0185-0254 - Origenes - Selecta in Genesim
This Text has been downloaded from Δρόμοι της Πίστης Ψηφιακή Πατρολογία
Charset and format of the text have been changed in order to make it possible the computation of analytic indexes and concordances.
Analytical indexes and concordances have been made by the Cooperatorum Veritatis Societas.

Selecta in Genesim

[00001]    ΩΡΙΓΕΝΟΥΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΝΕΣΙΝ ΕΚΛΟΓΑΙ.

[00002]    [12.92] Καὶ εἶπεν ὁ Θεός·

[00003]    Βλαστησάτω ἡ γῆ βοτάνην χόρτου, σπεῖρον σπέρμα κατὰ γένος καὶ καθ' ὁμοιότητα.

[00004]    Οὐ παραπεμπτέον ὅτι σολοικισμὸς ἂν δόξειεν εἶναι κατὰ τὴν φράσιν τὸ, Εἶπεν ὁ Θεός·

[00005]    Βλαστησάτω ἡ γῆ βοτάνην χόρτου, σπεῖρον σπέρ μα κατὰ γένος καὶ καθ' ὁμοιότητα·

[00006]    οὐ γὰρ ἂν εὐ χερῶς ἐφαρμόσαι τὸ σπεῖρον τῷ βοτάνην χόρτου.

[00007]    Πῶς δὲ καὶ χωρὶς σολοικισμοῦ νοεῖσθαι δύναται, τῶν πλείστων ὑποληψομένων τὸ σπεῖρον πρὸς τὸ βοτάνην χόρτου λέγεσθαι;

[00008]    Ἔστι δὲ, ὑποδιαστολῇ χρησάμενον μέσης στιγμῆς, οὕτως ἀναγνῶναι·

[00009]    Βλαστησάτω ἡ γῆ βοτάνην χόρτου·

[00010]    καὶ διαστήσαντα ἐπενεγκεῖν [12.93] τὸ, σπεῖρον σπέρμα κατὰ γένος·

[00011]    ἵν' ᾖ, Βλαστησάτω ἡ γῆ βοτάνην χόρτου, κατὰ γένος σπεῖρον σπέρμα·

[00012]    ἐπιφερομένου ἐπὶ τὸ γένος τοῦ σπεῖρον σπέρμα.

[00013]    Αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε.

[00014]    Σημαίνει ἡ μὲν αὔξησις τὴν εἰς μέγεθος ἐπίδοσιν, τὸ δὲ πληθύνεσθαι τὴν ἐκ τῆς μίξεως εἰς πλῆθος διαδοχήν.

[00015]    Καὶ εἶπεν ὁ Θεός·

[00016]    Ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ' εἰκόνα ἡμετέραν καὶ καθ' ὁμοίωσιν.

[00017]    Προδιαλη πτέον πρότερον, ποῦ συνίσταται τὸ κατ' εἰκόνα, ἐν σώματι ἢ ἐν ψυχῇ.

[00018]    Ἴδωμεν δὲ πρότερον οἷς χρῶν ται οἱ τὸ πρῶτον λέγοντες·

[00019]    ὧν ἐστι καὶ Μελίτων συγγράμματα καταλελοιπὼς περὶ τοῦ ἐνσώματον εἶναι τὸν Θεόν.

[00020]    Μέλη γὰρ Θεοῦ ὀνομαζόμενα εὑρί σκοντες, ὀφθαλμοὺς Θεοῦ ἐπιβλέποντας τὴν οἰκουμέ νην, καὶ ὦτα αὐτοῦ εἶναι εἰς δέησιν δικαίων ἐπινε νευκότα, καὶ, Ὠσφράνθη Κύριος ὀσμὴν εὐωδίας·

[00021]    καὶ, Τὸ στόμα Κυρίου ἐλάλησε ταῦτα, καὶ βρα χίονα Θεοῦ, καὶ χεῖρας, καὶ πόδας, καὶ δακτύλους, ἄντικρυς φάσκουσι ταῦτα οὐχ ἕτερόν τι διδάσκειν ἢ τὴν μορφὴν τοῦ Θεοῦ.

[00022]    Πῶς δὲ, φασὶ, καὶ ὤφθη ὁ Θεὸς τῷ Ἀβραὰμ, καὶ Μωσῇ, καὶ τοῖς ἁγίοις, μὴ μεμορφωμένος;

[00023]    μεμορφωμένος δὲ, κατὰ ποῖον χαρα κτῆρα ἢ τὸν ἀνθρώπινον;

[00024]    καὶ συνάγουσι μυρία ῥητὰ μέλη ὀνομάζοντα Θεοῦ.

[00025]    Πρὸς οὓς ἀγωνιστέον πρῶ τον ἀπὸ τῆς λέξεως·

[00026]    ἀντιπαραβαλοῦμεν δὲ ῥητὰ τοῖς πλέον τοῦ γράμματος μηδὲν ἐπισταμένοις, ἐν αντιούμενα αὐτῶν τῇ ὑπολήψει·

[00027]    ἐκ μὲν τοῦ Ζαχαρίου, ὅτι Ἑπτὰ ὀφθαλμοὶ Κυρίου οἱ ἐπιβλέποντες ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν.

[00028]    Εἰ δὲ ἑπτὰ ἔχει ὀφθαλμοὺς ὁ Θεὸς, ἡμεῖς δὲ δύο, οὐ κατ' εἰκόνα αὐτοῦ γεγόναμεν.

[00029]    Ἀλλὰ καὶ ἡμεῖς μὲν οὐκ ἐπτερυγώμεθα, περὶ δὲ Θεοῦ λέγει ἐν ἐννενηκοστῷ ψαλμῷ, ὅτι ὑπὸ τὰς πτέρυγας αὐτοῦ ἐλπιεῖς.

[00030]    Εἰ δὲ ἐκεῖνος μὲν πτέρυ γας ἔχει, ἡμεῖς δέ ἐσμεν ζῶον ἄπτερον, οὐ κατ' εἰ κόνα Θεοῦ γέγονεν ὁ ἄνθρωπος.

[00031]    Πῶς δὲ ὁ σφαιροει δὴς οὐρανὸς καὶ ἀεὶ κινούμενος θρόνος εἶναι δύναται, ὡς ὑπολαμβάνουσι, τοῦ Θεοῦ;

[00032]    Ἀλλὰ καὶ ἡ γῆ πῶς ὑποπόδιον τῶν ποδῶν αὐτοῦ;

[00033]    Ἀπαγγελλέτωσαν ἡμῖν.

[00034]    Ἆρα γὰρ τὸ ἀπὸ γονάτων μέχρι τῶν βάσεων σῶμα τοῦ μεταξὺ οὐρανοῦ καὶ γῆς περιέχοντος, ἐν μέσῳ δὲ οὔσης τῆς γῆς τοῦ παντὸς κόσμου, καὶ περιεχομέ νης ὑπ' αὐτοῦ, ὡς γραμμικαῖς ἀποδείξεσι παρίσταται, παρ' ἡμῖν εἰσιν αἱ βάσεις τοῦ Θεοῦ ἢ παρὰ τοῖς ἀντίχθοσι;

[00035]    Καὶ ὅλην τὴν οἰκουμένην ἡμῶν πεπληρώκα σιν, ἢ καὶ πλέον τι ἐπιλαμβάνουσιν, ἢ ἔλαττόν τι;

[00036]    ∆ιεστήκασιν οἱ πόδες αὐτοῦ διὰ τὰς θαλάσσας καὶ τοὺς ποταμοὺς, ἢ καὶ τοῖς ὕδασιν ἐπιβαίνουσι;

[00037]    Πῶς δὲ οὗ ὁ τηλικοῦτος οὐρανὸς θρόνος, καὶ ἡ γῆ ὑπο [12.96] πόδιον τῶν ποδῶν, ἐν μόνῳ τῷ παραδείσῳ εὑρίσκεται περιπατῶν, ἢ ἐν τῇ κορυφῇ τοῦ Σινᾶ φαίνεται τῷ Μωσῇ;

[00038]    Καὶ πῶς ταῦτά τις περὶ Θεοῦ δοξάζων οὐ μωρὸς λεχθήσεται;

[00039]    Εἶτα πολλὰ πρὸς ἀνατροπὴν εἰπὼν τῆς τοιαύτης δόξης ἐπάγει.

[00040]    Ὁ δὲ φάσκων τὸ κατ' εἰκόνα μὴ ἐν σώματι εἶναι, ἐν δὲ τῇ λογικῇ ψυχῇ, παραστήσει οὐκ εὐκατα φρόνητον δόγμα, καταλαβὼν τίνες δυνάμεις εἰσὶν αὐτῆς.

[00041]    Ἡ γὰρ γνωστικὴ δύναμις ἡ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, κριτική τε καὶ εὐποιητικὴ, δικαιοπρακτική τε καὶ ἐῤῥωμένη, καὶ ἁπαξαπλῶς παντὸς καλοῦ ἐπι τελεστικὴ, κατ' εἰκόνα ὑπὸ τοῦ Θεοῦ γεγόνασιν αὐτῷ.

[00042]    Ὅτι δὲ τὸ κατ' εἰκόνα αἱ πράξεις χαρακτηρίζουσι, καὶ οὐχὶ ἡ τοῦ σώματος μορφὴ, σαφῶς ὁ Ἀπόστο λος ἐν τῇ πρὸς Κορινθίους φησί·

[00043]    Καθὼς ἐφορέσα μεν τὴν εἰκόνα τοῦ χοϊκοῦ, οὕτως φορέσωμεν καὶ τὴν εἰκόνα τοῦ ἐπουρανίου.

[00044]    Εἰκόνα μὲν γὰρ φορεῖ χοϊκὴν ὁ κατὰ σάρκα ζῶν, καὶ ποιῶν τὰ ἔργα τῆς σαρκός·

[00045]    εἰκόνα δὲ τοῦ ἐπουρανίου ὁ τῷ πνεύματι τὰς πράξεις τῆς σαρκὸς θανατῶν.

[00046]    Καὶ ἐν ἑτέρᾳ δὲ ἐπιστολῇ διδάσκων ὡς δεῖ βιοῦν, ἐπιφέρει ταῖς ἐντο λαῖς τὸ, Ἵνα γένησθε κατ' εἰκόνα τοῦ κτίσαντος.

[00047]    Κύριος μακρόθυμος, καὶ ὁ μακρόθυμος ἄνθρωπος ἔχει τὸ κατ' εἰκόνα Θεοῦ.

[00048]    ∆ίκαιος καὶ ὅσιος ὁ Κύριος, καὶ οἰκτίρμων καὶ ἐλεήμων ὁ Κύριος.

[00049]    Οὐκοῦν ὁ ἀγα πῶν δικαιοσύνην καὶ ὁσιότητα, καὶ πράττων καὶ τη ρῶν τὴν ἐντολὴν τοῦ Σωτῆρος τὴν, Γίνεσθε οἰκτίρ μονες, ὡς καὶ ὁ Πατὴρ ὑμῶν οἰκτίρμων ἐστὶ, καὶ, Γίνεσθε τέλειοι, ὡς ὁ Πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος τέλειός ἐστιν, εἰκὼν γίνεται κατὰ πάντα τοῦ Θεοῦ.

[00050]    Καὶ ἄρχετε τῶν ἰχθύων τῆς θαλάσσης, καὶ τῶν πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ, καὶ πάντων τῶν κτηνῶν, καὶ πάσης τῆς γῆς, καὶ πάντων τῶν ἑρπετῶν τῶν ἑρπόν των ἐπὶ τῆς γῆς.

[00051]    Τηρητέον δὲ, ὅτι ἐν τῷ καταλόγῳ τῆς τῶν ζώων δημιουργίας, ἄλλα τὰ κήτη, καὶ ἄλλα ἑρπετὰ ψυχῶν·

[00052]    καὶ ὡς ἄρχειν νῦν τῶν ἰχθύων τῆς θαλάσσης ὁ ἄνθρωπος λέγεται, σεσιώπηται δὲ τὸ τῶν κητῶν γένος καὶ τὸ τῶν θηρίων.

[00053]    Οὐ γὰρ μάτην δεῖ νο μίζειν μὴ προστίθεσθαι καὶ ταῦτα, δυναμένου ἀναγε γράφθαι·

[00054]    Καὶ ἀρχέτωσαν τῶν ἰχθύων, καὶ τῶν κη τῶν τῆς θαλάσσης, καὶ τῶν θηρίων τῆς γῆς, καὶ τῶν πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ, καὶ τῶν κτηνῶν.

[00055]    Καὶ ἐπίστησον, εἰ δυνατὸν διὰ τὸ σεσιωπῆσθαι, μὴ πάντα τὰ ζῶα διὰ τὸν ἄνθρωπον γεγονέναι, ἀλλὰ ταῦτα, ὧν ἄρχειν λέγεται, ἰχθύας θαλάσσης, καὶ πε τεινὰ οὐρανοῦ, καὶ κτήνη τῆς γῆς, τάχα δὲ καὶ τὰ ἑρπετὰ τῆς γῆς, διὰ τὰς ἀναγκαιοτάτας τῶν φαρμά κων χρείας ἀπ' αὐτῶν τελουμένας·

[00056]    οὐ μέντοι διὰ τὸν ἄνθρωπον ταῦτα ἐγεγόνει τὰ κήτη τὰ μεγάλα καὶ τὰ θηρία τῆς γῆς.

[00057]    Ἧ γὰρ ἂν προσετέθη τῇ δε δομένῃ ἐξουσίᾳ τῶν ἀνθρώπων καὶ ἡ τούτων ὀνομα σία.

[00058]    Οὐχ εὑρίσκομεν δὲ ἐν τ

[00059]    ῇ Γραφῇ τὸ τῶν ὄφεων γένος ἐν ἑρπετοῖς τεταγμένον, ἀλλ' ἐν θηρίοις.

[00060]    Ὁ [12.97] γὰρ ὄφις, φησὶν, ἦν φρονιμώτατος πάντων τῶν θηρίων.

[00061]    Καὶ ἐν ταῖς Πράξεσιν ἔχιδνα δακοῦσα τὸν Παῦλον, ἐκρέματο κατὰ τῆς χειρὸς αὐτοῦ·

[00062]    καὶ ἐπι φέρει·

[00063]    Ἰδόντες δὲ βάρβαροι κρεμάμενον τὸ θη ρίον.

[00064]    Ἐν δὲ τῷ Λευϊτικῷ ὅρα ἐπὶ τίνων τάσσει τὸ ἑρπετὸν, ὡς οὐδαμῶς ἐπὶ τῶν νῦν ἐν τῇ συνηθείᾳ κα λουμένων.

[00065]    Ταῦτα γὰρ, φησὶ, φάγεσθε ἀπὸ τῶν ἑρπε τῶν τῶν πετεινῶν, ἂ πορεύονται ἐπὶ τῶν τεσσάρων, ἃ ἔχει σκέλη ἀνώτερον τῶν ποδῶν αὐτοῦ, πηδᾷν ἐν αὐτοῖς ἐπὶ τῆς γῆς·

[00066]    καὶ ταῦτα φάγεσθε ἀπ' αὐ τῶν, τὸν βροῦχον καὶ τὰ ὅμοια αὐτῷ, καὶ τὴν ἀκρίδα καὶ τὰ ὅμοια αὐτῇ, καὶ ἀττάκην καὶ τὰ ὅμοια αὐτῷ, καὶ τὸν ὀφιομάχην καὶ τὰ ὅμοια αὐτῷ·

[00067]    καὶ πᾶν ἑρπετὸν ἀπὸ τῶν πετεινῶν οἷς εἰσι τέσσαρες πόδες, βδέλυγμα ὑμῖν ἐστι, καὶ ἐν τούτοις μιανθήσεσθε.

[00068]    Οὐκ ἄρχει τοίνυν ἄνθρω πος οὔτε τῶν κητῶν τῶν μεγάλων οὔτε τῶν θηρίων, τάχα τὴν ἀρχὴν οὔτε δι' αὐτὸν γεγενημένων.

[00069]    Τὸ δὲ ὅμοιον τοῖς ἐνθάδε ἀναγεγραμμένοις ὑπὸ τὴν ἐξου σίαν τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῷ ηʹ ψαλμῷ λέγεται·

[00070]    Πάντα ὑπέταξας ὑποκάτω ποδῶν αὐτοῦ, πρόβατα καὶ βόας ἁπάσας, ἔτι δὲ καὶ τὰ κτήνη τοῦ πεδίου·

[00071]    τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τοὺς ἰχθύας τῆς θα λάσσης, τὰ διαπορευόμενα τρίβους θαλασσῶν.

[00072]    Κἀνταῦθα γὰρ τὰ κήτη καὶ τὰ θηρία σεσιώπηται.

[00073]    Καὶ συνετέλεσεν ὁ Θεὸς ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἕκτῃ τὰ ἔργα αὐτοῦ ἂ ἐποίησεν.

[00074]    Ἤδη τινὲς ἄτοπον ὑπολαμβάνοντες τὸν Θεὸν δίκην οἰκοδόμου μὴ διαρ κέσαντος χωρὶς ἡμερῶν πλειόνων πληρῶσαι τὴν οἰ κοδομὴν, ἐν πλείοσιν ἡμέραις τετελεκέναι τὸν κόσμον, φασὶν ὑφ' ἓν πάντα γεγονέναι, καὶ ἐντεῦθεν τοῦτο κατασκευάζουσιν·

[00075]    ἕνεκεν δὲ τάξεως οἴονται τὸν κατά λογον τῶν ἡμερῶν εἰρῆσθαι καὶ τῶν ἐν αὐταῖς γενο μένων.

[00076]    Πιθανῶς δ' ἂν πρὸς τοῦτο κατασκευαζομένῳ χρήσαιντο ῥητῷ, τῷ·

[00077]    Αὐτὸς εἶπε, καὶ ἐγενήθησαν·

[00078]    αὐτὸς ἐνετείλατο, καὶ ἐκτίσθησαν.

[00079]    Αὕτη ἡ βίβλος γενέσεως οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὅτε ἐγένετο·

[00080]    ᾗ ἡμέρᾳ ὅτε ἐποίησε Κύριος ὁ Θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν.

[00081]    Τὸ, βίβλος, ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ καθόλου οὐ κεῖται παρ'

[00082]    Ἑβραίοις·

[00083]    ἀλλ' ἔστι πλάνη Ἑβραίου γραφέως, πλανηθέντος ἐν τῇ πλάνῃ ἐκείνου, ἐν ᾧ κεῖται παρὰ μὲν Ἀκύλᾳ·

[00084]    Τοῦτο βι βλίον γεννημάτων Ἀδάμ·

[00085]    παρὰ δὲ τοῖς Οʹ·

[00086]    Αὕτη ἡ βίβλος γενέσεως ἀνθρώπων.

[00087]    Ὠήθη γὰρ καὶ ἐν τούτῳ τῷ τόπῳ βιβλίον παραλελεῖφθαι, καὶ οὕτως αὐτὸ προσέθηκε.

[00088]    Καὶ ἐφύτευσεν ὁ Θεὸς παράδεισον ἐν Ἐδὲμ κατὰ ἀνατολὰς, καὶ ἔθετο ἐκεῖ τὸν ἄνθρωπον, ὃν ἔπλασε.

[00089]    Καὶ ἐξανέτειλεν ὁ Θεὸς ἔτι ἐκ τῆς γῆς πᾶν ξύλον ὡραῖον εἰς ὅρασιν, καὶ καλὸν εἰς [12.100] βρῶσιν.

[00090]    Ὅταν ἀναγινώσκοντες ἀναβαίνωμεν ἀπὸ τῶν μύθων καὶ τῆς κατὰ τὸ γράμμα ἐκδοχῆς, ζητῶμεν τίνα τὰ ξύλα ἐστὶν ἐκεῖνα, ἃ ὁ Θεὸς γεωρ γεῖ·

[00091]    λέγομεν, ὅτι οὐκ ἔνι αἰσθητὰ ξύλα ἐν τῷ τόπῳ.

[00092]    Τοῦ αὐτοῦ.

[00093]    Τέθειται ἐν τῇ ἑρμηνείᾳ, κῆπον ἐν Ἐδὲμ, αὐτῇ χρησαμένῳ τῇ Ἑβραϊκῇ λέξει.

[00094]    Ἔστιμὲν οὖν ἑρμηνεία τοῦ Ἐδὲμ κυρίως ἡδύ.

[00095]    Οὐκοῦν παραδεδώκασιν Ἑβραῖοι, ὅτι ὁ τόπος ἐν ᾧ ἐφύτευσεν τὸν παράδεισον ἢ τὸν κῆπον Κύριος ὁ Θεὸς, Ἐδὲμ καλεῖται·

[00096]    καὶ φασὶν αὐτὸν μέσον εἶναι τοῦ κόσμου, ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ·

[00097]    διὸ καὶ τὸν ποταμὸν τὸν Φείσων, ἑρμηνεύεσθαι στόμα κόρης, ὡς ἐκ τοῦ Ἐδὲμ ἐκπο ρευομένου τοῦ ποταμοῦ τοῦ πρώτου.

[00098]    Ὃ δὲ παραδιδόα σιν, τοιοῦτόν ἐστιν·

[00099]    Ἐδὲμ, ὃς ἑρμηνεύεται ἡδὺ, ἦν πρὶν τὸν κῆπον γενέσθαι·

[00100]    ἐν αὐτῷ γὰρ καὶ ὁ κῆπος ἐφυτεύθη.

[00101]    Τὸ δὲ χρυσίον τῆς γῆς ἐκείνης καλόν.

[00102]    Ὅτε ἀλ λοιοῦται ὑπὸ τῆς ἀρετῆς ἡμῶν τὸ στόμα, καὶ κυ ριεύει ἡ ψυχὴ καλὰ νοήματα, τότε τρέφει καλὰ δόγμα τα·

[00103]    ἅπερ αἰνιττόμενος ὁ λόγος εἶπεν, χρυσίον καλόν.

[00104]    Καὶ ὄνομα τῷ ποταμῷ τῷ δευτέρῳ, Γεών·

[00105]    οὗτος ὁ κυκλῶν πᾶσαν τὴν γῆν Αἰθιοπίας.

[00106]    Αἰθιοπίας, ἥτις ἐστὶ Ἑβραϊστὶ Χοῦς·

[00107]    σημαίνει καὶ σκότωσιν.

[00108]    Ἀπὸ οὖν τῆς Αἰθιοπίας, τουτέστιν ἀπὸ τοῦ Χοῦς, διὰ τὸ σκοτῶδες τῆς χροίας, ἧς ἔσχε παρὰ τοὺς λοι ποὺς ἀδελφούς.

[00109]    Καὶ ἔθετο αὐτὸν ἐν τῷ παραδείσῳ.

[00110]    Οἱ ἀναγεν νώμενοι διὰ τοῦ θείου βαπτίσματος ἐν τῷ παρα δείσῳ τίθενται, τουτέστιν ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ, ἐργάζε σθαι τὰ ἔνδον ὄντα ἔργα πνευματικά·

[00111]    καὶ ἐντολὴν λαμβάνουσι πάντας ἀγαπᾷν τοὺς ἀδελφοὺς, καὶ τὸν ἐρχόμενο

[00112]    ν καρπὸν δι' ὑπομονῆς ἐσθίειν, κατὰ τὸ εἰ ρημένον·

[00113]    Ἀπὸ παντὸς ξύλου τοῦ ἐν τῷ παραδείσῳ βρώσει φαγῇ.

[00114]    Παραβαίνει δέ τις τὴν ἐντολὴν τοῦ ἀναγεννήσαντος ὁ τοῖς ὄφεως λογισμοῖς χρησάμενος, καὶ ἀγαπῶν τοὺς μὲν ὡς χρηστοὺς, τοὺς δὲ ὡς πονη ροὺς μισῶν·

[00115]    ὅπερ ἐστὶ τὸ ξύλον τοῦ γινώσκειν καλόν·

[00116]    οὗ ὁ ἀπογευσάμενος κατ' ἄδειαν ἀποθνήσκει·

[00117]    οὐχὶ τοῦ Θεοῦ τὸν θάνατον ποιήσαντος, ἀλλὰ τοῦ ἀνθρώπου τὸν πλησίον μισήσαντος.

[00118]    Θεὸς γὰρ θάνατον οὐκ ἐποίησεν, οὐδὲ τέρπεται ἐπ' ἀπωλείᾳ ζώντων·

[00119]    οὔτε κινεῖται πάθει ὀργῆς, οὐδὲ ἐπινοεῖ πρᾶγμα εἰς ἄμυ ναν, οὐδὲ ἀλλοιοῦται πρὸς τὴν ἑκάστου ἐξίαν ἕξιν, ἀλλὰ πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησεν, ὑπὸ νόμῳ πνευμα τικῷ κρίνεσθαι προορίσας.

[00120]    ∆ιὰ τοῦτο οὖν λέγει τῷ Ἀδάμ·

[00121]    Ἧ δ' ἂν ἡμέρᾳ φάγητε, θανάτῳ ἀποθανεῖσθε.

