0150-0215 - Clemens Alexandrinus - Eclogae propheticae
This Text has been downloaded from Δρόμοι της Πίστης Ψηφιακή Πατρολογία
Charset and format of the text have been changed in order to make it possible the computation of analytic indexes and concordances.
Analytical indexes and concordances have been made by the Cooperatorum Veritatis Societas.

Eclogae propheticae

[00001]    ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΑΙ

[00002]    [1.1] Οἱ ἀμφὶ τὸν Σεδράχ, Μισάκ, Ἀβδεναγὼ ἐν τῇ καμίνῳ τοῦ πυρὸς ὑμνοῦντες τὸν θεὸν λέγουσιν·

[00003]    εὐλογεῖτε, οἱ οὐρανοί, τὸν κύριον·

[00004]    ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας.

[00005]    εἶτα·

[00006]    εὐλογεῖτε, ἄγγελοι, τὸν κύριον.

[00007]    εἶτα·

[00008]    εὐλογεῖτε, ὕδατα καὶ πάντα τὰ ἐπάνω τοῦ οὐρανοῦ, τὸν κύριον.

[00009]    οὕτως ἐπὶ δυνάμεων τάσσουσιν αἱ γραφαὶ καθαρῶν τοὺς οὐρανοὺς καὶ τὰ ὕδατα, ὡς καὶ ἐπὶ τῇ γενέσει δηλοῦ [1.3] ται.

[00010]    εἰκότως οὖν ποικίλως τῆς δυνάμεως ὀνομαζομένης ἐπάγει ∆ανιήλ·

[00011]    εὐλογείτω πᾶσα δύναμις τὸν κύριον.

[00012]    εἶτα ἐφεξῆς·

[00013]    εὐλογεῖτε, ἥλιος [1.4] καὶ σελήνη, τὸν κύριον.

[00014]    καί·

[00015]    εὐλογεῖτε, ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ, τὸν κύριον·

[00016]    εὐλογεῖτε, πάντες οἱ σεβόμενοι κύριον, τὸν θεὸν τῶν θεῶν·

[00017]    ὑμνεῖτε καὶ ἐξομολογεῖσθε, ὅτι εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας τὸ ἔλεος αὐ [1.5] τοῦ.

[00018]    [ἐν τῷ ∆ανιὴλ γέγραπται τῶν τριῶν παίδων ἐν τῇ καμίνῳ ὑμνούντων.]

[00019]    [2.1] Εὐλογημένος εἶ ὁ βλέπων ἀβύσσους, καθήμενος ἐπὶ Χερουβίμ, ὁ ∆ανιὴλ λέγει, ὁμοδοξῶν τῷ Ἐνὼχ τῷ εἰρηκότι·

[00020]    καὶ εἶδον τὰς [2.2] ὕλας πάσας.

[00021]    ἄβυσσος γὰρ τὸ ἀπεράτωτον κατὰ τὴν ἰδίαν ὑπόστασιν, [2.3] περαιούμενον δὲ τῇ δυνάμει τοῦ θεοῦ.

[00022]    αἱ τοίνυν οὐσίαι ὑλικαί, ἀφ' ὧν τὰ ἐπὶ μέρους γένη καὶ τὰ τούτων εἴδη γίνεται, ἄβυσσοι εἴρην ται·

[00023]    ἐπεὶ μόνον τὸ ὕδωρ οὐκ ἂν εἶπεν ἄβυσσον.

[00024]    καίτοι καὶ ὕδωρ ἄβυσσος ἢ ὕλη ἀλληγορεῖται.

[00025]    [3.1] Ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν, τὰ γήινα [3.2] καὶ τὰ οὐράνια.

[00026]    ὅτι δὲ τοῦτο ἀληθές, εἶπεν ὁ κύριος πρὸς Ὠσηέ·

[00027]    βάδιζε, λαβὲ σεαυτῷ γυναῖκα πορνείας καὶ τέκνα πορνείας, διότι [3.3] ἐκπορνεύουσα ἐκπορνεύσει ἡ γῆ ἀπὸ ὄπισθεν τοῦ κυρίου.

[00028]    οὐ γὰρ τὸ στοιχεῖον λέγει, ἀλλὰ τοὺς ἐπὶ τῷ στοιχείῳ, τοὺς γηγενὲς φρόνημα ἔχοντας.

[00029]    [4.1] Ὅτι δὲ ἀρχὴ ὁ υἱός, Ὠσηὲ διδάσκει σαφῶς·

[00030]    καὶ ἔσται ἐν τῷ τόπῳ, οὗ ἐρρέθη αὐτοῖς [7οὐ] λαός μου [7,] ὑμεῖςκληθήσονται καὶ αὐτοὶ υἱοὶ θεοῦ ζῶντος.

[00031]    καὶ συναχθήσονται οἱ υἱοὶ Ἰούδα καὶ οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἐπὶ τὸ αὐτό, καὶ θήσονται ἑαυτοῖς ἀρχὴν μίαν καὶ ἀναβήσονται [4.2] ἐκ τῆς γῆς, ὅτι μεγάλη ἡμέρα τοῦ Ἰσραήλ.

[00032]    ᾧ γάρ τις πιστεύει, τοῦτον αἱρεῖται.

[00033]    πιστεύει δέ τις τῷ υἱῷ, ὅς ἐστιν ἀρχή.

[00034]    διὸ καὶ προ[σ]εῖπεν·

[00035]    τοὺς δὲ υἱοὺς Ἰούδα ἐλεήσω καὶ σώσω ἐν κυρίῳ θεῷ αὐτῶν, σωτὴρ δὲ ὁ σῴζων υἱὸς τοῦ θεοῦ.

[00036]    οὗτος ἄρα ἡ ἀρχή.

[00037]    [5.1] ∆ι' Ὠσηὲ τὸ πνεῦμα ἐγὼ δὲ παιδευτὴς ὑμῶν φησί·

[00038]    σαλπίσατε [5.2] σάλπιγγι ἐπὶ τοὺς βουνοὺς κυρίου, ἠχήσατε ἐπὶ τῶν ὑψηλῶν.

[00039]    καὶ μή τι αὐτὸ τὸ βάπτισμα ἀναγεννήσεως ὑπάρχον σημεῖον τῆς ὕλης ἐστὶν ἔκβασις διὰ τῆς τοῦ σωτῆρος διδασκαλίας, μεγάλου καὶ σφοδροῦ [5.3] ῥεύματος ἀεὶ φερομένου καὶ παραφέροντος ἡμᾶς.

[00040]    ἐξάγων οὖν τῆς ἀταξίας ἡμᾶς ὁ κύριος φωτίζει, εἰς τὸ φῶς ἄγων τὸ ἄσκιον καὶ οὐκέτι ὑλικόν.

[00041]    [6.1] Τοῦτον τὸν ποταμὸν τῆς ὕλης καὶ τὴν θάλασσαν διέκοψαν καὶ διέστησαν δυνάμει κυρίου προφῆται δύο, περατουμένης τῆς ὕλης καθ' [6.2] ἑκάτερον διάστημα ὕδατος βουλήσει τοῦ θεοῦ·

[00042]    διυπηρέτουν καθαροὶ στρατηγοὶ ἄμφω, δι' ὧν ἐπιστεύθη τὰ σημεῖα, ἵνα δὴ ὁ δίκαιος ἐκ [6.3] τῆς ὕλης γένηται, δι' αὐτῆς ὁδεύσας τὰ πρῶτα.

[00043]    θατέρῳ μέν γε τῶν στρατηγῶν καὶ τοὔνομα τοῦ σωτῆρος ἡμῶν ἐπεβέβλητο.

[00044]    [7.1] Αὐτίκα δι' ὕδατος καὶ πνεύματος ἡ ἀναγέννησις, καθάπερ καὶ [7.2] ἡ πᾶσα γένεσις.

[00045]    πνεῦμα γὰρ θεοῦ ἐπεφέρετο τῇ ἀβύσσῳ.

[00046]    καὶ διὰ τοῦτο ὁ σωτὴρ ἐβαπτίσατο μὴ χρῄζων αὐτός, ἵνα τοῖς ἀναγεννωμένοις τὸ πᾶν ὕδωρ ἁγιάσῃ.

[00047]    ταύτῃ τοι οὐ μόνον τὸ σῶμα, ἀλλὰ καὶ τὴν [7.3] ψυχὴν καθαιρόμεθα.

[00048]    σημεῖον γοῦν τοῦ καὶ τὰ ἀόρατα ἡμῶν ἁγιάζε σθαι τὸ καὶ πνεύματα ἀκάθαρτα συμπεπλεγμένα τῇ ψυχῇ διυλίζεσθαι ἀπὸ τῆς γενέσεως τῆς καινῆς τε καὶ πνευματικῆς.

[00049]    [8.1] Ὕδωρ ἐπάνω τοῦ οὐρανοῦ·

[00050]    ἐπεὶ τὸ βάπτισμα γίνεται δι' ὕδατος καὶ πνεύματος, ἀλεξητήριον ὂν πυρὸς τοῦ δισσοῦ, τοῦ τε τῶν ἀορά των ἁπτομένου καὶ τοῦ τῶν ὁρατῶν, ἀνάγκη καὶ τοῦ ὕδατος τὸ μέν τι νοητόν, τὸ δὲ αἰσθητὸν ὑπάρχειν, ἀλεξητήριον τῆς διπλόης τοῦ [8.2] πυρός·

[00051]    καὶ τὸ μὲν ἐπίγειον ὕδωρ τὸ σῶμα ἀπορρύπτει, τὸ δὲ ἐπου ράνιον ὕδωρ διὰ τὸ εἶναι νοητὸν καὶ ἀόρατον πνεῦμα ἀλληγορεῖται ἅγιον, τῶν ἀοράτων καθαρτικόν, οἷον τοῦ πνεύματος ὕδωρ ὥσπερ ἐκεῖνο τοῦ σώματος.

[00052]    [9.1] Ὁ θεὸς καὶ τὸν φόβον τῇ ἀγαθότητι συνέμιξεν δι' ἀγαθότητα.

[00053]    τὸ γὰρ συμφέρον ἑκάστῳ τοῦτο ἤδη παρέχει, ὡς ἰατρὸς ἀρρωστοῦντι, [9.2] ὡς πατὴρ ἀτακτοῦντι τῷ παιδί.

[00054]    ὁ γὰρ φειδόμενος τῆς βακτηρίας αὐτοῦ μισεῖ τὸν υἱὸν αὐτοῦ.

[00055]    καὶ ὁ κύριος δὲ καὶ οἱ ἀπόστολοι αὐ [9.3] τοῦ ἐν φόβῳ καὶ πόνοις ἀνεστράφησαν.

[00056]    ὅταν οὖν πιστοῦ σῶμα νοσῇ, ἢ δι' ἁμάρτημά τι προημαρτημένον ἐπιτιμῶντος τοῦ κυρίου, ἢ διὰ μέλλοντα προφυλαξαμένου, ἢ καὶ κατ' ἐνέργειαν * * προσβολὴν ἔξωθεν γινομένην οὐ κωλύσαντος διά τι χρήσιμον καὶ αὐτῷ καὶ τοῖς πέλας παραδείγματος χάριν.

[00057]    [10.1] Ἤδη δὲ οἱ ἐν σαθρῷ οἰκοῦντες σώματι καθάπερ ἐν πλοίῳ πλέ οντες παλαιῷ οὐκ εἰσὶν ὕπτιοι, ἀλλ' ἀεὶ εὔχονται ἀνατεταμένοι πρὸς τὸν θεόν.

[00058]    Οἱ πρεσβύτεροι σφόδρα ἤχθοντο, εἰ μή τι πάσχοιεν κατὰ τὸ σῶμα ἑκάστοτε·

[00059]    ἐφοβοῦντο γὰρ μή πως ἐνταῦθα οὐ κομιζόμενοι τὰ ἐπί χειρα τῶν ἁμαρτημάτων, ἃ πολλὰ τοῖς ἐν σαρκὶ κατ' ἄγνοιαν παρα κολουθεῖ, ἀθρόαν ἐκεῖ κομίσωνται τὴν δίκην, ὥστε ἐνθάδε θερα [11.2] πεύεσθαι ἠξίουν.

[00060]    φοβητέον ἄρα οὐχὶ νόσον τὴν ἔξωθεν, ἀλλὰ τὰ ἁμαρτήματα, δι' ἃ ἡ νόσος, καὶ νόσον ψυχῆς, οὐ σώματος, ὅτι πᾶσα σὰρξ χόρτος, τὰ δὲ σωματικὰ καὶ τὰ ἐκτὸς καλὰ πρόσκαιρα, τὰ δὲ μὴ βλεπόμενα αἰώνια.

[00061]    [12.1] Τὰ τῆς γνώσεως τὰ μὲν ἤδη μετέχομεν, τὰ δὲ δι' ὧν ἔχομεν βεβαίως ἐλπίζομεν·

[00062]    οὔτε γὰρ πᾶν κεκομίσμεθα οὔτε παντὸς ὑστε ροῦμεν, ἀλλ' οἷον ἀρραβῶνα τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν καὶ τοῦ πατρῴου πλούτου προσειλήφαμεν·

[00063]    τὰ δὲ ἐφόδια τῆς κυριακῆς ὁδοῦ οἱ μακα [12.2] ρισμοὶ τοῦ κυρίου.

[00064]    ζητεῖτε, γὰρ εἶπεν, καὶ μεριμνᾶτε τὴν βασι [12.2] λείαν τοῦ θεοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν·

[00065]    οἶδεν γὰρ ὁ [12.3] πατὴρ ὧν χρείαν ἔχετε.

[00066]    οὕτως οὐ μόνον τὰς ἀσχολίας, ἀλλὰ καὶ τὰς φροντίδας περιγράφει.

[00067]    οὐ γὰρ τῇ ἡλικίᾳ, φησίν, ἐκ τοῦ φρον [12.4] τίζειν προσθεῖναί τι δύνασθε.

[00068]    ὁ γὰρ θεὸς οἶδεν σαφῶς τίνα μὲν ἡμῖν ἔχειν, τίνων δὲ ἀπορεῖν συμφέρει.

[00069]    κενώσαντας οὖν σφᾶς αὐτοὺς [12.5] τῶν κοσμικῶν φροντίδων ἀξιοῖ πληροῦσθαι τῆς εἰς θεόν.

[00070]    ἡμεῖς γὰρ στενάζομεν ἐπενδύσασθαι ποθοῦντες τὰ ἄφθαρτα, πρὶν ἐκδύσασθαι [12.6] τὴν φθοράν.

[00071]    ἐπιχεομένης γὰρ τῆς πίστεως ἀπορρεῖ ἡ ἀπιστία.

[00072]    ὁμοίως καὶ ἐπὶ γνώσεως καὶ δικαιοσύνης.

[00073]    οὐ χρὴ οὖν μόνον κενῶσαι τὴν [12.7] ψυχήν, ἀλλὰ καὶ πληρῶσαι θεοῦ.

[00074]    οὔτε γὰρ ἔτι κακόν, ἐπεὶ πέπαυται, οὔτε ἤδη ἀγαθόν, ἐπεὶ μηδέπω εἴληφεν·

[00075]    τὸ δὲ μήτε ἀγαθὸν μήτε [12.8] κακὸν οὐδέν ἐστιν.

[00076]    ἐπάνεισι γὰρ εἰς τὸν κεκαθαρμένον οἶκον καὶ κενόν, ἐὰν μηδὲν τῶν σωτηρίων ἐμβληθῇ, τὸ προενοικῆσαν ἀκάθαρ [12.9] τον πνεῦμα, συμπαραλαμβάνον ἄλλα ἑπτὰ ἀκάθαρτα πνεύματα.

[00077]    διὸ κενώσαντας τῶν κακῶν δεῖ πληρῶσαι τὴν ψυχὴν τοῦ ἀγαθοῦ θεοῦ, ὅπερ ἐστὶν οἰκητήριον ἐπιλελεγμένον.

[00078]    πληρωθέντων γὰρ τῶν κενῶν, τότε ἡ σφραγὶς ἐπακολουθεῖ, ἵνα φυλάσσηται τῷ θεῷ τὸ ἅγιον.

[00079]    [13.1] Πᾶν ῥῆμα ἵσταται ἐπὶ δύο καὶ τριῶν μαρτύρων, ἐπὶ πατρὸς καὶ υἱοῦ καὶ ἁγίου πνεύματος, ἐφ' ὧν μαρτύρων καὶ βοηθῶν αἱ ἐντολαὶ λεγόμεναι φυλάσσεσθαι ὀφείλουσιν.

[00080]    Ἡ νηστεία ἀποχὴ τροφῆς ἐστι κατὰ τὸ σημαινόμενον, τροφὴ δὲ οὐδὲν δικαιοτέρους ἡμᾶς ἢ ἀδικωτέρους ἀπεργάζεται, κατὰ δὲ τὸ μυστικὸν δηλοῖ ὅτι ὥσπερ τοῖς καθ' ἕνα ἐκ τροφῆς ἡ ζωή, ἡ δ' ἀτροφία θανάτου σύμβολον, οὕτως καὶ ἡμᾶς τῶν κοσμικῶν νηστεύειν χρή, ἵνα τῷ κόσμῳ ἀποθάνωμεν καὶ μετὰ τοῦτο τροφῆς θείας μετα [14.2] λαβόντες θεῷ ζήσωμεν.

[00081]    ἄλλως τε κενοῖ τῆς ὕλης τὴν ψυχὴν ἡ νηστεία καὶ καθαρὰν καὶ κούφην σὺν καὶ τῷ σώματι παρίστησι τοῖς [14.3] θείοις λόγοις.

[00082]    τροφὴ μὲν οὖν κοσμικὴ ὁ πρότερος βίος καὶ τὰ ἁμαρ τήματα, τροφὴ δὲ θεϊκὴ πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, ὑπομονή, γνῶσις, [14.4] εἰρήνη, σωφροσύνη.

[00083]    μακάριοι γὰρ οἱ πεινῶντες καὶ διψῶντες τὴν δικαιοσύνην τοῦ θεοῦ·

[00084]    οὗτοι γὰρ καὶ ἐμπλησθήσονται.

[00085]    ψυχὴ δέ, ἀλλ' οὐ σῶμα τὴν ὄρεξιν ταύτην λαμβάνει.

[00086]    [15.1] Τῆς πίστεως τὴν εὐχὴν ἰσχυροτέραν ἀπέφηνεν ὁ σωτὴρ τοῖς πιστοῖς ἀποστόλοις, ἐπί τινος δαιμονιῶντος, ὃν οὐκ ἴσχυσαν καθα [15.2] ρίσαι, εἰπών·

[00087]    τὰ τοιαῦτα εὐχῇ κατορθοῦται.

[00088]    ὁ μὲν πιστεύσας ἄφεσιν ἁμαρτημάτων ἔλαβεν παρὰ τοῦ κυρίου, ὁ δ' ἐν γνώσει γενό μενος ἅτε μηκέτι ἁμαρτάνων παρ' ἑαυτοῦ τὴν ἄφεσιν τῶν λοιπῶν κομίζεται.

[00089]    [16.1] Ὥσπερ αἱ θεραπεῖαι καὶ αἱ προφητεῖαι καὶ τὰ σημεῖα, οὕτως καὶ ἡ γνωστικὴ διδασκαλία δι' ἀνθρώπων ἐνεργοῦντος τοῦ θεοῦ ἐπιτελεῖ [16.2] ται·

[00090]    ὁ γὰρ θεὸς δι' ἀνθρώπων τὴν δύναμιν ἐπιδείκνυται.

[00091]    καὶ ὀρθῶς ἡ προφητεία φησίν·

[00092]    καὶ ἀποστελῶ ἐπ' αὐτοὺς ἄνθρωπον ὃς σώσει αὐτούς.

[00093]    αὐτὸς οὖν ἐκπέμπει ποτὲ μὲν προφήτας, ποτὲ δὲ ἀποστό λους, σωτῆρας τῶν ἀνθρώπων.

[00094]    οὕτως θεὸς δι' ἀνθρώπων εὐεργετεῖ·

[00095]    [16.3] οὐχὶ γὰρ τὰ μὲν δύναται, τὰ δὲ οὐ δύναται ὁ θεός, οὐδὲ ἀσθενεῖ ποτε ἐν οὐδενί, ἀλλ' οὐδὲ τὰ μὲν ἑκόντος, τὰ δὲ ἄκοντος αὐτοῦ γίνεται, καὶ τὰ μὲν ὑπ' αὐτοῦ, τὰ δὲ ὑφ' ἑτέρου, ἀλλὰ καὶ ἡμᾶς ἐγέννησεν δι' ἀνθρώπων καὶ ἐπαίδευσεν δι' ἀνθρώπων.

[00096]    [17.1] Ὁ θεὸς ἡμᾶς ἐποίησεν οὐ προόντας.

[00097]    ἐχρῆν γὰρ καὶ εἰδέναι ἡμᾶς ὅπου ἦμεν, εἰ προῆμεν, καὶ πῶς καὶ διὰ τί δεῦρο ἥκομεν·

[00098]    εἰ δ' οὐ [17.2] προῆμεν, τῆς γενέσεως μόνος αἴτιος ὁ θεός.

[00099]    ὡς οὖν οὐκ ὄντας ἐποίησεν, οὕτως καὶ γενομένους σῴζει τῇ ἰδίᾳ χάριτι, ἐὰν ἄξιοι καὶ ἐπιτήδειοι φανῶμεν, εἰ <δὲ> μή, παρήσει πρὸς τὸ οἰκεῖον τέλος·

[00100]    καὶ γὰρ ζώντων ἐστὶ καὶ νεκρῶν κύριος.

