θάνατε [00018]
θάνατον [00017] [00052]
θαυμαστῆς [00044]
θαύματα [00053] [00063]
θέλησις [00067]
θεογνωσίαν [00008] [00017]
θεογνωσίας [00003]
Θεός [00022]
θεοσέβειαν [00005]
Θεοῦ [00007] [00017] [00019] [00048] [00053]
Θεοφάνια [00003]
Θεῷ [00054]
θεωροῦμεν [00066]


ΙΑ [00002]
ἰαθεῖσαν [00017]
ἰάθη [00011]
ἰαθῶσι [00009]
ἴασις [00012]
ἰατρεία [00016]
ἰατρείαν [00008]
Ἰατρεύσαμεν [00011]
ἰατρὸς [00008]
ἰατρῶν [00015]
ἴδιον [00061]
ἰδίου [00062]
Ἴδωμεν [00062]
ἰδὼν [00020]
Ἱερεμίας [00010]
Ἰησοῦς [00017]
ἵνα [00004] [00005] [00009] [00051] [00052] [00053] [00053]
Ἰορδάνην [00061]
Ἰορδάνης [00061]
Ἰωάννην [00062]
Ἰωάννου [00003]
Ἴωμεν [00061]
ἰώμενος [00008]
Ἰωνᾶ [00029]


καθώς [00023]
κακῷ [00006]
κακῶν [00005]
καρποὺς [00066]
καταβαῖνον [00062]
καταβὰς [00055]
καταβῶ [00059]
καταγνωσθεῖσιν [00032]
καταδεχόμενον [00064]
καταλαμβάνειν [00050]
καταλείψας [00055]
κατάλληλον [00032]
κατανόει [00047]
καταξιώσαντι [00054]
καταργήσῃ [00052]
κατέλαβε [00046]
κέντρον [00018]
κολυμβήθρας [00066]
κορυφῆς [00063]
κόσμου [00062] [00063]
κρῖναι [00067]
Κύριος [00027] [00056]


λάβε [00026]
λαβόντες [00053]
λαοῖς [00053]
Λαός [00024]
λέγει [00020] [00056]
λέγουσιν [00028]
λέγων [00010] [00027]
Λόγε [00067]
λογικῶν [00053]
λόγοις [00053]
λόγον [00009]
λόγος [00003]
λόγου [00026]
λόγῳ [00025] [00031]
λοιπὸν [00066]


μαθητὰς [00016] [00027]
μακαρίζοντες [00023] [00024]
μακαρίζων [00025]
Μακάριοι [00021] [00066]
Μακάριος [00029] [00065]
μακαριότης [00019]
μακαρισμοῖς [00032]
μακαρισμὸν [00030]
μακρὰν [00017]
Μαρίας [00017]
μαρτυρούμενον [00062]
μαρτυροῦντα [00062]
με [00028]
μέγα [00061]
μὲν [00006] [00015] [00017] [00045]
μένον [00062]
μηνύει [00060]
μικρὸν [00061]
μονογενὴς [00017] [00048]
μόνον [00035]
μόνου [00007]
μου [00024] [00029]
μυστήρια [00061]


νεοφωτίστους [00003]
νομιζόμενος [00029]
νόμον [00008]
νόμου [00008] [00017]
νύκτα [00045]
νυκτὶ [00036]
νυκτὸς [00042] [00044]
νῦν [00068]
νὺξ [00039] [00045] [00045] [00049]