[00122]    Καὶ οὕτω δὲ ἑκάστῳ τῷ πράγματι καλοῦ τε καὶ κακοῦ φυσικῶς ἐπακολουθεῖν τὸ δέον ἀπένειμεν·

[00123]    καὶ οὐκ ἐπινοητικῶς, ὥς τινες νομίζουσιν, οἱ τὸν πνευματικὸν ἀγνοοῦντες νόμον.

[00124]    [12.101] Καὶ ἐποίησε Κύριος ὁ Θεὸς τῷ Ἀδὰμ καὶ τῇ γυναικὶ αὐτοῦ χιτῶνας δερματίνους, καὶ ἐνέδυ σεν αὐτούς.

[00125]    Τί δεῖ νοεῖν τοὺς δερματίνους χι τῶνας;

[00126]    Σφόδρα μὲν οὖν ἠλίθιον καὶ γραῶδες, καὶ ἀνά ξιον τοῦ Θεοῦ, τὸ οἴεσθαι ζώων τινῶν περιελόντα δέρματα τὸν Θεὸν, ἀναιρεθέντων, ἢ ἄλλως πως ἀπο θανόντων, πεποιηκέναι σχήματα χιτώνων, καταῤῥά ψαντα δέρματα δίκην σκυτοτόμου.

[00127]    Πάλιν τε, φυγόντα τὸ οὕτως ἄτοπον, λέγειν τοὺς δερματίνους χιτῶνας οὐκ ἄλλους εἶναι ἢ τὰ σώματα πιθανὸν μὲν, καὶ εἰς συγκατάθεσιν ἐπισπάσασθαι δυνάμενον, οὐ μὴν σαφὲς ὡς ἀληθές.

[00128]    Εἰ γὰρ οἱ δερμάτινοι χιτῶνες σάρκες καὶ ὀστέα εἰσὶ, πῶς πρὸ τούτων φησὶν ὁ Ἀδάμ·

[00129]    Τοῦτο νῦν ὀστοῦν ἐκ τῶν ὀστῶν μου, καὶ σὰρξ ἐκ τῆς σαρκός μου;

[00130]    Ταύτας οὖν τὰς ἀπορίας περιιστάμενοί τινες, δερματίνους χιτῶνας τὴν νέκρωσιν, ἣν ἀμφιέν νυνται ὁ Ἀδὰμ καὶ ἡ Εὔα, διὰ τὴν ἁμαρτίαν θανατω θέντες, ἀπεφήναντο τυγχάνειν.

[00131]    Οὐ πάνυ τι οὐδὲ αὐ τοὶ εὐχερῶς δυνάμενοι παραστῆσαι, πῶς ὁ Θεὸς, καὶ οὐχὶ ἁμαρτία, νέκρωσιν ἐμποιεῖ τῷ παραβεβηκότι.

[00132]    Πρὸς τούτοις ἀνάγκην ἔχουσι λέγειν σάρκα καὶ ὀστέα τῷ ἰδίῳ λόγῳ

[00133]    μὴ εἶναι φθαρτὰ, εἴγε ὕστερον τὴν νέ κρωσιν οἱ πατέρες ἡμῶν διὰ τὴν ἁμαρτίαν εἰλήφασιν.

[00134]    Ἀλλ' εἰ καὶ ὁ παράδεισος θεῖόν τι χωρίον ἐστὶ, λεγέ τωσαν πῶς ἕκαστον ἐκεῖ τῶν μελῶν μὴ μάτην δεδη μιουργημένον τὴν οἰκείαν ἐνέργειαν ἐνήργει.

[00135]    Περὶ μὲν οὖν τοῦ μυκτῆρα λέγεσθαι παρὰ τῷ Ἀκύλᾳ καὶ Συμμάχῳ, ἢ πρόσωπον παρὰ τοῖς Ἑβδομήκοντα τοῦ πεπλασμένου, εἰς ὃ ἐνεφύσησεν ὁ Θεὸς πνοὴν ζωῆς, λεκτέον, ὅτι οὐ δεῖ περιέχεσθαι τοῦ γράμματος τῆς Γραφῆς ὡς ἀληθοῦς, τὸν δὲ κεκρυμμένον θησαυρὸν ἐν τῷ γράμματι ζητεῖν.

[00136]    Καὶ ἔταξε τὰ χερουβίμ.

[00137]    Οὐ μόνον τὰ λει τουργικὰ πνεύματα φυλάσσουσι τὴν ὁδὸν τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς, ἀποστελλόμενα διὰ τοὺς μέλλοντας κληρονομεῖν σωτηρίαν, ἀλλὰ καὶ ἐναντίαι δυνάμεις φυλάττουσι, κωλύουσαι τοὺς βουλομένους προσπο ρευθῆναι τῷ ξύλῳ τῆς ζωῆς.

[00138]    Καὶ εἶπε Κάϊν πρὸς Ἄβελ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ·

[00139]    ∆ιέλθωμεν εἰς τὸ πεδίον.

[00140]    Ἐν τῷ Ἑβραϊκῷτὸ λεχθὲν ὑπὸ τοῦ Κάϊν πρὸς τὸν Ἄβελ οὐ γέγραπται·

[00141]    καὶ οἱ περὶ Ἀκύλαν ἔδειξαν, ὅτι ἐν τῷ ἀποκρύφῳ φασὶν οἱ Ἑβραῖοι κεῖσθαι τοῦτο ἐνταῦθα κατὰ τὴν τῶν Ἑβδομήκοντα ἐκδοχήν.

[00142]    Καὶ εἶπε Κάϊν πρὸς Κύριον τὸν Θεόν·

[00143]    Μείζων ἡ ἁμαρτία μου τοῦ ἀφεθῆναί με.

[00144]    Οὐ διεῖλεν ὀρ θῶς·

[00145]    τῆς θείας νομοθεσίας κατεφρόνησεν·

[00146]    ἀπέκτεινεν ἀδελφόν·

[00147]    ἀπέκτεινε πρὸς τούτῳ καὶ δί καιον·

[00148]    ἐψεύσατο·

[00149]    θάνατον ᾐτήσατο ἐν ἀπευδοκιμήσει ζωῆς καὶ μετανοίας.

[00150]    [12.104] Καὶ ἐγέννησε κατὰ τὴν ἰδέαν αὐτοῦ καὶ κατὰ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ.

[00151]    Πρὸς τοὺς οἰομένους ἄλλην μὲν εἶναι τὴν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, ἄλλον δὲ τὸν κατ' εἰκόνα, λεκτέον, εἰ ἄλλος μὲν ὁ Ἀδὰμ, ἄλλος δὲ ἡ εἰκὼν αὐ τοῦ·

[00152]    καὶ εἰ τρίτος κατὰ τὸν οὗ κατ' εἰκόνα ὁ Ἀδάμ.

[00153]    Χρήσονται δὲ τῷ·

[00154]    Κύριε, ἐν τῇ πόλει σου τὴν εἰ κόνα αὐτῶν ἐξουδενώσεις·

[00155]    καὶ τῷ·

[00156]    Μέντοιγε ἐν εἰκόνι διαπορεύεται ἄνθρωπος.

[00157]    Ζητητέον δὲ τίνι διαφέρει ἡ ἰδέα Ἀδὰμ τῆς εἰκόνος αὐτοῦ.

[00158]    Εὐηρέστησε δὲ Ἐνὼχ τῷ Θεῷ μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Μαθουσάλα.

[00159]    Εἰ μετὰ τὸ γεννῆσαι τὸν Μαθουσάλα εὐηρέστησε, πρὸ τούτου κατὰ τὴν Γρα φὴν οὐκ ἦν εὐάρεστος.

[00160]    ∆ῆλον, ὅτι ἐκ

[00161]    μετανοίας εὐη ρέστησεν, ὅτε ἐγέννησεν τὴν τοῦ θανάτου ἐξαποστο λὴν, ὃν εἶχον πρὶν γεννῆσαι αὐτόν.

[00162]    Καὶ εἶπεν ὁ Θεός·

[00163]    Ἀπαλείψω τὸν ἄνθρωπον, ὃν ἐποίησα, ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς.

[00164]    Οὐχ ἁπαξ απλῶς ἀπαλείψω, ἀλλ' ἀπὸ τῆς γῆς.

[00165]    Οὐ γὰρ πέ φυκε παντελῶς ἀπαλείφεσθαι ὁ ποιηθεὶς, ἐπεὶ ὁ ποιηθεὶς κατ' εἰκόνα Θεοῦ πεποίηται.

[00166]    Αὗται δὲ αἱ γενέσεις Νῶε, καὶ τὰ ἑξῆς.

[00167]    Εἰ κοι νότερον ἐγράφετο ταῦτα, ἐχρῆν ἐπιφέρεσθαι τῷ, Αὗται αἱ γενεαὶ Νῶε, Νῶε ἐγέννησε τρεῖς υἱούς.

[00168]    Νῦν δὲ ἐπεὶ δικαιοσύνης ἡ γένεσις αὐτοῦ, προτέ τακται μὲν τὸ, αὗται αἱ γενέσεις, ἐπιφέρεται δὲ τὸ, ἄνθρωπος δίκαιος ὤν.

[00169]    Τῷ Θεῷ εὐηρέστησε Νῶε.

[00170]    Ἐγέννησε δὲ Νῶε τρεῖς υἱοὺς, τὸν Σὴμ, τὸν Χὰμ, τὸν Ἰάφεθ.

[00171]    Πε ριέχει ἐν τοῖς ἔμπροσθεν, ὅτι Ἔζησε Λάμεχ ἔτη ἑκατὸν καὶ ὀγδοήκοντα καὶ ὀκτὼ, καὶ ἐγέννησε Νῶε.

[00172]    Καὶ ἔζησε Λάμεχ, μετὰ τὸ γεννῆσαι αὐτὸν τὸν Νῶε, ἔτη πεντακόσια καὶ ἑξήκοντα καὶ πέντε·

[00173]    καὶ ἐγένοντο πᾶσαι αἱ ἡμέραι Λάμεχ ἔτη ἑπτακόσια καὶ πεντήκοντα τρία, καὶ ἀπέθανε.

[00174]    Καὶ ἦν Νῶε ἐτῶν πεντακοσίων, καὶ ἐγέννησε τρεῖς υἱούς.

[00175]    Καὶ εὑρίσκομεν ἐν τούτῳ διαφωνίαν ἑξήκοντα πέντε ἐτῶν τοῦ Νῶε.

[00176]    Ἀλλ' ἐνταῦθα ἡ Γραφὴ λέγει, ὅτι τῷ Θεῷ εὐηρέστησε Νῶε, καθὼς γέγραπται καὶ περὶ τοῦ Ἐνώχ.

[00177]    Κἀκεῖνος γὰρ ὅτε εὐηρέστησε τῷ Θεῷ, τότε καὶ μετέθηκεν αὐτόν.

[00178]    Ὁμοίως οὖν καὶ τοῦ Νῶε τὰ πρὸ τῆς εὐαρεστήσεως ἑξήκοντα καὶ πέντε ἔτη οὐκ ἐλογίσατο αὐτῷ ἡ θεία Γραφή.

[00179]    Ὥσπερ καὶ ἐπὶ τοῦ Ἀβραὰμ οὐκ ἐλογίσθη εἰς ζωὴν τὰ ἑξήκοντα ἔτη τὰ πρὸ τῆς θεογνωσίας αὐτοῦ, καὶ τοῦ Ἐνὼχ ἔτη τριά κοντα·

[00180]    καὶ τοῦ Σαοὺλ ἔτη εἴκοσι, καὶ τοῦ Σολομῶν τος ἔτη τεσσαράκοντα, καὶ τοῦ Ἐζεκίου ἔτη δέκα καὶ ἑπτά·

[00181]    ἀλλὰ καὶ περὶ τοῦ Μαθουσάλα εὑρίσκεται δια φωνία ἐτῶν δεκαπέντε.

[00182]    [12.105] Ἐφθάρη δὲ ἡ γῆ ἐναντίον τοῦ Θεοῦ·

[00183]    καὶ ἐπλήσθη ἡ γῆ ἀδικίας·

[00184]    καὶ εἶδε Κύριος ὁ Θεὸς τὴν γῆν, καὶ ἦν κατεφθαρμένη·

[00185]    ὅτι κατέφθειρε πᾶσα σὰρξ τὴν ὁδὸν αὐτοῦ ἐπὶ τῆς γῆς.

[00186]    Ἀδικία μὲν φθείρει τὴν γῆν, δικαιοσύνη δὲ σώζει·

[00187]    καὶ ὁ ἁμαρτάνων, τὸ ὅσον ἐφ' ἑαυτῷ, φθείρει τὴν γῆν.

[00188]    Οὐκ ἐν τῷ κατακλυσμῷ γέγονε κατεφθαρμένη ἡ γῆ (τότε γὰρ ἀπελούσατο τὴν φθορὰν),

[00189]    ἀλλ' ἐν τῇ ἀδι κίᾳ.

[00190]    Ὃ δὲ κατέφθειρε τὴν ὁδὸν τοῦ Θεοῦ, οὐκ ἔστι πνεῦμα, ἀλλὰ σάρξ·

[00191]    Τὸ γὰρ φρόνημα τῆς σαρκὸς ἔχθρα εἰς Θεόν·

[00192]    καὶ, Οἱ ἐν σαρκὶ ζῶντες Θεῷ ἀρέ σαι οὐ δύνανται.

[00193]    ∆ύο, δύο ἀπὸ πάντων εἰσάξεις εἰς τὴν κιβωτὸν ἵνα τρέφῃς μετὰ σεαυτοῦ.

[00194]    Ἄρσεν καὶ θῆλυ ἔσον ται.

[00195]    Ἐπεὶ καθαροὺς ἤθελε διαμένειν τοὺς εἰσελ θόντας ἀνθρώπους εἰς τὴν κιβωτὸν ἀπὸ μίξεως, οὕ τως αὐτοὺς εἰσάγει, κατὰ τὴν εἰσαγωγὴν κελεύων αὐτοῖς τὴν διατριβὴν ποιεῖσθαι τὴν ἐν τῇ κιβωτῷ.

[00196]    Οὐ γὰρ ἔπρεπε, τῶν ὁμοίων ἀπολλυμένων, τούτους κοίταις καὶ παιδοποιίαις σχολάζειν.

[00197]    Ὅτε μέντοι τὰ δεινὰ παρῆλθε, καὶ χρεία ἐκάλει τὴν γῆν ἀνθρώπων πληρωθῆναι, κατὰ γαμικὴν αὐτοὺς συζυγίαν ἐκβάλ λει, λέγων·

[00198]    Ἔξελθε σὺ, καὶ ἡ γυνή σου, καὶ οἱ υἱοί σου, καὶ αἱ γυναῖκες τῶν υἱῶν σου.

[00199]    Ἀπὸ δὲ πάντων τῶν κτηνῶν τῶν καθαρῶν εἰσ άγαγε πρὸς σὲ ἑπτὰ ἑπτὰ, ἄρσεν καὶ θῆλυ·

[00200]    ἀπὸ δὲ τῶν κτηνῶν τῶν μὴ καθαρῶν δύο δύο, καὶ τὰ ἑξῆς.

[00201]    Ζητήσειέ τις ἂν πῶς, μηδέπω τοῦ νόμου διαστειλαμένου καθαρὰ καὶ ἀκάθαρτα, ὡς εἰδότι τῷ Νῶε διαφορὰν ἀκαθάρτων ταῦτα λέγεται.

[00202]    Ὅθεν ἄξιον ἐπιστῆσαι μὴ κατὰ τὸ, Ὅταν ἔθνη τὰ μὴ νόμον ἔχοντα φύσει τὰ τοῦ νόμου ποιῶσιν, ἢ ἀπὸ τοῦ φύσει νόμου ταῦτα ἠπίστατο ὁ Νῶε.

[00203]    Νῶε δὲ ἦν ἐτῶν ἑξακοσίων, καὶ ὁ κατακλυσμὸς τοῦ ὕδατος ἐγένετο ἐπὶ τῆς γῆς.

[00204]    Μήποτε πρὸς ἀντιδιαστολὴν μέλλοντος κατακλυσμοῦ γενέσθαι πυρὶ πρόσκειται ἐνταῦθα, τοῦ ὕδατος.

[00205]    Καὶ εἰσῆλθον πρὸς Νῶε εἰς τὴν κιβωτὸν δύο δύο ἀπὸ πάσης σαρκός.

[00206]    Ὡς πρὸς τὸ ῥητὸν ζητήσειέ τις ἂν διὰ τί οὐκ εἴρηται, τὰ μὲν ἀκάθαρτα δύο δύο, τὰ δὲ καθαρὰ ἑπτὰ ἑπτά·

[00207]    ἀλλὰ σεσιώπηκε τὰ καθαρά.

[00208]    Ὅρα δὲ μὴ ἀπολογία ἐστὶν ἐν τῷ, ἀπὸ πάσης σαρ κὸς, ἀκαθάρτων μόνον δηλουμένων ἐν τῷ, ἀπὸ πά σης σαρκός.

[00209]    Καὶ εὐλόγησεν ὁ Θεὸς τὸν Νῶε, καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ, καὶ εἶπεν αὐτοῖς·

[00210]    Αὐξάνεσθε καὶ πληθύ νεσθε, καὶ πληρώσατε τὴν γῆν.

[00211]    Ὁ Νῶε πῶς ηὔ ξησε, καὶ ἐπλήθυνε, μήπω γεννήσας μετὰ κατα κλυσμόν;

[00212]    μήποτε οὖν οὐ δεῖ σωματικῶς ἀκούειν τὸ, Αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε.

[00213]    Εἰ δὲ ἐνθάδε ο

[00214]    ὐ σω ματικῶς διὰ τὸν Νῶε, δῆλον, ὅτι κατὰ βούλημα τοῦ πνευματικοῦ νόμου καὶ ἐν τῇ ἀρχῇ οὕτως.

[00215]    [12.108] Καὶ ὁ τρόμος καὶ ὁ φόβος ὑμῶν ἔσται ἐπὶ πᾶσι τοῖς θηρίοις τῆς γῆς·

[00216]    καὶ τὰ ἑξῆς.

[00217]    Βιάζεται μέν τις κατὰ τὸ ῥητὸν φάσκων, πᾶν ζῶον φοβεῖσθαι βλέπον τὸν ἄνθρωπον, καὶ αὐτὰ τὰ ἐν ἐρημίαις θηρία.

[00218]    Μήποτε δὲ βέλτιον νοεῖν τὰς πονηρὰς δυνάμεις, τὰ ἄγρια θηρία τῆς γῆς, καὶ τὰ λοιπὰ εἴδη ἕτερα, πάσχειν ἀπὸ τοῦ δικαίου τὸν φόβον, καὶ τὸν τρόμον εἶναι ἐπὶ τοῖς τοιούτοις.

[00219]    Αἱ γὰρ πονηραὶ δυνάμεις φοβοῦνται τὸν δίκαιον.

[00220]    Πλὴν ἐν αἵματι ψυχῆς οὐ φάγεσθε·

[00221]    καὶ γὰρ τὸ ὑμέτερον αἷμα τῶν ψυχῶν ὑμῶν ἐκζητήσω.

[00222]    Ἐκ χειρὸς πάντων τῶν θηρίων ἐκζητήσω αὐτό.

[00223]    Ἀπεμ φαίνοντος τοῦ ῥητοῦ, λεκτέον, ὅτι θηρία δυνά μεις ἀντικείμεναί εἰσι, τῷ ἁμαρτάνουσαν τὴν ψυ χὴν ἀποθνήσκειν, ἀφ' ὧν τῆς χειρὸς ἐκζητηθήσε ται ὁ θάνατος τοῦ ἡμαρτηκότος.

[00224]    ∆υνατὸν δὲ καὶ ἐπὶ τῶν κτηνῶν αὐτὸ ἐκλαβεῖν, ἀφ' ὧν τὸν κερατιστὴν ταῦρον λιθοβολεῖσθαι προσέταξεν.

[00225]    Ὅτι ἐν εἰκόνι Θεοῦ ἐποίησα τὸν ἄνθρωπον.

[00226]    Ὁ Θεὸς λέγει·

[00227]    Ἐν εἰκόνι Θεοῦ ἐποίησα τὸν ἄνθρωπον·

[00228]    εἰκὼν δὲ τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀοράτου ὁ Σωτήρ.

[00229]    Θεὸς ἄρα καὶ κατὰ τὴν Γραφὴν ὁ Σωτήρ.

[00230]    Ἦσαν δὲ οἱ υἱοὶ Νῶε, οἱ ἐξελθόντες ἐκ τῆς κι βωτοῦ, Σὴμ, Χὰμ, Ἰάφεθ.

[00231]    Χὰμ δὲ ἦν πατὴρ Χα ναάν.

[00232]    Τί δήποτε, εἰποῦσα ἡ Γραφὴ, Καὶ ἦσαν οἱ υἱοὶ Νῶε ἐξερχόμενοι ἀπὸ τῆς κιβωτοῦ, Σὴμ, Χὰμ, Ἰάφεθ, προσέθηκε·

[00233]    Καὶ Χὰμ οὗτος πατὴρ Χαναάν;

[00234]    Εἰ γὰρ ἐχρῆν μνημονεῦσαι τῶν υἱῶν, ἔδει πάντων, καὶ μὴ μόνου Χαναάν·

[00235]    ὁ Χαναὰν καὶ αὐτὸς ἀσεβὴς ἐγένετο, ὡς ἡ ἱστορία δηλοῖ.

[00236]    Βουλόμενον οὖν τὸ πνεῦμα δεῖξαι τὴν οἰκειότητα τοῦ πατρὸς πρὸς τὸν υἱὸν, τρόπον τινὰ ἀπαλλοτριοῖ τῆς τῶν ἀδελφῶν εὐσεβείας προσθήκῃ τοῦ, Χὰμ ἦν πατὴρ Χαναάν.

[00237]    Υἱοὶ μὲν γὰρ πάντες τοῦ Νῶε τῷ γένει·

[00238]    μόνος δὲ οὗτος οὐχ υἱὸς τῷ τρόπῳ, ἀλλὰ τοῦ ὁμοίου παιδὸς πατήρ.

[00239]    ∆ιόπερ ἐμφαντικῶς κεῖται, Αὐτὸς πατὴρ Χαναάν.

[00240]    Ἔφερε δὲ ὁ Ἑβραῖος ὁ ταῦτα εἰπὼν καὶ παράδοσιν τοιαύτην, ἐπενεγκὼν ἀπόδειξιν τῇ παραδόσει·

[00241]    Ὡς ἄρα ὁ Χαναὰν πρότερος εἶδε τὴν ἀσχημοσύνην τοῦ πάππου, καὶ ἀνήγγειλεν αὐτοῦ τῷ πατρὶ μόνῳ

[00242]    καταμωκώμενος ὥσπερ τοῦ γέροντος.

[00243]    Ὁ δὲ Χὰμ, δέον ὁμοίως τοῖς ἀδελφοῖς μὴ προσελθεῖν τῷ πατρὶ ἀσεβῶς, ἀλλὰ καὶ ἐπιπλῆξαι τῷ πρώτῳ θεα σαμένῳ καὶ διαβάλλοντι, αὐτὸς δὲ καὶ πέπεισται, καὶ εἰσῆλθε, καὶ εἶδε, καὶ ἀνήνεγκε τοῖς ἀδελφοῖς.

[00244]    Καὶ ταῦτα δὲ δοκεῖ μῦθος εἶναι, εἰ μὴ τὸ τῆς ἀποδείξεως ἦν ἰσχυρόν·

[00245]    Καὶ ἐξυπνίσθη γὰρ, φησὶ, Νῶε ἐκ τοῦ ὕπνου αὐτοῦ, καὶ ἔγνω ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ ὁ υἱὸς αὐτοῦ ὁ νεώτερος.

[00246]    Μικρότερος μὲν γὰρ υἱὸς αὐτοῦ ὁ Χὰμ οὐκ ἦν, ἀλλὰ δεύτερος.

[00247]    Σὴμ γὰρ, φησὶ, καὶ Χὰμ, καὶ Ἰάφεθ·

[00248]    καὶ εἰ τὸν μικρὸν ἤθελε δεῖξαι, τὸν Ἰάφεθ ἂν ἔλεγεν.

[00249]    Ἐπειδὴ δὲ τοὺς ἐκγόνους υἱοὺς ἀεὶ λέγουσιν οἱ πάπποι, καὶ τοὺς μακρόθεν ἀπογόνους, [12.109] τὸν βραχύτατον τῶν ἐκγόνων τὸν Χαναὰν εἴρηκεν ἡ Γραφὴ ἐγνῶσθαι παρὰ τοῦ Νῶε, ὅτι αὐτὸς ἐποίησε ταῦτα.

[00250]    Καὶ ὅτι τοῦτο οὕτως ἔχει, εὐθὺς ἐπάγει τὸ θεῖον λόγιον, καὶ εἶπεν·

[00251]    Ἐπικατάρατος Χαναὰν, δοῦλος δούλων ἔσται τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ.