1

[00101]    [8.1] Ὅρα δὲ τὴν δύναμιν τοῦ θεοῦ, οὐ μόνον ἐπ' ἀνθρώπων μὴ ὄντας εἰς τὸ εἶναι παράγων καὶ τοὺς γενομένους αὔξων καθ' ἡλικίας προκοπήν, ἀλλὰ καὶ τοὺς πιστεύοντας σῴζων κατὰ τὸ οἰκεῖον ἑκάστῳ·

[00102]    [18.2] ἤδη δὲ μεταβάλλει καὶ ὥρας καὶ καιροὺς καὶ καρποὺς καὶ στοιχεῖα.

[00103]    οὗτος γὰρ εἷς θεὸς ὁ καὶ τὴν ἀρχὴν καὶ τὸ τέλος τῶν γενομένων οἰκείως ἑκάστῳ μετρήσας.

[00104]    [19.1] Ἐκ πίστεως καὶ φόβου προκόψας εἰς γνῶσιν ἄνθρωπος οἶδεν εἰπεῖν κύριε κύριε, ἀλλ' οὐχ ὡς ὁ δοῦλος·

[00105]    ἔμαθεν λέγειν πάτερ ἡμῶν, τὸ πνεῦμα τῆς δουλείας τὸ εἰς φόβον ἐλευθερώσας καὶ δι' ἀγάπης προκόψας εἰς υἱοθεσίαν, αἰδούμενος ἤδη δι' ἀγάπην ὃν ἐφο [19.2] βεῖτο πρότερον·

[00106]    οὐ γὰρ ἔτι διὰ φόβον ἀπέχεται τῶν ἀφεκτέων, ἀλλὰ δι' ἀγάπην ἔχεται τῶν ἐντολῶν.

[00107]    αὐτό, φησί, τὸ πνεῦμα μαρτυρεῖ, ὅταν λέγωμεν·

[00108]    ἀββᾶ ὁ πατήρ.

[00109]    [20.1] Ἀγοράζει δὲ ἡμᾶς κύριος τιμίῳ αἵματι, δεσποτῶν <τῶν> πάλαι τῶν πικρῶν ἀπαλλάσσων, <τῶν> ἁμαρτιῶν, δι' ἃς τὰ πνευματικὰ τῆς [20.2] πονηρίας ἐκυρίευσεν ἡμῶν.

[00110]    ἄγει οὖν εἰς ἐλευθερίαν τὴν τοῦ πατρός, [20.3] συγκληρονόμους υἱοὺς καὶ φίλους.

[00111]    ἀδελφοί μου γάρ, φησὶν ὁ κύριος, καὶ συγκληρονόμοι οἱ ποιοῦντες τὸ θέλημα τοῦ πατρός μου.

[00112]    μὴ καλέσητε οὖν ἑαυτοῖς πατέρα ἐπὶ τῆς γῆς·

[00113]    δεσπόται γὰρ ἐπὶ τῆς γῆς, ἐν δὲ οὐρανοῖς ὁ πατήρ, ἐξ οὗ πᾶσα πατριὰ ἔν τε οὐρανοῖς καὶ [20.4] ἐπὶ τῆς γῆς.

[00114]    ἀγάπη γὰρ ἑκουσίων ἄρχει, ἀκόντων δὲ ὁ φόβος, οὗτος ὁ [7φαῦλος7·]

[00115]    ὃ δὲ εἰς ἀγαθὸν παιδαγωγῶν εἰς Χριστὸν ἄγει καὶ ἔστι σωτήριος.

[00116]    [21.1] Εἰ δή τις νοεῖ θεόν (κατ' ἀξίαν μὲν οὐδαμῶς, τίς γὰρ ἔννοια ἀξία θεοῦ;

[00117]    ἀλλ' ὡς δυνατόν ἐστι), νοείτω μέγα καὶ ἀπερινόητον καὶ κάλλιστον φῶς ἀπρόσιτον, πᾶσαν δύναμιν ἀγαθήν, πᾶσαν ἀστείαν ἀρετὴν συγκεκληρωμένον, πάντων κηδόμενον, φιλοικτίρμον, ἀπαθές, ἀγαθόν, πάντα εἰδός, προγινῶσκον πάντα, εἰλικρινές, γλυκύ, λαμπρόν, ἀκήρατον.

[00118]    Ἐπεὶ ἐξ ἑαυτῆς κινεῖται ἡ ψυχή, ἡ χάρις ἡ τοῦ θεοῦ, ὃ ἔχει ἡ ψυχή, τὴν προθυμίαν, ἀπαιτεῖ παρ' αὐτῆς, οἷον ἔρανον εἰς σωτηρίαν·

[00119]    βούλεται γὰρ τῆς ψυχῆς ἴδιον εἶναι τὸ ἀγαθόν, ὃ δίδωσιν αὐτῇ ὁ [22.2] κύριος, οὐ γάρ ἐστιν ἀναίσθητος, ἵνα φέρηται ὡς σῶμα.

[00120]    τὸ μὲν οὖν ἔχειν τοῦ λαβόντος, τὸ λαβεῖν δὲ τοῦ θελήσαντος καὶ ὀρεχθέντος, τὸ [22.3] κρατεῖν δὲ ὃ ἔλαβεν τοῦ κρατεῖν μελετήσαντος καὶ δυναμένου.

[00121]    διὰ τοῦτο [ἐπὶ] τῇ ψυχῇ ὁ θεὸς τὴν αἵρεσιν δέδωκεν, ἵνα αὐτὸς μὲν μηνύσῃ τὸ δέον, ἣ δὲ ἑλομένη δέξηται καὶ κατάσχῃ.

[00122]    [23.1] Ὥσπερ διὰ τοῦ σώματος ὁ σωτὴρ ἐλάλει καὶ ἰᾶτο, οὕτως καὶ πρότερον μὲν διὰ τῶν προφητῶν, νῦν δὲ διὰ τῶν ἀποστόλων καὶ [23.2] τῶν διδασκάλων·

[00123]    ἡ ἐκκλησία γὰρ ὑπηρετεῖ τῇ τοῦ κυρίου ἐνεργείᾳ, ἔνθεν καὶ τότε ἄνθρωπον ἀνέλαβεν, ἵνα δι' αὐτοῦ ὑπηρετήσῃ τῷ [23.3] θελήματι τοῦ πατρός.

[00124]    καὶ πάντοτε ἄνθρωπον ὁ φιλάνθρωπος ἐνδύεται θεὸς εἰς τὴν ἀνθρώπων σωτηρίαν, πρότερον μὲν τοὺς προ φήτας, νῦν δὲ τὴν ἐκκλησίαν.

[00125]    τὸ γὰρ ὅμοιον τῷ ὁμοίῳ ἐξυπηρετεῖν κατάλληλον πρὸς τὴν ὁμοίαν σωτηρίαν.

[00126]    [24.1] Ὅτε χοϊκοὶ ἦμεν, Καίσαρος ἦμεν.

[00127]    Καῖσαρ δέ ἐστιν ὁ πρόσκαιρος ἄρχων, οὗ καὶ εἰκὼν ἡ χοϊκὴ ὁ παλαιὸς ἄνθρωπος, εἰς ὃν ἐπαλιν [24.2] δρόμησεν.

[00128]    τούτῳ οὖν τὰ χοϊκὰ ἀποδοτέον, ἃ πεφορέκαμεν ἐν τῇ εἰκόνι τοῦ χοϊκοῦ, καὶ τὰ τοῦ θεοῦ τῷ θεῷ·

[00129]    ἕκαστον γὰρ τῶν [24.3] παθῶν ὥσπερ γράμμα καὶ χάραγμα ἡμῖν καὶ σημεῖον.

[00130]    ἄλλο χάραγμα νῦν ὁ κύριος ἡμῖν καὶ ἄλλα ὀνόματα καὶ γράμματα ἐνσημαίνεται, πίστιν ἀντὶ ἀπιστίας, καὶ τὰ ἑξῆς.

[00131]    οὕτως ἀπὸ τῶν ὑλικῶν ἐπὶ τὰ πνευματικὰ μεταγόμεθα φορέσαντες τὴν εἰκόνα τοῦ ἐπουρανίου.

[00132]    [25.1] Ὁ Ἰωάννης φησίν, ὅτι ἐγὼ μὲν ὑμᾶς ὕδατι βαπτίζω, ἔρχεται δέ μου [ὁ] ὀπίσω ὁ βαπτίζων ὑμᾶς ἐν πνεύματι καὶ πυρί.

[00133]    πυρὶ δὲ οὐδένα ἐβάπτισεν·

[00134]    ἔνιοι δέ, ὥς φησιν Ἡρακλέων, πυρὶ τὰ ὦτα τῶν σφραγιζομένων κατεσημήναντο, οὕτως ἀκούσαντες τὸ ἀποστο λικόν.

[00135]    τὸ γὰρ πτύον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ τοῦ διακαθᾶραι τὴν ἅλω, καὶ συνάξει τὸν σῖτον εἰς τὴν ἀποθήκην, τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύσει [25.2] πυρὶ ἀσβέστῳ.

[00136]    πρόσκειται οὖν τῷ διὰ πυρὸς τὸ διὰ πνεύματος, ἐπειδὴ <ὡς> ὁ σῖτος ἀπὸ τοῦ ἀχύρου διακρίνεται (τουτέστιν ἀπὸ τοῦ ὑλικοῦ ἐνδύματος) διὰ πνεύματος καὶ τὸ ἄχυρον χωρίζεται διὰ τοῦ πνεύματος λικμώμενον, οὕτως τὸ πνεῦμα διαχωριστικὴν ἔχει δύναμιν [25.3] ἐνεργειῶν ὑλικῶν.

[00137]    ἐπεὶ δὲ τὰ μὲν ἐξ ἀγεννήτου καὶ ἀφθάρτου γέγονεν, τὰ σπερματικὰ ζωῆς, <συνάγεται ὡς> ὁ πυρὸς καὶ ἀποτίθεται, τὸ δὲ ὑλικόν, μέχρι σύνεστι τῷ κρείττονι, μένει·

[00138]    ὅταν δὲ ἐκείνου χωρισθῇ, ἀπόλλυται·

[00139]    ἐν ἑτέρῳ γὰρ εἶχε τὸ εἶναι.

[00140]    τοῦτο γοῦν χωριστικὸν μὲν δυνάμει, τὸ πνεῦμα, ἀναλωτικὸν δὲ τὸ πῦρ, πῦρ δὲ τὸ ὑλικὸν νοη [25.4] τέον.

[00141]    ἀλλ' ἐπεὶ μὲν τὸ σῳζόμενον σίτῳ ἔοικεν, τὸ δὲ περιπεφυκὸς τῇ ψυχῇ τῷ ἀχύρῳ, καὶ τὸ μὲν ἀσώματον, τὸ δὲ χωριζόμενον ὑλικόν ἐστιν, ἀντέθηκεν τῷ μὲν ἀσωμάτῳ τὸ πνεῦμα, λεπτὸν καὶ καθαρὸν σχεδὸν ὑπὲρ νοῦν, τῷ δὲ ὑλικῷ τὸ πῦρ, οὐ πονηρὸν οὐδὲ κακὸν ὑπάρχον, ἀλλ' ἰσχυρὸν καὶ κακοῦ καθαρτικόν·

[00142]    ἀγαθὴ γὰρ δύναμις τὸ πῦρ νοεῖται καὶ ἰσχυρά, φθαρτικὴ τῶν χειρόνων καὶ σωστικὴ τῶν ἀμεινόνων, διὸ καὶ φρόνιμον λέγεται παρὰ τοῖς προφήταις τοῦτο τὸ πῦρ.

[00143]    [26.1] Οὕτως γοῦν καὶ ὅταν ὁ θεὸς λέγηται πῦρ καταναλίσκον, οὐ [26.2] κακίας, ἀλλὰ δυνάμεως ὄνομα καὶ σύμβολον ἐκδεκτέον·

[00144]    ὡς γὰρ τὸ πῦρ ἰσχυρότατον τῶν στοιχείων καὶ πάντων κρατοῦν, οὕτω καὶ ὁ θεὸς παντοδύναμος καὶ παντοκράτωρ, ὁ δυνάμενος κρατῆσαι, κτί σαι, ποιῆσαι, τρέφειν, αὔξειν, σῴζειν, σώματος καὶ ψυχῆς ἐξουσίαν ἔχων.

[00145]    ὡς οὖν τῶν στοιχείων ὑπερέχει τὸ πῦρ, οὕτως θεῶν τε καὶ [26.3] δυνάμεων καὶ ἀρχῶν ὁ παντοκράτωρ.

[00146]    διπλῆ τε ἡ δύναμις τοῦ πυρός, ἣ μὲν πρὸς δημιουργίαν καὶ πέπαυσιν καρπῶν καὶ ζῴων γένεσιν καὶ τροφὴν ἐπιτήδειος, ἧς εἰκὼν ὁ ἥλιος, ἣ δὲ πρὸς ἀνάλωσιν καὶ [26.4] φθοράν, ὡς τὸ πῦρ τὸ ἐπίγειον.

[00147]    πῦρ οὖν ὅταν λέγηται ὁ θεὸς καταναλίσκον, δύναμις ἰσχυρὰ καὶ ἀπροσάντητος, ᾗ μηδὲν ἀδύνατον, [26.5] ἀλλὰ καὶ τὸ ἀπολέσαι δυνατόν.

[00148]    περὶ τοιαύτης δυνάμεως καὶ ὁ σωτὴρ λέγει·

[00149]    πῦρ ἦλθον βαλεῖν ἐπὶ τὴν γῆν, δηλονότι δύναμιν τῶν μὲν ἁγίων καθαρτικήν, τῶν δὲ ὑλικῶν, ὡς μὲν ἐκεῖνοί φασιν, ἀφανιστι κήν, ὡς δὲ ἡμεῖς ἂν φαίημεν, παιδευτικήν.

[00150]    ἔχει δὲ καὶ φόβον τὸ πῦρ καὶ διάχυσιν τὸ φῶς.

[00151]    [27.1] Οὐκ ἔγραφον δὲ οἱ πρεσβύτεροι μήτε ἀπασχολεῖν βουλόμενοι τὴν διδασκαλικὴν τῆς παραδόσεως φροντίδα τῇ περὶ τὸ γράφειν ἄλλῃ φροντίδι, μηδὲ μὴν τὸν τοῦ προσκέπτεσθαι τὰ λεχθησόμενα καιρὸν [27.2] καταναλίσκοντες εἰς γραφήν.

[00152]    τάχα δὲ οὐδὲ τῆς αὐτῆς φύσεως κατόρ θωμα τὸ συντακτικὸν καὶ διδασκαλικὸν εἶδος εἶναι πεπεισμένοι τοῖς [27.3] εἰς τοῦτο πεφυκόσι συνεχώρουν.

[00153]    τὸ μὲν γὰρ ἀκωλύτως καὶ μετὰ ῥύμης φέρεται ῥεῦμα τοῦ λέγοντος, καί που τάχα καὶ συναρπάσαι δυνά μενον, τὸ δὲ ὑπὸ τῶν ἐντυγχανόντων ἑκάστοτε βασανιζόμενον, ἀκρι βοῦς τῆς ἐξετάσεως τυγχάνον, ἄκρας καὶ τῆς ἐπιμελείας ἀξιοῦται, καὶ ἔστιν οἷον εἰπεῖν ἔγγραφος διδασκαλίας βεβαίωσις, καὶ εἰς τοὺς ὀψι [27.4] γόνους οὕτως διὰ τῆς συντάξεως παραπεμπομένης τῆς φωνῆς.

[00154]    ἡ γὰρ τῶν πρεσβυτέρων παρακαταθήκη διὰ τῆς γραφῆς λαλοῦσα ὑπουργῷ χρῆται τῷ γράφοντι πρὸς τὴν παράδοσιν <εἰς σωτηρίαν> τῶν ἐντευ [27.5] ξομένων.

[00155]    καθάπερ οὖν ἡ μαγνῆτις λίθος τὴν ἄλλην ὕλην παραπεμ πομένη μόνον ἐφέλκεται δι' ἐπιτηδειότητα τὸν σίδηρον, οὕτως καὶ τὰ βιβλία πολλῶν ὄντων τῶν ἐντυγχανόντων τοὺς οἵους τε συνιέναι [27.6] μόνους ἐπισπᾶται.

[00156]    ὁ γὰρ τῆς ἀληθείας λόγος τοῖς μὲν μωρία, τοῖς δὲ σκάνδαλον, ὀλίγοις δὲ σοφία οὕτως καὶ δύναμις εὑρίσκεται [27.7] θεοῦ·

[00157]    φθόνος δὲ ἀπείη γνωστικοῦ.

[00158]    διὰ τοῦτο γὰρ καὶ ζητεῖ πότε ρον χεῖρον, ἀναξίῳ δοῦναι ἢ ἀξίῳ μὴ παραδοῦναι, καὶ κινδυνεύει ὑπὸ πολλῆς τῆς ἀγάπης οὐ μόνον παντὶ τῷ προσήκοντι, ἀλλ' ἔσθ' ὅτε καὶ ἀναξίῳ λιπαρῶς δεομένῳ κοινωνήσειν, οὐ διὰ τὴν δέησιν (οὐ γὰρ φιλοδοξεῖ), ἀλλὰ διὰ τὴν ἐπιμονὴν τοῦ δεομένου μελετῶντος εἰς πίστιν διὰ πολλῆς τῆς δεήσεως.

[00159]    [28.1] Εἰσὶ δ' οἳ λέγοντες εἶναι γνωστικοὶ τοῖς οἰκείοις φθονοῦσι μᾶλλον ἢ τοῖς ἐκτός.

[00160]    ὡς δὲ ἡ θάλασσα ἀνίεται πᾶσιν, ἀλλ' ὃ μὲν νήχεται, ὃ δὲ ἐμπορεύεται, ὃ δὲ ἀγρεύει τοὺς ἰχθῦς, καὶ ὡς ἡ γῆ κοινή, ἀλλ' ὃ μὲν ὁδεύει, ὃ δὲ ἀροῖ, θηρᾷ δὲ ἕτερος, καί τις ἄλλος μέταλλα ἐρευνᾷ, ὃ δὲ οἰκο δομεῖ, οὕτως καὶ τῆς γραφῆς ἀναγινωσκομένης ὃ μὲν εἰς πίστιν, ὃ δὲ εἰς ἦθος ὠφελεῖται, ἀφαιρεῖται δὲ ἄλλος δεισιδαιμονίαν διὰ τῆς ἐπιγνώσεως [28.2] τῶν πραγμάτων·

[00161]    ὁ δὲ ἀθλητής, γνωρίσας τὸ στάδιον τὸ Ὀλυμπιακόν, ἐπαποδύεται τῇ διδασκαλίᾳ καὶ ἀγωνίζεται καὶ νικηφόρος γίνεται, τοὺς ἀντιπάλους καὶ κατατρέχοντας τῆς γνωστικῆς ὁδοῦ παρακρουσά [28.3] μενος καὶ καταγωνισάμενος.

[00162]    ἀναγκαία γὰρ ἡ γνῶσις καὶ πρὸς ψυχῆς γυμνασίαν καὶ πρὸς σεμνότητα ἤθους, ἀξιεντρεπτοτέρους ποιοῦσα τοὺς πιστοὺς καὶ τῶν πραγμάτων ἀκριβεῖς θεατάς.

[00163]    ὡς γὰρ οὐκ ἔστι πιστεῦσαι ἄνευ κατηχήσεως, οὕτως οὐδὲ καταλαβέσθαι ἄνευ γνώσεως.

[00164]    [29.1] <Ὄν>των γὰρ εὐχρήστων καὶ ἀναγκαίων εἰς σωτηρίαν, οἷον πατρὸς καὶ υἱοῦ καὶ ἁγίου πνεύματος, ἀλλὰ καὶ τῆς ἡμετέρας ψυχῆς, δεῖ πάντως καὶ τὸν περὶ αὐτῶν λόγον, ὅς ἐστι γνωστικός, εὔχρηστον [29.2] ὁμοῦ καὶ ἀναγκαῖον τυγχάνειν.

[00165]    τοῖς δὲ καὶ τὴν προστασίαν ἐπανῃ ρημένοις τοῦ ὠφελεῖν εὔχρηστος ἡ πολυπειρία πρὸς τὸ μὴ διαλαθεῖν τι τῶν δοκούντων παρ' ἄλλοις ἀναγκαίως καὶ πολυμαθῶς ἐπεγνῶσθαι.

[00166]    [29.3] φέρει δὲ καὶ ἄλλως συγγυμνασίαν ψυχῆς ζητητικῆς ἡ τῆς ἑτεροδόξου διδασκαλίας ἔκθεσις, καὶ ἀνεξαπάτητον τῆς ἀληθοῦς τηρεῖ τὸν μαθη τήν, περισαλπίζεσθαι πάντοθεν ἤδη προμεμελετηκότα τοῖς πολεμι κοῖς ὀργάνοις.

[00167]    [30.1] Τοῦ γνωστικοῦ μόνου, καθάπερ λέγουσι τὴν Κρήτην ἄγονον εἶναι θηρίων ὀλεθρίων, ὁ βίος καθαρὸς ἀπὸ παντὸς πονηροῦ ἔργου τε καὶ νοήματος καὶ λόγου, οὐδὲ ἐχθρὸν ἔχοντος τὸ παράπαν, ἀλλὰ καὶ φθόνου καὶ μίσους καὶ βλασφημίας πάσης καὶ διαβολῆς ἐκτὸς ὄντος.