[00008] [00015] [00017] [00020] [00022] [00023] [00025] [00027] [00029] [00029] [00029] [00036] [00048] [00056] [00057] [00060] [00065]
[00061]
ὁδηγούντων [00004] [00005]
οἱ [00004] [00005] [00007] [00024] [00028] [00035]
οἰκουμένην [00067]
ὄμμασιν [00043]
ὅμοια [00010]
ὁμολογοῦντάς [00067]
ὄντας [00007] [00007]
ὄντος [00007]
ὀπίσω [00061]
ὁρᾷν [00007]
ὁρᾶται [00043]
ὁρῶν [00017]
ὀσφύος [00066]
Ὅταν [00050]
ὅτι [00029] [00042] [00066] [00068]
Ὅτι [00037]
Οὐ [00061]
οὐ [00035] [00039] [00045] [00046]
οὐδὲν [00023]
οὐκ [00011] [00012] [00029] [00055] [00063]
οὐκέτι [00050]
οὖν [00050] [00061]
Οὔπω [00060]
οὐράνιος [00029]
οὐρανίων [00017]
οὐρανὸν [00056] [00058]
οὐρανοῦ [00055]
οὐρανῶν [00030] [00035] [00067]
οὐσία [00067]
Οὕτω [00017]
οὕτω [00005] [00007] [00041] [00043]
οὐχ [00029] [00053]
οὐχὶ [00036]
ὀφειλομένην [00054]
ὀφθαλμοῖς [00043]
ὀφθαλμοὺς [00005] [00007] [00009]
ὄψεις [00004]
ὀψόμενοι [00061]


πάλιν [00040] [00057] [00061] [00062]
πᾶν [00036]
πάντας [00017]
παντὸς [00063]
πάντων [00054]
Παρὰ [00019]
παραγίνεται [00017]
παραγινομένου [00035]
παράδοξα [00063]
παράδοξον [00062]
παραδόξου [00063]
παρεγένετο [00051] [00052]
πάρει [00059]
παρέχει [00025]
Παρθένου [00017]
παρόντες [00035]
παρόντι [00050]
παρούσης [00033] [00042]
παροῦσι [00034]
παρουσία [00034]
παρουσίαν [00060]
παρουσίας [00055]
πᾶσα [00006] [00035] [00036]
Πᾶσαν [00045]
πάσης [00044]
Πάτερ [00067]
Πατέρα [00062]
Πατήρ [00029]
Πατρὶ [00068]
περὶ [00003] [00036] [00042]
περιεκέχυτο [00006]
περιστερᾶς [00062]
Πέτρῳ [00027]
πηλίνη [00063]
πλανῶσιν [00024]
πληρῶ [00056]
πλήρωμα [00066]
Πνεῦμα [00062] [00067]
Πνεύματι [00036] [00068]
πνεύματι [00047]
ποδῶν [00024]
ποιμένας [00053]
ποιμένες [00053]
πόλεως [00061]
πολλάκις [00007] [00023]
πολλοὺς [00007]
ποτε [00064]
Ποῦ [00018]
πρέπει [00068]
πρὶν [00006]
προβάτων [00053]
προκειμένην [00033]
πρὸς [00061]
πρόσεχε [00047]
προσκυνῆσαι [00061]
προσκύνησιν [00054]
προσκύνησις [00068]
προσψαύοντα [00064]
προφήτας [00008]
προφήτης [00010] [00020] [00023] [00036] [00060]
προφητῶν [00008] [00017]
πρῶτον [00017] [00053]
πυρὶ [00064]
πυρὸς [00064]
πῶς [00036] [00061] [00063]


ῥάδαμνος [00065]


σαρκὸς [00043]
Σὰρξ [00029]
σε [00050]
Σίμων [00029]
σκότει [00050]
σκοτίᾳ [00046]
σκοτία [00046]
σκοτισθήσεται [00039]
σκότος [00037] [00041] [00043] [00051]
σκότους [00049] [00050]
σοι [00029] [00068]
σοῦ [00039]
σου [00018] [00067] [00067]
στάσεως [00067]
σταυροῦ [00017]
σὺ [00058]
συγγενὲς [00062]
συγκατάβασιν [00062]
συγκέχυται [00014]
σύγχυσις [00013]
συμβαίνει [00007]
σὺν [00025]
σωμάτων [00004] [00008]
σωτηρίαν [00055]