[00252]    Εἰ δέ τις θαυμάζοι, τί δήποτε ὁ Χὰμ, καὶ αὐτὸς ἀσεβὴς ὢν, τὴν αὐτὴν κατάραν οὐκ ἔσχε τῷ υἱῷ, ἐπιγνώτω ὡς, εἰ ἦν λελεγμένον τῷ Χὰμ, δοῦλος δούλων ἔσται, τῆς δουλείας μετέσχον ἂν καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, ὡς οἱ τοῦ Χαναὰν ἀδελφοὶ δοῦλοι ἐγέ νοντο κατὰ τὴν κατάραν, ὧν δοῦλος ἀπεφάνθη Χα ναάν.

[00253]    Οὐκ ἀποθανεῖται πᾶσα σὰρξ ἔτι.

[00254]    Ὑπισχνεῖται μηκέτι τὸν οἰκουμενικὸν ποιήσειν κατακλυσμὸν, ἐὰν ᾗ ἡ διάνοια τῶν ἀνθρώπων ἐκ νεότητος ἐγκει μένη ἐπὶ τὰ πονηρὰ, οὐκέτι οὕτως ἔχει πάσας τὰς ἡμέρας, ὥσπερ πρὸ τοῦ κατακλυσμοῦ.

[00255]    Νέμει γὰρ βραχεῖάν τινα συγγνώμην τοῖς νέοις διὰ τὸ τῆς ἡλι κίας εὐόλισθον.

[00256]    ∆ιόπερ, Οὐ μὴ προσθῶ, φησὶν, ἔτι καταράσασθαι τὴν γῆν διὰ τὰ ἔργα τῶν ἀνθρώ πων·

[00257]    ὅτι ἔγκειται ἡ διάνοια τοῦ ἀνθρώπου ἐπι μελῶς ἐπὶ τὰ πονηρὰ ἐκ νεότητος·

[00258]    τουτέστι, Προ οῖδα, ὅτι ἡ νεότης τοῖς ἐσομένοις εὐόλισθος ἔσται.

[00259]    Μὴ τοίνυν δείσητε.

[00260]    ∆ιὰ τοῦτο γὰρ οὐκέτι ἐπάξω ὑμῖν ἀφανισμὸν παντελῆ.

[00261]    Καὶ ἤρξατο Νῶε ἄνθρωπος γεωργὸς γῆς, καὶ ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα, καὶ ἔπιεν ἐκ τοῦ οἴνου, καὶ ἐμεθύσθη, καὶ ἐγυμνώθη ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ.

[00262]    Οὐκ ᾔδει

[00263]    Νῶε τὴν τοῦ οἴνου φύσιν, ὅτι μεθύσκει·

[00264]    καὶ τοῦτο μαρτυρεῖ ἡ Γραφὴ λέγουσα τὸ, ἤρξατο, καὶ ἐγυμνώθη.

[00265]    Τοῦ αὐτοῦ.

[00266]    Οἶνος γήϊνος γυμνοῖ τὸν νοῦν τῆς τῶν νοητῶν γνώσεως.

[00267]    Τοῦ αὐτοῦ.

[00268]    Τοιοῦτος ἦν ὁ καρπὸς τοῦ ξύλου τοῦ γνωστοῦ καλοῦ καὶ πονηροῦ, οἷος ὁ οἶνος, ὁ τὸν Νῶε γυμνώσας.

[00269]    Τοῦ αὐτοῦ.

[00270]    Εἰ καὶ ἐμεθύσθη, καὶ ἐγυμνώθη ὁ Νῶε, ἀλλ' ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ·

[00271]    ἁγίου γὰρ τὸ μὴ ἕξω τοῦ οἴκου αὐτοῦ γυμνοῦσθαι.

[00272]    Οὗτος ἦν γίγας κυνηγὸς ἐναντίον Κυρίου τοῦ Θεοῦ.

[00273]    Ὁ κυνηγὸς οὐκ ἐπὶ δικαίων κεῖται νῦν·

[00274]    καὶ τήρει μήποτε οὐδὲ ἄλλοτε.

[00275]    Καὶ ἦν πᾶσα ἡ γῆ χεῖλος ἓν, καὶ φωνὴ μία πᾶσι.

[00276]    Τοῖς μὴ νοοῦσι τὸ, Ἐγὼ καὶ ὁ Πατὴρ ἕν ἐσμεν, καὶ διὰ τοῦτο ἀρνουμένοις ὑπόστασιν ἰδίαν Υἱοῦ, προσοίσομεν τὸ, Ἦν πᾶσα ἡ γῆ χεῖλος ἓν, καὶ φωνὴ μία πᾶσι.

[00277]    Ζητοῦντες δὲ διαφορὰν χείλους [12.112] καὶ φωνῆς, φήσομεν τὴν μὲν φωνὴν ἐπὶ τῆς διαλέκτου τάσσεσθαι, τάχα δὲ τὸ χεῖλος ἐπὶ τῆς διανοίας·

[00278]    ἢ τὸ ἔμπαλιν.

[00279]    ∆εῦτε, καὶ καταβάντες συγχέωμεν αὐτῶν ἐκεῖ τὴν γλῶσσαν, ἵνα μὴ ἀκούσωσιν ἕκαστος τῆς φωνῆς τοῦ πλησίον.

[00280]    Γνώρισμα κακίας τὸ συγχυθῆναι τὰς γλώσσας·

[00281]    γνώρισμα ἀρετῆς, ὅτε ἦν πάντων τῶν πιστευόντων καρδία, καὶ ψυχὴ μία.

[00282]    Καὶ οὕτω τηρῶν τὴν Γραφὴν εὑρήσεις, ὅτι ὅπου πλῆθος ἀριθμοῦ, ὅπου σχίσμα, ὅπου διαίρεσις, καὶ διαφωνία, καὶ ὅσα τοιαῦτα, κακίας ἐστὶ γνω ρίσματα·

[00283]    ὅπου δὲ ἑνότης, καὶ ὁμόνοια, καὶ πολλὴ δύναμις ἐν λόγοις, ἀρετῆς γνωρίσματα.

[00284]    Καὶ ἔζησε Θάῤῥα ἑβδομήκοντα ἔτη, καὶ ἐγέν νησε τὸν Ἀβρὰμ, καὶ τὸν Ναχὼρ, καὶ τὸν Ἀῤῥάμ.

[00285]    Τὸν πατέρα τοῦ ἑορτάζοντος ἔθνους τὴν ἑβδομά δα ἐγέννησεν ὁ Θάῤῥα γενόμενος ἑβδομηκονταέτης.

[00286]    Ἐφίστημι δὲ μήπως τοὺς τρεῖς τριδύμους ἐγέννησεν.

[00287]    Ἄλλως γὰρ, ἑβδομηκονταέτης ὢν, οὐ δύναιτ' ἂν τῶν τριῶν ἐκ μιᾶς γενέσθαι πατήρ.

[00288]    Ἀλλὰ καὶ οὐ δηλοῦν ται πλείους αὐτοῦ γυναῖκες.

[00289]    Καὶ κατέβη Ἀβρὰμ εἰς Αἴγυπτον παροικῆσαι ἐκεῖ, ὅτι ἐνίσχυσεν ὁ λιμὸς ἐπὶ τῆς γῆς.

[00290]    Ἀβραὰμ οὐ κατῴκει Αἴγυπτον, ἀλλὰ παρῴκει, ὅτι ἐνίσχυσεν ὁ λιμὸς ἐπὶ τῆς γῆς.

[00291]    Οἱ δὲ Χαναναῖοι καὶ οἱ Φερεζαῖοι τότε κατῴκουν τὴν γῆν.

[00292]    Ὡς φαῦλοι οἱ Χαναναῖοι κατῴκουν, καὶ οὐ παρῴκουν τὴν γῆν.

[00293]    Ὥστε

[00294]    φαῦλοι κατοικοῦσιν, οὐ παροικοῦσι τὴν γῆν.

[00295]    Εἰ σὺ εἰς ἀριστερὰ, ἐγὼ εἰς δεξιά·

[00296]    εἰ δὲ σὺ εἰς δεξιὰ, ἐγὼ εἰς ἀριστερά·

[00297]    καὶ τὰ ἑξῆς.

[00298]    Εἰ καὶ ἡ ἐκλογὴ γέγονε συγχωρηθεῖσα ἀπὸ τῆς ἐπιεικείας τοῦ Ἀβραὰμ τῷ Λώτ·

[00299]    παρατηρητέον, ὅτι ὁ μὲν ἐκλεξάμενος οὐκ ἀπολαύει τῆς αὐτοῦ ἐκλογῆς, ὁ δὲ παραχωρήσας εὐλογημένον ἔχει τὸ καταλελειμ μένον.

[00300]    Ὁ δὲ Θεὸς εἶπε πρὸς Ἀβρὰμ, μετὰ τὸ διαχωρισθῆναι τὸν Λὼτ ἀπ' αὐτοῦ·

[00301]    Ἀνάβλεψον τοῖς ὀφθαλμοῖς σου, καὶ ἴδε ἀπὸ τοῦ τόπου οὗ νῦν σὺ εἶ, πρὸς βοῤῥᾶν καὶ λίβα, καὶ ἀνατολὰς καὶ θά λασσαν, ὅτι πᾶσαν τὴν γῆν, ἣν σὺ ὁρᾷς, σοὶ δώσω αὐτήν.

[00302]    Ἕπεται τοῖς κατορθοῦσι τὴν ἀρε τὴν ἡ παρὰ τοῦ Θεοῦ παράκλησις.

[00303]    Μετὰ δὲ παραχω ρῆσαι τῷ ἀδελφῷ τὴν αἵρεσιν, κἀκεῖνον τὸ κάλλιστον καὶ εὐφορώτατον ἐκλέξασθαι χωρίον, ἐπεφάνη ὁ Θεὸς τῷ Ἀβραὰμ, λόγοις παρακλητικοῖς καὶ χρησταῖς ὑποσχέσεσιν αὐτὸν ψυχαγωγῶν, μονονουχὶ λέγων·

[00304]    Γῆς ταύτης κατεφρόνησας τῆς ἐλαχίστης καὶ αἰσθητῆς·

[00305]    ἐγώ σοι δώσω τῶν πραέων τὴν γῆν τὴν ἐν χώρᾳ τῶν ζώντων.

[00306]    Ἀνάβλεψον γὰρ τοῖς τῆς διανοίας ὄμμασι, καὶ ἴδε ἀπὸ τοῦ τόπου, οὗ σὺ εἶ νῦν·

[00307]    τόπος δὲ τοῦ δικαίου ἡ ἀρετὴ, ἀφ' ἧς τὰ ἐν ἐλπίσι καραδοκεῖ, καὶ τὰ ἀποκείμενα ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἀπεκδέ [12.113] χεται.

[00308]    Εἰ γὰρ μὴ τοῦτο ἦν, πόσην εἰκὸς ἦν αὐ τὸν γῆν θεωρεῖν αἰσθητοῖς ὀφθαλμοῖς;

[00309]    ἢ ἕως τίνος ἀτενίσαι ἠδύνατο κύκλῳ περιθέων καὶ περιάγων τὴν ὄψιν;

[00310]    Ἔλαβον δὲ τὴν ἵππον πᾶσαν τὴν Σοδό μων.

[00311]    Ἵππον Σοδομῖται νῦν πρῶτον ὠνομασμένην ὡς φαῦλοι ἔχειν λέγονται.

[00312]    Παραγενόμενος δὲ τῶν ἀνασωθέντων τις, ἀπήγ γειλεν Ἀβρὰμ τῷ περάτῃ.

[00313]    Περάτης καλεῖται ὁ Ἀβραὰμ, ἐπειδὴ ἀπὸ τῆς Χαλδαίων χώρας δια περάσας τὴν Μεσοποταμίαν ἦλθεν εἰς τὰ μέρη τῶν Χαναναίων.

[00314]    Ἑρμηνεύεται δὲ καὶ τοῖς περὶ Ἀκύλαν Ἑβραῖος.

[00315]    Καὶ εἶπεν αὐτῷ·

[00316]    Ἀνάβλεψον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἀρίθμησον τοὺς ἀστέρας, εἰ δυνήσῃ ἐξα ριθμῆσαι αὐτούς·

[00317]    οὕτως ἔσται τὸ σπέρμα σου.

[00318]    Τὰ γὰρ γεννήματά φησι τῆς ψυχῆς τοῦ ἁγίου, καὶ πλήθει καὶ λαμπρότητι, ἅτε Θεοῦ συνεργήσαντος, τοσαῦτ

[00319]    α καὶ τοιαῦτα γενέσθαι.

[00320]    Αὐτὰ παρίστησι τὴν θείαν εὐλογίαν.

[00321]    Εἶπε δέ·

[00322]    ∆έσποτα Κύριε, κατὰ τί γνώσομαι, ὅτι κληρονομήσω αὐτήν;

[00323]    καὶ τὰ ἑξῆς.

[00324]    Οὐκ ἦν κατὰ τὸν πιστεύσαντα πίστιν λελογισμένην αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην ἀπιστεῖν, ὡς ἄν τις οἰηθείη.

[00325]    Ἀλλὰ μήποτε πιστεύσας πρότερον, νῦν καὶ γνῶσιν αἰτεῖ τὴν περὶ τῶν πεπιστευμένων.

[00326]    Οὐ νομοθετεῖ δὲ τῷ Ἀβραὰμ θύειν ὁ Θεὸς, ἀλλ' ἐπειδὴ οἱ παλαιότατοι τὰς ὁρκωμοσίας διὰ τούτων ἐβε βαίουν.

[00327]    Τετάρτῃ δὲ γενεᾷ ἀποστραφήσονται ὧδε·

[00328]    οὔπω γὰρ ἀναπεπλήρωνται αἱ ἁμαρτίαι τῶν Ἀμοῤῥαίων ἕως τοῦ νῦν.

[00329]    Ἐτῶν υʹ δόσις, εἰς τὸ πληθυνθῆ ναι μὲν τοῦ Ἀβραὰμ τὸ σπέρμα, γενέσθαι δὲ τὰ γε νόμενα σημεῖα.

[00330]    Πῶς οὖν τὸ, Οὔπω ἀνεπληρώθησαν αἱ ἁμαρτίαι τῶν Ἀμοῤῥαίων;

[00331]    ἵνα δείξῃ, ὅτι εὐλό γως ἐκβάλλονται δι' ἁμαρτίας.

[00332]    Καὶ γὰρ ὅταν λέγει, Μετεμελήθην, οὐ τοῦτο λέγει ὃ πάσχει, οὔτε τοῦτο πάσχει ὃ λέγει, ἀλλὰ τὴν τοῦ γενομένου ἀτοπίαν παρ ίστησιν.

[00333]    Καὶ μετ' ὀλίγα·

[00334]    Ἔπειτα ἦσαν πάλαι ἐν μὲν Παλαιστίνῃ δίκαιοι, ὁ Μελχισεδὲκ καὶ ἄλλοι πολλοί.

[00335]    Οὐ γὰρ ἦν ἁπλῶς ἱερεὺς μὴ ὄντων τῶν πει θομένων.

[00336]    Οὔπω οὖν ἀναπεπλήρωνται ἀντὶ τοῦ, Οὔπω ἐκλέλοιπεν ὅσιος ἐξ αὐτῶν·

[00337]    οὔπω πεπλή ρωνται, καὶ τετελειωμένοι εἰσὶν ἁμαρτίαις.

[00338]    ∆έκα γὰρ δίκαιοι ῥύονται τὴν πόλιν·

[00339]    τότε δὲ οὐκ ὀλίγοι ἦσαν.

[00340]    Ταπεινώσουσιν αὐτοὺς τετρακόσια ἔτη.

[00341]    ∆ιὰ τί δὲ περισσὰ ἔτη λέγει ὁ Ἀπόστολος λʹ, τά τε τῆς ∆ιαθήκης, ἣν ἐποιήσατο μετὰ τοῦ Ἀβραὰμ, καὶ τῆς ἐξ Αἰγύπτου πορείας ἐν τῇ ἐρήμῳ, καὶ τῆς τοῦ νόμου δόσεως;

[00342]    Οὐ μάχεται τὰ ἐνταῦθα τοῖς ἐν τῇ Ἐξόδῳ γεγραμμένοις.

[00343]    Ἐκεῖ γὰρ εἴρηται, Μετὰ υλʹ ἔτη ἐξῆλθεν ἡ δύναμις Κυρίου ἐκ τῆς Αἰγύπτου·

[00344]    ἐνταῦθα δὲ μετὰ υʹ φησίν.

[00345]    Ἀλλ' ἐπιστῆσαι δεῖ, ὅτι οὐκ ἐῤῥέθη, ὡς πληρωθέντων τῶν [12.116] υʹ ἐτῶν ἐξῆλθον, ἀλλὰ μετὰ υʹ ἔτη, ὅπερ ἐμφαίνει καὶ τὰ λʹ.

[00346]    Καὶ ἠτιμάσθη ἡ κυρία αὐτῆς ἐναντίον αὐτῆς.

[00347]    Ἐπίτηδες οὐκ ἐσαφηνίσθη τὸ ὑπὸ τίνος, ἵνα ἡμεῖς ζητήσαντες εὕρωμεν, ὅτι πέφυκεν ἀτιμάζεσθαι ἀρετὴ, ἡνίκα τὰ προπαιδεύματα γεννήσῃ·

[00348]    οὐ πάντως ὑπὸ τοῦ Ἀβραὰμ, ἀλλ' ἤτοι ὑπὸ τῆς παιδίσκης, ἢ τῶν χαιρόντων πρὸ τῆς γενέσεως τῶν κρειττόνων τοῖς γεννήμασιν

[00349]    αὐτῆς.

[00350]    Καὶ οὐ κληθήσεται ἔτι τὸ ὄνομά σου Ἀβρὰμ, ἀλλ' ἔσται τὸ ὄνομά σου Ἀβραάμ.

[00351]    Τὰς ἑρμη νείας τῶν ὀνομάτων ζήτει·

[00352]    δυνάμει γὰρ ὠνομά σθησαν ὑπὸ τοῦ ἁγίου Πνεύματος·

[00353]    ἀλλὰ μὴν καὶ τοῦτο χρὴ εἰδέναι, ὅτι τὰ ὀνόματα ἕξεών ἐστι, καὶ καταστάσεων, καὶ ποιοτήτων δηλωτικά·

[00354]    ἐξ ὧν ἔστιν ἰδεῖν τὴν ἐπιτηδειότητα τοῦ ὀνομαζο μένου.

[00355]    Εἶπε δὲ Ἀβραὰμ πρὸς τὸν Θεόν·

[00356]    Ἰσμαὴλ οὗτος ζήτω ἐναντίον σοῦ.

[00357]    Ἐξαίρετόν τι ἠξίου περὶ τοῦ Ἰσμαὴλ ὁ Ἀβραὰμ, οὐκ ἀρκούμενος τῷ, ζήτω·

[00358]    διὸ προσέθηκεν·

[00359]    ἐναντίον σοῦ.

[00360]    Τὸ γὰρ ζῇν ἐναντίον Κυρίου μακαρίων ἐστὶ καὶ τῶν ἁγίων μόνων.

[00361]    Ἀβραὰμ δὲ καὶ Σάῤῥα πρεσβύτεροι προβε βηκότες ἡμερῶν.

[00362]    Μήποτε ἐπὶ δικαίων μόνων τὸ, προβεβηκότες ἡμερῶν, τέτακται.

[00363]    Ὅπερ ἐὰν οὕ τως ἔχει, οὐδεὶς φαῦλος προβέβηκε.

[00364]    Καὶ ἐγγίσας Ἀβραὰμ εἶπε·

[00365]    Μὴ συναπολέσῃς δίκαιον μετὰ ἀσεβοῦς.

[00366]    Ἐγκώμιον τοῦτο τοῦ Ἀβραάμ.

[00367]    ∆ηλοῦται γὰρ τὸ βέβαιον τῆς εὐσεβείας αὐτοῦ, διὸ καὶ ἐγγίσαι δεδύνηται.

[00368]    Τὸ δὲ ἐγγίσαι οὐ σωματικῶς νοητέον.

[00369]    Λὼτ δὲ ἐκάθητο παρὰ τὴν πύλην Σοδόμων.

[00370]    Οὐκ ἦν ἔνδον Σοδόμων Λὼτ, ἀλλὰ παρὰ τὴν πύλην.

[00371]    Εἴποιμι δ' ἂν αὐτὸς, ὃν τρόπον ἔξω τῆς σκη νῆς ὁ Ἀβραὰμ ἐκάθητο ἐπιτηρῶν διὰ φιλοξενίαν καὶ παρὰ καιρὸν τοὺς διοδεύοντας·

[00372]    (μεσημβρία γὰρ ἦν·) οὕτως ὁ ἐκείνου συγγενὴς καὶ μιμητὴς τῶν τρόπων ἐκαθέζετο παρὰ τῇ πύλῃ, προτρεπόμενος τοὺς παρ ιόντας, καὶ ἑσπέρας ἤδη καταλαβούσης·

[00373]    εἰδὼς μά λιστα τῶν ἐν Σοδόμοις τὴν ἀσέβειαν, καὶ ὡς οὐκ ἔστιν ἐκεῖσε τοῖς ξένοις ἀνάπαυσις.

[00374]    Καὶ κατεβιάσατο αὐτοὺς, καὶ εἰσῆλθον εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ.

[00375]    Ἐπειδὴ μὴ τοιοῦτος ἦν ὁ Λὼτ οἷος ὁ Ἀβραὰμ, διὰ τοῦτο, ὀκνοῦντες διελθεῖν πρὸς αὐτὸν, βίας χρῄζουσιν.

[00376]    Τοὺς δὲ ἄνδρας τοὺς ὄντας ἐπὶ τῆς θύρας τοῦ οἴκου ἐπάταξαν ἀορασίᾳ.

[00377]    Ἐπ' ἀγαθῷ πατάσ σονται ἀορασίᾳ οἱ κακῶς τῇ ὁράσει χρησάμενοι, καὶ εἰς τὸ ἁμαρτάνειν ἐμποδιζόμενοι ὑπὸ τῆς ἀορασίας.

[00378]    Καὶ κατέστρεψε πάσας τὰς πόλεις ταύτας, καὶ πᾶσαν τὴν περίχωρον, καὶ πάντας τοὺς κατοι κοῦντας ἐν ταῖς πόλεσι, καὶ πάντα τὰ ἀνατέλ [12.117] λοντα ἐκ τῆς γῆς.

[00379]    Ὁ Κύριος οὐ μόνον τοὺς ἀσεβεῖς ἀπόλλυσι, ἀλλὰ

[00380]    καὶ τὰς τροφὰς αὐτῶν, οὔσας Σοδομιτικὰς καὶ ἐπιβλαβεῖς, ἐν αἷς ἐστι καὶ ἄμπε λος, περὶ ἧς γέγραπται·

[00381]    Ἐκ γὰρ ἀμπέλου Σοδόμων ἡ ἄμπελος αὐτῶν, καὶ ἡ κληματὶς αὐτῶν ἐκ Γο μόῤῥας.

[00382]    Καὶ ἐπέβλεψεν ἡ γυνὴ αὐτοῦ εἰς τὰ ὀπίσω, καὶ ἐγένετο στήλη ἁλός.

[00383]    Οὐδὲν ὤνησε τὴν γυ ναῖκα Λὼτ τὸ κεκρατῆσθαι ὑπὸ τῶν ἀγγέλων, εἰ καὶ ἐξῆλθεν ἔξω Σοδόμων, ἐπείπερ ἐστράφη εἰς τοὐπίσω.

[00384]    Ἀβιμέλεχ δὲ οὐχ ἥψατο αὐτῆς.

[00385]    Ἔμφασιν ἔχει τὸ, οὐχ ἥψατο, ὡς τὸ, καλὸν ἀνθρώπῳ γυναικὸς μὴ ἅπτεσθαι·

[00386]    ὅπερ ἐστὶ καὶ χωρὶς μίξεως κατὰ μηδὲν ἄλλο παθητικῶς, ἤτοι ἐνιδεῖν, ἢ ἅψασθαι γυ ναικός.

[00387]    Ὁ Θεὸς μέντοι οὐκ ἀφῆκεν ἅψασθαι τὸν Ἀβιμέλεχ αὐτῆς·

[00388]    τάχα καὶ πάντα τὸν ἄκρως συμφρο νοῦντα·

[00389]    θεόσδοτον γὰρ τὸ τοιοῦτον.

[00390]    Καὶ εἶπεν Ἀβραὰμ τοῖς παισὶν αὐτοῦ·

[00391]    Καθίσατε αὐτοῦ μετὰ τῆς ὄνου·

[00392]    ἐγὼ δὲ καὶ τὸ παιδάριον διελευσόμεθα ἕως ὧδε, καὶ προσκυνήσαντες ὑπο στρέψομεν πρὸς ὑμᾶς.

[00393]    Ταῦτα εἶπε λογισά μενος, ὅτι καὶ ἐκ νεκρῶν ἐγείρειν δυνατὸς ὁ Θεός.

[00394]    Ἔλαβε καὶ Ἀβραὰμ τὰ ξύλα τῆς ὁλοκαρπώ σεως, καὶ ἐπέθηκεν Ἰσαὰκ τῷ υἱῷ αὐτοῦ.