[00168]    Ἐν πολλῷ δὲ τῷ βίῳ μακαριστὸς οὐ διὰ τὸ μακρὸν [γενόμενος] ζῆν, ᾧ γε καὶ διὰ τὸ ζῆσαι εὖ ὑπῆρξεν ἀξίῳ τοῦ ζῆν ἀεὶ γενέσθαι.

[00169]    [31.2] οὐδένα λελύπηκεν, ὅτι μὴ τῷ λόγῳ παιδεύων τοὺς ἡλκωμένους τὴν καρδίαν, καθάπερ μέλιτι σωτηρίῳ, γλυκεῖ τε ὄντι καὶ δηκτικῷ.

[00170]    ὥστε παντὸς μᾶλλον ὁ γνωστικὸς τὸ πρέπον ἂν μετὰ τοῦ κατὰ λόγον [31.3] φυλάσσοι.

[00171]    τοῦ γὰρ ἐμπαθοῦς παντὸς περιτμηθέντος καὶ περιαι ρεθέντος ἁπάσης τῆς ψυχῆς τῷ κρατίστῳ, καθαρῷ γενομένῳ καὶ ἠλευθερωμένῳ εἰς υἱοθεσίαν, τοῦ λοιποῦ σύνεστίν τε καὶ βιοῖ.

[00172]    [32.1] Πυθαγόρας ἠξίου μὴ μόνον λογιώτατον, ἀλλὰ καὶ πρεσβύτατον [32.2] ἡγεῖσθαι τῶν σοφῶν τὸν θέμενον τὰ ὀνόματα τοῖς πράγμασι.

[00173]    δεῖ τοίνυν τὰς γραφὰς ἀκριβῶς διερευνωμένους, ἐπειδὴ ἐν παραβολαῖς εἰρῆσθαι ἀνωμολόγηνται, ἀπὸ τῶν ὀνομάτων θηρᾶσθαι τὰς δόξας, ἃς τὸ ἅγιον πνεῦμα περὶ τῶν πραγμάτων ἔχον, εἰς τὰς λέξεις ὡς εἰπεῖν τὴν αὑτοῦ διάνοιαν ἐκτυπωσάμενον, διδάσκει, ἵνα ἡμῖν ἀκρι βῶς ἐξεταζόμενα διαπτύσσηται μὲν τὰ ὀνόματα πολυσήμως εἰρημένα, τὸ δ' ἐγκεκρυμμένον ἐν πολλοῖς τοῖς σκέπουσι ψηλαφώμενον καὶ [32.3] καταμανθανόμενον ἐκφαίνηται καὶ ἀναλάμψῃ.

[00174]    [οὕτ]ὡς γὰρ καὶ ὁ μόλιβδος τοῖς τρίβουσιν ἐξανθεῖ λευκὸν ἐκ μέλανος, τὸ ψιμύθιον, οὕτως καὶ ἡ γνῶσις, φέγγος καὶ λαμπρότητα καταχέουσα τῶν πρα γμάτων, ἡ τῷ ὄντι θεία σοφία εἴη ἄν, τὸ φῶς τὸ εἰλικρινές, τὸ φωτίζον τοὺς καθαροὺς τῶν ἀνθρώπων ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ εἰς ὄψιν καὶ κατάληψιν τῆς ἀληθείας βεβαίαν.

[00175]    [33.1] Ἀναψάμενοι τοίνυν τῆς ἀρχῆς τοῦ φωτὸς ἐκείνου ἐκ τοῦ πόθου τοῦ περὶ αὐτὸ <αὐτῷ> ὡς ἔνι μάλιστα ἐξομοιοῦσθαι πειρώμενοι, [33.2] φωτὸς ἔμπλεοι, φῶτες Ἰσραηλῖται τῷ ὄντι γινόμεθα.

[00176]    φίλους γὰρ εἶπεν καὶ ἀδελφοὺς τοὺς ἐχομένους τῆς πρὸς τὸ θεῖον ἀφομοιώσεως κατὰ ἐπιθυμίαν καὶ δίωξιν.

[00177]    [34.1] * * ἣν τόποι μὲν καθαροὶ καὶ λειμῶνες ἐδέξαντο, φωνὰς καί τινας ὄψεις ἁγίων φασμάτων <ἔχοντες>, ἄνθρωπος δὲ ὁ ἀκριβῶς κεκαθαρμένος ἅπας διδασκαλίας καὶ δυνάμεως θεϊκῆς καταξιωθήσεται.

[00178]    Οἶδα δὲ ἐγὼ ὅτι τὰ τῆς γνώσεως μυστήρια τοῖς μὲν πολλοῖς χλεύην φέρει καὶ μάλιστα μὴ κεκαττυμένα σοφιστικῇ τροπολογίᾳ, τοὺς δὲ ὀλίγους καθάπερ φῶς ἐπεισενεχθὲν ἐξαίφνης συμποσίῳ τινὶ συνηρεφεῖ ἐκπλήξει τὰ πρῶτα, ἔπειτα ἐθίσαντες καὶ συντραφέντες καὶ ἐγγυμνασάμενοι τῷ λογισμῷ ὡς ὑφ' ἡδονῆς εὐφραινόμενοι καὶ [35.2] ἀγαλλιώμενοι * * τὸν κύριον.

[00179]    ὡς γὰρ ἡδονὴ τὴν τῆς ἀλγη δόνος ἀπαλλαγὴν οὐσίαν ἔχει, οὕτως ἡ γνῶσις τῆς ἀγνοίας τὴν [35.3] ὑπεξαίρεσιν.

[00180]    ὡς γὰρ οἱ μάλιστα καθεύδοντες οἴονται μάλιστα ἐγρη γορέναι, ἐναργεστέραις ὑποπίπτοντες καὶ ἀπερισπάστοις ταῖς ὄναρ φαντασίαις, οὕτως οἱ μάλιστα ἀγνοοῦντες μάλιστα εἰδέναι νομίζουσι.

[00181]    [35.4] μακάριοι δὲ οἱ ἐξ ὕπνου τοῦδε καὶ τῆς παραφροσύνης ἀνεγειρόμενοι καὶ ἀναβλέψαντες τὸ φῶς καὶ τὴν ἀλήθειαν.

[00182]    [36.1] ∆εῖ τοίνυν ἐπ' ἴσης τῷ βουλομένῳ τὸ πειθόμενον ἔχειν τὸν μαθη τὴν καὶ τῷ πόθῳ τὴν πίστιν ἐγκαταμίξαντα γυμνάζειν καὶ μελετᾶν, ἑκάστοτε πρὸς ἑαυτὸν τὴν τῶν θεωρημάτων ἀλήθειαν ἐξετάζοντα·

[00183]    [36.2] ἐπειδὰν δὲ εὖ ἔχειν αὐτῷ δοκῇ, τότε δὴ καὶ εἰς τὰς τῶν πέλας ζητή σεις καθιέναι·

[00184]    ἐπεὶ καὶ οἱ νεοττοὶ προαποπειρῶνται τοῦ πετάσαι ἐπὶ τῆς καλιᾶς γυμνάσαντες τὰ πτερά.

[00185]    [37.1] Ἡ γὰρ ἀρετὴ ἡ γνωστικὴ πανταχοῦ καλὸν καὶ πρᾶον καὶ ἀβλαβὲς καὶ ἄλυπον καὶ μακάριον καὶ παρεσκευασμένον ἄριστα μὲν ὁμιλεῖν παντὶ τῷ θείῳ, ἄριστα δ' ἀνθρώποις, θεωρητικὸν ὁμοῦ καὶ πρακτι κόν, ἄγαλμα θεῖον τὸν ἄνθρωπον κατασκευάζουσα καὶ φιλόκαλον [37.2] ἀπεργαζομένη δι' ἀγάπης·

[00186]    τὸ γὰρ καλὸν ὡς ἐκεῖ σοφίᾳ θεωρητὸν καὶ νοητόν, ἐνταῦθα σωφροσύνῃ καὶ δικαιοσύνῃ διὰ πίστεως πρακτόν, ἐν σαρκὶ μελετήσαντος ἀγγελικὴν ὑπουργίαν, ὥσπερ ἐν τόπῳ διαφανεῖ καὶ ἀμιάντῳ τῷ σώματι τὸν νοῦν καθιερώσαντος.

[00187]    [38.1] Πρὸς δὲ Τατιανὸν λέγοντα εὐκτικὸν εἶναι τὸ γενηθήτω φῶς λεκτέον·

[00188]    εἰ τοίνυν εὐχόμενος ᾔδει τὸν ὑπερκείμενον θεόν, πῶς λέγει ἐγὼ θεὸς καὶ πλὴν ἐμοῦ ἄλλος οὐδείς;

[00189]    [38.2] Εἶπε μὲν ὡς κολάσεις εἰσὶ βλασφημιῶν, φλυαρίας, ἀκολάστων

[00190]    [39.1] ῥημάτων, λόγῳ κολαζομένων καὶ παιδευομένων·

[00191]    ἔφασκεν δὲ καὶ διὰ τὰς τρίχας κολάζεσθαι καὶ τὸν κόσμον τὰς γυναῖκας ὑπὸ δυνάμεως τῆς ἐπὶ τούτοις τεταγμένης, ἣ καὶ τῷ Σαμψὼν δύναμιν παρεῖχε ταῖς θριξίν, ἥτις κολάζει τὰς διὰ κόσμου τριχῶν ἐπὶ πορνείαν ὁρ μώσας.

[00192]    Καθάπερ ἀγαθοῦ ἀπορροίᾳ ἀγαθύνονται, οὕτως καὶ <κακοῦ> κακοῦνται.

[00193]    καλὴ ἡ κρίσις τοῦ θεοῦ, ἥ τε διάκρισις ἡ τῶν πιστῶν ἀπὸ τῶν ἀπίστων ἥ τε πρόκρισις ὑπὲρ τοῦ μὴ μείζονι περιπεσεῖν κρίσει ἥ τε κρίσις παίδευσις οὖσα.

[00194]    Ἡ γραφή φησι τὰ βρέφη τὰ ἐκτεθέντα τημελούχῳ παραδίδοσθαι ἀγγέλῳ, ὑφ' οὗ παιδεύεσθαί τε καὶ αὔξειν, καὶ ἔσονται, φησίν, ὡς οἱ ἑκατὸν ἐτῶν ἐνταῦθα πιστοί.

[00195]    [41.2] ∆ιὸ καὶ Πέτρος ἐν τῇ Ἀποκαλύφει φησί·

[00196]    καὶ ἀστραπὴ πυρὸς πηδῶσα ἀπὸ τῶν βρεφῶν ἐκείνων καὶ πλήσσουσα τοὺς ὀφθαλμοὺς [41.3] τῶν γυναικῶν·

[00197]    ἐπεὶ ὁ δίκαιος ὡς σπινθὴρ διὰ καλάμης ἐκλάμπει καὶ κρίνει ἔθνη.

[00198]    [42.1] Μετὰ ὁσίου ὁσιωθήσῃ.

[00199]    κατὰ αἶνον ὁσίων δεδόξασται τὸ ὄνομά σου, κατ' ἐπίγνωσιν ἡμῶν δοξαζομένου τοῦ θεοῦ [κατά τε τὴν ἐπί γνωσιν κατά τε τὴν κληρονομίαν].

[00200]    οὕτω καὶ τὸ ζῇ κύριος καὶ τὸ ἀνέστη κύριος.

[00201]    Λαὸς ὃν οὐκ ἔγνων, ἐδούλευσέν μοι·

[00202]    κατὰ διαθήκην οὐκ ἔγνων.

[00203]    [43.2] Υἱοὶ ἀλλότριοι·

[00204]    τὰ τοῦ ἄλλου ἐζηλωκότες.

[00205]    [44.1] Μεγαλύνων τὰς σωτηρίας τοῦ βασιλέως αὐτοῦ.

[00206]    βασιλεῖς πάντες λέγονται οἱ πιστοί, <κεκλημένοι> εἰς βασιλείαν κατά <τε τὴν ἐπίγνωσιν> κατά τε τὴν κληρονομίαν.

[00207]    Ἡ μακροθυμία γλυκύτης ἐστὶν ὑπὲρ τὸ μέλι, οὐχ ὅτι ἐστὶ μακροθυμία, ἀλλὰ κατὰ τὸν καρπὸν τῆς μακροθυμίας, ἐπεὶ οὐδὲ ὁ ἐγκρατής ἐστιν ἀπαθής, κρατῶν οὐκ ἀπόνως τῶν παθῶν·

[00208]    ὅταν δὲ ἕξις γένηται, οὐκέτι ἐγκρατής, ἐν μιᾷ ἕξει τῷ ἁγίῳ πνεύματι γενο μένου τοῦ ἀνθρώπου.

[00209]    Πνεύματα·

[00210]    λέγεται τὰ πάθη τὰ ἐν τῇ ψυχῇ οὐκ ἐξ οὐσίας πνεύματα, ἐπεὶ ἔσται ἐμπαθὴς ἄνθρωπος λεγεὼν δαιμόνων, ἀλλὰ [46.2] κατὰ τὴν προτροπήν.

[00211]    ἡ γὰρ αὐτὴ ψυχὴ κατὰ μεταβολὰς ἄλλας καὶ ἄλλας ποιότητας κακίας ἀναδεχομένη πνεύματα λέγεται ἀνει ληφέναι.

[00212]    [47.1] Ὁ λόγος τῆς κτήσεως ἀφίστασθαι οὐ κελεύει, ἀλλ' ἀπροσπαθῶς διοικεῖν τὴν κτῆσιν, ἐπισυμβάντος δέ τινος μὴ ἀγανακτεῖν μηδὲ λυ πεῖσθαι μηδὲ ἐπιθυμεῖν κτήσασθαι·

[00213]    τῆς ἐν πάθει γὰρ κτήσεως ἀφί στασθαι κελεύει καὶ πάσης προσπαθείας.

[00214]    Ἡ θεία πρόνοια <ο>ὐ <κ>αταστρέφει ἐπὶ μόνους τοὺς ἐν σαρκί.

[00215]    αὐτίκα ὁ Πέτρος ἐν τῇ Ἀποκαλύψει φησὶν τὰ βρέφη ἐξαμβλωθέντα τῆς ἀμείνονος ἐσόμενα μοίρας, ταῦτα ἀγγέλῳ τημελούχῳ παρα δίδοσθαι, ἵνα γνώσεως μεταλαβόντα τῆς ἀμείνονος τύχῃ μονῆς, [48.2] παθόντα ἃ ἂν ἔπαθεν καὶ ἐν σώματι γενόμενα.

[00216]    τὰ δ' ἕτερα μόνης τῆς σωτηρίας τεύξεται, ὡς ἠδικημένα ἐλεηθέντα, καὶ μενεῖ ἄνευ κολάσεως, τοῦτο γέρας λαβόντα.

[00217]    [49.1] Τὸ δὲ γάλα τῶν γυναικῶν, ῥέον ἀπὸ τῶν μαστῶν καὶ πηγνύ μενον, φησὶν ὁ Πέτρος ἐν τῇ Ἀποκαλύψει, γεννήσει θηρία λεπτὰ σαρκοφάγα καὶ ἀνατρέχοντα εἰς αὐτὰς κατεσθίει, διὰ τὰς ἁμαρτίας [49.2] γίνεσθαι τὰς κολάσεις διδάσκων.

[00218]    ἐκ τῶν ἁμαρτιῶν γεννᾶσθαι αὐτάς φησιν, ὡς διὰ τὰς ἁμαρτίας ἐπράθη ὁ λαός, καὶ διὰ τὴν εἰς Χριστὸν ἀπιστίαν, ὥς φησιν ὁ ἀπόστολος, ὑπὸ τῶν ὄφεων ἐδά κνοντο.

[00219]    [50.1] Ἔλεγεν πρεσβύτης ζῷον εἶναι τὸ κατὰ γαστρός.

[00220]    εἰσιοῦσαν γὰρ τὴν ψυχὴν εἰς τὴν μήτραν ἀπὸ τῆς καθάρσεως ηὐτρεπισμένην εἰς σύλληψιν καὶ εἰσκριθεῖσαν ὑπό τινος τῶν τῇ γενέσει ἐφεστώτων ἀγγέλων προγινώσκοντος τὸν καιρὸν τῆς συλλήψεως κινεῖν πρὸς συνουσίαν τὴν γυναῖκα, καταβληθέντος δὲ τοῦ σπέρματος ὡς εἰπεῖν ἐξοικειοῦσθαι τὸ ἐν τῷ σπέρματι πνεῦμα καὶ οὕτως συλλαμβάνεσθαι [50.2] τῇ πλάσει.

[00221]    † μαρτύριον ὠνόμασεν πᾶσιν.

[00222]    καὶ ὁπηνίκα ἂν εὐαγγελίζων ται οἱ ἄγγελοι τὰς στείρας, οἷον προεισκρίνουσι τῆς συλλήψεως τὰς ψυχάς·

[00223]    καὶ ἐν <τῷ εὐ>αγγελίῳ τὸ βρέφος ἐσκίρτησεν ὡς ἔμψυχον.

[00224]    [50.3] * * καὶ αἱ στεῖραι διὰ τοῦτό εἰσι στεῖραι, ὡς ἂν μὴ εἰσκρινομένης τῆς ψυχῆς τὴν τοῦ σπέρματος καταβολὴν συναγούσης εἰς κατοχὴν συλλήψεως καὶ γεννήσεως.

[00225]    [51.1] Οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται δόξαν θεοῦ.

[00226]    οἱ οὐρανοὶ λέγονται πολλαχῶς, καὶ οἱ κατὰ διάστημα καὶ περίοδον καὶ ἡ κατὰ δια θήκην τῶν πρωτοκτίστων ἀγγέλων ἐνέργεια προσεχής·

[00227]    κυριω τέρᾳ γὰρ παρουσίᾳ ἀγγέλων αἱ διαθῆκαι ἐνηργήθησαν ἡ ἐπὶ Ἀδάμ, [51.2] ἡ ἐπὶ Νῶε, ἡ ἐπὶ Ἀβραάμ, ἡ ἐπὶ Μωυσέως.

[00228]    διὰ γὰρ τοῦ κυρίου κινηθέντες <οἱ> πρωτόκτιστοι ἄγγελοι ἐνήργουν εἰς τοὺς προσ εχεῖς τοῖς προφήταις ἀγγέλους <δι>ηγούμενοι δόξαν θεοῦ, τὰς δια θήκας.

[00229]    ἀλλὰ καὶ τὰ ἔργα τὰ κατὰ τὴν γῆν γενόμενα ὑπ' ἀγγέλων [52.1] διὰ τῶν πρωτοκτίστων ἀγγέλων ἐγένοντο εἰς δόξαν θεοῦ.

[00230]    καλοῦν ται δὲ οὐρανοὶ κυρίως μὲν ὁ κύριος, ἔπειτα δὲ καὶ οἱ πρωτόκτιστοι, μεθ' οὓς καὶ οἱ ἅγιοι πρὸ νόμου ἄνθρωποι, ὡς οἱ πατριάρχαι, καὶ Μωυσῆς καὶ οἱ προφῆται, εἶτα καὶ οἱ ἀπόστολοι.

[00231]    [52.2] Ποίησιν δὲ χειρῶν αὐτοῦ ἀναγγέλλει τὸ στερέωμα.

[00232]    στερέωμα λέγει τὸν θεὸν τὸν ἀπαθῆ καὶ ἀμετάβλητον, ὡς καὶ ἀλλαχῇ ὁ αὐτὸς ∆αβίδ·

[00233]    ἀγαπήσω σε, κύριε, ἡ ἰσχύς μου, κύριος στερέωμά μου καὶ [52.3] καταφυγή μου.

[00234]    τὴν ποίησιν οὖν τῶν χειρῶν αὐτοῦ αὐτὸ τὸ στε ρέωμα ἀναγγέλλει, τοῦτ' ἔστιν δείκνυσι καὶ φαίνει τὴν ποίησιν τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ·

[00235]    ἀναγγέλλει γὰρ καὶ δείκνυσιν οὓς ἐποίησεν.

[00236]    [53.1] Ἡμέρα τῇ ἡμέρᾳ ἐρεύγεται ῥῆμα.

[00237]    ὡς οἱ οὐρανοὶ πολλαχῶς, οὕτως καὶ ἡ ἡμέρα.

[00238]    ῥῆμα δὲ ὁ κύριος, καὶ ὁ αὐτὸς δὲ ἡμέρα πολλαχῇ [53.2] εἴρηται.

[00239]    καὶ νὺξ νυκτὶ ἀναγγέλλει γ<νῶ>σιν.

[00240]    ὁ διάβολος ᾔδει ἐλευ σόμενον τὸν κύριον, εἰ δὲ <ὁ Ἰησοῦς> αὐτὸς εἴη, οὐκ ἠπίστατο·

[00241]    διὸ καὶ ἐπείραζεν α<ὐτόν>, ἵνα γνῷ·

[00242]    † εἰ δυνατός ἐστιν, ἐᾶν φησι·

[00243]    καὶ ἀπέστη ἀπ' αὐτοῦ εἰς καιρόν, τουτέστιν ἀνεβάλλετο τὴν εὕρεσιν εἰς τὴν ἀνάστασιν.

[00244]    ᾔδει γὰρ τοῦτον εἶναι τὸν κύριον τὸν ἀναστησό [53.3] μενον.

[00245]    ὁμοίως καὶ οἱ δαίμονες, ἐπεὶ καὶ Σολομῶνα ὑπώπτευσαν [53.4] εἶναι τὸν κύριον, ἔγνωσαν δὲ μὴ εἶναι, ἁμαρτόντος αὐτοῦ.

[00246]    νὺξ νυκτί·

[00247]    πάντες οἱ δαίμονες ἔγνωσαν ὅτι κύριος ἦν ὁ ἀναστὰς μετὰ τὸ πάθος.