Τὰ [00010]
τὰ [00003] [00009] [00049] [00053] [00055] [00061] [00061]
τὰς [00004] [00067]
ταύτῃ [00036]
τελούμενα [00061]
τεχθεὶς [00017]
τῇ [00014] [00036] [00046]
τὴν [00008] [00008] [00008] [00011] [00017] [00017] [00024] [00025] [00026] [00030] [00031] [00032] [00033] [00035] [00045] [00050] [00053] [00054] [00055] [00056] [00060] [00062] [00062] [00067]
τῆς [00005] [00006] [00007] [00017] [00030] [00033] [00036] [00042] [00043] [00043] [00054] [00055] [00055] [00061] [00063] [00066] [00066] [00066] [00067]
τιμὴ [00068]
Τίνα [00028]
τινὰς [00066]
Τίς [00022]
τίς [00064] [00064]
Τὸ [00046]
τὸ [00018] [00036] [00041] [00041] [00043] [00043] [00051] [00051] [00061] [00062] [00066]
τοιούτῳ [00006]
τοῖς [00007] [00017] [00017] [00032] [00034] [00043] [00043] [00053] [00053]
Τὸν [00056]
τὸν [00009] [00017] [00017] [00030] [00052] [00058] [00059] [00061] [00061] [00061] [00062] [00062] [00062] [00062]
τόπον [00061]
τόπῳ [00054]
Τοῦ [00003]
τοῦ [00003] [00007] [00007] [00008] [00009] [00009] [00009] [00017] [00017] [00017] [00019] [00026] [00036] [00048] [00049] [00053] [00062] [00062] [00063] [00064]
τοὺς [00003] [00005] [00007] [00007] [00007] [00009] [00016] [00027] [00066] [00067] [00068]
τοῦτο [00020] [00051] [00061]
τοῦτον [00061]
τούτων [00010]
τραυμάτων [00016]
τρίβον [00024]
τριημέρου [00017]
τρισμακάριος [00065]
τρισυπόστατος [00067]
τρόπος [00015]
τροπωσάμενος [00017]
τῷ [00025] [00027] [00031] [00047] [00047] [00050] [00054] [00054] [00054] [00068] [00068] [00068]
τῶν [00004] [00004] [00005] [00008] [00008] [00008] [00008] [00016] [00017] [00017] [00024] [00030] [00053] [00068]


Υἱὸς [00017]
Υἱός [00048]
Υἱοῦ [00062]
Υἱῷ [00068]
ὑμᾶς [00024] [00024]
ὑμῶν [00024]
ὑπερβαίνει [00016]
ὑπόθεσιν [00033]
ὑποκείμενον [00036]
ὑποστάσεις [00067]


φαίνει [00046]
φαίνεται [00043]
φησὶν [00056]
φησιν [00023]
φιλανθρωπίαν [00053]
φυγαδεύσῃ [00051]
Φῶς [00048]
φῶς [00041] [00043] [00046] [00051]
φωτεινοτέρας [00044]
φωτὶ [00050]
φωτίζεται [00036]
φωτισθῇς [00050]
φωτισθήσεται [00036] [00039]
φωτοφόρον [00045]
φωτοφόρου [00044]
φωτοφόρω [00036]


χαρὰν [00034]
χάριν [00025] [00030] [00031] [00032]
χαρισάμενος [00017]
χεὶρ [00063]
χόρτον [00064]
χρῄζουσι [00004] [00005]
Χριστὸς [00017]
χρονίων [00016]
Χρυσοστόμου [00003]


ψυχὴ [00036]
ψυχὴν [00050]
ψυχῆς [00005] [00007] [00043]
ψυχῶν [00008]


[00067]
[00044]
[00063]
ὧν [00021] [00021]
ὡς [00039] [00065]
Ὡς [00041]
ὥσπερ [00007] [00043] [00066]
Ὥσπερ [00004]
ὦτα [00009]
ὠφελοῦσι [00023]
ὤφθη [00055]