[00395]    Ἐπωμάδιον γὰρ ἔχων τὸν οἰκεῖον σταυρὸν ἔξω τῆς πύλης ἔπαθεν ὁ Χριστὸς, οὐκ ἐξ ἀνθρωπίνης ἰσχύος βεβιασμένος εἰς τὸ πάθος, ἀλλ' ἐκ θελήματος οἰκείου, καὶ βουλήσει τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρός.

[00396]    Ἰδοὺ τέτοκε Μελχὰ καὶ αὐτὴ υἱοὺς Ναχὼρ τῷ ἀδελφῷ σου, τὸν Ὢζ πρωτότοκον, καὶ τὰ ἑξῆς.

[00397]    Μελχὰ ἑρμηνεύουσι βασιλείαν·

[00398]    Ὢζ βουλευόμενον·

[00399]    Ναχὼρ ἀνάπαυσιν φωτός·

[00400]    Βαὺζ ἐξουδενωμέ νον·

[00401]    Καμουὴλ ἀνάστασιν Θεοῦ·

[00402]    Σύρων μετέωρον·

[00403]    Χαζὰδ ψεῦδος·

[00404]    Ἀζαῦ ὁρῶντα·

[00405]    Φάλδακ πτῶσιν ἐνδεοῦς, ἢ πτῶσιν πτωχείας·

[00406]    Ἰεδλὰφ χειρὸς περισ σείαν, ἢ χεῖρα λάβε·

[00407]    Βαθουὴλ ἔνοικον Θεοῦ, ἢ θυγα τέρα Θεοῦ·

[00408]    Ῥεβέκκα ὑπομονήν·

[00409]    Ῥεέμα ὅρασιν προσδοκωμένην·

[00410]    Ταὰμ, διαμηρυκώμενον·

[00411]    Τοχὼς σιγήν·

[00412]    Μωχὰν ἔντερον κενόν.

[00413]    Ἰδοὺ ἐγὼ ἕστηκα ἐπὶ τῆς πηγῆς τοῦ ὕδατος.

[00414]    ∆ιὸ φιλοτιμητέον ἑστηκέναι ἐπὶ τῆς πηγῆς, ἵνα μὴ καὶ ἐφ' ἡμῶν ἁρμόσῃ τὸ, Ἐμὲ ἐγκατέλιπον πη γὴν ὕδατος ζῶντος.

[00415]    Καὶ ἔσται ἡ παρθένος, ᾗ ἂν ἐγὼ εἴπω, Ἐπίκλι [12.120] νον τὴν ὑδρίαν σου, καὶ τὰ ἑξῆς.

[00416]    Πρέπουσα ἡ

[00417]    φωνὴ τῷ πρεσβύτῃ τῆς οἰκίας τοῦ Ἀβραὰμ, καὶ ἁρμόζουσα τῷ ἄρχοντι πάντων τῶν αὐτοῦ.

[00418]    Καὶ ὅρα σοφίαν, οἷον τίθησι σημεῖον.

[00419]    Ὁ δὲ ἄνθρωπος κατεμάνθανεν αὐτὴν, καὶ παρ εσιώπα, τοῦ γνῶναι εἰ εὐώδωκε Κύριος τὴν ὁδὸν αὐτοῦ ἢ οὔ.

[00420]    Ἐντεῦθέν ἐστι διδαχθῆναι, ὅτι καλόν ἐστι τὸν προσευχόμενον μὴ μετὰ αἰσθητῆς ἀκουόμενον τῆς φωνῆς προσεύχεσθαι, ἀλλ' ἐν τῇ καρ δίᾳ τῷ ἐτάζοντι καρδίας καὶ νεφρούς.

[00421]    Ἰσαὰκ δὲ ἐπορεύετο διὰ τῆς ἐρήμου κατὰ τὸ φρέαρ τῆς ὁράσεως.

[00422]    Πρέπουσα πορεία τῷ ἁγίῳ διὰ μὲν τὴν πολλὴν ἀναχώρησιν πορευομένῳ διὰ τῆς ἐρήμου, διὰ δὲ τὴν περὶ τῶν εἰς Θεὸν θεωρίαν πο ρευομένῳ κατὰ τὸ φρέαρ τῆς ὁράσεως.

[00423]    Καὶ ἐξῆλθεν Ἰσαὰκ ἀδολεσχῆσαι εἰς τὸ πεδίον τὸ πρὸς δείλης.

[00424]    Ἐξελθεῖν δεῖ τῶν γηΐνων τὸν μέλλοντα περὶ τῶν θείων ὁμιλεῖν, ὅπερ ἀδολεσχῆσαι νῦν ὠνόμασεν.

[00425]    Οὐ πρόσκειται δὲ τίνι·

[00426]    εἰκότως, ἐπεὶ μηδὲ ἀνθρώπων ἡ τοιαύτη ὁμιλία γίνεται, ἀλλ' ἤτοι πρὸς Θεὸν, ἢ αὐτοῦ τινος πρὸς ἑαυτόν.

[00427]    Τοῦ αὐτοῦ.

[00428]    Τὸ δὲ, πρὸς δείλης, σύμβολόν ἐστι τοῦ μόλις ἐπὶ γήρως δύνασθαί τινα ἐλθόντα μετὰ καταλήψεως τῶν θειοτέρων ὁμιλεῖν.

[00429]    Προσθέμενος δὲ Ἀβραὰμ ἔλαβε γυναῖκα ᾗ ὄνομα Χεττούρα.

[00430]    Ἔτεκε δὲ αὐτῷ τὸν Ζεμβρᾶν, καὶ τὰ ἑξῆς.

[00431]    Ἀπὸ τῶν τέκνων Χεττούρας ἔθνη γέγονε πλεῖστα, ἃ κατῴκησαν τὴν Τρωγλοδύτην ἔρη μον, καὶ τὴν Εὐδαίμονα Ἀραβίαν, καὶ τὴν διήκου σαν, τήν τε Μαδιανῖτιν, καὶ τὴν πόλιν Μαδιὰμ πα ρακειμένην τῇ ὑπὲρ τὴν Ἀραβίαν ἐρήμῳ ἄντικρυς Φαρὰν εἰς ἀνατολὰς τῆς Ἐρυθρᾶς θαλάσσης·

[00432]    ὅθεν τὸ Μαδιανιτῶν ἔθνος ἀπὸ Μαδιὰμ υἱοῦ Ἀβραὰμ καὶ Χεττούρας·

[00433]    ὡς εἶναι δῆλον ἐκ τούτου, ὅτι ὁ Ἰοθὼρ ὁ πενθερὸς Μωϋσέως ἀπόγονος ἦν τοῦ Ἀβραὰμ καὶ συγγενὴς Μωϋσέως.

[00434]    Τοῦ αὐτοῦ.

[00435]    Χεττούρα ἑρμηνεύεται μικροτέρα [12.121] ἢ ὑποδεεστέρα·

[00436]    Ἰεσβὼκ ἄφεσις, ἢ ἀφήσει·

[00437]    Σωϊὲ χρηστὸς λαός·

[00438]    Σαβὰν ἀποστροφή·

[00439]    Θαιμὰν ἐκλείψεις αὐτῶν, ἢ συντελούμενοι·

[00440]    ∆αιδὰν ἱκανὴ κρίσις, ἢ μονότης·

[00441]    Ῥαγουὴλ φίλος ἰσχυρὸς, ἢ ποιμανσία Θεοῦ·

[00442]    Ναβδεὴλ δουλεύων τῷ Θεῷ·

[00443]    Ἀσσουριεὶμ ἑδραῖοι, ἢ κατευθύνοντες·

[00444]    Λατουσιεὶμ σφυροκόποι·

[00445]    Γεφὰρ, ἐνδεὴς, ἢ ἐλλείπων·

[00446]    Ἀφὲρ χοῦς, ἢ γήϊνος, ἢ σποδός.

[00447]    Ἐνὼχ χάρις σου·

[00448]    Ἀβιδὰ πατρός μου ὕψος·

[00449]    Ἐφρὼν χοῦς, ἢ γήϊνος, ἢ σποδός·

[00450]    Σαὰρ μεσημβρία·

[00451]    ∆ουμὰ σιωπή·

[00452]    Μαμβρῆ ἀπὸ ὁράσεως·

[00453]    Μασσῆ ἔπαρ σις, Ἰσμαὴλ ἀκοὴ Θεοῦ·

[00454]    Χοδδὰδ μέτρον κενούμενον·

[00455]    Ναβαιὼθ προφητεία·

[00456]    Θαιμὰν συντέλεια·

[00457]    Κηδὰρ σκο τασμός·

[00458]    Ἰετοὺρ ἐξωρισμένος·

[00459]    Ναβδεὴλ δουλεύων Θεῷ·

[00460]    Ναφὲς ἀναψυχή·

[00461]    Μασμὰν προσοχὴ, ἢ ἀκοή·

[00462]    Κεδμὰ ἐμπρόσθιος·

[00463]    Μασσὰμ ἐξ ἡδυσμῶν·

[00464]    Εὐϊλὰτ ὠδίνουσα·

[00465]    Σοὺρ τεῖχος.

[00466]    Κατοίκησον δὲ ἐν τῇ γῇ, ᾗ ἄν σοι εἴπω·

[00467]    καὶ παροίκει ἐν τῇ γῇ ταύτῃ, καὶ ἔσομαι μετὰ σοῦ, καὶ εὐλογήσω σε.

[00468]    Εἰ, ποῦ χρὴ κατοικεῖν ἐκ προστάγματος Θεοῦ, παροικήσει τις, ἔστιν ὁ Θεὸς μετ' αὐτοῦ, καὶ εὐλογεῖ αὐτόν·

[00469]    εἰ δὲ, ὅπου οὐ δεῖ παρ οικεῖν, κατοικήσει τις, οὐκ ἔστιν ὁ Θεὸς μετ' αὐτοῦ, οὐδὲ εὐλογήσει αὐτόν.

[00470]    Ἀνθ' ὧν ὑπήκουσεν Ἀβραὰμ τῆς ἐμῆς φωνῆς, καὶ ἐφύλαξε τὰ προστάγματά μου καὶ τὰ δικαιώ ματά μου, καὶ τὰ νόμιμά μου.

[00471]    Εἰ μήπω ἦν ὁ κατὰ Μωϋσέα νόμος γεγραμμένος, ἐφύλαξε δὲ Ἀβραὰμ τὰ εἰρημένα, οὕτως αὐτὰ ἐφύλαξεν, ὡς ἔθνη τὰ μὴ νόμον ἔχοντα, καὶ φύσει τὰ τοῦ νόμου ποιοῦντα·

[00472]    ἐνδεικνύμενοι τὸ ἔργον τοῦ νόμου γραπτὸν ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν, μαρτυρουμένης αὐτῶν τῆς συνει δήσεως, καθά φησιν ὁ Ἀπόστολος.

[00473]    Καὶ ὤρυξαν οἱ παῖδες Ἰσαὰκ ἐν τῇ φάραγγι Γεράρων·

[00474]    καὶ εὗρον ἐκεῖ φρέαρ ὕδατος ζῶντος.

[00475]    Φιλοτιμητέον ἑκάστῳ εὐχομένῳ εἶναι τέκνον τοῦ Ἰσαὰκ ταῦτα νοῆσαι τὰ φρέατα, καὶ ὀρύξαι αὐτὰ ἐν ἑαυτῷ.

[00476]    Ἀπάρας δὲ ἐκεῖθεν ὤρυξε φρέαρ ἕτερον, καὶ [12.124] οὐκ ἐμαχέσαντο περὶ αὐτοῦ.

[00477]    ∆ιὰ δὲ τοῦ μὴ ἀν θίστασθαι τοῖς ἀδικοῦσι δείκνυσιν, ὅτι ἀληθῶς ἦν ἄπλαστος.

[00478]    Ὅθεν, ἀποδεξάμενος αὐτὸν τῆς ἀνεξικα κίας ὁ Θεὸς, ἐπιφαίνεται αὐτῷ, καὶ ἐπαγγέλλεται τὴν γῆν, ἵνα μὴ ἀθυμῇ, ὅτι ὡς ξένος πάροικος προὔκειτο τοῖς ἀδικεῖν βουλομένοις, πληρῶν τὸ εἰρημένον ἑκά στοτε, ἐὰν διώκωσιν ὑμᾶς.

[00479]    Καὶ εἶπεν·

[00480]    Ἡ μὲν φωνὴ φωνὴ Ἰακώβ.

[00481]    Τὴν εὐσεβῆ φωνὴν οὐκ ἂν λεχθεῖσαν ὑπὸ τοῦ Ἠσαῦ·

[00482]    Ὃ παρέδωκεν ὁ Θεός σου ἐναντίον μου·

[00483]    ἐπιγνοὺς ὁ Ἰσαὰκ, εἶπεν·

[00484]    Ἡ φωνὴ φωνὴ Ἰακώβ.

[00485]    Καὶ εἶπεν·

[00486]    Ἰδοὺ ὀσμὴ τοῦ υἱοῦ μου, ὡς ὀσμὴ

[00487]    ἀγροῦ πλήρους ὃν εὐλόγησε Κύριος.

[00488]    Σαφῶς οὐκ αἰσθητὴ ἦν ἡ ὀσμή.

[00489]    Ποία γὰρ ἂν ὀσμὴ δύναται εἶναι ὀσμῇ ἀγροῦ παραβαλλομένη;

[00490]    ἀλλὰ μήποτε τοιαύτη ἦν αὕτη, ὁποίαν ὁ Ἀπόστολος ἔχων ἔφασκε·

[00491]    Χριστοῦ εὐωδία ἐσμὲν τῷ Θεῷ ἐν παντὶ τόπῳ.

[00492]    Ἐγὼ δὲ ἡγοῦμαι καὶ ἑκάστην ἀρετὴν ἰδίαν ἔχειν εὐωδίαν, ἥτις ἐστὶ συμπληρωτικὴ τῶν ἀρετῶν.

[00493]    Καὶ ἐκ τοῦ ἐναντίου δὲ αἱ κακίαι δυσώδεις εἰσὶ κατὰ τὸν εἰπόντα·

[00494]    Προσώζεσαν καὶ ἐσάπησαν οἱ μώλωπές μου.

[00495]    Πρέπει δὲ τῷ Κυρίῳ τὸν αὐτῷ εὐώδη τῶν ἀρε τῶν ἀγρὸν εὐλογεῖν.

[00496]    Καὶ εἶπεν αὐτῷ·

[00497]    Ἰδοὺ Ἠσαῦ ὁ ἀδελφός σου ἀπειλεῖ σοι τοῦ ἀποκτεῖναί σε·

[00498]    νῦν οὖν, τέκνον, ἄκουσόν μου τῆς φωνῆς, καὶ ἀναστὰς ἀπόδραθι εἰς τὴν Μεσοποταμίαν.

[00499]    Μανθάνομεν ἀπὸ τού των, ὅτι δεῖ ἀποδιδράσκειν τοὺς ἐπιβουλεύοντας, καὶ διωγμοὺς φεύγειν, εἰ καὶ ὀπτασιῶν καταξιωθῶμεν ὡς ὁ Ἰακώβ.

[00500]    Παρακληθείη δ' ἄν τις ἰδὼν τὰ παρα κολουθήσαντα τῷ Ἰακὼβ φεύγοντι ἀπὸ τοῦ Ἠσαῦ·

[00501]    ὀπτασιῶν τε γὰρ ἠξιώθη, καὶ πατὴρ γεγένηται δώ δεκα φυλῶν·

[00502]    καὶ ἐπανερχόμενος ἀπὸ τῆς διὰ τὸν διω γμὸν φυγῆς, γίνεται ἀντὶ Ἰακὼβ Ἰσραήλ.

[00503]    Οὐ λήψῃ γυναῖκα ἐκ τῶν θυγατέρων Χαναάν.

[00504]    Αἱ θυγατέρες Χαναὰν πονηραί εἰσιν, οὐκ ἐναντίον Ἠσαῦ, ἀλλ' ἐναντίον Ἰσαὰκ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ.

[00505]    Ἰδὼν δὲ Κύριος ὁ Θεὸς, ὅτι μισεῖται Λεία, ἤνοιξε τὴν μήτραν αὐτῆς.

[00506]    Ἀνοίγει μήτραν ἐπὶ ἁγίων γεννήσει·

[00507]    κατὰ δὲ τὸν πνευματικὸν νόμον ψυ χῆς ἀνοίγει μήτραν, ἵνα γεννήσῃ Θεοῦ Λόγον ἡ ἐσο μένη αὐτοῦ μήτηρ.

[00508]    Τοῦ αὐτοῦ.

[00509]    Πρώτη γὰρ ἐτέκνωσε τῷ Θεῷ τὴν Ἰουδαίων συναγωγὴν καὶ πληθὺν ἡ ἐν χρόνῳ πρε σβυτέρα.

[00510]    Εἶπε δὲ αὐτῷ Λάβαν·

[00511]    Εἰ εὗρον χάριν ἐναντίον σου, οἰωνισάμην ἄν·

[00512]    εὐλόγησε γάρ με ὁ Θεὸς ἐπὶ τῇ σῇ εἰσόδῳ.

[00513]    Οὐκ ἔστι μὲν οἰωνισμὸς ἐν Ἰα κώβ·

[00514]    ὁ δὲ Λάβαν φησὶν, οἰωνισάμην ἂν, ὡς ἀλλό τριος τῆς τοῦ Ἰακὼβ προαιρέσεως, ἧς οὐ τέλεον ἀλ λότριος ἦν, προστιθεὶς τῷ, οἰωνισάμην, καὶ τὸ, Εὐ λόγησε γάρ με ὁ Θεὸς ἐπὶ τῇ σῇ εἰσόδῳ.

[00515]    [12.125] Ἔλαβε δὲ ἑαυτῷ Ἰακὼβ ῥάβδον στυρακίνην χλωρὰν, καὶ καρυΐνην, καὶ πλατάνου.

[00516]    Αἱ τρεῖς ῥάβδοι συμβολικῶς ἤτοι αἱ τρεῖς δυνάμεις τῆς ψυχῆς εἰσι, τὸ λογικὸν, τὸ θυμικὸν, τὸ ἐπιθυμητι κόν·

[00517]    ἤτοι αἱ τρεῖς θεωρίαι τῶν σωμάτων, τῶν ἀσωμά των, τῆς ἁγίας Τριάδος·

[00518]    ἤτοι γενικῶς ἡ πρακτικὴ διὰ τῆς καρυΐνης, ἡ θεωρητικὴ διὰ τῆς στυρακίνης, διὰ δὲ τῆς πλατάνου τὸν κόσμον τοῦτον καὶ τὴν θεω ρίαν αὐτοῦ ᾐνίξατο.

[00519]    Τὸ περισύρειν τὸ χλωρὸν τούτου, τὴν ἀποταξίαν αὐτοῦ σημαίνει·

[00520]    καὶ τῆς μὲν πρακτι κῆς τὸ χλωρόν ἐστι τὸ ἡδυπαθές·

[00521]    τῆς δὲ θεωρίας, τὸ περὶ τὰ σώματα ἀσχολεῖσθαι·

[00522]    τὸ δὲ χλωρὸν τῶν δύο ἄλλων ἐκδοχῶν βασάνιζε.

[00523]    Εἶπε δὲ Κύριος πρὸς Ἰακώβ·

[00524]    Ἀποστρέφου εἰς τὴν γῆν τοῦ πατρός σου, καὶ εἰς τὴν γενεάν σου·

[00525]    καὶ ἔσομαι μετὰ σοῦ.

[00526]    Ὅτε ἐκαρποφόρησεν Ἰακὼβ, καὶ ἐπλούτησεν ἔξω τῆς γενεᾶς αὐτοῦ τυγχά νων, τότε εἶπεν αὐτῷ Κύριος·

[00527]    Ἀποστρέφου εἰς τὴν γῆν τοῦ πατρός σου.

[00528]    Τοιοῦτον δέ τι νοητέον ὑπὸ Κυρίου λέγεσθαι, ὅτε πρὸς τῇ ἐξόδῳ γενώμεθα ἀπε λευσόμενοι πρὸς τοὺς πατέρας ἡμῶν.

[00529]    Καὶ ἆθλον δὲ δίδωσι τῷ ἀποστρέφοντι εἰς τὴν γῆν τοῦ πατρὸς αὐ τοῦ, καὶ εἰς τὴν γενεὰν αὐτοῦ.

[00530]    Οἶμαι δὲ, ὅτι ἐν ὕπνοις παρῆν αὐτῷ ὁ Κύριος.

[00531]    Ὁ δὲ πατὴρ ὑμῶν παρεκρούσατό με, καὶ ἤλ λαξε τὸν μισθόν μου τῶν δέκα ἀμνῶν.

[00532]    Ἀκύλας δέκα ἀριθμοὺς εἴρηκε·

[00533]    Σύμμαχος δεκάκις ἀρι θμῷ.

[00534]    Ἔλεγεν οὖν, ὥς φησιν ὁ Ἑβραῖος, ∆εκάκις ἠθέτησεν τὰς συνθήκας πρὸς τὸν Ἰακὼβ ὁ Λάβαν, διὰ τὸ τὰ γεννώμενα ἐπ' ὀνόματι τοῦ Ἰακὼβ πλεῖστα ὅσα ὑπάρχειν, κἀκεῖνον ἐποφθαλμιᾷν αὐτόν·

[00535]    ὅπερ ἐδήλωσαν αἱ δύο ἐκδόσεις·

[00536]    Καὶ παρηλογίσω τὸν μισθόν μου δέκα ἀμνάδας·

[00537]    ἀμνῶν δὲ ὅλως οὐκ ἔχει μνήμην, οὓς συνέθετό μοι δοῦναι·

[00538]    οὐδαμοῦ φαίνεται, ὅτι συνέθετο·

[00539]    ἀλλ' ἀφ' ὧν αὐτὸς λέγει, φανερόν ἐστιν.

[00540]    Ὥσπερ γὰρ ἀποκτείνοντα τὸν Λάμεχ οὐκ εἰσάγει, ἐκζητούμενον δὲ, ὡς ἀπὸ τῆς ἐξηγή σεως εἶναι φανερὸν καὶ τὸ γενόμενον·

[00541]    οὕτω καὶ ἐνταῦθα.

[00542]    Πολλάκις οὖν ἡ Γραφὴ, ἃ ἐν τῷ πράτ τεσθαι οὐκ ἐξηγήσατο, διά τινος ἐξηγουμένου ἐδή λωσεν.

[00543]    Τὰ πρόβατά σου καὶ αἱ αἶγές σου οὐκ ἠτεκνώ θησαν·

[00544]    κριοὺς τῶν προβάτων σου οὐ κατέφαγον.

[00545]    Καλοῦ ποιμένος παῤῥησία ἐμφαίνεται ταῖς φω ναῖς ταύταις, ἃς ζηλωτέον.

[00546]    Γεννάτωσαν οὖν καρ ποὺς πνευματικοὺς τὰ ἐν τοῖς

[00547]    ποιμνίοις καὶ αἰ πολίοις, ἀλλὰ καὶ τοὺς πλουσίους τῆς ποίμνης μὴ κατ εσθίωμεν.

[00548]    Ἐπεὶ δὲ οὐχ εὕρηνται οἱ αὐτοῦ θεοὶ, συμ βάσεις ποιεῖται μετὰ τοῦ θεσπεσίου Ἰακώβ·

[00549]    καὶ ὁ κόσμος, ἡνίκα τοὺς ψευδωνύμους ἀπεβάλετο θεοὺς, φίλος γέγονε τοῦ Χριστοῦ.

[00550]    Εἶπε δὲ Ἰακὼβ τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ·

[00551]    Συλλέγετε λίθους·

[00552]    καὶ συνέλεξαν λίθους.

[00553]    Καὶ ἐν τῷ [12.128] Ἐκκλησιαστῇ γέγραπται·

[00554]    Καιρὸς τοῦ βαλεῖν λί θους, καὶ καιρὸς τοῦ συναγαγεῖν λίθους.

[00555]    Συνά γονται δὲ κατὰ πρόσταξιν Ἰακὼβ, ὃς τύπος ἦν Χρι στοῦ, ἵνα ἡ οἰκοδομὴ πληρωθῇ ἐπὶ τῷ θεμελίῳ τῶν ἀποστόλων καὶ προφητῶν, ὄντος ἀκρογωνιαίου αὐ τοῦ Χριστοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν, ἐκ λίθων ζώντων, ὅτε γίνεται οἶκος πνευματικὸς, ἱεράτευμα ἅγιον.

[00556]    Καὶ ἀποστραφεὶς Λάβαν ἀπῆλθεν εἰς τὸν τόπον αὐτοῦ.

[00557]    Τοῦ μὲν φαύλου διὰ τὴν κακίαν ἐγγὺς ὁ τόπος·

[00558]    τοῦ δὲ διὰ προκοπῆς ὁδεύοντος, ἐπεὶ μακράν ἐστιν ὁ τόπος, οὐ μικρὸς ὁ κόπος.