[00248]    ἤδη δὲ καὶ Ἐνώχ φησιν τοὺς παραβάντας ἀγγέλους διδάξαι τοὺς ἀνθρώπους ἀστρονομίαν καὶ μαντικὴν καὶ τὰς ἄλλας τέχνας.

[00249]    [54.1] Οὐκ εἰσὶ λαλιαὶ οὐδὲ λόγοι, ὧν οὐκ ἀκούονται αἱ φωναὶ αὐτῶν, οὔτε τῶν ἡμερῶν οὔτε τῶν νυκτῶν.

[00250]    εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν [54.2] ὁ φθόγγος αὐτῶν.

[00251]    μετήνεγκεν τὸν λόγον ἐπὶ μόνους τοὺς ἁγίους, οὓς οὐρανούς τε εἴρηκεν καὶ ἡμέρας.

[00252]    [55.1] Οἱ ἀστέρες, σώματα πνευματικά, κεκοινωνηκότα ἀγγέλοις ἐφε στῶσι διοικούμενα, οὐκ αἴτια γενέσεως, σημαντικὰ δὲ τῶν γινομένων τε καὶ ἐσομένων καὶ γενομένων ἐπί τε τροπῶν ἀέρων ἐπί τε εὐφο ρίας καὶ ἀκαρπίας ἐπί τε λοιμῶν καὶ φλογμῶν ἐπί τε τῶν ἀνθρώ [55.2] πων.

[00253]    οὐδ' ὄναρ τὰς ἐνεργείας ποιεῖ τὰ ἄστρα, σημαίνει δὲ τά τ' ἐόντα, τά τ' ἐ<σ>σόμενα, πρό τ' ἐόντα.

[00254]    [56.1] Καὶ ἐν τῷ ἡλίῳ ἔθετο τὸ σκήνωμα αὐτοῦ.

[00255]    ἐνταῦθα ὑπερ <β>ατόν ἐστι·

[00256]    περὶ γὰρ τῆς παρουσίας τῆς δευτέρας <ὁ> λόγος.

[00257]    οὕτως οὖν ἀναγνωστέον τὸ ὑπερβατὸν κατὰ ἀκολουθίαν.

[00258]    καὶ αὐτὸς ὡς νυμφίος ἐκπορευό<μ>ε<νο>ς ἐκ παστοῦ αὐτοῦ ἀγαλλιάσεται ὡς γίγας <δραμε>ῖν ὁδὸν αὐτοῦ.

[00259]    ἀπ' ἄκρου τοῦ οὐρανοῦ ἡ ἔξοδος <αὐτο>ῦ·

[00260]    οὐκ ἔστιν ὃς ἀποκρυβήσεται τὴν θέρμην αὐτοῦ.

[00261]    καὶ τότε·

[00262]    ἐν τῷ [56.2] ἡλίῳ ἔθετο τὸ σκήνωμα αὐτοῦ.

[00263]    ἔνιοι μὲν οὖν φασι τὸ σῶμα τοῦ κυρίου ἐν τῷ ἡλίῳ αὐτὸν ἀποτίθεσθαι, ὡς Ἑρμογένης, σῶμα δὲ λέ γουσιν οἳ μὲν τὸ σκῆνος αὐτοῦ, οἳ δὲ τὴν τῶν πιστῶν ἐκκλησίαν, ὁ Πάνταινος δὲ * ἡμῶν ἔλεγεν ἀορίστως τὴν προφητείαν ἐκφέρειν τὰς λέξεις ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον καὶ τῷ ἐνεστῶτι ἀντὶ τοῦ μέλλοντος χρῆσθαι χρόνῳ καὶ πάλιν τῷ ἐνεστῶτι ἀντὶ τοῦ παρῳχηκότος, ὃ [56.3] καὶ νῦν φαίνεται.

[00264]    τὸ γὰρ ἔθετο καὶ ἐπὶ τοῦ παρῳχηκότος καὶ ἐπὶ τοῦ ἐσομένου τάσσεται·

[00265]    ἐπὶ μὲν τοῦ ἐσομένου, ὅτι πληρωθείσης ταύ της τῆς κατὰ τὴν παροῦσαν κατάστασιν περιόδου ὁ κύριος ἐλεύσεται πρὸς τοὺς δικαίους τοὺς πιστούς, οἷς ἐπαναπαύεται καθάπερ σκηνῇ·

[00266]    ἓν γὰρ σῶμα οἱ πάντες ἐκ τοῦ αὐτοῦ γένους τὴν αὐτὴν πίστιν καὶ δικαιοσύνην ἑλόμενοι, εἰς τὴν αὐτὴν ἑνότητα ἀποκαταστησόμενοι·

[00267]    [56.4] ἀλλ' οἳ μὲν ὡς κεφαλή, οἳ δὲ ὡς ὀφθαλμοί, οἳ δὲ ὡς ὦτα, οἳ δὲ ὡς χεῖρες, οἳ δὲ ὡς στήθη, οἳ δὲ ὡς πόδες ἐν ἡλίῳ τεθήσονται φωτει νοί, λάμψαντες ὡς ὁ ἥλιος ἢ ἐν ἡλίῳ, ἐπεὶ ἀρχοντικὸς ἄγγελος ἐν [56.5] ἡλίῳ·

[00268]    εἰς ἀρχὴν γὰρ ἡμερῶν τέτακται, καθάπερ ἡ σελήνη εἰς τὸ ἄρ [56.6] χειν νυκτός·

[00269]    ἡμέραι δὲ ἄγγελοι ἐκλήθησαν.

[00270]    μετὰ τῶν μεθ' ἡλίου ἀγγέλων, φησί, ταγήσονται (ἓν ὥσπερ κεφαλὴ σώματος, ὄντος ἑνός, ὁ ἥλιος), ἐσόμενοί ποτε κατά τινα περίοδ<ον> καὶ αὐτοὶ ἄρχοντες ἡμερῶν, ὡς ἐκεῖνος ὁ ἐπὶ τοῦ ἡλίου ἐπὶ τὸ μεῖζον <ἐλεύσεται>, ἐφ' ὃ μετῆλθεν <ὁ> πρὸ α<ὐ>το<ῦ> ἐν τῷ αὐτῷ.

[00271]    καὶ πάλιν ἐπαναβησόμενοι [56.7] κ<ατὰ> προκοπὴν ἀφίξονται ἐπὶ τὴν πρώτην μονήν.

[00272]    <ἀλλὰ> κατὰ τὸν παρῳχηκότα ἔθετο τοὺς [τε] πρωτοκτίστους ἀγγέλους εἰς τὸ μηκέτι κατὰ τὴν πρόνοιαν τῷ ὡρισμένῳ λειτουργεῖν, ἀλλ' εἶναι ἐν ἀναπαύσει καὶ πρὸς μόνῃ τῇ θεωρίᾳ τοῦ θεοῦ·

[00273]    οἱ δὲ προσεχέστεροι τούτοις προκόψουσιν εἰς ἣν ἐκεῖνοι ἀπολελοίπασι τάξιν, καὶ οὕτως οἱ ὑποβεβηκότες ἀναλόγως.

[00274]    [57.1] Εἰσὶν οὖν κατὰ τὸν ἀπόστολον οἱ ἐν τῇ ἄκρᾳ ἀποκαταστάσει πρωτόκτιστοι·

[00275]    θρόνοι δ' ἂν εἶεν, καίτοι δυνάμεις ὄντες, οἱ πρω τόκτιστοι διὰ τὸ ἀναπαύεσθαι ἐν αὐτοῖς τὸν θεόν, ὡς καὶ ἐν τοῖς [57.2] πιστεύουσιν.

[00276]    ἕκαστος γὰρ κατὰ τὴν ἰδίαν προκοπὴν οἰκείαν ἔχει τὴν περὶ θεοῦ γνῶσιν, ἐφ' ᾗ γνώσει ἀναπαύεται ὁ θεός, ἀιδίων γενο [57.3] μένων διὰ τῆς γνώσεως τῶν ἐγνωκότων.

[00277]    καὶ μή τι τὸ ἐν τῷ ἡλίῳ ἔθετο τὸ σκήνωμα αὐτοῦ οὕτως ἐξακούεται·

[00278]    ἐν τῷ ἡλίῳ ἔθετο, τουτέστιν ἐν [τῷ θεῷ,] τῷ ἢλ ἤγουν θεῷ, ὡς ἐν τῷ εὐαγγελίῳ ἠλὶ [57.4] ἠλὶ ἀντὶ τοῦ θεέ μου, θεέ μου.

[00279]    καὶ τὸ ὑπεράνω πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας καὶ δυνάμεως καὶ παντὸς ὀνόματος ὀνομαζομένου οἱ τελειωθέντες εἰσὶν ἐξ ἀνθρώπων, ἀγγέλων, ἀρχαγγέλων εἰς τὴν πρω [57.5] τόκτιστον τῶν ἀγγέλων φύσιν.

[00280]    οἱ γὰρ ἐξ ἀνθρώπων εἰς ἀγγέλους μεταστάντες χίλια ἔτη μαθητεύονται ὑπὸ τῶν ἀγγέλων, εἰς τελειό τητα ἀποκαθιστάμενοι·

[00281]    εἶτα οἱ μὲν διδάξαντες μετατίθενται εἰς ἀρχαγγελικὴν ἐξουσίαν, οἱ μαθόντες δὲ τοὺς ἐξ ἀνθρώπων αὖθις μεθισταμένους εἰς ἀγγέλους μαθητεύουσιν, ἔπειτα οὕτως περιόδοις ῥηταῖς ἀποκαθίστανται τῇ οἰκεία τοῦ σώματος ἀγγελοθεσία.

[00282]    [58.1] Ὁ νόμος τοῦ θεοῦ ἄμωμος, ἐπιστρέφων ψυχάς.

[00283]    νόμος καὶ λόγος αὐτὸς ὁ σωτὴρ λέγεται, ὡς Πέτρος ἐν Κηρύγματι καὶ ὁ προ φήτης·

[00284]    ἐκ γὰρ Σιὼν ἐξελεύσεται νόμος, καὶ λόγος κυρίου ἐξ Ἱερου σαλήμ.

[00285]    Ἡ μαρτυρία κυρίου πιστή, σοφίζουσα νήπια, ἡ διαθήκη κυρίου ἀληθής, σοφίζουσα νηπίους, τοὺς ἀκάκους τούς τε ἀποστόλους, ἔπειτα [59.2] καὶ ἡμᾶς.

[00286]    ἀλλὰ καὶ ἡ αὐτοῦ τοῦ κυρίου μαρτυρία, καθ' ἣν παθὼν ἀνέστη, ἀληθὴς γενομένη κατὰ τὸ ἔργον αὐτό, εἰς βεβαίωσιν πίστεως ἤγαγεν τὴν ἐκκλησίαν.

[00287]    [60.1] Ὁ φόβος κυρίου ἁγνός, διαμένων εἰς αἰῶνα αἰῶνος.

[00288]    τοὺς ἐκ φόβου εἰς πίστιν ἐπιστραφέντας καὶ δικαιοσύνην εἰς αἰῶνα παρα [60.2] μένειν λέγει.

[00289]    τὰ κρίματα κυρίου ἀληθινά, βέβαια καὶ ἀμετακίνητα, κατ' ἀξίαν ἀπονεμητικὰ καὶ εἰς τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως ἀποκα [60.3] θιστάντα τοὺς δικαίους.

[00290]    τοῦτο γὰρ σημαίνει τὸ δεδικαιωμένα ἐπὶ τὸ αὐτό.

[00291]    τὰ τοιαῦτα ἐπιθυμητὰ ὑπὲρ χρυσίον καὶ λίθον τίμιον.

[00292]    [61.1] Καὶ γὰρ ὁ δοῦλός σου φυλάσσει αὐτά·

[00293]    οὐχ ὅτι δοῦλος οἷον ∆αβίδ, ἀλλὰ πᾶς ὁ λαὸς ὁ σῳζόμενος, δοῦλος θεοῦ δι' ὑπακοὴν ἐντο λῆς κεκλημένος.

[00294]    Ἐκ τῶν κρυφίων μου καθάρισόν με·

[00295]    τῶν ἐννοιῶν τῶν παρὰ τὸν ὀρθὸν λόγον, τῶν ἐγκαταλειμμάτων.

[00296]    ταῦτα γὰρ ἀλλότρια λέγει δικαίου.

[00297]    Ἐὰν μή μου κατακυριεύσωσι, τότε ἄμωμος ἔσομαι.

[00298]    ἐπ' ἴσης τῷ·

[00299]    ἐὰν μή μου κατακυριεύσωσιν οἱ διώκοντές με ὥσπερ τὸν κύριον, οὐκ ἔσομαι ἄμωμος·

[00300]    οὐ γὰρ μάρτυς γίνεταί τις, ἐὰν μὴ διωχθῇ, οὐδὲ δίκαιος φαίνεται, ἐὰν μὴ ἀδικηθεὶς μὴ ἀνταδικήσῃ, οὐδὲ μὴν ἀνεξί κακος, * * * * Κύριε, σῶσον τὸν βασιλέα, τουτέστι τὸν εἰς βασιλείαν κεχρι σμένον λαόν·

[00301]    οὐ γὰρ μόνον τὸν ∆αβίδ·

[00302]    διὸ καὶ ἐπάγει·

[00303]    καὶ ἐπάκουσον ἡμῶν ἐν ᾗ ἂν ἡμέρᾳ ἐπικαλεσώμεθά σε.

[00304]    Τὸ ἀναβῆναι ἐπὶ τὴν καρδίαν τὸ καλὸν ὑπὸ τῆς γραφῆς λέγεται τὸ νικῆσαι τὴν καλὴν βουλήν.


© 2006 Cooperatorum Veritatis Societas quoad hanc editionem iura omnia asservantur.
0150-0215 - Clemens Alexandrinus - Eclogae propheticae
Litterarum Omnium Conspectus: 140 Litterae, quae repetitae sunt in 25,078 occasionibusα

0945 

1,863   

Α

0913 

2   

β

0946 

131   

Β

0914 

0   

γ

0947 

489   

Γ

0915 

1   

δ

0948 

494   

Δ

0916 

0   

ε

0949 

1,305   

Ε

0917 

7   

ζ

0950 

61   

Ζ

0918 

0   

η

0951 

345   

Η

0919 

1   

θ

0952 

369   

Θ

0920 

0   

ι

0953 

1,131   

Ι

0921 

2   

κ

0954 

953   

Κ

0922 

11   

λ

0955 

621   

Λ

0923 

2   

μ

0956 

691   

Μ

0924 

5   

ν

0957 

2,097   

Ν

0925 

3   

ξ

0958 

88   

Ξ

0926 

0   

ο

0959 

1,635   

Ο

0927 

10   

π

0960 

782   

Π

0928 

11   

ρ

0961 

917   

Ρ

0929 

1   

ς

0962 

1,006   

΢

0930 

0   

σ

0963 

843   

Σ

0931 

4   

τ

0964 

1,995   

Τ

0932 

9   

υ

0965 

403   

Υ

0933 

1   

φ

0966 

214   

Φ

0934 

1   

χ

0967 

185   

Χ

0935 

3   

ψ

0968 

48   

Ψ

0936 

0   

ω

0969 

363   

Ω

0937 

2   

8164 

0   

 

  

0   

8165 

9   

8172 

    ά 

 8049 

 263 

 έ 

 8051 

 307 

 ή 

 8053 

 133 

 ί 

 8055 

 408 

 ό 

 8057 

 271 

 ύ 

 8059 

 181 

 ώ 

 8061 

 61 

 ὰ 

 8048 

 260 

 ὲ 

 8050 

 165 

 ὴ 

 80852 

 161 

 ὶ 

 8054 

 418 

 ὸ 

 8056 

 298 

 ὺ 

 8058 

 47 

 ὼ 

 8060 

 12 

 ᾶ 

 8118 

 38 

   

   

 0 

 ῆ 

 8134 

 145 

 ῖ 

 8150 

 153 

   

   

 0 

 ῦ 

 8166 

 259 

 ῶ 

 8182 

 209 

 ἀ 

 7936 

 328 

 ἐ 

 7952 

 336 

 ἠ 

 7968 

 8 

 ἰ 

 7984 

 122 

 ὀ 

 8000 

 20 

 ὐ 

 8016 

 175 

 ὠ 

 8032 

 3 

 ἁ 

 7937 

 22 

 ἑ 

 7953 

 25 

 ἡ 

 7969 

 93 

 ἱ 

 7985 

 65 

 ὁ 

 8001 

 97 

 ὑ 

 8017 

 60 

 ὡ 

 8033 

 51 

 ἂ 

 7938 

 8 

 ἒ 

 7954 

 0 

 ἢ 

 7970 

 9 

 ἲ 

 7986 

 0 

 ὂ 

 8002 

 1 

 ὒ 

 8018 

 0 

 ὢ 

 8034 

 0 

 ἃ 

 7939 

 6 

 ἓ 

 7955 

 2 

 ἣ 

 7971 

 7 

 ἳ 

 7987 

 9 

 ὃ 

 8003 

 20 

 ὓ 

 8019 

 3 

 ὣ 

 8035 

 0 

 ἄ 

 7940 

 69 

 ἔ 

 7956 

 74 

 ἤ 

 7972 

 11 

 ἴ 

 7988 

 14 

 ὄ 

 8004 

 18 

 ὔ 

 8020 

 13 

 ὤ 

 8036 

 0 

 ἅ 

 7941 

 7 

 ἕ 

 7957 

 7 

 ἥ 

 7973 

 9 

 ἵ 

 7989 

 14 

 ὅ 

 8005 

 24 

 ὕ 

 8021 

 54 

 ὥ 

 8037 

 11 

 ἆ 

 7942 

 0 

   

   

 0 

 ἦ 

 7974 

 6 

 ἶ 

 7990 

 34 

   

   

 0 

 ὖ 

 8022 

 24 

 ὦ 

 8038 

 2 

 ἇ 

 7943 

 0 

   

   

 0 

 ἧ 

 7975 

 1 

 ἷ 

 7991 

 9 

   

   

 0 

 ὗ 

 8023 

 8 

 ὧ 

 8039 

 6 

 ᾀ 

 8064 

 0 

   

   

 0 

 ᾐ 

 8080 

 0 

   

   

 0 

   

   

 0 

 ῧ 

 8167 

 0 

 ᾠ 

 8096 

 0 

 ᾁ 

 8065 

 0 

   

   

 0 

 ᾑ 

 8081 

 0 

   

   

 0 

   

   

 0 

 ΰ 

 8163 

 0 

 ᾡ 

 8097 

 0 

 ᾂ 

 8066 

 0 

   

   

 0 

 ᾒ 

 8082 

 0 

   

   

 0 

   

   

 0 

   

   

 0 

 ᾢ 

 8098 

 0 

 ᾃ 

 8067 

 0 

   

   

 0 

 ᾓ 

 8083 

 0 

   

   

 0 

   

   

 0 

   

   

 0 

 ᾣ 

 8099 

 0 

 ᾄ 

 8068 

 0 

   

   

 0 

 ᾔ 

 8084 

 3 

   

   

 0 

   

   

 0 

   

   

 0 

 ᾤ 

 8100 

 0 

 ᾅ 

 8069 

 0 

   

   

 0 

 ᾕ 

 8085 

 0 

   

   

 0 

   

   

 0 

   

   

 0 

 ᾥ 

 8101 

 0 

 ᾆ 

 8070 

 0 

   

   

 0 

 ᾖ 

 8086 

 0 

   

   

 0 

   

   

 0 

   

   

 0 

 ᾦ 

 8102 

 0 

 ᾇ 

 8071 

 0 

   

   

 0 

 ᾗ 

 8087 

 3 

   

   

 0 

   

   

 0 

   

   

 0 

 ᾧ 

 8103 

 2 

 ᾳ 

 8115 

 13 

   

   

 0 

 ῃ 

 8131 

 14 

   

   

 0 

   

   

 0 

   

   

 0 

 ῳ 

 8179 

 61 

 ᾴ 

 8116 

 0 

   

   

 0 

 ῄ 

 8132 

 1 

   

   

 0 

   

   

 0 

   

   

 0 

 ῴ 

 8180 

 6 

 ᾷ 

 8119 

 3 

   

   

 0 

 ῇ 

 8135 

 43 

   

   

 0 

   

   

 0 

   

   