[00559]    Καὶ συνήντησαν αὐτῷ οἱ ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ.

[00560]    Ὁ Κύριός φησιν·

[00561]    Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός.

[00562]    Τῷ οὖν τὴν ὁδὸν ταύτην πορευομένῳ συναντῶσιν ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ.

[00563]    Καὶ ἐνετείλατο αὐτοῖς λέγων·

[00564]    Οὕτως ἐρεῖτε τῷ κυρίῳ μου Ἠσαῦ·

[00565]    Οὕτως λέγει ὁ παῖς σου Ἰακώβ·

[00566]    Μετὰ Λάβαν παρῴκησα.

[00567]    Κατὰ τιμὴν τὸν πρε σβύτερον ἀδελφὸν ἀνυποκρίτως κύριον αὑτοῦ κα λεῖ.

[00568]    Πλὴν καὶ ἀπόκρισις ὑποπίπτουσα ἀπο στρέφει θυμόν.

[00569]    Καὶ ὡς ἄνθρωπος μὲν ἐφοβή θη, τῷ Θεῷ δὲ πιστεύσας, οὐκ ἔφυγεν, ἀλλ' ἤρ χετο.

[00570]    Καὶ διέβη τὴν διάβασιν τοῦ Ἰαβώκ.

[00571]    Ἰαβὼκ πόταμός ἐστι τῆς Ἀραβίας, ὁ νῦν καλούμενος Ἰαμβίκης.

[00572]    Ὑπελείφθη δὲ Ἰακὼβ μόνος, καὶ ἐπάλαιε μετ' αὐτοῦ ἄνθρωπος, καὶ τὰ ἑξῆς.

[00573]    Τίς δ' ἂν ἄλλος εἴη ὁ λεγόμενος ἄνθρωπος ὁμοῦ καὶ Θεὸς, συμπαλαίων καὶ συναγωνιζόμενος τῷ Ἰακὼβ, ἢὁ πολυμερῶς καὶ πολυτρόπως λαλήσας τοῖς πατράσιν ἱερὸς τοῦ Θεοῦ Λόγος, Κύριος καὶ Θεὸς χρηματίζων, ὃς καὶ εὐλο γήσας τὸν Ἰακὼβ, Ἰσραὴλ αὐτὸν ὠνόμασεν, ἐπειπὼν, ὅτι ἐνίσχυσας μετὰ Θεοῦ;

[00574]    οὕτω δὲ ἑώρων οἱ τότε ἄνδρες τὸν τοῦ Θεοῦ Λόγον, ὡς καὶ οἱ φήσαντες τοῦ Κυρίου ἡμῶν ἀπόστολοι·

[00575]    Ὃ ἦν ἀπ' ἀρχῆς, ἑωράκαμεν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν, καὶ ἐθεασάμεθα, καὶ αἱ χεῖρες ἡμῶν ἐψηλάφησαν περὶ τοῦ Λόγου τῆς ζωῆς·

[00576]    ὃν Λόγον, καὶ ζωὴν θεασάμενος καὶ ὁ Ἰακὼβ, ἐπι φέρει λέγων·

[00577]    Εἶδον γὰρ Θεὸν πρόσωπον πρὸς πρόσωπον.

[00578]    Ἰακὼβ δὲ ἠγάπα τὸν Ἰωσὴφ παρὰ πάντας τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ, ὅτι υἱὸς γήρως ἦν αὐτῷ.

[00579]    Ἐποίησε δὲ αὐτῷ χιτῶνα ποικίλον.

[00580]    Χιτὼν ποικίλος ἐστὶν ἕξις ἀρίστη ταῖς ἀρεταῖς κεκοσμημένη.

[00581]    Ἰδόντες δὲ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, ὅτι αὐτὸν ὁ πα τὴρ φιλεῖ ἐκ πάντων τῶν υἱῶν αὐτοῦ, ἐμίσησαν αὐτὸν, καὶ οὐκ ἠδύναντο λαλεῖν αὐτῷ οὐδὲν εἰρηνικόν.

[00582]    Ὁ μισῶν ἀδυνάτως ἔχει πρὸς τὸ εἰρηνικόν τι λαλεῖν τῷ μισουμένῳ.

[00583]    Ἀποθώμεθα οὖν τὸ μῖσος, ἵνα λαλεῖν εἰρηνικὰ δυνηθῶμεν.

[00584]    [12.129] Οἱ δὲ Μαδιηναῖοι ἀπέδοντο τὸν Ἰωσὴφ εἰς Αἴ γυπτον τῷ Πετεφρῇ τῷ σπάδοντι Φαραὼ ἀρχιμα γείρῳ.

[00585]    Πετεφρῆς παρὰ Ἀκύλᾳ καὶ Συμμάχῳ Φουτιφὰρ εἴρηται ἐν τούτῳ τῷ τόπῳ, ἐν δὲ ἑτέρῳ Φουτιφαρέ.

[00586]    Καὶ ἡ μὲν τοῦ παρόντος ὀνόματος ἑρμη νεία παράκειται τῇ λέξει·

[00587]    ἡ δὲ ἔκθεσις τοῦ ἑτέ ρου ἐν τοῖς ἑξῆς φανεῖται.

[00588]    Γνοὺς δὲ Αὐνᾶν, ὅτι οὐκ αὐτῷ ἔσται τὸ σπέρμα, ἐγένετο ὅταν εἰσήρχετο πρὸς τὴν γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, ἐξέχεεν ἐπὶ τὴν γῆν.

[00589]    Πᾶς ὁ σπεί ρων ἐπὶ τὴν σάρκα, καὶ τὰ ἔργα τῆς σαρκὸς ἐν τῇ γῇ θησαυρίζων, ὅμοιος τῷ Αὐνᾶν·

[00590]    διὸ καὶ θανα τοῦται ὑπὸ Θεοῦ.

[00591]    Καὶ ἦν Κύριος μετὰ Ἰωσήφ·

[00592]    καὶ ἦν ἀνὴρ ἐπιτυγ χάνων.

[00593]    Ὡς ἐπὶ σκοπὸν βάλλων, ἔτεινε τὸ ἡγε μονικὸν ἑαυτοῦ, καὶ ἀεὶ ἐπετύγχανε.

[00594]    Πολλαχοῦ δὲ κέ χρηται τούτῳ ἡ Γραφή.

[00595]    Καὶ εὐλόγησε Κύριος τὸν οἶκον τοῦ Αἰγυπτίου διὰ Ἰωσήφ.

[00596]    ∆ιὰ τὸν ἅγιον ἐν οἴκῳ ὄντα Αἰ γυπτίου εὐλογεῖται ὁ οἶκος, καὶ τὰ ὑπάρχοντα, καὶ ὁ ἀγρὸς τοῦ Αἰγυπτίου.

[00597]    Αὕτη δὲ οὐ πνευματικὴ εὐ λογία.

[00598]    Ἐγένετο δὲ μετὰ ῥήματα ταῦτα, ἥμαρτεν ὁ ἀρ χιοινοχόος τοῦ βασιλέως Αἰγύπτου, καὶ ὁ ἀρχισι τοποιὸς τῷ κυρίῳ αὐτῶν βασιλεῖ Αἰγύπτου.

[00599]    Νο μίζω ὅτι τὸ ἀνάλογον τῷ·

[00600]    Ἥμαρτον βασιλεῖ Αἰγύπτου, λέγοιτ' ἂν περὶ τῶν μαρτύρων, ὅτι τῷ νοητῷ βασιλεῖ τῆς Αἰγύπτου οὗτοι ἁμαρτάνουσιν, ἀλλ' οὐ τῷ Θεῷ.

[00601]    Εἰς γὰρ τὸν τοῦ κόσμου νόμον δοκοῦσιν ἁμαρτάνειν, ἐναντίον ὄντα τῷ νόμῳ τοῦ Θεοῦ.

[00602]    Ὅτι κλοπῇ ἐκλάπην ἐκ γῆς Ἑβραίων, καὶ ὧδε οὐκ

[00603]    ἐποίησα οὐδέν.

[00604]    Τὸ μηδὲν ἐπιχωρίων Αἰγυ πτίων ποιεῖν αἰνίσσεται διὰ τοῦ·

[00605]    Ὧδε οὐκ ἐποίησα οὐδέν.

[00606]    Αἰγυπτίων δὲ ἔργον ἦν καὶ τὸ συνελθεῖν τῇ τοῦ κυρίου γυναικί.

[00607]    Ἀποκριθεὶς δὲ Ἰωσὴφ εἶπεν αὐτῷ·

[00608]    Αὕτη ἡ σύγκρισις αὐτοῦ·

[00609]    τὰ τρία κανᾶ τρεῖς ἡμέραι εἰ σίν.

[00610]    Καὶ ἀνωτέρω εἴρηται, οἱ τρεῖς πυθμένες τρεῖς ἡμέραι εἰσίν.

[00611]    Οὐκοῦν τὸ, τρεῖς ἡμέραι, καὶ διὰ πυθμένων καὶ διὰ κανῶν παρίσταται·

[00612]    συγχρη σαμένης Προνοίας εἰς παράστασιν τριῶν ἡμερῶν οἰκείοις παραδείγμασι τοῦ ἑκατέρου βίου.

[00613]    Τοιαῦτα δ' ἂν εὕροις καὶ ἐν ταῖς λοιπαῖς Γραφαῖς·

[00614]    τὸ αὐτὸ δηλούμενον ἀπὸ διαφόρων εἶναι δοκούντων παρα δειγμάτων.

[00615]    Ἐγένετο δὲ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ, ἡμέρα γενέ σεως ἦν Φαραὼ, καὶ ἐποίει πότον πᾶσι τοῖς παι σὶν αὐτοῦ.

[00616]    Τῶν μὲν πρὸ ἡμῶν ἐτήρησέ τις, ὅτι φαῦλός ἐστιν ὁ τὰ γενέσεως τιμῶν πράγματα, καὶ τὴν ἡμέραν τῆς γενέσεως αὐτοῦ ἀποδεχόμενος·

[00617]    ἡμεῖς [12.132] δὲ βεβαιοῦμεν τὴν διήγησιν, καὶ ἐπὶ τοῦ Ἡρώδου τὸ παραπλήσιον εὑρόντες, ὅτε καὶ ἡ θυγάτηρ Ἡρω διάδος ὠρχήσατο, καὶ ἀπετμήθη ἡ Ἰωάννου κεφα λή·

[00618]    καὶ οὐδαμοῦ δίκαιος φαίνεται γενέθλιον ἄγων ἡμέραν.

[00619]    Ἐγένετο δὲ μετὰ δύο ἔτη ἡμερῶν, Φαραὼ εἶδεν ἐνύπνιον.

[00620]    Ὤετο ἑστάναι ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ, καὶ τὰ ἑξῆς.

[00621]    Ὁ ἐπὶ τοῖς ῥευστοῖς καὶ ἀβεβαίοις πε ποιθὼς ᾤετο ἑστάναι ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ, ἀφ' οὗ τὰ δο κοῦντα εὐδαιμονικὰ εἶναι ἀναβαίνει, ὅτε οἱ βόες αὐ τοῦ παχεῖς εἰσιν·

[00622]    ἀλλὰ πάντως κατεσθίεται ταῦτα ὑπὸ τῶν χειρόνων.

[00623]    Πρὸς δὲ τὸ, ᾤετο, συγκρινεῖς τὸ, ᾤμην ὑμᾶς δεσμεύειν δράγματα.

[00624]    Ἐπὶ δὲ δευτέρου ἐνυπνίου, Ὥσπερ, φησὶν, ὁ ἥλιος, καὶ ἡ σελήνη, καὶ οἱ ἀστέρες προσεκύνουν μοι.

[00625]    Πάλιν τε αὖ ὁ μὲν ἀρχιοινοχόος·

[00626]    Ἐν τῷ ὕπνῳ μου, φησὶν, ἦν ἄμπελος, καὶ τὰ ἑξῆς·

[00627]    ὁ δὲ ἀρχισιτοποιός·

[00628]    Ὤμην τρία κανᾶ χονδριτῶν αἵρειν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς μου, καὶ τὰ ἑξῆς.

[00629]    Τοῦ αὐτοῦ.

[00630]    Τὸ μὲν διηγηματικὸν τῆς Γραφῆς πρόσ ωπόν φησιν·

[00631]    Ὤετο ἑστάναι ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ, οὐ παρὰ τὸ χεῖλος τοῦ ποταμοῦ·

[00632]    ὁ δὲ Φαραώ φησιν·

[00633]    Ὤμην ἑστάναι παρὰ τὸ χεῖλος τοῦ ποταμοῦ, οὐκ ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ.

[00634]    Τὰ μέντοιγε ἐν Αἰγύπτῳ πράγματα τὰ ἐν τοῖς κοσμικοῖς, ἀπὸ χρηστοτέρων ἀρχόμενα, ὧν σύμβολον ἡ

[00635]    εὐθηνία, εἰς πικρότερον καταλήγει, ὧν ἡ εὐθηνία καὶ ὁ λιμὸς τύπος.

[00636]    Τοιοῦτον δέ ἐστι καὶ ἐπὶ τοῦ κατὰ τὸν πλούσιον λόγου θεωρῆσαι.

[00637]    Οἱονεὶ γὰρ τὰ ἑπτὰ ἔτη τῆς εὐθηνίας ἦν αὐτῷ, ἀπολαμβά νοντι τὰ ἀγαθὰ αὐτοῦ ἐν τῇ ζωῇ αὐτοῦ, ἐνδεδυμένῳ πορφύραν, καὶ βύσσον, καὶ εὐφραινομένῳ καθ' ἡμέ ραν λαμπρῶς·

[00638]    λήγει δὲ αὐτῷ εἰς τὰ ἐναντία, ἀπο λαμβάνοντι τὰ κακὰ μετὰ τὴν ἐντεῦθεν ἀπαλλαγήν.

[00639]    Τοιαῦτα δ' ἂν ἴδοις καὶ ἐπὶ τῶν τὴν πλατείαν καὶ εὐ ρύχωρον ὁδευόντων, ὧν τὸ τέλος ἀπώλεια·

[00640]    οἷς δὲ ἀρ χὴ τὸ στενὸν καὶ τὸ τεθλιμμένον, τὸ τέλος ζωή.

[00641]    ∆ιὸ οὐαὶ τοῖς ἐμπεπλησμένοις, ὅτι πεινάσουσι·

[00642]    καὶ τοῖς γελῶσιν, ὅτι κλαύσουσι.

[00643]    Μακάριοι οἱ πενθοῦντες καὶ κλαίοντες, ὅτι αὐτοὶ παρακληθήσονται.

[00644]    Καὶ ἰδοὺ ὥσπερ ἐκ τοῦ ποταμοῦ ἀνέβαινον ἑπτὰ βόες, καὶ τὰ ἑξῆς.

[00645]    Τοῦ Φαραὼ τὰ ἐνύπνια βόες ἦσαν καὶ στάχυες.

[00646]    ∆ι' ὧν γὰρ γεωργεῖται ἡ γῆ, καὶ ἅπερ φέρει, προσημαντικὰ εὐθηνίας τε καὶ ἀφορίας ἐγένετο τῷ βασιλεῖ.

[00647]    Ἠγέρθη δὲ Φαραὼ, καὶ ἐνυπνιάσθη τὸ δεύτε ρον·

[00648]    καὶ ἰδοὺ ἑπτὰ στάχυες ἀνέβαινον ἐν πυθμέ νι ἑνὶ ἐκλεκτοὶ καὶ καλοί.

[00649]    Ὁ μὲν Ἰωσὴφ οὐ στάχυας, ἀλλὰ δράγματα εἶδεν·

[00650]    ὁ δὲ Αἰγύπτιος οὐ δράγματα, ἀλλὰ στάχυας.

[00651]    Καὶ πάλιν ὁ μὲν ἀρχιοινο χόος τοὺς τρεῖς πυθμένας βλέπει εἰς τρεῖς ἡμέρας·

[00652]    ὁ δὲ βασιλεὺς τοὺς ἐν πυθμένι ἑνὶ ἑπτὰ στάχυας εἰς τὸ συνημμένον τῶν ἑπτὰ ἐνιαυτῶν·

[00653]    καὶ γίνεται τοῦ ἑνὸς ὀνόματος τοῦ πυθμένος διάφορος ἡ ἑρμηνεία.

[00654]    Εἴποτε οὖν ἄλλως τις διηγεῖται τὴν Γραφὴν, μὴ δοκείτω βιάζεσθαι αὐτήν.

[00655]    Καὶ ἔτι τηρητέον, ὅτι ἐπὶ μὲν τῆς [12.133] εὐθηνίας ἑπτὰ στάχυες ἀναβαίνοντες ἐν πυθμένι ἑνὶ, ἐπὶ δὲ τοῦ λιμοῦ ἑπτὰ μὲν στάχυες, οὐκ ἔτι δὲ ἐν πυθμένι ἑνί·

[00656]    ἄλλος φησίν·

[00657]    ἐν καλάμῳ ἑνί.

[00658]    Ἐγένετο δὲ πρωῒ, καὶ ἐταράχθη ἡ ψυχὴ αὐτοῦ, καὶ ἀποστείλας ἐκάλεσε πάντας τοὺς ἐξηγητὰς Αἰγύπτου, καὶ πάντας τοὺς σοφοὺς αὐτῆς.

[00659]    Ὅλης Αἰγύπτου πῶς ἐκάλεσε τοὺς ἐξηγητὰς καὶ σο φοὺς, ἅμα ζητητέον ὡς πρὸς τὴν λέξιν, καὶ εἰ πρὸς ἀναγωγὴν δεῖται ἐξηγητῶν Αἰγυπτίων ὁ Φαραὼ ὡς σοφωτέρων.

[00660]    Ὅλης δὲ Αἰγύπτου φαμὲν, ὡς ἀκο λούθου τῷ, Πάντας τοὺς ἐξηγητὰς Αἰγύπτου, καὶ πάντας

[00661]    τοὺς σοφοὺς αὐτῆς.

[00662]    Καὶ διηγήσατο αὐτοῖς Φαραὼ τὸ ἐνύπνιον αὐ τοῦ, καὶ οὐκ ἦν ὁ ἀπαγγέλλων αὐτὸ τῷ Φαραώ.

[00663]    Οὐκ οἶμαι, ὅτι τέλεον ἐσιώπων, ἀλλὰ πάντα μᾶλλον ἔλεγον ἢ αὐτὸ τὸ τῆς ἐνυπνίων διηγήσεως.

[00664]    Ἀλλ' ἐρεῖ τις·

[00665]    Πῶς ᾔδει ὁ Φαραὼ πότερον ἐπιτυγ χάνουσιν οἱ ἐξηγηταὶ καὶ σοφοὶ Αἰγύπτου διηγούμε νοι τὰ ἐνύπνια, ἢ μή;

[00666]    Ἔλεγε δὲ πρὸς ταῦτα ὁ Ἑβραῖος, ὅτι ὁ Φαραὼ ἰδὼν τὸ ἐνύπνιον, εἶδε αὐτοῦ καὶ τὴν διήγησιν, ἥτις αὐτοῦ ἀπέπεσε τῆς μνήμης.

[00667]    Ἑκάστου οὖν ἀκούων λέγοντος, οὐκ ἀνεμιμνήσκετο οὗ ᾔδει ἑωρακέναι.

[00668]    ∆ιὰ τοῦτο δὲ ἐξεπλάγη τὸν Ἰω σὴφ, καὶ ἀθρόως αὐτὸν προήγαγεν εἰς τὸ πιστεῦ σαι τὴν πᾶσαν Αἴγυπτον, καὶ τὸν σῖτον αὐτῆς, καὶ τὴν σωτηρίαν τῶν Αἰγυπτίων, αὐτῷ·

[00669]    ἐπεὶ ἅμα γε ἐκδιηγήσατο τὰ ὀνείρατα, καὶ οὗτος ὑπεμνή σθη τὰ αὐτὰ εἶναι τὰ προδεδηλωμένα αὐτῷ.

[00670]    Ἀποκριθεὶς δὲ Ἰωσὴφ τῷ Φαραὼ, εἶπεν·

[00671]    Ἄνευτοῦ Θεοῦ οὐκ ἀποκριθήσεται τὸ σωτήριον Φαραώ.

[00672]    Εὔλογος Ἰωσὴφ ἐν ᾧ προοιμιάζεται ἀπὸ Θεοῦ.

[00673]    Τήρει δὲ, ὅτι πρὸς μὲν τὴν γυναῖκα εἶπε·

[00674]    Καὶ ποιή σω τὸ ῥῆμα τὸ πονηρὸν τοῦτο, καὶ ἁμαρτήσομαι ἐναντίον τοῦ Θεοῦ.

[00675]    Ἀλλὰ καὶ πρὸς τοὺς ἐν τῇ φυ λακῇ εὐνούχους φησίν·

[00676]    Οὐχὶ διὰ τοῦ Θεοῦ ἡ δια σάφησις αὐτῶν ἐστι;

[00677]    Καὶ εἶπε Φαραὼ πᾶσι τοῖς παισὶν αὐτοῦ·

[00678]    Μὴ εὑρήσομεν ἄνθρωπον τοιοῦτον, ὃς ἔχει πνεῦμα Θεοῦ ἐν ἑαυτῷ;

[00679]    Μεῖζον ἢ κατὰ ἄνθρωπον ἰδὼν Φαραὼ τὸ τὴν ἐκπεσοῦσαν τῆς μνήμης αὐτοῦ λύσιν τοῦ ὀνείρατος σεσαφηνίσθαι ὑπὸ τοῦ Ἰωσὴφ, πνεῦμα εἶπε Θεοῦ ἔχειν αὐτὸν ἐν ἑαυτῷ.

[00680]    Τοῦ αὐτοῦ.

[00681]    Ἠναγκάσθη καὶ Φαραὼ ἕνα εἰπεῖν Θεόν·

[00682]    καὶ τούτῳ δὲ συνᾴδει τὸ περὶ τῆς λύσεως τοῦ ὀνείρατος προαποδεδομένον.

[00683]    Καὶ ἐκήρυσσεν ἔμπροσθεν αὐτοῦ κήρυξ.

[00684]    Τὸ Ἑβραϊκὸν ἔχει Ἀβρὴχ, ὃ κυρίως σημαίνει, πατὴρ ἁπαλός.

[00685]    Εἰκότως πατέρα ἁπαλὸν ἐκάλεσε τὸν [12.136] Ἰωσὴφ, ἐπειδήπερ ἁπαλὸς ὢν κατὰ τὴν ἡλικίαν, ὡς πατὴρ σωτήριον ἀρχὴν Αἰγυπτίοις ἐνεδείξατο.

[00686]    ∆ηλοῖ δὲ οὐδὲν ἡ λέξις, ἢ τὸ γονατίζειν.

[00687]    Φανερὰ γάρ ἐστιν ἡ φωνὴ τοῦ κήρυκος.

[00688]    Καὶ ἐκάλεσε Φαραὼ τὸ ὄνομα Ἰωσὴφ Ψονθομ φανήχ.

[00689]    Ψομθομφανὴχ ὃ ἑρμηνεύεται, ᾧ ἀπε καλύφθη τὸ μέλλον.

[00690]    Ἀκύλας, Σαφαμφανή·

[00691]    Σύμ μαχος, Σαφθφανὴ, κεκρυμμέν

[00692]    α ἀπεκάλυψε.

[00693]    Καὶ ἔδωκεν αὐτῷ τὴν Ἀσενὲθ θυγατέρα Πετε φρῆ ἱερέως Ἡλιουπόλεως αὐτῷ γυναῖκα.

[00694]    Τὸ μὲν Φουτιφὰρ ἐν ὀνόματι τοῦ πατρός ἐστι τῆς γαμη θείσης τῷ Ἰωσήφ.

[00695]    Οἰήσεται δέ τις ἕτερον εἶναι τοῦ τον παρὰ τὸν ὠνησάμενον τὸν Ἰωσήφ.

[00696]    Οὐ μὴν οὕτως ὑπειλήφασιν Ἑβραῖοι·

[00697]    ἀλλ' ἐξ ἀποκρύφου λέγουσι τὸν αὐτὸν εἶναι, καὶ δεσπότην καὶ πενθερὸν γενέσθαι.

[00698]    Καὶ φασὶ ταύτην τὴν Ἀσενὲθ διαβεβληκέναι τὴν μητέρα παρὰ τῷ πατρὶ ὡς ἐπιβουλεύσασαν τῷ Ἰωσὴφ, καὶ οὐκ ἐπιβουλευθεῖσαν.

[00699]    Ἣν δὲ ἐκδέδωκε τῷ Ἰωσὴφ, δεῖξαι σπουδάσας καὶ τοῖς Αἰγυπτίοις, ὅτι μηδὲν τοιοῦτον ἡμάρτηται εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ.

[00700]    Ἐκάλεσε δὲ Ἰωσὴφ τὸ ὄνομα τοῦ πρωτοτόκου Μανασσῆ, ὅτι ἐπιλαθέσθαι ἐποίησέ με ὁ Θεὸς πάντων τῶν πόνων μου, καὶ πάντων τῶν τοῦ πατρός μου.