 0 

 ῷ 

 8183 

 69 Ceterae infrequentes vel rarissimae Litterae expositae non sunt
© 2006 Cooperatorum Veritatis Societas quoad hanc editionem iura omnia asservantur.
0150-0215 - Clemens Alexandrinus - Eclogae propheticae
Verborum Omnium Conspectus: 2,172Verba, quae repetita sunt in 5,084 occasionibus[00059] [00060] [00128] [00215]
α [00241] [00270]
ἀββᾶ [00108]
Ἀβδεναγὼ [00002]
ἀβλαβὲς [00185]
Ἀβραάμ [00227]
ἄβυσσοι [00022]
ἄβυσσον [00023]
ἄβυσσος [00021] [00024]
ἀβύσσους [00019]
ἀβύσσῳ [00045]
ἀγαθὴ [00142]
ἀγαθήν [00117]
ἀγαθὸν [00075] [00115]
ἀγαθόν [00074] [00117] [00119]
ἀγαθότητα [00052]
ἀγαθότητι [00052]
ἀγαθοῦ [00077] [00192]
ἀγαθύνονται [00192]
ἀγαθῶν [00062]
ἀγαλλιάσεται [00258]
ἀγαλλιώμενοι [00178]
ἄγαλμα [00185]
ἀγανακτεῖν [00212]
ἀγάπη [00082] [00114]
ἀγάπην [00105] [00106]
ἀγάπης [00105] [00158] [00185]
ἀγαπήσω [00233]
ἀγγελικὴν [00186]
αγγελίῳ [00223]
ἀγγελοθεσία [00281]
ἄγγελοι [00006] [00222] [00228] [00269]
ἀγγέλοις [00252]
ἄγγελος [00267]
ἀγγέλους [00228] [00248] [00272] [00280] [00281]
ἀγγέλῳ [00194] [00215]
ἀγγέλων [00220] [00226] [00227] [00229] [00229] [00234] [00270] [00279] [00279] [00280]
ἄγει [00110] [00115]
ἀγεννήτου [00137]
ἁγιάζε [00048]
ἁγιάσῃ [00046]
ἅγιοι [00230]
ἅγιον [00051] [00078] [00173]
ἁγίου [00079] [00164]
ἁγίους [00251]
ἁγίῳ [00208]
ἁγίων [00149] [00177]
ἄγνοιαν [00059]
ἀγνοίας [00179]
ἀγνοοῦντες [00180]
ἁγνός [00287]
ἄγονον [00167]
Ἀγοράζει [00109]
ἀγρεύει [00160]
ἄγων [00040]
ἀγωνίζεται [00161]
Ἀδάμ [00227]
ἀδελφοί [00111]
ἀδελφοὺς [00176]
ἀδικηθεὶς [00300]
ἀδικωτέρους [00080]
ἀδύνατον [00147]
ἀεὶ [00039] [00057] [00168]
ἀέρων [00252]
ἀθλητής [00161]
ἀθρόαν [00059]
αἱ [00009] [00022] [00079] [00089] [00089] [00224] [00227] [00249]
ἀιδίων [00276]
αἰδούμενος [00105]
αἵματι [00109]
αἶνον [00199]
αἱρεῖται [00032]
αἵρεσιν [00121]
αἰσθητὸν [00050]
αἴτια [00252]
αἴτιος [00098]
αἰῶνα [00287] [00288]
αἰῶνας [00004] [00017]
αἰώνια [00060]
αἰωνίων [00062]
αἰῶνος [00287]
ἀκάθαρ [00076]
ἀκάθαρτα [00048] [00076]
ἀκάκους [00285]
ἀκαρπίας [00252]
ἀκήρατον [00117]
ἀκολάστων [00189]
ἀκολουθίαν [00257]
ἄκοντος [00095]
ἀκόντων [00114]
ἀκούονται [00249]
ἀκούσαντες [00134]
ἄκρᾳ [00274]
ἄκρας [00153]
ἀκρι [00153] [00173]
ἀκριβεῖς [00162]
ἀκριβῶς [00173] [00177]
ἄκρου [00259]
ἀκωλύτως [00153]
ἀλγη [00179]
ἀλεξητήριον [00050] [00050]
ἀλήθειαν [00181] [00182]
ἀληθείας [00156] [00174]
ἀληθές [00026]
ἀληθὴς [00286]
ἀληθής [00285]
ἀληθινά [00289]
ἀληθοῦς [00166]
ἀλλ [00057] [00062] [00085] [00095] [00104] [00117] [00141] [00141] [00158] [00160] [00160] [00212] [00267] [00272]
ἀλλὰ [00028] [00047] [00060] [00066] [00073] [00095] [00101] [00106] [00143] [00147] [00158] [00164] [00167] [00172] [00207] [00210] [00229] [00272] [00286] [00293]
ἄλλα [00076] [00130]
ἄλλας [00211] [00211] [00248]
ἀλλαχῇ [00232]
ἄλλῃ [00151]
ἀλληγορεῖται [00024] [00051]
ἄλλην [00155]
ἄλλο [00130]
ἄλλοις [00165]
ἄλλος [00160] [00160] [00188]
ἀλλότρια [00296]
ἀλλότριοι [00203]
ἄλλου [00204]
ἄλλως [00081] [00166]
ἄλυπον [00185]
ἅλω [00135]
ἁμαρ [00082]
ἁμαρτάνων [00088]
ἁμάρτημά [00056]
ἁμαρτήματα [00060]
ἁμαρτημάτων [00059] [00088]
ἁμαρτίας [00217] [00218]
ἁμαρτιῶν [00109] [00218]
ἁμαρτόντος [00245]
ἀμείνονος [00215] [00215]
ἀμεινόνων [00142]
ἀμετάβλητον [00232]
ἀμετακίνητα [00289]
ἀμιάντῳ [00186]
ἀμφὶ [00002]
ἄμφω [00042]
ἄμωμος [00282] [00297] [00299]
ἂν [00023] [00149] [00170] [00215] [00222] [00224] [00275] [00303]
ἄν [00174]
ἀναβῆναι [00304]
ἀναβήσονται [00031]
ἀναβλέψαντες [00181]
ἀναγγέλλει [00231] [00234] [00235] [00239]
ἀναγεννήσεως [00039]
ἀναγέννησις [00044]
ἀναγεννωμένοις [00046]
ἀναγινωσκομένης [00160]
ἀναγκαία [00162]
ἀναγκαῖον [00164]
ἀναγκαίων [00164]
ἀναγκαίως [00165]
ἀνάγκη [00050]
ἀναγνωστέον [00257]
ἀναδεχομένη [00211]
ἀναίσθητος [00119]
ἀναλάμψῃ [00173]
ἀναλόγως [00273]
ἀνάλωσιν [00146]
ἀναλωτικὸν [00140]
ἀναξίῳ [00158] [00158]
ἀναπαύεσθαι [00275]
ἀναπαύεται [00276]
ἀναπαύσει [00272]
ἀναστὰς [00247]
ἀνάστασιν [00243]
ἀναστησό [00244]
ἀνατεταμένοι [00057]
ἀνατρέχοντα [00217]
Ἀναψάμενοι [00175]
ἀνεβάλλετο [00243]
ἀνεγειρόμενοι [00181]
ἀνει [00211]
ἀνέλαβεν [00123]
ἀνεξαπάτητον [00166]
ἀνεξί [00300]
ἀνέστη [00200] [00286]
ἀνεστράφησαν [00055]
ἄνευ [00163] [00163] [00216]
ἀνθρώ [00252]
ἄνθρωποι [00230]
ἀνθρώποις [00185]
ἄνθρωπον [00092] [00123] [00124] [00185]
ἄνθρωπος [00104] [00127] [00177] [00210]
ἀνθρώπου [00208]
ἀνθρώπους [00248]
ἀνθρώπων [00089] [00090] [00093] [00094] [00095] [00095] [00101] [00124] [00174] [00279] [00280] [00281]
ἀνίεται [00160]
ἀνταδικήσῃ [00300]
ἀντέθηκεν [00141]
ἀντὶ [00130] [00263] [00263] [00278]
ἀντιπάλους [00161]
ἀνωμολόγηνται [00173]
ἀξία [00116]
ἀξίαν [00116] [00289]
ἀξιεντρεπτοτέρους [00162]
ἀξιοῖ [00069]
ἄξιοι [00099]
ἀξιοῦται [00153]
ἀξίῳ [00158] [00168]
ἀορά [00050]
ἀόρατα [00048]
ἀόρατον [00051]
ἀοράτων [00051]
ἀορίστως [00263]
ἀπ [00243] [00259]
ἀπαθές [00117]
ἀπαθῆ [00232]
ἀπαθής [00207]
ἀπαιτεῖ [00118]
ἀπαλλαγὴν [00179]
ἀπαλλάσσων [00109]
ἅπας [00177]
ἁπάσης [00171]
ἀπασχολεῖν [00151]
ἀπείη [00157]
ἀπεράτωτον [00021]
ἀπεργάζεται [00080]
ἀπεργαζομένη [00185]
ἀπερινόητον [00117]
ἀπερισπάστοις [00180]
ἀπέστη [00243]
ἀπέφηνεν [00086]
ἀπέχεται [00106]
ἀπιστία [00071]
ἀπιστίαν [00218]
ἀπιστίας [00130]
ἀπίστων [00193]
ἀποδοτέον [00128]
ἀποθάνωμεν [00080]
ἀποθήκην [00135]
ἀποκα [00289]
ἀποκαθιστάμενοι [00280]
ἀποκαθίστανται [00281]
Ἀποκαλύφει [00195]
Ἀποκαλύψει [00215] [00217]
ἀποκαταστάσει [00274]
ἀποκαταστησόμενοι [00266]
ἀποκρυβήσεται [00260]
ἀπολελοίπασι [00273]
ἀπολέσαι [00147]
ἀπόλλυται [00138]
ἀπονεμητικὰ [00289]
ἀπόνως [00207]
ἀπορεῖν [00068]
ἀπορρεῖ [00071]
ἀπορροίᾳ [00192]
ἀπορρύπτει [00051]
ἀποστελῶ [00092]
ἀποστό [00093]
ἀποστο [00134]
ἀπόστολοι [00055] [00230]
ἀποστόλοις [00086]
ἀπόστολον [00274]
ἀπόστολος [00218]
ἀποστόλους [00285]
ἀποστόλων [00122]
ἀποτίθεσθαι [00263]
ἀποτίθεται [00137]
ἀποχὴ [00080]
ἀπροσάντητος [00147]
ἀπρόσιτον [00117]
ἀπροσπαθῶς [00212]
ἁπτομένου [00050]
ἄρ [00268]
ἄρα [00036] [00060]
ἀρετὴ [00185]
ἀρετὴν [00117]
ἄριστα [00185] [00185]
ἀροῖ [00160]
ἀρραβῶνα [00062]
ἀρρωστοῦντι [00053]
ἀρχαγγελικὴν [00281]
ἀρχαγγέλων [00279]
ἄρχει [00114]
ἀρχὴ [00029]
ἀρχή [00033] [00036]
ἀρχῇ [00025]
ἀρχὴν [00031] [00103] [00268]
ἀρχῆς [00175] [00279]
ἄρχοντες [00270]
ἀρχοντικὸς [00267]
ἀρχῶν [00145]
ἄρχων [00127]
ἃς [00109] [00173]
ἀσβέστῳ [00135]
ἀσθενεῖ [00095]
ἄσκιον [00040]
ἀστείαν [00117]
ἀστέρες [00252]
ἄστρα [00015] [00253]
ἀστραπὴ [00196]
ἀστρονομίαν [00248]
ἀσχολίας [00066]
ἀσώματον [00141]
ἀσωμάτῳ [00141]
ατὰ [00271]
ἀτακτοῦντι [00053]
ἀταξίας [00040]
αταστρέφει [00214]
ἅτε [00088]
ατόν [00255]
ἀτροφία [00080]
αὐ [00017] [00055]
αὖθις [00281]
αὔξειν [00144] [00194]
αὔξων [00101]
αὐτά [00292]
αὐτὰς [00217]
αὐτάς [00218]
αὐτὴ [00211]
αὐτῇ [00119]
αὐτὴν [00266] [00266]
αὐτῆς [00042] [00118] [00152]
Αὐτίκα [00044]
αὐτίκα [00215]
αὐτὸ [00039] [00175] [00234]
αὐτό [00031] [00107] [00286] [00290]
αὐτο [00259]
αὐτοὶ [00030] [00270]
αὐτοῖς [00030] [00275]
αὐτὸν [00004] [00263]
αὐτὸς [00093] [00121] [00232] [00238] [00240] [00258] [00283]
αὐτός [00046]
αὐτοῦ [00054] [00054] [00095] [00095] [00123] [00135] [00205] [00231] [00234] [00234] [00243] [00245] [00254] [00258] [00258] [00260] [00262] [00263] [00266] [00277] [00286]
αὑτοῦ [00173]
αὐτοὺς [00069] [00092]
αὐτούς [00092]
αὐτῷ [00056] [00175] [00183] [00270]
αὐτῶν [00035] [00164] [00249] [00250]
ἀφ [00022]
ἀφαιρεῖται [00160]
ἀφανιστι [00149]
ἀφεκτέων [00106]
ἄφεσιν [00088] [00088]
ἄφθαρτα [00070]
ἀφθάρτου [00137]
ἀφί [00213]
ἀφίξονται [00271]
ἀφίστασθαι [00212]
ἀφομοιώσεως [00176]
ἄχυρον [00135] [00136]
ἀχύρου [00136]
ἀχύρῳ [00141]


β [00255]
βάδιζε [00027]
βακτηρίας [00054]
βαλεῖν [00149]
βαπτίζω [00132]
βαπτίζων [00132]
βάπτισμα [00039] [00050]
βασανιζόμενον [00153]
βασι [00064]
βασιλέα [00300]
βασιλείαν [00206] [00300]
βασιλεῖς [00206]
βασιλέως [00205]
βέβαια [00289]
βεβαίαν [00174]
βεβαίως [00061]
βεβαίωσιν [00286]
βεβαίωσις [00153]
βεῖτο [00105]
βιβλία [00155]
βιοῖ [00171]
βίος [00082] [00167]
βίῳ [00168]
βλασφημίας [00167]
βλασφημιῶν [00189]
βλεπόμενα [00060]
βλέπων [00019]
βοηθῶν [00079]
βούλεται [00119]
βουλήν [00304]
βουλήσει [00041]
βουλόμενοι [00151]
βουλομένῳ [00182]
βουνοὺς [00038]
βοῦς [00153]
βρέφη [00194] [00215]
βρέφος [00223]
βρεφῶν [00196]
βῶς [00173]


γ [00239]
γάλα [00217]
γὰρ [00021] [00028] [00045] [00053] [00054] [00059] [00062] [00064] [00065] [00067] [00068] [00070] [00071] [00074] [00076] [00078] [00083] [00084] [00090] [00095] [00097] [00100] [00103] [00106] [00113] [00114] [00116] [00119] [00123] [00125] [00129] [00135] [00139] [00142] [00144] [00153] [00154] [00156] [00158] [00158] [00162] [00163] [00164] [00171] [00174] [00176] [00179] [00180] [00185] [00186] [00211] [00213] [00220] [00227] [00228] [00235] [00244] [00256] [00264] [00266] [00268] [00276] [00280] [00284] [00290] [00292] [00296] [00300] [00301]
γάρ [00032] [00111] [00119]
γαστρός [00219]
γε [00043] [00168]
γέγονεν [00137]
γέγραπται [00018]
γενέσει [00009] [00220]
γενέσεως [00048] [00098] [00252]
γενέσθαι [00168]
γένεσιν [00146]
γένεσις [00044]
γένη [00022]
γενηθήτω [00187]
γένηται [00042] [00208]
γεννᾶσθαι [00218]
γεννήσει [00217]
γεννήσεως [00224]
γενό [00088]
γενο [00208] [00276]
γενόμενα [00215] [00229]
γενομένη [00286]
γενόμενος [00168]
γενομένους [00099] [00101]
γενομένῳ [00171]
γενομένων [00103] [00252]
γένους [00266]
γέρας [00216]
γῆ [00027] [00160]
γηγενὲς [00028]
γήινα [00025]
γῆν [00025] [00149] [00229] [00250]
γῆς [00031] [00112] [00113] [00113]
γίγας [00258]
γίνεσθαι [00217]
γίνεταί [00300]
γίνεται [00022] [00050] [00095] [00161]
γινόμεθα [00175]
γινομένην [00056]
γινομένων [00252]
γλυκεῖ [00169]
γλυκύ [00117]
γλυκύτης [00207]
γμάτων [00174]
γνῷ [00241]
γνωρίσας [00161]
γνώσει [00088] [00276]
γνώσεως [00061] [00072] [00163] [00178] [00215] [00276]
γνῶσιν [00104] [00276]
γνωσιν [00199]
γνῶσις [00082] [00162] [00174] [00179]
γνωστικὴ [00089] [00185]
γνωστικῆς [00161]
γνωστικοὶ [00159]
γνωστικὸς [00170]
γνωστικός [00164]
γνωστικοῦ [00157] [00167]
γόνους [00153]
γορέναι [00180]
γοῦν [00048] [00140] [00143]
γουσιν [00263]
γράμμα [00129]
γράμματα [00130]
γραφαὶ [00009]
γραφὰς [00173]
γράφειν [00151]
γραφή [00194]
γραφήν [00151]
γραφῆς [00154] [00160] [00304]
γράφοντι [00154]
γυμνάζειν [00182]
γυμνάσαντες [00184]
γυμνασίαν [00162]
γυναῖκα [00027] [00220]
γυναῖκας [00191]
γυναικῶν [00196] [00217]


δ [00080] [00088] [00098] [00159] [00173] [00185] [00216] [00275]
∆αβίδ [00232] [00293] [00301]
δαίμονες [00245] [00247]
δαιμονιῶντος [00086]
δαιμόνων [00210]
∆ανιὴλ [00018] [00019]
∆ανιήλ [00010]
δὲ [00021] [00026] [00029] [00035] [00035] [00037] [00050] [00051] [00055] [00057] [00060] [00060] [00061] [00063] [00068] [00075] [00080] [00080] [00082] [00093] [00095] [00095] [00095] [00099] [00101] [00102] [00109] [00113] [00114] [00115] [00120] [00120] [00121] [00122] [00124] [00133] [00135] [00137] [00137] [00138] [00140] [00140] [00141] [00141] [00141] [00146] [00149] [00149] [00150] [00151] [00152] [00153] [00156] [00156] [00157] [00160] [00160] [00160] [00160] [00160] [00160] [00160] [00160] [00161] [00165] [00166] [00168] [00177] [00178] [00178] [00181] [00183] [00187] [00191] [00208] [00217] [00220] [00230] [00230] [00231] [00238] [00238] [00240] [00245] [00248] [00252] [00253] [00263] [00263] [00263] [00267] [00267] [00267] [00267] [00267] [00269] [00273] [00281]
δέ [00033] [00085] [00127] [00132] [00134] [00212]
δεδικαιωμένα [00290]
δεδόξασται [00199]
δέδωκεν [00121]
δεήσεως [00158]
δέησιν [00158]
∆εῖ [00182]
δεῖ [00077] [00164] [00173]
δείκνυσι [00234]
δείκνυσιν [00235]
δεισιδαιμονίαν [00160]
δέξηται [00121]
δεομένου [00158]
δεομένῳ [00158]
δέον [00121]
δεσπόται [00113]
δεσποτῶν [00109]
δεῦρο [00097]
δευτέρας [00256]
δὴ [00042] [00183]
δή [00116]
δηκτικῷ [00169]
δηλοῖ [00080]
δηλονότι [00149]
δηλοῦ [00009]
δημιουργίαν [00146]
∆ι [00037]
δι [00042] [00042] [00044] [00050] [00052] [00056] [00060] [00061] [00089] [00090] [00094] [00095] [00095] [00105] [00105] [00106] [00109] [00123] [00155] [00185] [00228] [00293]
διὰ [00039] [00046] [00051] [00056] [00097] [00106] [00121] [00122] [00122] [00122] [00136] [00136] [00136] [00136] [00153] [00154] [00158] [00158] [00158] [00158] [00160] [00168] [00168] [00186] [00191] [00191] [00197] [00217] [00218] [00218] [00224] [00228] [00229] [00275] [00276]
διά [00056]
δια [00226] [00228]
διαβολῆς [00167]
διάβολος [00240]
διαθῆκαι [00227]
διαθήκη [00285]
διαθήκην [00202]
διακαθᾶραι [00135]
διακρίνεται [00136]
διάκρισις [00193]
διαλαθεῖν [00165]
διαμένων [00287]
διάνοιαν [00173]
διαπτύσσηται [00173]
διάστημα [00041] [00226]
διαφανεῖ [00186]
διάχυσιν [00150]
διαχωριστικὴν [00136]
διδάξαι [00248]
διδάξαντες [00281]
διδασκαλίᾳ [00161]
διδασκαλία [00089]
διδασκαλίας [00039] [00153] [00166] [00177]
διδασκαλικὴν [00151]
διδασκαλικὸν [00152]
διδασκάλων [00122]
διδάσκει [00029] [00173]
διδάσκων [00217]
δίδοσθαι [00215]
δίδωσιν [00119]
διέκοψαν [00041]
διερευνωμένους [00173]
διέστησαν [00041]
διηγοῦνται [00225]
δίκαιος [00042] [00197] [00300]
δικαιοσύνῃ [00186]
δικαιοσύνην [00083] [00266] [00288]
δικαιοσύνης [00072]
δικαιοτέρους [00080]
δικαίου [00296]
δικαίους [00265] [00289]
δίκην [00059]
∆ιὸ [00195]
διὸ [00034] [00077] [00142] [00241] [00302]
διοικεῖν [00212]
διοικούμενα [00252]
διότι [00027]
διπλῆ [00146]
διπλόης [00050]
δισσοῦ [00050]
διυλίζεσθαι [00048]
διυπηρέτουν [00042]
διψῶντες [00083]
διώκοντές [00299]
δίωξιν [00176]
διωχθῇ [00300]
δοκῇ [00183]
δοκούντων [00165]
δομεῖ [00160]
δόνος [00179]
δοξαζομένου [00199]
δόξαν [00225] [00228] [00229]
δόξας [00173]
δουλείας [00105]
δοῦλός [00292]
δοῦλος [00104] [00293] [00293]
δοῦναι [00158]
δραμε [00258]
δρόμησεν [00127]
δυνά [00153]
δυνάμει [00021] [00041] [00140]
δυνάμεις [00275]
δυνάμενος [00144]
δυναμένου [00120]
δυνάμεων [00009] [00145]
δυνάμεως [00010] [00143] [00148] [00177] [00191] [00279]
δύναμιν [00090] [00101] [00117] [00136] [00149] [00191]
δύναμις [00011] [00142] [00146] [00147] [00156]
δύνασθε [00067]
δύναται [00095] [00095]
δυνατόν [00117] [00147]
δυνατός [00242]
δύο [00041] [00079]