[00701]    Τὸ μὲν πάντων ἐπιλαθέσθαι τῶν πόνων τοῦ Θεοῦ τοῦτο ποιήσαντος, σαφῶς καλόν ἐστιν·

[00702]    εἰ δὲ καὶ πάντων τῶν τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Ἰα κὼβ ὁ Ἰωσὴφ ἐπελάθετο, καὶ τοῦτο ποιήσαντος τοῦ Θεοῦ αὐτῷ, ζητητέον.

[00703]    Οὐ γὰρ Θεὸς ποιεῖ ἐπι λαθέσθαι τὸν Ἰωσὴφ λόγων τοῦ Ἰακὼβ, καὶ υἱῶν αὐτοῦ·

[00704]    εἰ μὴ ἄρα πόνων αὐτοῦ, ἵν' ᾖ ἀπὸ κοινοῦ τὸ, πόνων, οὕτως·

[00705]    πάντων τῶν πόνων μου καὶ πάντων τῶν τοῦ πατρὸς πόνων.

[00706]    Τὸ ὄνομα τοῦ δευτέρου ἐκάλεσεν Ἐφραῒμ, ὅτι ηὔξησέ με ὁ Θεὸς ἐν γῇ ταπεινώσεώς μου.

[00707]    Μυ στικῶς ἡ πνευματικὴ Αἴγυπτος γῆ ταπεινώσεώς ἐστι τοῦ δικαίου·

[00708]    παρὸ παρὰ τῷ Ἀποστόλῳ λέγεται·

[00709]    Τὸ σῶμα τῆς ταπεινώσεως ἡμῶν·

[00710]    καὶ ἐν Ψαλμοῖς·

[00711]    Ἐταπεινώθη εἰς χοῦν ἡ ζωὴ ἡμῶν·

[00712]    καὶ πάλιν·

[00713]    Ἐταπείνωσας ἡμᾶς ἐν τόπῳ κακώσεως.

[00714]    Ἰωσὴφ δὲ ἦν ἄρχων τῆς Αἰγύπτου.

[00715]    Οὗτος ἐπώλει παντὶ τῷ λαῷ τῆς γῆς.

[00716]    Ἐλθόντες δὲ οἱ ἀδελφοὶ Ἰωσὴφ προσεκύνησαν αὐτῷ ἐπὶ πρόσω πον ἐπὶ τὴν γῆν.

[00717]    ∆ιὰ τὸ μὴ εἶναι λαοὺς τῆς γῆς τοὺς υἱοὺς Ἰακὼβ, οὐκ ἐπώλει αὐτοῖς·

[00718]    ἀπεδίδου δὲ τὰ ἀργύρια δίς.

[00719]    Ἔπρεπε γὰρ τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ προῖκα λαμβάνειν τὸν σῖτον.

[00720]    Τοῦ αὐτοῦ.

[00721]    Χαριέντως περὶ τῶν αὐτῶν, ὅτε μὲν ἀγοράζουσι, φησὶν, υἱοὶ Ἰσραήλ·

[00722]    ὅτε δὲ προσκυ νοῦσιν Ἰωσὴφ, οἱ ἀδελφοὶ Ἰωσήφ.

[00723]    Πλὴν Βενιαμὶν οὔτε τὸν Ἠσαῦ οὔτε τὸν Ἰωσὴφ προσκυνεῖ.

[00724]    ∆ιὸ ἐν τῇ μερίδι αὐτοῦ γίνεται ὁ ναός.

[00725]    [12.137] Ναὶ, ἐν ἁμαρτίαις γάρ ἐσμεν περὶ τοῦ ἀδελφοῦ ἡμῶν, ὅτι ὑπερείδομεν τὴν θλίψιν τῆς ψυχῆς αὐτοῦ, ὅτε κατεδέετο.

[00726]    Κατὰ τὸ σιωπώμενον κα τεδέετο·

[00727]    οὐ γὰρ ἀναγέγραπται πῶς κατεδέετο.

[00728]    Ἀποκριθεὶς Ῥουβὶμ, εἶπεν αὐτοῖς·

[00729]    Οὐκ ἐλάλησα ὑμῖν, λέγων, Μὴ ἀδικήσητε τὸ παιδάριον;

[00730]    καὶ οὐκ εἰσηκούσατέ μου.

[00731]    Καὶ ἰδοὺ τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐκζητεῖται.

[00732]    Ἐν τοῖς ἀνωτέρω λέλεκται, ὅτι μὴ παρόντος τοῦ Ῥουβὶμ πέπραται τοῖς Ἰσμαηλίταις ὁ Ἰωσὴφ, καὶ μετὰ τὸ πραθῆναι αὐτὸν ἀνέστρεψεν ὁ Ῥουβὶμ ἐπὶ τὸν λάκκον, καὶ οὐχ ὁρᾷ τὸν Ἰωσὴφ ἐν τῷ λάκκῳ, καὶ διέῤῥηξε τὰ ἱμάτια αὑτοῦ·

[00733]    καὶ ἐπέ στρεψεν πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς αὑτοῦ, καὶ εἶπε·

[00734]    Τὸ παιδάριον οὐκ ἔστιν·

[00735]    ἐγὼ δὲ ποῦ πορεύσο μαι ἔτι;

[00736]    Καὶ οὐ φαίνεται μεμαθηκὼς παρὰ τῶν ἀδελφῶν περὶ τοῦ Ἰωσὴφ, ὅτι ἐπράθη.

[00737]    Μήποτε οὖν, οἰόμενος ἀνῃρῆσθαι αὐτὸν, νῦν φησι τὸ, Ἰδοὺ αἷμα αὐτοῦ ἐκζητεῖται.

[00738]    Εἶπε δὲ Ἰούδας πρὸς Ἰσραὴλ τὸν πατέρα αὑτοῦ·

[00739]    Ἀπόστειλον τὸ παιδάριον μετ' ἐμοῦ, καὶ ἀνα στάντες πορευσόμεθα ἵνα ζῶμεν.

[00740]    Μήποτε προφητεύει, ὅτι ἤμελλε μετὰ τῆς Ἰούδα φυλῆς εἶναι Βενιαμίν.

[00741]    Ἐγὼ δὲ ἐκδέχομαι αὐτόν·

[00742]    ἐκ χειρός μου ζήτη σον αὐτὸν, ἐὰν μὴ ἀγάγω αὐτὸν πρὸς σὲ, καὶ τὰ ἑξῆς.

[00743]    Μηδὲν τῶν δυνατῶν γενέσθαι ὡς ἀνθρώπῳ τῷ Βενιαμὶν λογισάμενος Ἰούδας, προφητικῶς, οἶ μαι, τῷ πατρὶ ἐπαγγέλλεται.

[00744]    Λάβετε ἀπὸ τῶν καρπῶν τῆς γῆς ἐν τοῖς ἀγ γείοις ὑμῶν, καὶ κατάγετε τῷ ἀνθρώπῳ δῶρα τῆς ῥητίνης, καὶ τοῦ μέλιτος, θυμίαμά τε καὶ στακτὴν, καὶ τερέβινθον, καὶ κάρυα.

[00745]    Ἀπὸ τῶν καρπῶν τῆς γῆς φέρεται τῷ Ἰωσὴφ δῶρα, ἃ οὐκ ἔχει Αἴγυ πτος·

[00746]    ἔστι δὲ ῥητίνη, μέλι, θυμίαμα, στακτὴ, τερέ βινθος, κάρυα·

[00747]    καὶ ἀνωτέρω δὲ, καὶ αἱ κάμηλοι ἔγεμον θυμιαμάτων, ῥητίνης, στακτῆς, ἀλλ' οὐχὶ καὶ μέλιτος, καὶ τερεβίνθου, καὶ καρύων.

[00748]    Τοῦ αὐτοῦ.

[00749]    Τρία εἴδη μετὰ Ἰωσὴφ κατάγουσι Μαδιηναῖοι εἰς Αἴγυπτον, οἷς ἄλλα τρία προσθέντες οἱ υἱοὶ Ἰακὼβ φέρουσι τῷ Ἰωσήφ.

[00750]    Πλὴν σπέρμα Ἀβραὰμ καὶ τὰ πρότερα φέρουσι, καὶ τὰ δεύτερα.

[00751]    Καὶ ἔδει τὰ μὲν ὑποδεέστερα ἀπὸ τῶν νόθων τοῦ Ἀβραὰμ φέρεσθαι παίδων, τὰ δὲ πλείονα, ἀπὸ τῶν γνησίων, ὡς τῆς Αἰγύπτου χρείαν τούτων ἐχούσης.

[00752]    Εἶπαν·

[00753]    ∆ιὰ τὸ ἀργύριον τὸ ἀποστραφὲν ἐν τοῖς μαρσίποις τὴν ἀρχὴν ἡμεῖς εἰσαγόμεθα·

[00754]    τοῦ συ κοφαντῆσαι ἡμᾶς, καὶ ἐπιθέσθαι ἡμῖν, τοῦ λαβεῖν ἡμᾶς εἰς παῖδας, καὶ τοὺς ὄνους ἡμῶν.

[00755]    Ἀπίθανον τὸ, ἐν τοιαύτῃ νομίζοντας εἶναι περιστάσει, περὶ τῶν ὄνων φροντίζειν, εἰ μὴ ἀλληγορεῖται.

[00756]    Εἶπε δὲ αὐτοῖς·

[00757]    Ἵλεως ὑμῖν, μὴ φοβεῖσθε.

[00758]    Ἔοικεν ὁ ἐπὶ τοῦ οἴκου τοῦ Ἰωσὴφ ἄνθρωπος ταῦτα εἰ ρηκέναι, ὠφεληθεὶς εἰς θεοσέβειαν παρὰ τοῦ Ἰωσήφ.

[00759]    Ἐμεγαλύνθη δὲ ἡ μερὶς Βενιαμὶν παρὰ τὰς με [12.140] ρίδας πάντων πενταπλασίως πρὸς τὰς ἐκείνων.

[00760]    Ἐμεγαλύνθη ἢ διὰ τὴν Ἱερουσαλὴμ, ἢ ὡς τύπος τοῦ ἀποστόλου Παύλου.

[00761]    Καὶ Ἰησοῦς δὲ τῆς φυλῆς ὢν Ἐφραῒμ διεμέρισε ταῖς ἄλλαις φυλαῖς τὴν γῆν.

[00762]    Ἀπέστειλε γάρ με ὁ Θεὸς ἔμπροσθεν ὑμῶν, ὑπο λείπεσθαι ὑμῖν κατάλειμμα.

[00763]    Ἐπείπερ ὁ Θεὸς ἀπέ στειλε διὰ τὴν τῶν πολλῶν ζωὴν τὸν Ἰωσὴφ ἔμπρο σθεν τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ εἰς Αἴγυπτον, δηλονότι ὁ Θεὸς ἀποστέλλων αὐτὸν εἰς Αἴγυπτον, συγκατεχρή σατο τῷ ζήλῳ καὶ τῇ προαιρέσει τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ εἰς τὴν περὶ τοῦ Ἰωσὴφ ἐπὶ ζωῇ πολλῶν οἰκονομίαν.

[00764]    Οὐκοῦν ἔσθ' ὅτε συγχρώμενος ἑτέρων ἁμαρτίαις ὁ Θεὸς, οἰκεῖα βουλεύεται ἐπὶ ἄλλων σωτηρίᾳ.

[00765]    Νῦν οὖν οὐχ ὑμεῖς με ἀπεστάλκατε ὧδε, ἀλλ' ὁ Θεὸς, καὶ ἐποίησέ με ὡς πατέρα Φαραὼ, καὶ κύριον παντὸς τοῦ οἴκου αὐτοῦ, καὶ ἄρχοντα πά σης γῆς Αἰγύπτου.

[00766]    Ὁ ἄρχων τῶν σωματικῶν πρα γμάτων, καὶ μηδαμῶς αὐτοῖς εἴκων, λέγοιτ' ἂν τὸ, Ἐποίησέ με ὁ Θεὸς πάσης τῆς γῆς Αἰγύπτου κύ ριον.

[00767]    Καὶ μὴ φείσησθε τοῖς ὀφθαλμοῖς τῶν σκευῶν ὑμῶν.

[00768]    Τὰ γὰρ πάντα ἀγαθὰ Αἰγύπτου ὑμῶν ἔσται.

[00769]    Εἴ τι ὑπάρχει ἐν τῇ τροπικῶς καλουμένῃ Αἰγύπτῳ, οὐκ Αἰγυπτίων ἐστὶν, ἀλλὰ τοῦ Ἰσραήλ.

[00770]    ∆ιὰ τοῦτο καὶ ἐν τῇ ἐξόδῳ συσκευάζουσιν Ἑβραῖοι τοὺς Αἰ γυπτίους, καὶ λαμβάνουσι σκεύη χρυσᾶ καὶ ἀργυρᾶ, καὶ εἴ τι ἀγαθὸν ἐν Αἰγύπτῳ ἦν.

[00771]    Καὶ ἐγὼ ἀναβιβάσω σε εἰς τέλος.

[00772]    Πρέπουσα ἐπαγγελία τῷ Θεῷ, οὐ μόνον ἀναβιβάζειν, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τέλος φέρειν τὸν ἀναβιβαζόμενον.

[00773]    Τοῦ αὐτοῦ.

[00774]    Πρὸς τοὺς ἀπὸ τῆς Πεντατεύχου ζη τοῦντας τὴν μετὰ ταῦτα ζωὴν φήσομεν·

[00775]    Ἐπείπερ ἀψευδής ἐστιν ὁ εἰπὼν, Ἀναβιβάσω σε, ἀνεβίβασεν ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ ὕστερον, καὶ μετὰ τὴν ἔξοδον ἀνεβί βασεν αὐτὸν, ὅτε μετὰ τοῦτο Ἰωσὴφ ἐπέβαλε τὰς ἑαυτοῦ χεῖρας τοῖς ὀφθαλμοῖς τοῦ σώματος Ἰακώβ.

[00776]    Ἀνεβίβασεν δὲ ὁ Θεὸς, ἀνάγων μετὰ τὸ τέλος τοῦ βίου ἐπὶ τὸ παρ' ἑαυτῷ τέλος τὸν Ἰσραήλ.

[00777]    Ἀνέστη δὲ Ἰακὼβ ἀπὸ τοῦ φρέατος τοῦ ὅρκου, καὶ ἀνέλαβον υἱοὶ Ἰσραὴλ Ἰακὼβ τὸν πατέρα αὐτῶν.

[00778]    Ὁ μὲν ἐλθὼν ἐπὶ τὸ φρέαρ τοῦ ὅρκου Ἰσραήλ ἐστι, φέρων μετὰ πάντων τῶν αὐτοῦ, οἶμαι, Ἰακώβ·

[00779]    ὁ δὲ ἀνιστάμενος ἀπὸ τοῦ φρέατος τοῦ ὅρκου, Ἰακώβ ἐστιν·

[00780]    ἐδεῖτο γὰρ ἀναστάσεως οὐχ ὁ Ἰσραὴλ, ἀλλ' ὁ Ἰακώβ.

[00781]    Εἶτα μετὰ τοῦτο, δεόμενον ἀναλήψεως Ἰακὼβ πατέρα ἀνειλήφασιν υἱοὶ οὐχὶ Ἰακὼβ, ἀλλ' Ἰσραήλ.

[00782]    Τοῦ αὐτοῦ.

[00783]    Ἀπέστειλε Φαραὼ ἁμάξας ἆραι οὐ τὸν Ἰσραὴλ, ἀλλὰ τὸν Ἰακώβ.

[00784]    Εἰσῆλθεν εἰς Αἴγυπτον, οὐ κατέβη Ἰακώβ.

[00785]    Τῷ γὰρ Ἰσραὴλ εἴρηται, Μὴ φοβοῦ καταβῆναι εἰς Αἴγυπτον.

[00786]    Εἰσῆλθεν εἰς Αἴγυπτον Ἰακὼβ, καὶ πᾶν τὸ σπέρμα αὐτοῦ μετ' αὐτοῦ.

[00787]    Σπέρμα μὲν νῦν τοῦ Ἰα κὼβ λέλεκται·

[00788]    ἀνωτέρω δὲ υἱοὶ Ἰσραήλ.

[00789]    Πλὴν εἴπερ Ἰακὼβ, καὶ πᾶν τὸ σπέρμα αὐτοῦ εἰσῆλθεν εἰς Αἴ γυπτον, οὐκ εἰσῆλθεν δὲ Ἢρ, καὶ Αὐνὰν, οὐκ ἦσαν σπέρμα τοῦ Ἰακώβ.

[00790]    [12.141] Θυγατέρες καὶ θυγατέρες τῶν θυγατέρων αὐτοῦ.

[00791]    ∆ηλονότι τὰς θυγατέρας ἔχων μεθ' ἑαυτοῦ, καὶ τοὺς γαμβροὺς συνεπάγετο.

[00792]    Οὐ γὰρ ἠνείχετο ἔξω τῆς οἰκίας αὑτοῦ ἀποστέλλειν τὰς θυγατέρας, μήπως τραπεῖεν εἰς εἰδωλολατρείαν.

[00793]    Τοῦ αὐτοῦ.

[00794]    Εἰ μὴ ἔχει θυγατέρας ὁ Ἰακὼβ, πῶς αἱ θυγατέρες αὐτοῦ καταβαίνουσιν εἰς Αἴγυπτον;

[00795]    Μὴ τοίνυν ἀλληγορεῖται.

[00796]    Ἑξῆς δὲ λέγει ἐκ Λείας εἶναι, καὶ θυγατέρας λγʹ ∆ίνας ὀνομασθείσης.

[00797]    Ταῦτα δὲ τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ, τῶν εἰσελθόντων εἰς Αἴγυπτον.

[00798]    Υἱῶν, οὐκ Ἰακὼβ, ἀλλ' Ἰσραὴλ, εἰσελθόντων, οὐ καταβάντων εἰς Αἴγυπτον, τὰ ὀνόματα ταῦτά ἐστιν.

[00799]    Πρωτότοκος Ἰακὼβ, Ῥουβὴμ, καὶ τὰ ἑξῆς.

[00800]    Ἀνωτέρω εἰπὼν τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν εἶναι τοῦ Ἰσραὴλ, νῦν τοῦ Ἰακὼβ εἶναι πρωτότοκόν φησι τὸν Ῥουβήμ.

[00801]    Τοῦ αὐτοῦ.

[00802]    Σημειωτέον, ὅτι σὺν τοῖς γενομένοις ἐν γῇ Χαναὰν υἱοῖς Ἰακὼβ ἀριθμεῖ αὐτοὺς καὶ τοὺς ἐν Αἰγύπτῳ ὄντας υἱοὺς Ἰωσήφ.

[00803]    Συμβάλλεται γὰρ τοῦτο εἰς τὸ ἑξῆς ῥητὸν περὶ τὰ τέλη, ἔνθα φησίν·

[00804]    Ἐμοί εἰσιν Ἐφραῒμ καὶ Μανασσῆ, ὡς Ῥουβὴμκαὶ Συμεών.

[00805]    Καὶ εἶπεν Ἰσραὴλ πρὸς Ἰωσήφ·

[00806]    Ἀποθανοῦμαι ἀπὸ τοῦ νῦν, ἐπεὶ ἑώρακα τὸ πρόσωπόν σου.

[00807]    Ἔτι γὰρ σὺ ζῇς.

[00808]    Θαυμαστόν ἐστι τὸν γενόμενον ἐν Αἰγύπτῳ μὴ βλαβῆναι ἀπὸ τῶν Αἰγυπτίων, καὶ μεῖ ναι ἐν τῇ κατὰ Θεὸν ζωῇ.

[00809]    ∆ιόπερ θαυμάζων ὁ Ἰακὼβ, εἶπε τῷ Ἰωσὴφ τὸ, Ἔτι γὰρ σὺ ζῇς.

[00810]    Ποιμένες προβάτων οἱ παῖδές σου ἐκ παιδὸς ἕως τοῦ νῦν ...

[00811]    Εἶπαν δὲ Φαραώ·

[00812]    Παροικεῖν ἐν τῇ γῇ ἥκαμεν.

[00813]    Παῤῥησιάζονται τὸ ποιμένες εἶναι πρὸς τὸν Φαραώ.

[00814]    Εἶτα, ἵνα μὴ ταραχθῇ Φαραὼ, φασίν·

[00815]    Παροικεῖν ἐν τῇ γῇ ἥκαμεν.

[00816]    Εἶπε δὲ Φαραὼ τῷ Ἰωσὴφ, λέγων·

[00817]    Κατοικείτω σαν ἐν γῇ Γεσέμ.

[00818]    Ἐπειδὴ ἐν τοῖς Τετραπλοῖς, ἐξ ὧν καὶ τὸ ἀντίγραφον μετελήφθη πρὸς τὸν εἱρμὸν τὸν ἐν τῷ Ἑβραϊκῷ καὶ ταῖς ἄλλαις ἐκδόσεσι, δεί κνυται καὶ ἡ τῶν Ἑβδομήκοντα ἔν τισι τόποις μετατε θεῖσα, ὡς τὰ πρῶτα ὕστερα, καὶ τὰ ὕστερα πρῶτα γενέσθαι·

[00819]    ὅπερ καὶ ἐνταῦθα εὑρέθη παθοῦσα·

[00820]    τούτου χάριν παρεθήκαμεν ἀκολουθίαν.

[00821]    Ἔστι δὲ αὕτη·

[00822]    τῷ, Κατοικήσομεν οἱ παῖδές σου ἐν γῇ Γεσὲμ, συν άπτεται τὸ, Εἶπε δὲ Φαραὼ τῷ Ἰωσήφ·

[00823]    Κατοικεί τωσαν ἐν γῇ Γεσέμ.

[00824]    Εἰ δὲ ἐπίστῃ, ὅτι εἰσὶν ἐν αὐτοῖς·

[00825]    καὶ τὰ ἑξῆς.

[00826]    Εἰ δὲ ἐπίστῃ ὅτι εἰσὶν ἐν αὐτοῖς δυνατοὶ, κατά στησον αὐτοὺς ἄρχοντας τῶν ἐμῶν κτηνῶν.

[00827]    Τοὺς τοῦ Ἰσραὴλ δυνατοὺς Φαραὼ βούλεται ἄρχοντας κατα στῆσαι Αἰγυπτίων κτηνῶν.

[00828]    Εἴ τις δέ ἐστι τοῦ Ἰσραὴλ δυνατὸς, φευγέτω τὸ ἐπὶ τούτοις βούλημα.

[00829]    Καὶ εὐλογήσας Ἰακὼβ τὸν Φαραὼ, ἐξῆλθεν ἀπ' αὐτοῦ.

[00830]    Οὐκ ἂν, δίκαιον εὐλογήσας, ἀπ' αὐτοῦ ἐξῆλθε.

[00831]    Ζητητέον δὲ εἴποτε ἅγιόν τις εὐλογήσας [12.144] ἀπῆλθεν ἀπ' αὐτοῦ.

[00832]    Καὶ ἐνθάδε μὲν εὐλογῶν ἐξέρ χεται·

[00833]    ἀνωτέρω δὲ ὁ Ἰακὼβ εὐλογίας τυχὼν εἰσέρ χεται.

[00834]    Καὶ εἰσήνεγκεν Ἰωσὴφ πᾶν τὸ ἀργύριον εἰς τὸν οἶκον Φαραώ.

[00835]    Καὶ ποῦ ἔδει πᾶν τὸ Αἰγύπτου ἀργύριον καὶ Χαναὰν γενέσθαι, ἢ ἐν τῷ οἴκῳ Φαραώ;

[00836]    Ἤγαγον δὲ τὰ κτήνη αὐτῶν πρὸς Ἰωσὴφ, καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς Ἰωσὴφ ἄρτους ἀντὶ τῶν ἵππων, καὶ ἀντὶ τῶν προβάτων, καὶ ἀντὶ τῶν βοῶν, καὶ ἀντὶ τῶν ὄνων.

[00837]    Οὐκ ὠμῶς τοῦτο ποιεῖ Ἰωσὴφ, ἀλλ' ἵνα μὴ κάμωσι τὰ κτήνη τρέφοντες, καὶ ἵνα μετὰ ταῦτα χάριν αὐτὰ δέξωνται παρὰ τοῦ Φαραώ.

[00838]    Καὶ οὐχ ὑπολείπεται ἡμῖν ἐναντίον τοῦ Κυρίου ἡμῶν ἢ τὸ ἴδιον σῶμα καὶ ἡ γῆ ἡμῶν.

[00839]    Ἐπεὶ περὶ τῶν ἁμαρτωλῶν λέγεται τὸ, ∆ιὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς σάρκας·

[00840]    διὰ τοῦτο καὶ νῦν Αἰγύπτιοι, ὡς σάρκες, ὑπολελεῖφθαί φασιν αὑτοῖς οὐχὶ ψυχὴν, ἀλλὰ τὸ ἴδιον σῶμα καὶ τὴν γῆν αὑτῶν.

[00841]    Τοῦτο δὲ νομιστέον ὑπὸ πάντων τῶν ἀλλοτρίων τοῦ Θεοῦ λέγεσθαι.

[00842]    Ἵνα οὖν μὴ ἀποθάνωμεν ἐναντίον σου, καὶ ἡ γῆ ἐρημωθῇ, κτῆσαι ἡμᾶς καὶ τὴν γῆν ἡμῶν.

[00843]    Ἐναντίον τοῦ Φαραὼ θέλουσιν οἱ Αἰγύπτιοι ζῇν, οὐκ ἐναντίον Θεοῦ.

[00844]    Τοῦ αὐτοῦ.

[00845]    Κτῆμα βούλονται οἱ Αἰγύπτιοι γενέσθαι τοῦ Φαραὼ, ὡς οἱ ἅγιοι τοῦ Θεοῦ.

[00846]    Ἐπεκράτησε γὰρ αὐτῶν ὁ λιμός.

[00847]    ∆ηλονότι τῶν Αἰγυπτίων·

[00848]    οὐ γὰρ ἂν εἴρηται περὶ τοῦ Ἰσραὴλ, ὅτι ἐπεκράτησεν αὑτῶν ὁ λιμός.

[00849]    Καὶ ἐνισχύσας Ἰακὼβ ἐκάθισεν ἐπὶ τὴν κοίτην.

[00850]    Ἐνισχύσας ἐκάθισεν, ἵνα τοὺς ἐνθέους εἴπῃ λόγους Οἶμαι γὰρ τὸν μὲν Ἰακὼβ ἠνωχλῆσθαι, τὸν δὲ Ἰσραὴλἐνισχυκέναι, ὃς καὶ εὐλόγησε τοὺς υἱοὺς Ἰωσὴφ, καὶ τὰ ἑξῆς, ἐν οἷς οὐκ ὀνομάζεται ἐπὶ τῶν παιδίων Ἰακώβ.

[00851]    Καὶ εἶπέ μοι·

[00852]    Ἰδοὺ ἐγὼ αὐξανῶ σε, καὶ πλη θυνῶ σε.

[00853]    Ἤτοι οὐκ αὔξει ὁ ἀσεβὴς, ἢ οὐκ ἀπὸ Θεοῦ αὔξει.

[00854]    Τὸ δ' ὅμοιον ἐρεῖς καὶ διὰ τὸ, Πληθυνῶ.

[00855]    Θεὸς γὰρ εὐλογῶν ταῦτά φησιν.

[00856]    Ἐμοί εἰσιν Ἐφραῒμ καὶ Μανασσῆς·

[00857]    ὡς Ῥουβὴμ καὶ Συμεὼν ἔσονταί μοι.

[00858]    Ὡς Ῥουβὴμ, καὶ Ἐφραΐμ·

[00859]    ἀμφότεροι γὰρ πρωτότοκοι·

[00860]    ὡς Μανασσῆς, καὶ Συμεών·

[00861]    ἑκάτερος γὰρ τῇ μητρὶ αὐτῶν δεύτερος.

[00862]    Τὰ δὲ ἔκγονα, ἃ ἐὰν γεννήσῃς μετὰ ταῦτα, ἔσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματι τῶν ἀδελφῶν αὑτῶν·

[00863]    κληθήσονται ἐν τοῖς ἐκείνων κλήροις.

[00864]    Οἱ ἐσόμενοι, φησὶν, ἕτεροι παῖδές σου ταῖς ἐπωνύμοις φυλαῖς τῶν ἀδελφῶν αὑτῶν ταχθήσονται ἐν τῇ κληροδοσίᾳ.

[00865]    Ἰδὼν δὲ Ἰσραὴλ τοὺς υἱοὺς Ἰωσὴφ, εἶπε·

[00866]    Τίνες σοι οὗτοι;

[00867]    καὶ τὰ ἑξῆς.

[00868]    ∆όξει ἐναντίον τῷ, Ἰδὼν δὲ Ἰσραὴλ τοὺς υἱοὺς Ἰωσὴφ, τὸ, Οἱ ὀφθαλμοὶ Ἰακὼβ ἐβαρυώπησαν ἀπὸ τοῦ γήρους·

[00869]    εἰ μή πού ἐστι ταὐτὸν τῷ, τοὺς ὀφθαλμοὺς μὴ δύνασθαι βλέπειν, τὸ ἰδεῖν τὸν Ἰσραὴλ τὸ σπέρμα τοῦ Ἰωσὴφ, τοῦ Θεοῦ δείξαντος αὐτῷ τὰ γενησόμενα.

[00870]    [12.145] Ἐκτείνας δὲ Ἰσραὴλ τὴν χεῖρα τὴν δεξιὰν, ἐπέβαλεν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν Ἐφραΐμ.

[00871]    Ὅτι παρηκολούθουν οἱ προφῆται νοοῦντες περὶ ὧν προεφήτευον.

[00872]    Ἀμέλει μετὰ ταῦτα τῶν δέκα φυλῶν ἐξῆρχεν ἡ τοῦ Ἐφραῒμ φυλή.

[00873]    Ἐξ αὐτοῦ γὰρ ὁ μακάριος Ἰησοῦς ὁ τοῦ Ναυῆ, ἀληθινὸς τύπος ὢν τοῦ Χριστοῦ, κατήγετο ἐν τοῖς Ἀριθμοῖς.

[00874]    ∆ιὸ καὶ τοῦ Ἰωσὴφ ἡ εὐλογία ἐπ' αὐτὸν ἀναφέρεται.

[00875]    Ποιήσαι σε ὁ Θεὸς ὡς Ἐφραῒμ, καὶ ὡς Μανασσῆ·

[00876]    καὶ ἔθηκε τὸν Ἐφραῒμ ἔμπροσθεν τοῦ Μανασσῆ.

[00877]    Εὐκαίρως χρήσῃ τῷ ῥητῷ περὶ τοῦ ἐν προσευχῇ ἔμπροσθεν ἑστάναι τὸν τιμιώτερον.

[00878]    Κάμψας κατεκλίθης ὡς λέων, καὶ ὡς σκύμνος.

[00879]    Τὸν κατ' οἰκονομίαν θάνατον σημαίνει τὸ, κατεκλίθης.

[00880]    Λέων ἐστὶν ὁ Χριστὸς τοῖς τελείως ἀποθηριωθεῖσι·

[00881]    τοῖς δὲ ἔτι εἰσαγωγικοῖς σκύμνος.

[00882]    ὰὰὰ


© 2006 Cooperatorum Veritatis Societas quoad hanc editionem iura omnia asservantur.
0185-0254 - Origenes - Selecta in Genesim
Litterarum Omnium Conspectus: 163 Litterae, quae repetitae sunt in 47,063 occasionibusα 0945 3,524  Α 0913 78 
β 0946 345  Β 0914 12 
γ 0947 777  Γ 0915 31 
δ 0948 843  Δ 0916
ε 0949 2,501  Ε 0917 55 
ζ 0950 103  Ζ 0918
η 0951 660  Η 0919
θ 0952 582  Θ 0920 128 
ι 0953 1,788  Ι 0921
κ 0954 1,521  Κ 0922 145 
λ 0955 1,027  Λ 0923 27 
μ 0956 1,230  Μ 0924 55 
ν 0957 3,792  Ν 0925 44 
ξ 0958 171  Ξ 0926
ο 0959 3,040  Ο 0927 56 
π 0960 1,493  Π 0928 62 
ρ 0961 1,611  Ρ 0929
ς 0962 1,681  ΢ 0930
σ 0963 1,544  Σ 0931 44 
τ 0964 3,780  Τ 0932 80 
υ 0965 743  Υ 0933
φ 0966 406  Φ 0934 40 
χ 0967 312  Χ 0935 48 
ψ 0968 49  Ψ 0936
ω 0969 631  Ω 0937
8164 14     
8165 31  8172 11 


 ά 

 8049 

 490 

 έ 

 8051 

 597 

 ή 

 8053 

 243 

 ί 

 8055 

 587 

 ό 

 8057 

 421 

 ύ 

 8059 

 303 

 ώ 

 8061 

 135 

 ὰ 

 8048 

 538 

 ὲ 

 8050 

 281 

 ὴ 

 80852 

 382 

 ὶ 

 8054 

 782 

 ὸ 

 8056 

 614 

 ὺ 

 8058 

 121 

 ὼ 

 8060 

 114 

 ᾶ 

 8118 

 45 

   

   

 0 

 ῆ 

 8134 

 349 

 ῖ 

 8150 

 330 

   

   

 0 

 ῦ 

 8166 

 650 

 ῶ 

 8182 

 403 

 ἀ 

 7936 

 425 

 ἐ 

 7952 

 652 

 ἠ 

 7968 

 12 

 ἰ 

 7984 

 290 

 ὀ 

 8000 

 52 

 ὐ 

 8016 

 492 

 ὠ 

 8032 

 9 

 ἁ 

 7937 

 36 

 ἑ 

 7953 

 103 

 ἡ 

 7969 

 140 

 ἱ 

 7985 

 115 

 ὁ 

 8001 

 188 

 ὑ 

 8017 

 87 

 ὡ 

 8033 

 51 

 ἂ 

 7938 

 24 

 ἒ 

 7954 

 0 

 ἢ 

 7970 

 44 

 ἲ 

 7986 

 0 

 ὂ 

 8002 

 0 

 ὒ 

 8018 

 0 

 ὢ 

 8034 

 5 

 ἃ 

 7939 

 7 

 ἓ 

 7955 

 3 

 ἣ 

 7971 

 3 

 ἳ 

 7987 

 0 

 ὃ 

 8003 

 16 

 ὓ 

 8019 

 2 

 ὣ 

 8035 

 0 

 ἄ 

 7940 

 81 

 ἔ 

 7956 

 139 

 ἤ 

 7972 

 15 

 ἴ 

 7988 

 57 

 ὄ 

 8004 

 23 

 ὔ 

 8020 

 23 

 ὤ 

 8036 

 5 

 ἅ 

 7941 

 12 

 ἕ 

 7957 

 20 

 ἥ 

 7973 

 9 

 ἵ 

 7989 

 21 

 ὅ 

 8005 

 113 

 ὕ 

 8021 

 43 

 ὥ 

 8037 

 5 

 ἆ 

 7942 

 2 

   

   

 0 

 ἦ 

 7974 

 46 

 ἶ 

 7990 

 97 

   

   

 0 

 ὖ 

 8022 

 23 

 ὦ 

 8038 

 1 

 ἇ 

 7943 

 0 

   

   

 0 

 ἧ 

 7975 

 4 

 ἷ 

 7991 

 12 

   

   

 0 

 ὗ 

 8023 

 21 

 ὧ 

 8039 

 18 

 ᾀ 

 8064 

 0 

   

   

 0 

 ᾐ 

 8080 

 2 

   

   

 0 

   

   

 0 

 ῧ 

 8167 

 0 

 ᾠ 

 8096 

 0 

 ᾁ 

 8065 

 0 

   

   

 0 

 ᾑ 

 8081 

 0 

   

   

 0 

   

   

 0 

 ΰ 

 8163 

 0 

 ᾡ 

 8097 

 0 

 ᾂ 

 8066 

 0 

   

   

 0 

 ᾒ 

 8082 

 0 

   

   

 0 

   

   

 0 

   

   

 0 

 ᾢ 

 8098 

 0 

 ᾃ 

 8067 

 0 

   

   

 0 

 ᾓ 

 8083 

 0 

   

   

 0 

   

   

 0 

   

   

 0 

 ᾣ 

 8099 

 0 

 ᾄ 

 8068 

 0 

   

   

 0 

 ᾔ 

 8084 

 3 

   

   

 0 

   

   

 0 

   

   

 0 

 ᾤ 

 8100 

 3 

 ᾅ 

 8069 

 0 

   

   

 0 

 ᾕ 

 8085 

 0 

   

   

 0 

   

   

 0 

   

   

 0 

 ᾥ 

 8101 

 0 

 ᾆ 

 8070 

 0 

   

   

 0 

 ᾖ 

 8086 

 2 

   

   

 0 

   

   

 0 

   

   

 0 

 ᾦ 

 8102 

 0 

 ᾇ 

 8071 

 0 

   

   

 0 

 ᾗ 

 8087 

 5 

   

   

 0 

   

   

 0 

   

   

 0 

 ᾧ 

 8103 

 4 

 ᾳ 

 8115 

 21 

   

   

 0 

 ῃ 

 8131 

 28 

   

   

 0 

   

   

 0 

   

   

 0 

 ῳ 

 8179 

 79 

 ᾴ 

 8116 

 1 

   

   

 0 

 ῄ 

 8132 

 1 

   

   

 0 

   

   

 0 

   

   

 0 

 ῴ 

 8180 

 7 

 ᾷ 

 8119 

 6 

   

   

 0 

 ῇ 

 8135 

 92 

   

   

 0 

   

   

 0 

   

   

 0 

 ῷ 

 8183 

 184 Ceterae infrequentes vel rarissimae Litterae expositae non sunt
© 2006 Cooperatorum Veritatis Societas quoad hanc editionem iura omnia asservantur.
0185-0254 - Origenes - Selecta in Genesim
Verborum Omnium Conspectus: 3,566Verba, quae repetita sunt in 1,345,246 occasionibus

[00065] [00073]
[00065] [00090] [00431] [00542] [00745] [00862]
α [00319] [00692]
ὰὰὰ [00882]
ἀβεβαίοις [00621]
Ἄβελ [00138] [00140]
Ἀβιδὰ [00448]
Ἀβιμέλεχ [00384] [00387]
Ἀβραὰμ [00022] [00179] [00290] [00298] [00303] [00313] [00326] [00329] [00341] [00348] [00355] [00357] [00361] [00364] [00371] [00375] [00390] [00394] [00417] [00429] [00432] [00433] [00470] [00471] [00750] [00751]
Ἀβραάμ [00350] [00366]
Ἀβρὰμ [00284] [00289] [00300] [00312] [00350]
Ἀβρὴχ [00684]
ἀγ [00744]
ἀγα [00049]
άγαγε [00199]
ἀγάγω [00742]
ἀγαθὰ [00637] [00768]
ἀγαθὸν [00770]
ἀγαθῷ [00377]
ἀγαπᾷν [00111]
ἀγαπῶν [00114]
ἄγγελοι [00559] [00562]
ἀγγέλων [00383]
ἁγίας [00517]
ἅγιοι [00845]
ἁγίοις [00022]
ἅγιόν [00831]
ἅγιον [00555] [00596]
ἁγίου [00271] [00318] [00352]
ἁγίῳ [00422]
ἁγίων [00360] [00506]
ἀγνοοῦντες [00123]
ἀγοράζουσι [00721]
ἄγρια [00218]
ἀγρὸν [00495]
ἀγρὸς [00596]
ἀγροῦ [00487] [00489]
ἄγων [00618]
ἀγωνιστέον [00025]
Ἀδὰμ [00124] [00130] [00151] [00157]
Ἀδάμ [00084] [00120] [00128] [00152]
ἄδειαν [00116]
ἀδελφοὶ [00252] [00252] [00581] [00716] [00722]
ἀδελφοῖς [00243] [00243] [00251] [00550]
ἀδελφὸν [00138] [00567]
ἀδελφόν [00146]
ἀδελφός [00497]
ἀδελφοῦ [00588] [00725]
ἀδελφοὺς [00111] [00733]
ἀδελφούς [00108]
ἀδελφῷ [00303] [00396]
ἀδελφῶν [00236] [00736] [00763] [00763] [00862] [00864]
ἀδι [00189]
ἀδικεῖν [00478]
ἀδικήσητε [00729]
Ἀδικία [00186]
ἀδικίας [00183]
ἀδικοῦσι [00477]
ἀδολεσχῆσαι [00423] [00424]
ἀδυνάτως [00582]
ἀεὶ [00031] [00249] [00593]
Ἀζαῦ [00404]
ἆθλον [00529]
ἀθρόως [00668]
ἀθυμῇ [00478]
Αἰ [00596] [00770]
Αἱ [00219] [00504] [00516]
Αἴ [00584] [00789]
αἰ [00547]
αἱ [00034] [00042] [00166] [00167] [00168] [00173] [00198] [00328] [00330] [00493] [00516] [00517] [00535] [00543] [00575] [00747] [00794]
αἶγές [00543]
Αἰγυ [00604]
Αἴγυ [00745]
Αἰγύπτιοι [00840] [00843] [00845]
Αἰγυπτίοις [00685] [00699]
Αἰγύπτιος [00650]
Αἰγυπτίου [00595] [00596]
Αἰγυπτίων [00606] [00659] [00668] [00769] [00808] [00827] [00847]
Αἴγυπτον [00289] [00290] [00668] [00749] [00763] [00763] [00784] [00785] [00786] [00794] [00797] [00798]
Αἴγυπτος [00707]
Αἰγύπτου [00341] [00343] [00598] [00598] [00600] [00600] [00658] [00659] [00660] [00660] [00665] [00714] [00751] [00765] [00766] [00768] [00835]
Αἰγύπτῳ [00634] [00769] [00770] [00802] [00808]
Αἰθιοπίας [00105] [00106] [00108]
αἷμα [00221] [00731] [00737]
αἵματι [00220]
αἰνίσσεται [00604]
αἰνιττόμενος [00103]
αἵρειν [00628]
αἵρεσιν [00303]
αἷς [00380]
αἰσθητὰ [00091]
αἰσθητὴ [00488]
αἰσθητῆς [00304] [00420]
αἰσθητοῖς [00308]
αἰτεῖ [00325]
ἀκάθαρτα [00201] [00206]
ἀκαθάρτων [00201] [00208]
ἀκο [00660]
ἀκοὴ [00453]
ἀκοή [00461]
ἀκολουθίαν [00820]
ἀκούειν [00212]
ἀκουόμενον [00420]
ἄκουσόν [00498]
ἀκούσωσιν [00279]
ἀκούων [00667]
ἀκρίδα [00066]
ἀκρογωνιαίου [00555]
ἄκρως [00388]
Ἀκύλᾳ [00083] [00135] [00585]
Ἀκύλαν [00141] [00314]
Ἀκύλας [00532] [00690]
ἀλ [00102] [00514]
ἀληθές [00127]
ἀληθινὸς [00873]
ἀληθοῦς [00135]
ἀληθῶς [00477]
ἀλλ [00059] [00083] [00164] [00189] [00270] [00326] [00348] [00350] [00395] [00420] [00426] [00504] [00539] [00569] [00600] [00697] [00747] [00765] [00780] [00781] [00798] [00837]
Ἀλλ [00134] [00176] [00345] [00664]
ἀλλὰ [00055] [00117] [00119] [00137] [00181] [00190] [00207] [00238] [00243] [00246] [00290] [00332] [00345] [00353] [00370] [00379] [00490] [00547] [00622] [00649] [00650] [00663] [00769] [00772] [00783] [00840]
ἄλλα [00051] [00051] [00749]
Ἀλλὰ [00029] [00032] [00288] [00325] [00675]
ἄλλαις [00761] [00818]
ἀλληγορεῖται [00755] [00795]
ἄλλην [00151]
ἀλλό [00514]
ἄλλο [00386]
ἄλλοι [00334]
ἀλλοιοῦται [00119]
ἄλλον [00151]
ἄλλος [00151] [00151] [00573] [00656]
ἄλλοτε [00274]
ἀλλοτρίων [00841]
ἄλλους [00127]
ἄλλων [00522] [00764]
ἄλλως [00126] [00654]
Ἄλλως [00287]
ἁλός [00382]
ἅμα [00659] [00669]
ἁμάξας [00783]
ἁμαρτάνειν [00377] [00601]
ἁμαρτάνουσαν [00223]
ἁμαρτάνουσιν [00600]
ἁμαρτάνων [00187]
ἁμαρτήσομαι [00674]
ἁμαρτία [00131] [00143]
ἁμαρτίαι [00328] [00330]
ἁμαρτίαις [00337] [00725] [00764]
ἁμαρτίαν [00130] [00133]
ἁμαρτίας [00331]
ἁμαρτωλῶν [00839]
Ἀμέλει [00872]
ἀμνάδας [00536]
ἀμνῶν [00531] [00537]
Ἀμοῤῥαίων [00328] [00330]
ἄμπε [00380]
ἄμπελος [00381] [00626]
ἀμπέλου [00381]
ἀμπελῶνα [00261]
ἄμυ [00119]
ἀμφιέν [00130]
ἀμφότεροι [00859]
ἀν [00477]
ἂν [00004] [00006] [00057] [00076] [00121] [00201] [00206] [00248] [00252] [00287] [00371] [00415] [00481] [00489] [00514] [00573] [00600] [00613] [00639] [00766] [00830] [00848]
ἄν [00324] [00466] [00500] [00511]
ἀνά [00126]
ἀνα [00739]
ἀναβαίνει [00621]
ἀναβαίνοντες [00655]
ἀναβαίνωμεν [00090]
ἀναβιβάζειν [00772]
ἀναβιβαζόμενον [00772]
ἀναβιβάσω [00771]
Ἀναβιβάσω [00775]
Ἀνάβλεψον [00301] [00306] [00316]
ἀναγε [00053]
ἀναγεγραμμένοις [00069]
ἀναγέγραπται [00727]
ἀναγεν [00110]
ἀναγεννήσαντος [00114]
ἀναγινώσκοντες [00090]
ἀναγκαιοτάτας [00055]
ἀνάγκην [00132]
ἀναγνῶναι [00008]
ἀναγωγὴν [00659]
ἀνάγων [00776]
ἀναιρεθέντων [00126]
ἀναλήψεως [00781]
ἀνάλογον [00599]
ἀνάπαυσιν [00399]
ἀνάπαυσις [00373]
ἀναπεπλήρωνται [00328] [00336]
ἀναστὰς [00498]
ἀναστάσεως [00780]
ἀνάστασιν [00401]
ἀνασωθέντων [00312]
ἀνατέλ [00378]
ἀνατολὰς [00088] [00301] [00431]
ἀνατροπὴν [00039]
ἀναφέρεται [00874]
ἀναχώρησιν [00422]
ἀναψυχή [00460]
ἄνδρας [00376]
ἄνδρες [00574]
ἀνέβαινον [00644] [00648]
ἀνεβί [00775]
ἀνεβίβασεν [00775]
Ἀνεβίβασεν [00776]
ἀνειλήφασιν [00781]
ἀνέλαβον [00777]
ἀνεμιμνήσκετο [00667]
ἀνεξικα [00478]
ἀνεπληρώθησαν [00330]
Ἀνέστη [00777]
ἀνέστρεψεν [00732]
Ἄνευτοῦ [00671]
ἀνήγγειλεν [00241]
ἀνήνεγκε [00243]
ἀνὴρ [00592]
ἀνῃρῆσθαι [00737]
Ἀνθ [00470]
ἀνθρώ [00256]
ἄνθρω [00068]
ἀνθρωπίνης [00395]
ἀνθρώπινον [00023]
ἄνθρωπον [00016] [00055] [00056] [00088] [00163] [00217] [00225] [00227] [00678] [00679]
ἄνθρωπος [00030] [00047] [00052] [00156] [00168] [00261] [00419] [00569] [00572] [00573] [00758]
ἀνθρώπου [00069] [00117] [00257]
ἀνθρώπους [00195]
ἀνθρώπῳ [00041] [00385] [00743] [00744]
ἀνθρώπων [00057] [00086] [00197] [00254] [00426]
ἀνιστάμενος [00779]
ἀνοίγει [00507]
Ἀνοίγει [00506]
ἀντὶ [00336] [00502] [00836] [00836] [00836] [00836]
ἀντίγραφον [00818]
ἀντιδιαστολὴν [00204]
ἀντικείμεναί [00223]
ἄντικρυς [00021] [00431]
αντιούμενα [00026]
ἀντιπαραβαλοῦμεν [00026]
ἀντίχθοσι [00034]
ἀνυποκρίτως [00567]
ἀνώτερον [00065]
ἀνωτέρω [00610] [00732] [00747] [00788] [00833]
Ἀνωτέρω [00800]
ἄξιον [00202]
ἀορασίᾳ [00376] [00377]
ἀορασίας [00377]
ἀοράτου [00228]
ἀπ [00055] [00066] [00300] [00575] [00829] [00830] [00831]
Ἀπαγγελλέτωσαν [00033]
ἀπαγγέλλων [00662]
ἀπαλείφεσθαι [00165]
ἀπαλείψω [00164]
Ἀπαλείψω [00163]
ἀπαλλαγήν [00638]
ἀπαλλοτριοῖ [00236]
ἁπαλὸν [00685]
ἁπαλὸς [00685]
ἁπαλός [00684]
ἁπαξ [00164]
ἁπαξαπλῶς [00041]
Ἀπάρας [00476]
ἁπάσας [00070]
ἀπέ [00763]
ἀπε [00528] [00689]
ἀπεβάλετο [00549]
ἀπεδίδου [00718]
ἀπέδοντο [00584]
ἀπέθανε [00173]
ἀπειλεῖ [00497]
ἀπεκάλυψε [00692]
ἀπεκδέ [00307]
ἀπέκτεινε [00147]
ἀπέκτεινεν [00146]
ἀπελούσατο [00188]
Ἀπεμ [00223]
ἀπένειμεν [00122]
ἀπέπεσε [00666]
ἅπερ [00103] [00646]
ἀπεστάλκατε [00765]
Ἀπέστειλε [00762] [00783]
ἀπετμήθη [00617]
ἀπευδοκιμήσει [00149]
ἀπεφάνθη [00252]
ἀπεφήναντο [00130]
ἀπήγ [00312]
ἀπῆλθεν [00556] [00831]
Ἀπίθανον [00755]
ἀπιστεῖν [00324]
ἄπλαστος [00477]
ἁπλῶς [00335]
απλῶς [00164]
ἀπογευσάμενος [00116]
ἀπόγονος [00433]
ἀπογόνους [00249]
ἀποδείξεσι [00034]
ἀποδείξεως [00244]
ἀπόδειξιν [00240]
ἀποδεξάμενος [00478]
ἀποδεχόμενος [00616]
ἀποδιδράσκειν [00499]
ἀπόδραθι [00498]
ἀποθανεῖσθε [00121]
ἀποθανεῖται [00253]
Ἀποθανοῦμαι [00806]
ἀποθάνωμεν [00842]
ἀποθηριωθεῖσι [00880]
ἀποθνήσκει [00116]
ἀποθνήσκειν [00223]
Ἀποθώμεθα [00583]
ἀποκείμενα [00307]
Ἀποκριθεὶς [00607] [00670] [00728]
ἀποκριθήσεται [00671]
ἀπόκρισις [00568]
ἀποκρύφου [00697]
ἀποκρύφῳ [00141]
ἀποκτεῖναί [00497]
ἀποκτείνοντα [00540]
ἀπολαμβά [00637]
ἀπολαύει [00299]
ἀπολλυμένων [00196]
ἀπόλλυσι [00379]
ἀπολογία [00208]
ἀπορίας [00130]
ἀποστείλας [00658]
Ἀπόστειλον [00739]
ἀποστέλλειν [00792]
ἀποστελλόμενα [00137]
ἀποστέλλων [00763]
Ἀπόστο [00042]
ἀπόστολοι [00574]
Ἀπόστολος [00341] [00472] [00490]
ἀποστόλου [00760]
Ἀποστόλῳ [00708]
ἀποστόλων [00555]
ἀποστραφεὶς [00556]
ἀποστραφὲν [00753]
ἀποστραφήσονται [00327]
ἀποστρέφοντι [00529]
Ἀποστρέφου [00524] [00527]
ἀποστροφή [00438]
ἀποταξίαν [00519]
ἄπτερον [00030]
ἅπτεσθαι [00385]
άπτεται [00822]
ἀπώλεια [00639]
ἀπωλείᾳ [00118]
ἀρ [00598] [00640]
ἄρα [00229] [00241] [00704]
Ἆρα [00034]
Ἀραβίαν [00431] [00431]
Ἀραβίας [00571]
ἆραι [00783]
ἀργυρᾶ [00770]
ἀργύρια [00718]
ἀργύριον [00753] [00834] [00835]
ἀρέ [00192]
ἀρε [00302] [00495]
ἀρεταῖς [00580]
ἀρετὴ [00307] [00347]
ἀρετὴν [00492]
ἀρετῆς [00102] [00281] [00283]
ἀρετῶν [00492]
ἀρι [00533]
ἀριθμεῖ [00802]
ἀρίθμησον [00316]
Ἀριθμοῖς [00873]
ἀριθμοῦ [00282]
ἀριθμοὺς [00532]
ἀριστερὰ [00295]
ἀριστερά [00296]
ἀρίστη [00580]
ἀρκούμενος [00357]
ἁρμόζουσα [00417]
ἁρμόσῃ [00414]
ἀρνουμένοις [00276]
Ἀῤῥάμ [00284]
ἄρσεν [00199]
Ἄρσεν [00194]
ἄρτους [00836]
ἄρχει [00068]
ἄρχειν [00052] [00055]
ἄρχετε [00050]
ἀρχέτωσαν [00054]
ἀρχῇ [00214]
ἀρχὴν [00068] [00685] [00753]
ἀρχῆς [00575]
ἀρχιμα [00584]
ἀρχιοινο [00651]
ἀρχιοινοχόος [00625]
ἀρχισι [00598]
ἀρχισιτοποιός [00627]
ἀρχόμενα [00634]
ἄρχοντα [00765]
ἄρχοντας [00826] [00827]
ἄρχοντι [00417]
ἄρχων [00714] [00766]
ἃς [00545]
ἀσέβειαν [00373]
ἀσεβεῖς [00379]
ἀσεβὴς [00235] [00252] [00853]
ἀσεβοῦς [00365]
ἀσεβῶς [00243]
Ἀσενὲθ [00693] [00698]
Ἀσσουριεὶμ [00443]
ἀστέρας [00316]
ἀστέρες [00624]
ἀσχημοσύνην [00241]
ἀσχολεῖσθαι [00521]
ἀσωμά [00517]
ἅτε [00318]
ἀτενίσαι [00309]
ἀτιμάζεσθαι [00347]
ἀτοπίαν [00332]
ἄτοπον [00074] [00127]
ἀττάκην [00066]
αὐ [00066] [00131] [00151] [00308] [00529] [00555] [00621] [00662]
αὖ [00625]
Αὐνὰν [00789]
Αὐνᾶν [00588] [00589]
Αὐξάνεσθε [00013] [00210] [00212]
αὐξανῶ [00852]
αὔξει [00853] [00853]
αὔξησις [00014]
Αὐτὰ [00320]
αὐτὰ [00217] [00471] [00475] [00669] [00837]
Αὗται [00166] [00167]
αὗται [00168]
αὐταῖς [00075]
Αὕτη [00079] [00086] [00597] [00608]
αὐτὴ [00396]
αὐτῇ [00066] [00093]
αὕτη [00490] [00821]
αὐτὴν [00252] [00419]
αὐτήν [00301] [00322] [00654]
αὐτῆς [00040] [00346] [00346] [00349] [00384] [00387] [00505] [00658] [00661] [00668]
αὐτὸ [00087] [00224] [00614] [00662] [00663]
αὐτό [00222]
αὐτοὶ [00643]
αὐτοῖς [00065] [00195] [00209] [00563] [00662] [00717] [00728] [00756] [00766] [00824] [00826] [00836]
αὑτοῖς [00840]
αὐτὸν [00068] [00096] [00109] [00158] [00172] [00303] [00375] [00478] [00573] [00581] [00581] [00668] [00679] [00697] [00732] [00737] [00742] [00742] [00763] [00775] [00874]
αὐτόν [00161] [00177] [00468] [00469] [00534] [00741]
Αὐτὸς [00077] [00239]
αὐτὸς [00078] [00235] [00243] [00249] [00252] [00371] [00539]
αὐτοῦ [00020] [00028] [00029] [00032] [00034] [00036] [00061] [00065] [00070] [00073] [00092] [00124] [00138] [00150] [00150] [00157] [00168] [00179] [00185] [00209] [00241] [00245] [00245] [00246] [00251] [00252] [00261] [00265] [00267] [00269] [00270] [00271] [00288] [00299] [00300] [00367] [00374] [00382] [00390] [00391] [00394] [00417] [00419] [00426] [00427] [00434] [00468] [00469] [00476] [00504] [00507] [00508] [00518] [00519] [00526] [00529] [00548] [00550] [00556] [00572] [00578] [00581] [00581] [00588] [00608] [00615] [00616] [00629] [00637] [00637] [00658] [00666] [00666] [00677] [00679] [00680] [00683] [00699] [00702] [00703] [00704] [00720] [00724] [00725] [00731] [00737] [00748] [00763] [00763] [00765] [00773] [00778] [00782] [00786] [00786] [00789] [00790] [00793] [00794] [00801] [00829] [00830] [00831] [00844] [00873]
αὑτοῦ [00567] [00732] [00733] [00738] [00792]
αὐτοὺς [00195] [00197] [00340] [00374] [00802] [00826] [00839]
αὐτούς [00124] [00316]
αὐτῷ [00041] [00066] [00066] [00066] [00100] [00178] [00245] [00315] [00324] [00430] [00478] [00495] [00496] [00510] [00526] [00530] [00559] [00578] [00579] [00581] [00588] [00607] [00637] [00638] [00668] [00669] [00693] [00693] [00702] [00716] [00869]
αὐτῶν [00026] [00055] [00154] [00279] [00336] [00380] [00381] [00381] [00439] [00472] [00472] [00598] [00676] [00721] [00777] [00836] [00846] [00861]
αὑτῶν [00840] [00848] [00862] [00864]
ἀφ [00223] [00224] [00307] [00539] [00621]
ἀφανισμὸν [00260]
ἀφεθῆναί [00143]
Ἀφὲρ [00446]
ἄφεσις [00436]
ἀφῆκεν [00387]
ἀφήσει [00436]
ἀφορίας [00646]
ἅψασθαι [00386] [00387]
ἀψευδής [00775]