[00253]
ε [00258]
ἐὰν [00076] [00099] [00299] [00300] [00300]
ἐᾶν [00242]
Ἐὰν [00297]
ἑαυτῆς [00118]
ἑαυτοῖς [00031] [00112]
ἑαυτὸν [00182]
ἑαυτοῦ [00088]
ἐβαπτίσατο [00046]
ἐβάπτισεν [00133]
ἔγγραφος [00153]
ἐγγυμνασάμενοι [00178]
ἐγέννησεν [00095]
ἐγένοντο [00229]
ἐγκαταλειμμάτων [00295]
ἐγκαταμίξαντα [00182]
ἐγκεκρυμμένον [00173]
ἐγκρατής [00207] [00208]
ἐγνωκότων [00276]
ἔγνων [00201] [00202]
ἔγνωσαν [00245] [00247]
ἔγραφον [00151]
ἐγρη [00180]
ἐγὼ [00037] [00132] [00178] [00188]
ἐδά [00218]
ἐδέξαντο [00177]
ἐδούλευσέν [00201]
ἐζηλωκότες [00204]
ἔθετο [00254] [00262] [00264] [00272] [00277] [00278]
ἐθίσαντες [00178]
ἔθνη [00197]
Εἰ [00116]
εἰ [00058] [00097] [00098] [00099] [00188] [00240] [00242]
εἶ [00019]
εἰδέναι [00097] [00180]
εἴδη [00022]
εἶδον [00020]
εἰδός [00117]
εἶδος [00152]
εἶεν [00275]
εἴη [00174] [00240]
εἰκόνα [00131]
εἰκόνι [00128]
εἰκότως [00010]
εἰκὼν [00127] [00146]
εἴληφεν [00074]
εἰλικρινές [00117] [00174]
εἶναι [00051] [00101] [00119] [00139] [00152] [00159] [00167] [00187] [00219] [00244] [00245] [00245] [00272]
Εἶπε [00189]
εἰπεῖν [00104] [00153] [00173] [00220]
εἶπεν [00023] [00026] [00064] [00176]
εἰπών [00086]
εἴρηκεν [00251]
εἰρηκότι [00019]
εἰρημένα [00173]
εἴρην [00022]
εἰρήνη [00082]
εἰρῆσθαι [00173]
εἴρηται [00238]
εἰς [00004] [00017] [00040] [00069] [00076] [00101] [00104] [00105] [00105] [00110] [00115] [00115] [00118] [00124] [00127] [00135] [00151] [00152] [00153] [00154] [00158] [00160] [00160] [00164] [00171] [00173] [00174] [00183] [00206] [00217] [00218] [00220] [00220] [00224] [00228] [00229] [00243] [00243] [00250] [00266] [00268] [00268] [00272] [00273] [00279] [00280] [00280] [00281] [00281] [00286] [00287] [00288] [00288] [00289] [00300]
εἷς [00103]
Εἰσὶ [00159]
εἰσὶ [00189] [00249]
εἰσι [00224]
Εἰσὶν [00274]
εἰσὶν [00057] [00279]
εἰσιοῦσαν [00220]
εἰσκριθεῖσαν [00220]
εἰσκρινομένης [00224]
εἶτα [00005] [00007] [00012] [00230] [00281]
εἶχε [00139]
ἐκ [00031] [00042] [00067] [00080] [00174] [00175] [00218] [00258] [00266] [00284] [00288]
Ἐκ [00104] [00294]
ΕΚ [00001]
ἕκαστον [00129]
ἕκαστος [00276]
ἑκάστοτε [00058] [00153] [00182]
ἑκάστῳ [00053] [00101] [00103]
ἑκάτερον [00041]
ἑκατὸν [00194]
ἔκβασις [00039]
ἐκδεκτέον [00143]
ἐκδύσασθαι [00070]
ἐκεῖ [00059] [00186]
ἐκεῖνο [00051]
ἐκεῖνοί [00149]
ἐκεῖνοι [00273]
ἐκεῖνος [00270]
ἐκείνου [00138] [00175]
ἐκείνων [00196]
ἔκθεσις [00166]
ἐκκλησία [00123]
ἐκκλησίαν [00124] [00263] [00286]
ἐκλάμπει [00197]
ἐκλήθησαν [00269]
ΕΚΛΟΓΑΙ [00001]
ἑκόντος [00095]
ἑκουσίων [00114]
ἐκπέμπει [00093]
ἐκπλήξει [00178]
ἐκπορευό [00258]
ἐκπορνεύουσα [00027]
ἐκπορνεύσει [00027]
ἐκτεθέντα [00194]
ἐκτὸς [00060] [00167]
ἐκτός [00159]
ἐκτυπωσάμενον [00173]
ἐκυρίευσεν [00109]
ἐκφαίνηται [00173]
ἐκφέρειν [00263]
ἔλαβεν [00088] [00120]
ἐλάλει [00122]
ἔλεγεν [00263]
Ἔλεγεν [00219]
ἐλεηθέντα [00216]
ἐλεήσω [00035]
ἔλεος [00017]
ἐλευ [00240]
ἐλευθερίαν [00110]
ἐλευθερώσας [00105]
ἐλεύσεται [00265] [00270]
ἑλομένη [00121]
ἑλόμενοι [00266]
ἐλπίζομεν [00061]
ἐλπίς [00082]
ἔμαθεν [00105]
ἐμβληθῇ [00076]
ἐμοῦ [00188]
ἐμπαθὴς [00210]
ἐμπαθοῦς [00171]
ἔμπλεοι [00175]
ἐμπλησθήσονται [00084]
ἐμπορεύεται [00160]
ἔμψυχον [00223]
ἐν [00002] [00018] [00018] [00030] [00035] [00055] [00057] [00057] [00059] [00088] [00095] [00113] [00128] [00132] [00135] [00139] [00173] [00173] [00186] [00186] [00195] [00208] [00210] [00213] [00214] [00215] [00215] [00217] [00220] [00223] [00254] [00262] [00263] [00267] [00267] [00267] [00270] [00272] [00274] [00275] [00275] [00277] [00278] [00278] [00278] [00283] [00303]
ἓν [00266] [00270]
ἔν [00113]
Ἐν [00025] [00168]
ἕνα [00080]
ἐναργεστέραις [00180]
ἐνδύεται [00124]
ἐνδύματος [00136]
ἐνέργεια [00226]
ἐνεργείᾳ [00123]
ἐνέργειαν [00056]
ἐνεργείας [00253]
ἐνεργειῶν [00136]
ἐνεργοῦντος [00089]
ἐνεστῶτι [00263] [00263]
ἐνηργήθησαν [00227]
ἐνήργουν [00228]
ἐνθάδε [00059]
ἔνθεν [00123]
ἔνι [00175]
ἔνιοι [00134] [00263]
ἔννοια [00116]
ἐννοιῶν [00295]
ἑνός [00270]
ἑνότητα [00266] [00289]
ἐνσημαίνεται [00130]
ἐνταῦθα [00059] [00186] [00194] [00255]
ἐντευ [00154]
ἐντο [00293]
ἐντολαὶ [00079]
ἐντολῶν [00106]
ἐντυγχανόντων [00153] [00155]
Ἐνὼχ [00019]
Ἐνώχ [00248]
ἐξ [00113] [00118] [00137] [00181] [00210] [00279] [00280] [00281] [00284]
ἐξάγων [00040]
ἐξαίφνης [00178]
ἐξακούεται [00277]
ἐξαμβλωθέντα [00215]
ἐξανθεῖ [00174]
ἕξει [00208]
ἐξελεύσεται [00284]
ἐξεταζόμενα [00173]
ἐξετάζοντα [00182]
ἐξετάσεως [00153]
ἐξῆλθεν [00250]
ἑξῆς [00130]
ἕξις [00208]
ἔξοδος [00259]
ἐξοικειοῦσθαι [00220]
ἐξομοιοῦσθαι [00175]
ἐξομολογεῖσθε [00017]
ἐξουσίαν [00144] [00281]
ἐξουσίας [00279]
ἐξυπηρετεῖν [00125]
ἔξωθεν [00056] [00060]
ἔοικεν [00141]
ἐόντα [00253] [00253]
ἐπ [00092] [00101] [00182] [00298]
ἐπάγει [00010] [00302]
ἔπαθεν [00215]
ἐπαίδευσεν [00095]
ἐπακολουθεῖ [00078]
ἐπάκουσον [00303]
ἐπαλιν [00127]
ἐπαναβησόμενοι [00271]
ἐπαναπαύεται [00265]
ἐπάνεισι [00076]
ἐπανῃ [00165]
ἐπάνω [00008] [00049]
ἐπαποδύεται [00161]
ἐπεβέβλητο [00043]
ἐπεγνῶσθαι [00165]
ἐπεὶ [00023] [00050] [00074] [00074] [00137] [00141] [00184] [00197] [00207] [00210] [00245] [00267]
Ἐπεὶ [00118]
ἐπειδὰν [00183]
ἐπειδὴ [00136] [00173]
ἐπείραζεν [00241]
ἐπεισενεχθὲν [00178]
ἔπειτα [00178] [00230] [00281] [00285]
ἐπενδύσασθαι [00070]
ἐπεφέρετο [00045]
ἐπὶ [00009] [00009] [00019] [00022] [00028] [00031] [00038] [00038] [00072] [00079] [00079] [00112] [00113] [00113] [00121] [00131] [00149] [00184] [00191] [00191] [00214] [00227] [00227] [00227] [00227] [00251] [00263] [00264] [00264] [00265] [00270] [00270] [00271] [00290] [00304]
ἐπί [00059] [00086] [00199] [00252] [00252] [00252] [00252]
ἐπίγειον [00051] [00146]
ἐπιγνώσεως [00160]
ἐπίγνωσιν [00199] [00206]
ἐπιδείκνυται [00090]
ἐπιθυμεῖν [00212]
ἐπιθυμητὰ [00291]
ἐπιθυμίαν [00176]
ἐπικαλεσώμεθά [00303]
ἐπιλελεγμένον [00077]
ἐπιμελείας [00153]
ἐπιμονὴν [00158]
ἐπισπᾶται [00155]
ἐπιστεύθη [00042]
ἐπιστραφέντας [00288]
ἐπιστρέφων [00282]
ἐπισυμβάντος [00212]
ἐπιτελεῖ [00089]
ἐπιτήδειοι [00099]
ἐπιτήδειος [00146]
ἐπιτηδειότητα [00155]
ἐπιτιμῶντος [00056]
ἐπιχεομένης [00071]
ἐποίησεν [00025] [00096] [00099] [00235]
ἐπου [00051]
ἐπουρανίου [00131]
ἐπράθη [00218]
ἑπτὰ [00076]
ἔρανον [00118]
ἔργα [00229]
ἔργον [00286]
ἔργου [00167]
ἐρεύγεται [00236]
ἐρευνᾷ [00160]
Ἑρμογένης [00263]
ἐρρέθη [00030]
ἔρχεται [00132]
ἔσθ [00158]
ἐσκίρτησεν [00223]
ἔσομαι [00297] [00299]
ἐσόμενα [00215]
ἐσόμενοί [00270]
ἐσομένου [00264] [00265]
ἐσομένων [00252]
ἔσονται [00194]
ἔσται [00030] [00210]
ἐστὶ [00100] [00207]
ἐστι [00080] [00117] [00164] [00255]
ἔστι [00115] [00163]
ἐστὶν [00039] [00077] [00207]
ἐστιν [00033] [00075] [00119] [00127] [00141] [00207] [00242]
ἔστιν [00153] [00234] [00260]
ἕτερα [00216]
ἑτεροδόξου [00166]
ἕτερος [00160]
ἑτέρου [00095]
ἑτέρῳ [00139]
ἔτη [00280]
ἔτι [00074] [00106]
ἐτῶν [00194]
εὐ [00223]
εὖ [00168] [00183]
εὐαγγελίζων [00222]
εὐαγγελίῳ [00278]
εὐεργετεῖ [00094]
εὐκτικὸν [00187]
εὐλογεῖτε [00003] [00006] [00008] [00013] [00015] [00016]
εὐλογείτω [00011]
Εὐλογημένος [00019]
εὕρεσιν [00243]
εὑρίσκεται [00156]
εὐφο [00252]
εὐφραινόμενοι [00178]
εὐχῇ [00087]
εὐχὴν [00086]
εὐχόμενος [00188]
εὔχονται [00057]
εὔχρηστον [00164]
εὔχρηστος [00165]
εὐχρήστων [00164]
ἐφ [00079] [00270] [00276]
ἔφασκεν [00191]
ἐφε [00252]
ἐφέλκεται [00155]
ἐφεξῆς [00012]
ἐφεστώτων [00220]
ἐφο [00105]
ἐφοβοῦντο [00059]
ἐφόδια [00063]
ἔχει [00118] [00136] [00150] [00179] [00276]
ἔχειν [00068] [00120] [00182] [00183]
εχεῖς [00228]
ἔχεται [00106]
ἔχετε [00065]
ἐχθρὸν [00167]
ἔχομεν [00061]
ἐχομένους [00176]
ἔχον [00173]
ἔχοντας [00028]
ἔχοντες [00177]
ἔχοντος [00167]
ἐχρῆν [00097]
ἔχων [00144]


ζῇ [00200]
ζῆν [00168] [00168]
ζῆσαι [00168]
ζήσωμεν [00080]
ζητεῖ [00158]
ζητεῖτε [00064]
ζητή [00183]
ζητητικῆς [00166]
ζωή [00080]
ζωῆς [00137]
ζῶντος [00030]
ζώντων [00100]
ζῷον [00219]
ζῴων [00146]


[00027] [00036] [00044] [00044] [00060] [00071] [00078] [00080] [00080] [00081] [00089] [00091] [00118] [00118] [00118] [00118] [00123] [00127] [00146] [00154] [00155] [00160] [00160] [00162] [00165] [00166] [00174] [00174] [00179] [00185] [00193] [00193] [00211] [00226] [00227] [00227] [00227] [00227] [00233] [00237] [00259] [00268] [00285] [00286]
[00024] [00056] [00056] [00056] [00080] [00158] [00159] [00267]
[00121] [00146] [00146] [00191]
[00193] [00193] [00193]
[00080] [00185] [00194] [00207] [00214] [00285]
[00147] [00276] [00303]
ἤγαγεν [00286]
ἡγεῖσθαι [00172]
ηγούμενοι [00228]
ἤγουν [00278]
ᾔδει [00188] [00240] [00244]
ἤδη [00053] [00061] [00074] [00102] [00105] [00166] [00248]
Ἤδη [00057]
ἠδικημένα [00216]
ἡδονὴ [00179]
ἡδονῆς [00178]
ἦθος [00160]
ἤθους [00162]
ἥκομεν [00097]
ἢλ [00278]
ἠλευθερωμένῳ [00171]
ἦλθον [00149]
ἠλὶ [00278] [00278]
ἡλικίᾳ [00067]
ἡλικίας [00101]
ἥλιος [00013] [00146] [00267] [00270]
ἡλίου [00270] [00270]
ἡλίῳ [00254] [00262] [00263] [00267] [00267] [00267] [00277] [00278]
ἡλκωμένους [00169]
ἡμᾶς [00039] [00040] [00080] [00080] [00095] [00096] [00097] [00109] [00285]
ἡμεῖς [00070] [00149]
ἦμεν [00097] [00126] [00126]
ἡμέρᾳ [00236] [00303]
ἡμέρα [00031] [00237] [00238]
Ἡμέρα [00236]
ἡμέραι [00269]
ἡμέρας [00251]
ἡμερῶν [00249] [00268] [00270]
ἡμετέρας [00164]
ἡμῖν [00068] [00129] [00130] [00173]
ἡμῶν [00043] [00048] [00105] [00109] [00199] [00263] [00303]
ἣν [00177] [00273] [00286]
ἦν [00247]
ἠξίου [00172]
ἠξίουν [00059]
ἠπίστατο [00240]
Ἡρακλέων [00134]
ἧς [00146]
ἥτις [00191]
ηὐτρεπισμένην [00220]
ἠχήσατε [00038]
ἤχθοντο [00058]


θάλασσα [00160]
θάλασσαν [00041]
θανάτου [00080]
θατέρῳ [00043]
θεατάς [00162]
θεέ [00278] [00278]
θεία [00174] [00214]
θείας [00080]
θείοις [00081]
θεῖον [00176] [00185]
θείῳ [00185]
θέλημα [00111]
θελήματι [00123]
θελήσαντος [00120]
θέμενον [00172]
θεὸν [00002] [00016] [00232]
θεόν [00057] [00069] [00116] [00188] [00275]
θεὸς [00025] [00052] [00068] [00090] [00094] [00096] [00103] [00121] [00124] [00143] [00144] [00147] [00188]
θεός [00095] [00098] [00276]
θεοῦ [00021] [00030] [00035] [00041] [00045] [00064] [00073] [00077] [00083] [00089] [00101] [00116] [00118] [00128] [00156] [00193] [00199] [00225] [00228] [00229] [00272] [00276] [00282] [00293]
θερα [00059]
θεραπεῖαι [00089]
θέρμην [00260]
θεῷ [00035] [00078] [00080] [00128] [00278] [00278]
θεῶν [00016] [00145]
θεωρημάτων [00182]
θεωρητικὸν [00185]
θεωρητὸν [00186]
θεωρίᾳ [00272]
θεϊκὴ [00082]
θεϊκῆς [00177]
θήκας [00228]
θήκην [00226]
θηρᾷ [00160]
θηρᾶσθαι [00173]
θηρία [00217]
θηρίων [00167]
θήσονται [00031]
θιστάντα [00289]
θριξίν [00191]
θρόνοι [00275]
θωμα [00152]


ἰᾶτο [00122]
ἰατρὸς [00053]
ἰδίᾳ [00099]
ἰδίαν [00021] [00276]
ἴδιον [00119]
Ἱερου [00284]
Ἰησοῦς [00240]
ῖν [00258]
ἵνα [00042] [00046] [00078] [00080] [00119] [00121] [00123] [00173] [00215] [00241]
Ἰούδα [00031] [00035]
ἴσης [00182] [00298]
Ἰσραὴλ [00031]
Ἰσραήλ [00031]
Ἰσραηλῖται [00175]
ἵσταται [00079]
ἰσχυρὰ [00147]
ἰσχυρά [00142]
ἰσχυρὸν [00141]
ἰσχυρότατον [00144]
ἰσχυροτέραν [00086]
ἰσχύς [00233]
ἴσχυσαν [00086]
ἰχθῦς [00160]
Ἰωάννης [00132]


κ [00214] [00271]
καθ [00041] [00080] [00101] [00286]
καθα [00086]
καθαιρόμεθα [00047]
Καθάπερ [00192]
καθάπερ [00044] [00057] [00155] [00167] [00169] [00178] [00265] [00268]
καθαρὰν [00081]
καθάρισόν [00294]
καθαροὶ [00042] [00177]
καθαρὸν [00141]
καθαρὸς [00167]
καθαροὺς [00174]
καθάρσεως [00220]
καθαρτικήν [00149]
καθαρτικόν [00051] [00141]
καθαρῷ [00171]
καθαρῶν [00009]
καθεύδοντες [00180]
καθήμενος [00019]
καθιέναι [00183]
καθιερώσαντος [00186]
καινῆς [00048]
καιρὸν [00151] [00220]
καιρόν [00243]
καιροὺς [00102]
Καῖσαρ [00127]
Καίσαρος [00126]
καίτοι [00024] [00275]
κακίας [00143] [00211]
κακὸν [00075] [00141]
κακόν [00074]
κακος [00300]
κακοῦ [00141] [00192]
κακοῦνται [00192]
κακῶν [00077]
καλὰ [00060]
καλάμης [00197]
καλέσητε [00112]
καλὴ [00193]
καλὴν [00304]
καλιᾶς [00184]
κάλλιστον [00117]
καλὸν [00185] [00186] [00304]
καλοῦν [00230]
καμίνῳ [00002] [00018]
καρδίαν [00169] [00304]
καρπὸν [00207]
καρποὺς [00102]
καρπῶν [00146]
κατ [00056] [00059] [00116] [00199] [00289]
καταβληθέντος [00220]
καταβολὴν [00224]
καταγωνισάμενος [00161]
κατακαύσει [00135]
κατακυριεύσωσι [00297]
κατακυριεύσωσιν [00299]
καταλαβέσθαι [00163]
κατάληψιν [00174]
κατάλληλον [00125]
καταμανθανόμενον [00173]
καταναλίσκον [00143] [00147]
καταναλίσκοντες [00151]
καταξιωθήσεται [00177]
κατασκευάζουσα [00185]
κατάστασιν [00265]
κατάσχῃ [00121]
κατατρέχοντας [00161]
καταφυγή [00233]
καταχέουσα [00174]
κατεσημήναντο [00134]
κατεσθίει [00217]
κατηχήσεως [00163]
κατόρ [00152]
κατορθοῦται [00087]
κατοχὴν [00224]
κεκαθαρμένον [00076]
κεκαθαρμένος [00177]
κεκαττυμένα [00178]
κεκλημένοι [00206]
κεκλημένος [00293]
κεκοινωνηκότα [00252]
κεκομίσμεθα [00062]
κελεύει [00212] [00213]
κενοῖ [00081]
κενόν [00076]
κενῶν [00078]
κενῶσαι [00073]
κενώσαντας [00069] [00077]
κεφαλὴ [00270]
κεφαλή [00267]
κεχρι [00300]
κηδόμενον [00117]
κήν [00149]
Κηρύγματι [00283]
κινδυνεύει [00158]
κινεῖν [00220]
κινεῖται [00118]
κινηθέντες [00228]
κληρονομίαν [00199] [00206]
κνοντο [00218]
κοινή [00160]
κοινωνήσειν [00158]
κοῖς [00166]
κολάζει [00191]
κολάζεσθαι [00191]
κολαζομένων [00190]
κολάσεις [00189] [00217]
κολάσεως [00216]
κολουθεῖ [00059]
κομίζεται [00088]
κομιζόμενοι [00059]
κομίσωνται [00059]
κόν [00185]
κόρην [00174]
κοσμικὴ [00082]
κοσμικῶν [00069] [00080]
κόσμον [00191]
κόσμου [00191]
κόσμῳ [00080]
κούφην [00081]
κρατεῖν [00120] [00120]
κρατῆσαι [00144]
κρατίστῳ [00171]
κρατοῦν [00144]
κρατῶν [00207]
κρείττονι [00137]
Κρήτην [00167]
κρίματα [00289]
κρίνει [00197]
κρίσει [00193]
κρίσις [00193] [00193]
κρυφίων [00294]
κτήσασθαι [00212]
κτήσεως [00212] [00213]
κτῆσιν [00212]
κτί [00144]
κυριακῆς [00063]
Κύριε [00300]
κύριε [00104] [00104] [00233]
κύριον [00003] [00006] [00008] [00011] [00013] [00015] [00016] [00178] [00240] [00244] [00245] [00299]
κύριος [00026] [00040] [00055] [00100] [00109] [00111] [00119] [00130] [00200] [00200] [00230] [00233] [00238] [00247] [00265]
κυρίου [00027] [00038] [00041] [00056] [00063] [00088] [00123] [00228] [00263] [00284] [00285] [00285] [00286] [00287] [00289]
κυρίῳ [00035]
κυριω [00227]
κυρίως [00230]
κωλύσαντος [00056]


λαβὲ [00027]
λαβεῖν [00120]
λαβόντα [00216]
λαβόντες [00080]
λαβόντος [00120]
λαλιαὶ [00249]
λαλοῦσα [00154]
λαμβάνει [00085]
λαμπρόν [00117]
λαμπρότητα [00174]
λάμψαντες [00267]
λαόν [00300]
Λαὸς [00201]
λαὸς [00293]
λαός [00030] [00218]
λέ [00263]
λέγει [00019] [00028] [00148] [00188] [00232] [00288] [00296]
λέγειν [00105]
λέγεται [00142] [00210] [00211] [00283] [00304]
λεγεὼν [00210]
λέγηται [00143] [00147]
λεγόμεναι [00079]
λέγοντα [00187]
λέγονται [00206] [00226]
λέγοντες [00159]
λέγοντος [00153]
λέγουσι [00167]
λέγουσιν [00002]
λέγωμεν [00107]
λείαν [00064]
λειμῶνες [00177]
λειτουργεῖν [00272]
λεκτέον [00187]
λελύπηκεν [00169]
λέξεις [00173] [00263]
λεπτὰ [00217]
λεπτὸν [00141]
λευκὸν [00174]
λεχθησόμενα [00151]
λῆς [00293]
ληφέναι [00211]
λίθον [00291]
λίθος [00155]
λικμώμενον [00136]
λικόν [00134]
λιπαρῶς [00158]
λογισμῷ [00178]
λογιώτατον [00172]
λόγοι [00249]
λόγοις [00081]
λόγον [00164] [00170] [00251] [00295]
λόγος [00156] [00212] [00256] [00283] [00284]
λόγου [00167]
λόγῳ [00169] [00190]
λοιμῶν [00252]
λοιποῦ [00171]
λοιπῶν [00088]
λους [00093]
λυ [00212]


μ [00258]
μαγνῆτις [00155]
μαθη [00166] [00182]
μαθητεύονται [00280]
μαθητεύουσιν [00281]
μαθόντες [00281]
μακα [00063]
μακάριοι [00083] [00181]
μακάριον [00185]
μακαριστὸς [00168]
μακροθυμία [00207] [00207]
μακροθυμίας [00207]
μακρὸν [00168]
μάλιστα [00175] [00178] [00180] [00180] [00180] [00180]
μᾶλλον [00159] [00170]
μαντικὴν [00248]
μαρτυρεῖ [00107]
μαρτυρία [00285] [00286]
μαρτύριον [00221]
μαρτύρων [00079] [00079]
μάρτυς [00300]
μαστῶν [00217]
με [00294] [00299]
μέγα [00117]
μεγάλη [00031]
μεγάλου [00039]
Μεγαλύνων [00205]
μεθ [00230] [00270]
μεθισταμένους [00281]
μεῖζον [00270]
μείζονι [00193]
μέλανος [00174]
μελετᾶν [00182]
μελετήσαντος [00120] [00186]
μελετῶντος [00158]
μέλι [00207]
μέλιτι [00169]
μέλλοντα [00056]
μέλλοντος [00263]
μὲν [00051] [00061] [00068] [00082] [00088] [00093] [00095] [00095] [00095] [00116] [00120] [00121] [00122] [00124] [00132] [00137] [00140] [00141] [00141] [00141] [00146] [00149] [00149] [00153] [00156] [00160] [00160] [00160] [00173] [00177] [00178] [00185] [00189] [00230] [00263] [00263] [00265] [00267] [00281]
μέν [00043] [00050]
μένει [00137]
μενεῖ [00216]
μένειν [00288]
μενον [00153] [00217] [00244]
μενος [00088] [00161]
μένου [00208]
μένων [00276]
μεριμνᾶτε [00064]
μέρους [00022]
μεταβάλλει [00102]
μεταβολὰς [00211]
μεταγόμεθα [00131]
μεταλαβόντα [00215]
μέταλλα [00160]
μεταστάντες [00280]
μετατίθενται [00281]
μετέχομεν [00061]
μετῆλθεν [00270]
μετήνεγκεν [00251]
μετρήσας [00103]
μέχρι [00137]
μηδὲ [00151] [00212] [00212]
μηδὲν [00076] [00147]
μηδέπω [00074]
μηκέτι [00088] [00272]
μὴν [00151] [00300]
μηνύσῃ [00121]
μήτε [00075] [00075] [00151]
μήτραν [00220]
μιᾷ [00208]
μίαν [00031]
Μισάκ [00002]
μισεῖ [00054]
μίσους [00167]
μοι [00201]
μοίρας [00215]
μόλιβδος [00174]
μόνῃ [00272]
μονήν [00271]
μόνης [00216]
μονῆς [00215]
μόνον [00023] [00047] [00066] [00073] [00101] [00155] [00158] [00172] [00301]
μόνος [00098]
μόνου [00167]
μόνους [00155] [00214] [00251]
μου [00030] [00111] [00111] [00132] [00233] [00233] [00233] [00278] [00278] [00294] [00297] [00299]
μυστήρια [00178]
μυστικὸν [00080]
μωρία [00156]
μώσας [00191]
Μωυσέως [00227]
Μωυσῆς [00230]


νεκρῶν [00100]
νεοττοὶ [00184]
νήπια [00285]
νηπίους [00285]
νηστεία [00080] [00081]
νηστεύειν [00080]
νήχεται [00160]
νικῆσαι [00304]
νικηφόρος [00161]
νο [00258]
νοεῖ [00116]
νοεῖται [00142]
νοείτω [00117]
νοη [00140]
νοήματος [00167]
νοητὸν [00051]
νοητόν [00050] [00186]
νοί [00267]
νομίζουσι [00180]
νόμος [00282] [00283] [00284]
νόμου [00230]
νοσῇ [00056]
νόσον [00060] [00060]
νόσος [00060]
νοῦν [00141] [00186]
νυκτὶ [00239]
νυκτί [00246]
νυκτός [00268]
νυκτῶν [00249]
νυμφίος [00258]
νῦν [00122] [00124] [00130] [00263]
νὺξ [00239] [00246]
νῶ [00239]
Νῶε [00227]


ξομένων [00154]


[00019] [00019] [00025] [00026] [00029] [00035] [00040] [00042] [00046] [00054] [00055] [00065] [00068] [00082] [00086] [00088] [00088] [00090] [00095] [00098] [00103] [00104] [00108] [00111] [00113] [00114] [00114] [00119] [00121] [00122] [00124] [00127] [00127] [00130] [00132] [00132] [00136] [00137] [00143] [00144] [00144] [00145] [00146] [00147] [00148] [00156] [00161] [00167] [00170] [00174] [00177] [00197] [00207] [00215] [00217] [00218] [00218] [00230] [00232] [00238] [00238] [00240] [00240] [00247] [00250] [00256] [00263] [00265] [00267] [00270] [00270] [00270] [00276] [00283] [00283] [00292] [00293] [00293]
[00115] [00118] [00119] [00120] [00160] [00160] [00160] [00160] [00160] [00160] [00160] [00160] [00263] [00270]
[00052] [00096] [00132] [00212] [00282] [00287]
ο [00214]
ὁδεύει [00160]
ὁδεύσας [00042]
ὁδὸν [00258]
ὁδοῦ [00063] [00161]
Οἱ [00002] [00058] [00225] [00252]
οἱ [00003] [00016] [00031] [00031] [00055] [00057] [00063] [00083] [00111] [00151] [00180] [00180] [00181] [00184] [00194] [00206] [00222] [00226] [00226] [00228] [00230] [00230] [00230] [00230] [00230] [00237] [00245] [00247] [00266] [00273] [00273] [00274] [00275] [00279] [00280] [00281] [00281] [00299]
οἳ [00159] [00263] [00263] [00267] [00267] [00267] [00267] [00267] [00267]
Οἶδα [00178]
οἶδεν [00065] [00068] [00104]
οἰκεία [00281]
οἰκείαν [00276]
οἰκείοις [00159]
οἰκεῖον [00099] [00101]
οἰκείως [00103]
οἰκητήριον [00077]
οἰκο [00160]
οἶκον [00076]
οἰκοῦντες [00057]
οἷον [00051] [00062] [00118] [00153] [00164] [00222] [00293]
οἴονται [00180]
οἵους [00155]
οἷς [00265]
ὀλεθρίων [00167]
ὀλίγοις [00156]
ὀλίγους [00178]
Ὀλυμπιακόν [00161]
ὁμιλεῖν [00185]
ὁμοδοξῶν [00019]
ὁμοίαν [00125]
ὅμοιον [00125]
ὁμοίῳ [00125]
ὁμοίως [00072] [00245]
ὁμοῦ [00164] [00185]
ὂν [00050]
ὃν [00086] [00105] [00127] [00201]
Ὄν [00164]
ον [00270]
ὄναρ [00180] [00253]
ὄνομά [00199]
ὄνομα [00143]
ὀνομαζομένης [00010]
ὀνομαζομένου [00279]
ὀνόματα [00130] [00172] [00173]
ὀνόματος [00279]
ὀνομάτων [00173]
ὄντας [00099] [00101]
ὄντες [00275]
οντες [00057]
ὄντι [00169] [00174] [00175]
ὄντος [00167] [00270]
ὄντων [00155]
ὅπερ [00077]
ὁπηνίκα [00222]
ὄπισθεν [00027]
ὀπίσω [00132]
ὅπου [00097]
ὁρ [00191]
Ὅρα [00101]
ὁρατῶν [00050]
ὀργάνοις [00166]
ὄρεξιν [00085]
ὀρεχθέντος [00120]
ὀρθὸν [00295]
ὀρθῶς [00091]
ὃς [00092] [00260]
ὅς [00033] [00164]
ὁσίου [00198]
ὁσιωθήσῃ [00198]
ὁσίων [00199]
ὅταν [00056] [00107] [00138] [00143] [00147] [00208]
ὅτε [00158]
Ὅτε [00126]
ὅτι [00017] [00026] [00031] [00060] [00080] [00132] [00169] [00178] [00207] [00247] [00265] [00293]
Ὅτι [00029]
οὐ [00028] [00047] [00056] [00059] [00060] [00066] [00067] [00073] [00085] [00095] [00096] [00098] [00101] [00106] [00119] [00141] [00143] [00158] [00158] [00158] [00168] [00212] [00300] [00301]
οὗ [00030] [00113] [00127] [00194]
οὐδ [00253]
οὐδαμῶς [00116]
οὐδὲ [00095] [00095] [00141] [00152] [00163] [00167] [00207] [00249] [00300] [00300]
οὐδείς [00188]
οὐδὲν [00080]
οὐδέν [00075]
οὐδένα [00133] [00169]
οὐδενί [00095]
Οὐκ [00151] [00249]
οὐκ [00023] [00057] [00086] [00099] [00163] [00201] [00202] [00207] [00210] [00240] [00249] [00252] [00260] [00299]
οὐκέτι [00040] [00208]
οὖν [00010] [00040] [00056] [00069] [00073] [00082] [00093] [00099] [00110] [00112] [00120] [00128] [00136] [00145] [00147] [00155] [00234] [00257] [00263] [00274]
οὐράνια [00025]
οὐρανοὶ [00225] [00226] [00230] [00237]
οὐρανοί [00003]
οὐρανοῖς [00113] [00113]
οὐρανὸν [00025]
οὐρανοῦ [00008] [00015] [00049] [00259]
οὐρανοὺς [00009]
οὐρανούς [00251]
οὓς [00230] [00235] [00251]
οὖσα [00193]
οὐσίαι [00022]
οὐσίαν [00179]
οὐσίας [00210]
οὕτ ὡς [00174]
οὔτε [00062] [00062] [00074] [00074] [00249] [00249]
οὗτοι [00084]
οὗτος [00036] [00103] [00114]
οὕτω [00144] [00200]
Οὕτως [00143]
οὕτως [00009] [00066] [00080] [00089] [00094] [00099] [00122] [00131] [00134] [00136] [00145] [00153] [00155] [00156] [00160] [00163] [00174] [00179] [00180] [00192] [00220] [00237] [00257] [00273] [00277] [00281]
οὐχ [00104] [00207] [00293]
οὐχὶ [00060] [00095]
ὀφείλουσιν [00079]
ὄφεων [00218]
ὀφθαλμοί [00267]
ὀφθαλμοῦ [00174]
ὀφθαλμοὺς [00196]
ὄψεις [00177]
ὀψι [00153]
ὄψιν [00174]


πάθει [00213]
πάθη [00210]
παθόντα [00215]
πάθος [00247]
παθὼν [00286]
παθῶν [00129] [00207]
παιδαγωγῶν [00115]
παιδεύεσθαί [00194]
παιδευομένων [00190]
παίδευσις [00193]
παιδευτὴς [00037]
παιδευτικήν [00149]
παιδεύων [00169]
παιδί [00053]
παίδων [00018]
πάλαι [00109]
παλαιὸς [00127]
παλαιῷ [00057]
πάλιν [00263] [00271]
Πᾶν [00079]
πᾶν [00046] [00062]
πάντα [00008] [00064] [00117] [00117]
Πάνταινος [00263]
πάντας [00017]
πανταχοῦ [00185]
πάντες [00016] [00206] [00247] [00266]
παντὶ [00158] [00185]
παντοδύναμος [00144]
πάντοθεν [00166]
παντοκράτωρ [00144] [00145]
παντὸς [00062] [00167] [00170] [00171] [00279]
πάντοτε [00124]
πάντων [00117] [00144]
πάντως [00164]
παρ [00088] [00118] [00165]
παρὰ [00088] [00142] [00295]
παρα [00059] [00215] [00288]
παραβάντας [00248]
παραβολαῖς [00173]
παράγων [00101]
παραδείγματος [00056]
παραδίδοσθαι [00194]
παραδόσεως [00151]
παράδοσιν [00154]
παραδοῦναι [00158]
παρακαταθήκη [00154]
παρακρουσά [00161]
παράπαν [00167]
παραπεμ [00155]
παραπεμπομένης [00153]
παραφέροντος [00039]
παραφροσύνης [00181]
παρεῖχε [00191]
παρεσκευασμένον [00185]
παρέχει [00053]
παρήσει [00099]
παρίστησι [00081]
παροῦσαν [00265]
παρουσίᾳ [00227]
παρουσίας [00256]
παρῳχηκότα [00272]
παρῳχηκότος [00263] [00264]
πᾶς [00293]
πᾶσα [00011] [00044] [00060] [00113]
πᾶσαν [00117] [00117] [00250]
πάσας [00020]
πάσης [00167] [00213] [00279]
πᾶσιν [00160] [00221]
παστοῦ [00258]
πάσχοιεν [00058]
πάτερ [00105]
πατέρα [00112]
πατὴρ [00053] [00065]
πατήρ [00108] [00113]
πατριὰ [00113]
πατριάρχαι [00230]
πατρὸς [00079] [00164]
πατρός [00110] [00111] [00123]
πατρῴου [00062]
πειθόμενον [00182]
πεινῶντες [00083]
πειρώμενοι [00175]
πεῖσθαι [00212]
πέλας [00056] [00183]
πέπαυσιν [00146]
πέπαυται [00074]
πεπεισμένοι [00152]
περαιούμενον [00021]
περατουμένης [00041]
περὶ [00148] [00151] [00164] [00173] [00175] [00256] [00276]
περιαι [00171]
περιγράφει [00066]
περίοδ [00270]
περιόδοις [00281]
περίοδον [00226]
περιόδου [00265]
περιπεσεῖν [00193]
περιπεφυκὸς [00141]
περισαλπίζεσθαι [00166]
περιτμηθέντος [00171]
πετάσαι [00184]
Πέτρος [00195] [00215] [00217] [00283]
πεύεσθαι [00059]
πεφορέκαμεν [00128]
πεφυκόσι [00152]
πηγνύ [00217]
πηδῶσα [00196]
πικρῶν [00109]
πιστεύει [00032] [00033]
πιστεύοντας [00101]
πιστεύουσιν [00275]
πιστεῦσαι [00163]
πιστεύσας [00088]
πίστεως [00071] [00086] [00104] [00186] [00286] [00289]
πιστή [00285]
πίστιν [00130] [00158] [00160] [00182] [00266] [00288]
πίστις [00082]
πιστοί [00194] [00206]
πιστοῖς [00086]
πιστοῦ [00056]
πιστοὺς [00162]
πιστούς [00265]
πιστῶν [00193] [00263]
πλάσει [00220]
πλέ [00057]
πλεῖστον [00263]
πλὴν [00188]
πληροῦσθαι [00069]
πληρωθείσης [00265]
πληρωθέντων [00078]
πληρῶσαι [00073] [00077]
πλήσσουσα [00196]
πλοίῳ [00057]
πλούτου [00062]
πνεῦμα [00037] [00045] [00051] [00076] [00105] [00107] [00136] [00140] [00141] [00173] [00220]
Πνεύματα [00209]
πνεύματα [00048] [00076] [00210] [00211]
πνεύματι [00132] [00208]
πνευματικὰ [00109] [00131]
πνευματικά [00252]
πνευματικῆς [00048]
πνεύματος [00044] [00050] [00051] [00079] [00136] [00136] [00136] [00164]
πόδες [00267]
πόθου [00175]
ποθοῦντες [00070]
πόθῳ [00182]
ποιεῖ [00253]
ποιῆσαι [00144]
Ποίησιν [00231]
ποίησιν [00234] [00234]
ποικίλως [00010]
ποιότητας [00211]
ποιοῦντες [00111]
ποιοῦσα [00162]
πολεμι [00166]
πολλὰ [00059]
πολλαχῇ [00238]
πολλαχῶς [00226] [00237]
πολλῆς [00158] [00158]
πολλοῖς [00173] [00178]
πολλῷ [00168]
πολλῶν [00155]
πολυμαθῶς [00165]
πολυπειρία [00165]
πολυσήμως [00173]
πομένη [00155]
πονηρίας [00109]
πονηρὸν [00141]
πονηροῦ [00167]
πόνοις [00055]
πορνείαν [00191]
πορνείας [00027] [00027]
ποταμὸν [00041]
πότε [00158]
ποτὲ [00093] [00093]
ποτε [00095] [00270]
που [00153]
πρα [00174]
πράγμασι [00172]
πραγμάτων [00160] [00162] [00173]
πρακτι [00185]
πρακτόν [00186]
πρᾶον [00185]
πρέπον [00170]
πρεσβύτατον [00172]
πρεσβύτεροι [00058] [00151]
πρεσβυτέρων [00154]
πρεσβύτης [00219]
πρὶν [00070]
πρὸ [00230] [00270]
πρό [00253]
προ [00124] [00283]
προ σ εῖπεν [00034]
προαποπειρῶνται [00184]
προγινῶσκον [00117]
προγινώσκοντος [00220]
προεισκρίνουσι [00222]
προενοικῆσαν [00076]
προημαρτημένον [00056]
προῆμεν [00097] [00098]
προθυμίαν [00118]
προκοπὴν [00271] [00276]
προκοπήν [00101]
προκόψας [00104] [00105]
προκόψουσιν [00273]
πρόκρισις [00193]
προμεμελετηκότα [00166]
πρόνοια [00214]
πρόνοιαν [00272]
προόντας [00096]
Πρὸς [00187]
πρὸς [00026] [00057] [00099] [00125] [00146] [00146] [00154] [00162] [00162] [00165] [00176] [00182] [00220] [00265] [00272]
προσ [00228]
προσβολὴν [00056]
προσειλήφαμεν [00062]
προσεχέστεροι [00273]
προσεχής [00226]
προσήκοντι [00158]
προσθεῖναί [00067]
πρόσκαιρα [00060]
πρόσκαιρος [00127]
πρόσκειται [00136]
προσκέπτεσθαι [00151]
προσπαθείας [00213]
προστασίαν [00165]
προστεθήσεται [00064]
πρότερον [00105] [00122] [00124]
πρότερος [00082]
προτροπήν [00210]
προφῆται [00041] [00230]
προφήταις [00142] [00228]
προφήτας [00093]
προφητεία [00091]
προφητεῖαι [00089]
προφητείαν [00263]
ΠΡΟΦΗΤΙΚΩΝ [00001]
προφητῶν [00122]
προφυλαξαμένου [00056]
πρω [00275] [00279]
πρῶτα [00042] [00178]
πρώτην [00271]
πρωτόκτιστοι [00228] [00230] [00274]
πρωτοκτίστους [00272]
πρωτοκτίστων [00226] [00229]
πτερά [00184]
πτύον [00135]
Πυθαγόρας [00172]
πῦρ [00140] [00140] [00141] [00142] [00142] [00143] [00144] [00145] [00146] [00147] [00149] [00150]
πυρὶ [00133] [00134] [00135]
πυρί [00132]
πυρὸς [00002] [00050] [00136] [00137] [00196]
πυρός [00050] [00146]
πων [00252]
πῶς [00097] [00188]
πως [00059]


ράνιον [00051]
ρεθέντος [00171]
ῥέον [00217]
ῥεῦμα [00153]
ῥεύματος [00039]
ρέωμα [00234]
ῥῆμα [00079] [00236] [00238]
ῥημάτων [00190]
ρημένοις [00165]
ῥηταῖς [00281]
ρίας [00252]
ρίσαι [00086]
ρισμοὶ [00063]
ρον [00158]
ροῦμεν [00062]
ῥύμης [00153]


ς [00258]


σ [00253]
σαθρῷ [00057]
σαι [00144]
σαλήμ [00284]
σάλπιγγι [00038]
σαλπίσατε [00038]
Σαμψὼν [00191]
σαρκὶ [00059] [00186]
σαρκί [00214]
σαρκοφάγα [00217]
σὰρξ [00060]
σαφῶς [00029] [00068]
σε [00233] [00303]
σεαυτῷ [00027]
σεβόμενοι [00016]
Σεδράχ [00002]
σεις [00183]
σελήνη [00013] [00268]
σεμνότητα [00162]
σημαίνει [00253] [00290]
σημαινόμενον [00080]
σημαντικὰ [00252]
σημεῖα [00042] [00089]
σημεῖον [00039] [00048] [00129]
σθαι [00048]
σίδηρον [00155]
σιν [00239]
σῖτον [00135]
σῖτος [00136]
σίτῳ [00141]
Σιὼν [00284]
σκάνδαλον [00156]
σκέπουσι [00173]
σκηνῇ [00265]
σκῆνος [00263]
σκήνωμα [00254] [00262] [00277]
σμένον [00300]
Σολομῶνα [00245]
σόμενα [00253]
σόμενον [00240]
σου [00199] [00292]
σοφίᾳ [00186]
σοφία [00156] [00174]
σοφίζουσα [00285] [00285]
σοφιστικῇ [00178]
σοφῶν [00172]
σπέρματι [00220]
σπερματικὰ [00137]
σπέρματος [00220] [00224]
σπινθὴρ [00197]
στάδιον [00161]
στασθαι [00213]
στε [00234]
στεῖραι [00224] [00224]
στείρας [00222]
στενάζομεν [00070]
στερέωμά [00233]
στερέωμα [00231] [00232]
στήθη [00267]
στοιχεῖα [00102]
στοιχεῖον [00028]
στοιχείῳ [00028]
στοιχείων [00144] [00145]
στρατηγοὶ [00042]
στρατηγῶν [00043]
στῶσι [00252]
συγγυμνασίαν [00166]
συγκεκληρωμένον [00117]
συγκληρονόμοι [00111]
συγκληρονόμους [00110]
συλλαμβάνεσθαι [00220]
συλλήψεως [00220] [00222] [00224]
σύλληψιν [00220]
σύμβολον [00080] [00143]
συμπαραλαμβάνον [00076]
συμπεπλεγμένα [00048]
συμποσίῳ [00178]
συμφέρει [00068]
συμφέρον [00053]
σὺν [00081]
συνάγεται [00137]
συναγούσης [00224]
συνάξει [00135]
συναρπάσαι [00153]
συναχθήσονται [00031]
συνέμιξεν [00052]
σύνεστι [00137]
σύνεστίν [00171]
συνεχώρουν [00152]
συνηρεφεῖ [00178]
συνιέναι [00155]
συνουσίαν [00220]
συντακτικὸν [00152]
συντάξεως [00153]
συντραφέντες [00178]
σφᾶς [00069]
σφόδρα [00058]
σφοδροῦ [00039]
σφραγιζομένων [00134]
σφραγὶς [00078]
σχεδὸν [00141]
σῴζει [00099]
σῴζειν [00144]
σῳζόμενον [00141]
σῳζόμενος [00293]
σῴζων [00035] [00101]
σῶμα [00047] [00051] [00056] [00058] [00085] [00119] [00263] [00263] [00266]
σώματα [00252]
σώματι [00057] [00081] [00186] [00215]
σωματικὰ [00060]
σώματος [00051] [00060] [00122] [00144] [00270] [00281]
σώσει [00092]
σῶσον [00300]
σωστικὴ [00142]
σώσω [00035]
σωτὴρ [00035] [00046] [00086] [00122] [00148] [00283]
σωτῆρας [00093]
σωτηρίαν [00118] [00124] [00125] [00154] [00164]
σωτηρίας [00205] [00216]
σωτήριος [00115]
σωτηρίῳ [00169]
σωτηρίων [00076]
σωτῆρος [00039] [00043]
σωφροσύνῃ [00186]
σωφροσύνη [00082]


τ [00253] [00253] [00253]
Τὰ [00061]
τὰ [00008] [00009] [00022] [00022] [00025] [00025] [00042] [00042] [00048] [00059] [00060] [00060] [00060] [00060] [00061] [00061] [00063] [00070] [00082] [00087] [00089] [00095] [00095] [00095] [00095] [00095] [00095] [00109] [00128] [00128] [00130] [00131] [00134] [00137] [00137] [00151] [00155] [00172] [00173] [00178] [00178] [00184] [00194] [00194] [00204] [00210] [00210] [00215] [00216] [00229] [00229] [00253] [00289] [00291]
τά [00253] [00253]
ταγήσονται [00270]
ται [00009] [00022] [00089] [00222] [00230]
ταῖς [00180] [00191]
τάξιν [00273]
τὰς [00020] [00066] [00066] [00173] [00173] [00173] [00183] [00191] [00191] [00191] [00205] [00217] [00217] [00218] [00222] [00222] [00228] [00248] [00253] [00263]
τάσσεται [00264]
τάσσουσιν [00009]
Τατιανὸν [00187]
ταύ [00265]
ταῦτα [00064] [00215] [00296]
ταύτῃ [00047]
ταύτην [00085]
τάχα [00152] [00153]
τε [00048] [00050] [00081] [00113] [00145] [00146] [00155] [00167] [00169] [00171] [00193] [00193] [00193] [00194] [00199] [00199] [00206] [00206] [00251] [00252] [00252] [00252] [00252] [00252] [00272] [00285]
τεθήσονται [00267]
τέκνα [00027]
τελειό [00280]
τελειωθέντες [00279]
τέλος [00099] [00103]
τέον [00140]
τέρᾳ [00227]
τεταγμένης [00191]
τέτακται [00268]
τεύξεται [00216]
τέχνας [00248]
τῇ [00002] [00009] [00018] [00021] [00045] [00048] [00052] [00067] [00099] [00121] [00123] [00128] [00135] [00141] [00151] [00161] [00195] [00210] [00215] [00217] [00220] [00220] [00236] [00272] [00274] [00281]
τήματα [00082]
τημελούχῳ [00194] [00215]
τὴν [00021] [00025] [00041] [00047] [00059] [00060] [00064] [00070] [00073] [00077] [00081] [00083] [00085] [00086] [00088] [00090] [00101] [00103] [00110] [00118] [00121] [00124] [00124] [00125] [00131] [00135] [00135] [00149] [00151] [00154] [00155] [00158] [00158] [00165] [00167] [00169] [00173] [00179] [00179] [00181] [00182] [00182] [00182] [00199] [00199] [00206] [00206] [00210] [00212] [00218] [00220] [00220] [00220] [00224] [00229] [00234] [00234] [00243] [00243] [00250] [00260] [00263] [00263] [00265] [00266] [00266] [00271] [00272] [00276] [00276] [00279] [00286] [00289] [00304] [00304]
τήν [00166]
τηρεῖ [00166]
Τῆς [00086]
τῆς [00010] [00031] [00039] [00039] [00040] [00041] [00041] [00042] [00048] [00048] [00050] [00054] [00061] [00063] [00069] [00071] [00081] [00098] [00105] [00109] [00112] [00113] [00113] [00119] [00151] [00152] [00153] [00153] [00153] [00153] [00154] [00156] [00158] [00158] [00160] [00160] [00161] [00164] [00166] [00166] [00171] [00174] [00175] [00176] [00178] [00179] [00179] [00181] [00184] [00191] [00207] [00212] [00213] [00215] [00215] [00216] [00220] [00220] [00222] [00224] [00256] [00256] [00265] [00276] [00289] [00304]
της [00265]
τητα [00280]
τί [00097]
τι [00039] [00050] [00056] [00056] [00058] [00067] [00165] [00277]
τίζειν [00067]
τίμιον [00291]
τιμίῳ [00109]
τίνα [00068]
τινα [00270]
τινας [00177]
τινὶ [00178]
τινος [00086] [00212] [00220]
τίνων [00068]
τίς [00116]
τις [00032] [00033] [00116] [00160] [00300]
Τὸ [00217] [00304]
τὸ [00017] [00021] [00023] [00028] [00031] [00037] [00039] [00040] [00040] [00046] [00047] [00048] [00050] [00050] [00050] [00051] [00051] [00051] [00051] [00053] [00058] [00075] [00076] [00078] [00080] [00080] [00099] [00101] [00101] [00103] [00105] [00105] [00107] [00111] [00119] [00120] [00120] [00120] [00121] [00125] [00134] [00135] [00135] [00136] [00136] [00136] [00137] [00139] [00140] [00140] [00140] [00141] [00141] [00141] [00141] [00141] [00141] [00142] [00142] [00144] [00145] [00146] [00146] [00147] [00150] [00150] [00151] [00152] [00153] [00153] [00161] [00161] [00165] [00167] [00168] [00168] [00170] [00173] [00173] [00174] [00174] [00174] [00174] [00176] [00181] [00182] [00186] [00187] [00199] [00200] [00200] [00207] [00219] [00220] [00223] [00231] [00234] [00247] [00254] [00257] [00262] [00263] [00263] [00263] [00264] [00268] [00270] [00272] [00275] [00277] [00277] [00279] [00286] [00290] [00290] [00304] [00304]
το [00270]
τοι [00047]
τοιαῦτα [00087] [00291]
τοιαύτης [00148]
τοίνυν [00022] [00173] [00175] [00182] [00188]
τοῖς [00046] [00056] [00059] [00080] [00081] [00086] [00142] [00152] [00156] [00156] [00159] [00159] [00165] [00166] [00172] [00173] [00174] [00178] [00228] [00275]
τόκτιστοι [00275]
τόκτιστον [00279]
τὸν [00002] [00002] [00003] [00006] [00008] [00011] [00013] [00015] [00016] [00025] [00041] [00052] [00054] [00057] [00076] [00135] [00151] [00155] [00164] [00166] [00172] [00178] [00182] [00185] [00186] [00188] [00191] [00207] [00220] [00232] [00232] [00240] [00244] [00244] [00245] [00251] [00272] [00274] [00275] [00295] [00299] [00300] [00300] [00301]
τον [00076]
τόποι [00177]
τόπῳ [00030] [00186]
τότε [00078] [00123] [00183] [00261] [00297]
Τοῦ [00167]
τοῦ [00002] [00008] [00015] [00017] [00021] [00027] [00031] [00035] [00039] [00041] [00043] [00048] [00049] [00050] [00050] [00050] [00050] [00050] [00051] [00051] [00055] [00056] [00062] [00063] [00064] [00067] [00077] [00083] [00088] [00089] [00101] [00110] [00111] [00118] [00120] [00120] [00120] [00122] [00123] [00123] [00128] [00128] [00131] [00135] [00136] [00136] [00136] [00146] [00151] [00153] [00158] [00165] [00168] [00170] [00171] [00171] [00175] [00175] [00175] [00184] [00193] [00193] [00199] [00204] [00205] [00208] [00220] [00224] [00228] [00259] [00263] [00263] [00263] [00264] [00264] [00265] [00266] [00270] [00272] [00278] [00281] [00282] [00286]
τοῦδε [00181]
τοὔνομα [00043]
τοὺς [00004] [00009] [00017] [00028] [00028] [00035] [00038] [00101] [00101] [00124] [00153] [00155] [00160] [00161] [00162] [00169] [00174] [00176] [00178] [00196] [00214] [00228] [00248] [00248] [00251] [00265] [00265] [00272] [00281] [00285] [00288] [00289]
τούς [00285]
τοῦτ [00234]
τουτέστι [00300]
τουτέστιν [00136] [00243] [00278]
τοῦτό [00224]
τοῦτο [00026] [00046] [00053] [00080] [00121] [00140] [00142] [00152] [00158] [00216] [00290]
τούτοις [00191] [00273]
Τοῦτον [00041]
τοῦτον [00032] [00244]
τούτῳ [00128]
τούτων [00022]
τρέφειν [00144]
τρίβουσιν [00174]
τρίχας [00191]
τριχῶν [00191]
τριῶν [00018] [00079]
τροπολογίᾳ [00178]
τροπῶν [00252]
τροφὴ [00080] [00082] [00082]
τροφὴν [00146]
τροφῆς [00080] [00080] [00080]
τυγχάνειν [00164]
τυγχάνον [00153]
τύχῃ [00215]
τῷ [00018] [00019] [00019] [00028] [00030] [00033] [00053] [00078] [00080] [00081] [00123] [00125] [00128] [00136] [00137] [00141] [00141] [00141] [00154] [00158] [00168] [00169] [00171] [00174] [00175] [00178] [00182] [00182] [00185] [00186] [00191] [00208] [00220] [00223] [00254] [00262] [00263] [00263] [00263] [00270] [00272] [00277] [00278] [00278] [00278] [00278] [00298]
ΤΩΝ [00001]
τῶν [00016] [00018] [00038] [00043] [00050] [00050] [00051] [00059] [00062] [00069] [00076] [00077] [00078] [00080] [00088] [00093] [00103] [00106] [00106] [00109] [00109] [00109] [00122] [00122] [00122] [00129] [00131] [00134] [00142] [00142] [00144] [00145] [00149] [00149] [00153] [00154] [00154] [00155] [00160] [00162] [00165] [00172] [00173] [00173] [00174] [00174] [00182] [00183] [00193] [00193] [00196] [00196] [00207] [00217] [00217] [00218] [00218] [00220] [00226] [00229] [00234] [00234] [00249] [00249] [00252] [00252] [00263] [00270] [00276] [00279] [00280] [00294] [00295] [00295] [00295]
των [00050] [00164]


[00214] [00270]
[00259] [00270]
ὕδατα [00008] [00009]
ὕδατι [00132]
ὕδατος [00041] [00044] [00050] [00050]
ὕδωρ [00023] [00024] [00046] [00051] [00051] [00051]
Ὕδωρ [00049]
υἱοθεσίαν [00105] [00171]
Υἱοὶ [00203]
υἱοὶ [00030] [00031] [00031]
υἱὸν [00054]
υἱὸς [00035]
υἱός [00029]
υἱοῦ [00079] [00164]
υἱοὺς [00035] [00110]
υἱῷ [00033]
ὕλας [00020]
ὕλη [00024]
ὕλην [00155]
ὕλης [00039] [00041] [00041] [00042] [00081]
ὑλικαί [00022]
ὑλικὸν [00140]
ὑλικόν [00040] [00137] [00141]
ὑλικοῦ [00136]
ὑλικῷ [00141]
ὑλικῶν [00131] [00136] [00149]
ὑμᾶς [00132] [00132]
ὑμεῖςκληθήσονται [00030]
ὑμῖν [00064]
ὑμνεῖτε [00004] [00017]
ὑμνοῦντες [00002]
ὑμνούντων [00018]
ὑμῶν [00037]
ὑπ [00095] [00229]
ὑπακοὴν [00293]
ὑπάρχειν [00050]
ὑπάρχον [00039] [00141]
ὑπεξαίρεσιν [00179]
ὑπὲρ [00141] [00193] [00207] [00291]
ὑπερ [00255]
ὑπεράνω [00279]
ὑπερβατὸν [00257]
ὑπερέχει [00145]
ὑπερκείμενον [00188]
ὑπερυψοῦτε [00004]
ὑπηρετεῖ [00123]
ὑπηρετήσῃ [00123]
ὑπῆρξεν [00168]
ὕπνου [00181]
ὑπὸ [00153] [00158] [00191] [00218] [00280] [00304]
ὑπό [00220]
ὑποβεβηκότες [00273]
ὑπομονή [00082]
ὑποπίπτοντες [00180]
ὑπόστασιν [00021]
ὑπουργίαν [00186]
ὑπουργῷ [00154]
ὕπτιοι [00057]
ὑπώπτευσαν [00245]
ὑστε [00062]
ὐτόν [00241]
ὑφ [00095] [00178] [00194]
ὑψηλῶν [00038]


φαίημεν [00149]
φαίνει [00234]
φαίνεται [00263] [00300]
φαντασίαις [00180]
φανῶμεν [00099]
φασι [00263]
φασιν [00149]
φασμάτων [00177]
φέγγος [00174]
φειδόμενος [00054]
φέρει [00166] [00178]
φέρεται [00153]
φέρηται [00119]
φερομένου [00039]
φησί [00037] [00107] [00195] [00270]
φησι [00194] [00242]
φησὶν [00111] [00215] [00217]
φησίν [00067] [00091] [00132] [00194]
φησιν [00134] [00218] [00218] [00248]
φήτας [00124]
φήτης [00283]
φθαρτικὴ [00142]
φθόγγος [00250]
φθόνος [00157]
φθόνου [00167]
φθονοῦσι [00159]
φθοράν [00070] [00146]
φιλάνθρωπος [00124]
φιλοδοξεῖ [00158]
φιλοικτίρμον [00117]
φιλόκαλον [00185]
φίλους [00110] [00176]
φλογμῶν [00252]
φλυαρίας [00189]
φοβητέον [00060]
φόβον [00052] [00105] [00106] [00150]
φόβος [00114] [00287]
φόβου [00104] [00288]
φόβῳ [00055]
φορέσαντες [00131]
φρον [00067]
φρόνημα [00028]
φρόνιμον [00142]
φροντίδα [00151]
φροντίδας [00066]
φροντίδι [00151]
φροντίδων [00069]
φυλάσσει [00292]
φυλάσσεσθαι [00079]
φυλάσσηται [00078]
φυλάσσοι [00170]
φύσεως [00152]
φύσιν [00279]
φωναὶ [00249]
φωνὰς [00177]
φωνῆς [00153]
φῶς [00040] [00117] [00150] [00174] [00178] [00181] [00187]
φωτει [00267]
φῶτες [00175]
φωτίζει [00040]
φωτίζον [00174]
φωτὸς [00175] [00175]


χάραγμα [00129] [00130]
χάριν [00056]
χάρις [00118]
χάριτι [00099]
χειν [00268]
χειρα [00059]
χεῖρες [00267]
χειρὶ [00135]
χεῖρον [00158]
χειρόνων [00142]
χειρῶν [00231] [00234]
Χερουβίμ [00019]
χίλια [00280]
χλεύην [00178]
χόρτος [00060]
χοϊκὰ [00128]
χοϊκὴ [00127]
χοϊκοὶ [00126]
χοϊκοῦ [00128]
χρείαν [00065]
χρὴ [00073]
χρή [00080]
χρῄζων [00046]
χρῆσθαι [00263]
χρήσιμον [00056]
χρῆται [00154]
Χριστὸν [00115] [00218]
χρόνῳ [00263]
χρυσίον [00291]
χωρίζεται [00136]
χωριζόμενον [00141]
χωρισθῇ [00138]
χωριστικὸν [00140]


ψηλαφώμενον [00173]
ψιμύθιον [00174]
ψυχάς [00222] [00282]
ψυχὴ [00085] [00211]
ψυχή [00118] [00118]
ψυχῇ [00048] [00121] [00141] [00210]
ψυχὴν [00047] [00077] [00081] [00220]
ψυχήν [00073]
ψυχῆς [00060] [00119] [00144] [00162] [00164] [00166] [00171] [00224]


[00032] [00168]
ὧν [00022] [00042] [00061] [00065] [00079] [00249]
ὠνόμασεν [00221]
ὥρας [00102]
ὡρισμένῳ [00272]
ὡς [00009] [00053] [00053] [00099] [00104] [00117] [00119] [00136] [00137] [00144] [00145] [00146] [00149] [00149] [00160] [00160] [00163] [00173] [00174] [00175] [00178] [00179] [00180] [00186] [00189] [00194] [00197] [00216] [00218] [00220] [00223] [00224] [00230] [00232] [00237] [00258] [00258] [00263] [00263] [00267] [00267] [00267] [00267] [00267] [00267] [00267] [00270] [00275] [00278] [00283]
ὥς [00134] [00218]
Ὠσηὲ [00029] [00037]
Ὠσηέ [00026]
ὥσπερ [00051] [00080] [00129] [00186] [00270] [00299]
Ὥσπερ [00089] [00122]
ὥστε [00059] [00170]
ὦτα [00134] [00267]
ὠφελεῖν [00165]
ὠφελεῖται [00160]