Βαθουὴλ [00407]
βαίουν [00326]
βαλεῖν [00554]
βάλλων [00593]
βαπτίσματος [00110]
βάρβαροι [00063]
βασάνιζε [00522]
βάσεις [00034] [00548]
βασεν [00775]
βάσεων [00034]
βασιλεῖ [00598] [00600] [00600] [00646]
βασιλείαν [00397]
βασιλεὺς [00652]
βασιλέως [00598]
Βαὺζ [00400]
βδέλυγμα [00067]
βέβαιον [00367]
βεβαιοῦμεν [00617]
βεβιασμένος [00395]
βέλτιον [00218]
Βενιαμὶν [00723] [00743] [00759]
Βενιαμίν [00740]
βηκότες [00361]
βι [00084]
βιάζεσθαι [00654]
Βιάζεται [00217]
βίας [00375]
βιβλίον [00087]
βίβλος [00079] [00081] [00086]
βινθος [00746]
βίου [00612] [00776]
βιοῦν [00046]
βλαβῆναι [00808]
Βλαστησάτω [00003] [00005] [00009] [00011]
βλέπει [00651]
βλέπειν [00869]
βλέπον [00217]
βλίον [00084]
βόας [00070]
βόες [00621] [00644] [00645]
βοῤῥᾶν [00301]
βοτάνην [00003] [00005] [00006] [00007] [00009] [00011]
βούλεται [00827]
βουλεύεται [00764]
βουλευόμενον [00398]
βούλημα [00214] [00828]
βουλήσει [00395]
βουλομένοις [00478]
Βουλόμενον [00236]
βουλομένους [00137]
βούλονται [00845]
βοῶν [00836]
βρα [00021]
βραχεῖάν [00255]
βραχύτατον [00249]
βροῦχον [00066]
βρώσει [00113]
βρῶσιν [00089]
βύσσον [00637]
βωτοῦ [00230]


γαμβροὺς [00791]
γαμη [00694]
γαμικὴν [00197]
γὰρ [00006] [00020] [00034] [00041] [00044] [00053] [00057] [00060] [00065] [00072] [00087] [00100] [00118] [00128] [00165] [00177] [00188] [00191] [00196] [00219] [00221] [00234] [00237] [00245] [00246] [00247] [00255] [00260] [00271] [00287] [00306] [00308] [00318] [00328] [00332] [00335] [00338] [00343] [00352] [00360] [00367] [00372] [00381] [00389] [00395] [00489] [00501] [00509] [00540] [00577] [00601] [00637] [00646] [00703] [00719] [00727] [00768] [00780] [00785] [00792] [00803] [00807] [00809] [00846] [00848] [00850] [00855] [00859] [00861] [00873]
γάρ [00512] [00514] [00687] [00725] [00762]
γας [00030]
γε [00329] [00669]
γεγενημένων [00068]
γεγένηται [00501]
γεγόναμεν [00028]
γεγόνασιν [00041]
γέγονε [00188] [00298] [00431] [00549]
γέγονεν [00030]
γεγονέναι [00055] [00074]
γεγραμμένοις [00342]
γεγραμμένος [00471]
γέγραπται [00140] [00176] [00380] [00553]
γεῖ [00090]
γειλεν [00312]
γείοις [00744]
γείρῳ [00584]
γελῶσιν [00642]
γενέ [00615]
γενεᾷ [00327]
γενεαὶ [00167]
γενεὰν [00529]
γενεάν [00524]
γενεᾶς [00526]
γενέθλιον [00618]
γένει [00237]
γενέσεις [00166] [00168]
γενέσεως [00079] [00086] [00348] [00616] [00616]
γενέσθαι [00099] [00204] [00287] [00319] [00329] [00697] [00743] [00818] [00835] [00845]
ΓΕΝΕΣΙΝ [00001]
γένεσις [00168]
γένησθε [00046]
γενησόμενα [00869]
γενικῶς [00518]
Γεννάτωσαν [00546]
γεννήμασιν [00348]
γεννήματά [00318]
γεννημάτων [00084]
γεννῆσαι [00158] [00159] [00161] [00172]
γεννήσας [00211]
γεννήσει [00506]
γεννήσῃ [00347] [00507]
γεννήσῃς [00862]
γεννώμενα [00534]
γενο [00075]
γενομένοις [00802]
γενόμενον [00540] [00808]
γενόμενος [00285]
γενομένου [00332]
γένος [00003] [00005] [00010] [00011] [00012] [00052] [00059]
γενώμεθα [00528]
Γεράρων [00473]
γέροντος [00242]
Γεσὲμ [00822]
Γεσέμ [00817] [00823]
Γεφὰρ [00445]
Γεών [00104]
γεωρ [00090]
γεωργεῖται [00646]
γεωργὸς [00261]
γῆ [00003] [00005] [00009] [00011] [00032] [00037] [00182] [00183] [00188] [00275] [00276] [00646] [00707] [00838] [00842]
γῇ [00466] [00467] [00589] [00706] [00802] [00812] [00815] [00817] [00822] [00823]
γηΐνων [00424]
γὴν [00414]
γῆν [00027] [00080] [00105] [00184] [00186] [00187] [00197] [00210] [00256] [00291] [00292] [00294] [00301] [00305] [00308] [00478] [00524] [00527] [00529] [00588] [00716] [00761] [00840] [00842]
γήρους [00868]
γήρως [00428] [00578]
Γῆς [00304]
γῆς [00034] [00034] [00050] [00050] [00054] [00055] [00055] [00056] [00065] [00079] [00089] [00101] [00163] [00164] [00185] [00203] [00215] [00218] [00261] [00289] [00290] [00378] [00602] [00715] [00717] [00744] [00745] [00765] [00766]
γήσας [00573]
γήϊνος [00266] [00446] [00449]
γίγας [00272]
Γίνεσθε [00049] [00049]
γίνεται [00049] [00426] [00502] [00555] [00653] [00724]
γινώσκειν [00115]
γλῶσσαν [00279]
γλώσσας [00280]
γμάτων [00766]
γμὸν [00502]
γνησίων [00751]
Γνοὺς [00588]
γνω [00282]
γνῶναι [00419]
Γνώρισμα [00280]
γνώρισμα [00281]
γνωρίσματα [00283]
γνώσεως [00266]
γνῶσιν [00325]
γνώσομαι [00322]
γνωστικὴ [00041]
γνωστοῦ [00268]
Γο [00381]
γονατίζειν [00686]
γονάτων [00034]
γονται [00555]
Γρα [00159]
γράμμα [00090]
γράμματι [00135]
γράμματος [00026] [00135]
γραμμικαῖς [00034]
γραπτὸν [00472]
Γραφαῖς [00613]
γραφέως [00083]
Γραφὴ [00176] [00232] [00249] [00264] [00542]
Γραφή [00178] [00594]
Γραφῇ [00059]
Γραφὴν [00229] [00282] [00654]
Γραφῆς [00135] [00630]
γράφθαι [00053]
γραῶδες [00126]
γυ [00383] [00386]
γυμνοῖ [00266]
γυμνοῦσθαι [00271]
γυμνώσας [00268]
γυναῖκα [00429] [00503] [00588] [00673] [00693]
γυναῖκες [00198] [00288]
γυναικὶ [00124]
γυναικί [00606]
γυναικὸς [00385]
γυνὴ [00382]
γυνή [00198]
γυπτίου [00596]
γυπτίους [00770]
γυπτον [00584] [00789]
γως [00331]


δ [00076] [00121] [00371] [00500] [00573] [00613] [00639] [00854]
δα [00285]
∆αιδὰν [00440]
δακοῦσα [00061]
δακτύλους [00021]
δὲ [00007] [00008] [00014] [00018] [00022] [00023] [00026] [00028] [00028] [00029] [00030] [00031] [00034] [00037] [00040] [00040] [00042] [00045] [00046] [00051] [00052] [00055] [00058] [00063] [00064] [00069] [00070] [00075] [00085] [00098] [00101] [00114] [00122] [00135] [00151] [00151] [00153] [00157] [00158] [00166] [00168] [00168] [00170] [00182] [00186] [00190] [00199] [00200] [00203] [00206] [00208] [00213] [00218] [00224] [00228] [00230] [00231] [00238] [00240] [00243] [00243] [00244] [00249] [00277] [00277] [00283] [00286] [00291] [00296] [00299] [00300] [00303] [00307] [00310] [00312] [00314] [00326] [00327] [00329] [00339] [00341] [00344] [00355] [00361] [00368] [00369] [00376] [00384] [00392] [00419] [00421] [00422] [00425] [00428] [00429] [00430] [00466] [00469] [00471] [00476] [00477] [00492] [00493] [00495] [00505] [00507] [00510] [00514] [00515] [00518] [00521] [00522] [00523] [00529] [00530] [00531] [00537] [00540] [00548] [00550] [00555] [00558] [00569] [00572] [00574] [00578] [00579] [00581] [00584] [00585] [00587] [00588] [00594] [00597] [00598] [00606] [00607] [00615] [00617] [00619] [00623] [00624] [00627] [00632] [00638] [00640] [00647] [00650] [00652] [00655] [00655] [00658] [00660] [00666] [00668] [00670] [00673] [00682] [00686] [00699] [00700] [00702] [00714] [00716] [00718] [00722] [00735] [00738] [00741] [00746] [00747] [00751] [00756] [00759] [00761] [00776] [00777] [00779] [00788] [00789] [00796] [00797] [00811] [00816] [00821] [00822] [00824] [00826] [00831] [00833] [00836] [00841] [00850] [00862] [00865] [00868] [00870] [00881]
δέ [00030] [00114] [00252] [00321] [00528] [00636] [00695] [00828]
δε [00057]
δεδη [00134]
δεδύνηται [00367]
δέησιν [00020]
δεί [00818]
δεῖ [00046] [00053] [00125] [00135] [00212] [00345] [00424] [00469] [00499]
δειγμάτων [00614]
δείκνυσιν [00477]
δείλης [00423] [00428]
δεινὰ [00197]
δεῖξαι [00236] [00248] [00699]
δείξαντος [00869]
δείξῃ [00331]
δείσητε [00259]
δείσῳ [00110]
δεῖται [00659]
∆έκα [00338]
δέκα [00180] [00531] [00532] [00536] [00872]
δεκα [00501]
∆εκάκις [00534]
δεκάκις [00533]
δεκαπέντε [00181]
δεξιὰ [00296]
δεξιά [00295]
δεξιὰν [00870]
δέξωνται [00837]
δεόμενον [00781]
δέον [00122] [00243]
δέρματα [00126] [00126]
δερμάτινοι [00128]
δερματίνους [00124] [00125] [00127] [00130]
δεσμεύειν [00623]
∆έσποτα [00322]
δεσπότην [00697]
∆εῦτε [00279]
δεύτε [00647]
δεύτερα [00750]
δεύτερος [00246] [00861]
δευτέρου [00624] [00706]
δευτέρῳ [00104]
∆ηλοῖ [00686]
δηλοῖ [00235]
∆ῆλον [00160]
δῆλον [00214] [00433]
∆ηλονότι [00791] [00847]
δηλονότι [00763]
δηλούμενον [00614]
δηλουμένων [00208]
δηλοῦν [00288]
∆ηλοῦται [00367]
δηλωτικά [00353]
δημιουργίας [00051]
δήποτε [00232] [00252]
δὴς [00031]
δήσεως [00472]
∆ι [00646]
δί [00147]
δι [00068] [00112] [00331]
∆ιὰ [00120] [00260] [00341] [00477] [00596] [00668] [00717] [00753] [00770] [00839]
δίᾳ [00420]
διὰ [00036] [00055] [00055] [00055] [00056] [00108] [00110] [00130] [00133] [00137] [00206] [00214] [00255] [00256] [00276] [00326] [00371] [00375] [00421] [00422] [00422] [00422] [00502] [00518] [00518] [00518] [00534] [00557] [00558] [00595] [00604] [00611] [00611] [00676] [00760] [00763] [00840] [00854]
διά [00542]
δια [00181] [00313] [00676]
διαβάλλοντι [00243]
διάβασιν [00570]
διαβεβληκέναι [00698]
διάδος [00617]
διαδοχήν [00014]
∆ιαθήκης [00341]
διαίρεσις [00282]
διαλέκτου [00277]
διαμένειν [00195]
διαμηρυκώμενον [00410]
διάνοια [00254] [00257]
διανοίας [00277] [00306]
διαπορεύεται [00156]
διαπορευόμενα [00071]
διαρ [00074]
διαστειλαμένου [00201]
διαστήσαντα [00010]
διατριβὴν [00195]
διαφέρει [00157]
διαφορὰν [00201] [00277]
διάφορος [00653]
διαφόρων [00614]
διαφωνία [00282]
διαφωνίαν [00175]
διαχωρισθῆναι [00300]
διδάσκειν [00021]
διδάσκων [00046]
διδαχθῆναι [00420]
δίδωσι [00529]
διέβη [00570]
διεῖλεν [00144]
διελευσόμεθα [00392]
διελθεῖν [00375]
∆ιέλθωμεν [00139]
διεμέρισε [00761]
διέῤῥηξε [00732]
∆ιεστήκασιν [00036]
διηγεῖται [00654]
διηγηματικὸν [00630]
διηγήσατο [00662]
διηγήσεως [00663]
διήγησιν [00617] [00666]
διηγούμε [00665]
διήκου [00431]
δίκαιοι [00334] [00338]
δίκαιον [00219] [00365] [00830]
δικαιοπρακτική [00041]
∆ίκαιος [00048]
δίκαιος [00168] [00618]
δικαιοσύνη [00186]
δικαιοσύνην [00049] [00324]
δικαιοσύνης [00168]
δικαίου [00218] [00307] [00707]
δικαιώ [00470]
δικαίων [00020] [00273] [00362]
δίκην [00074] [00126]
∆ίνας [00796]
∆ιὸ [00414] [00641] [00724] [00874]
διὸ [00097] [00358] [00367] [00590]
διοδεύοντας [00371]
∆ιόπερ [00239] [00256] [00809]
δίς [00718]
διω [00502]
διωγμοὺς [00499]
διώκωσιν [00478]
δο [00621]
δόγμα [00040] [00102]
δοκεῖ [00244]
δοκείτω [00654]
δοκούντων [00614]
δοκοῦσιν [00601]
δομένῃ [00057]
δοξάζων [00038]
∆όξει [00868]
δόξειεν [00004]
δόξης [00039]
δόσεως [00341]
δόσις [00329]
δουλείας [00252]
δουλεύων [00442] [00459]
δοῦλοι [00252]
δοῦλος [00251] [00252] [00252]
δούλων [00251] [00252]
∆ουμὰ [00451]
δοῦναι [00537]
δράγματα [00623] [00649] [00650]
δυνά [00223]
δύναιτ [00287]
δυνάμει [00352]
δυνάμεις [00040] [00137] [00218] [00219] [00516]
δυνάμενοι [00131]
δυνάμενον [00127]
δυναμένου [00053]
δύναμις [00041] [00283] [00343]
δύνανται [00192]
δύνασθαί [00428]
δύνασθαι [00869]
δύναται [00007] [00031] [00489]
δυνατοὶ [00826]
∆υνατὸν [00224]
δυνατὸν [00055]
δυνατὸς [00393] [00828]
δυνατοὺς [00827]
δυνατῶν [00743]
δυνηθῶμεν [00583]
δυνήσῃ [00316]
∆ύο [00193]
δύο [00028] [00193] [00200] [00200] [00205] [00205] [00206] [00206] [00522] [00535] [00619]
δυσώδεις [00493]
δώ [00501]
δῶρα [00744] [00745]
δώσω [00301] [00305]


ἐὰν [00254] [00363] [00478] [00742] [00862]
ἑαυτόν [00426]
ἑαυτοῦ [00593] [00775] [00791]
ἑαυτῷ [00187] [00475] [00515] [00678] [00679] [00776]
ἐβαρυώπησαν [00868]
ἑβδομά [00285]
ἑβδομήκοντα [00284]
Ἑβδομήκοντα [00135] [00141] [00818]
ἑβδομηκονταέτης [00285] [00287]
ἐβε [00326]
Ἑβραῖοι [00095] [00141] [00696] [00770]
Ἑβραίοις [00082]
Ἑβραῖος [00240] [00314] [00534] [00666]
Ἑβραίου [00083]
Ἑβραίων [00602]
Ἑβραϊκῇ [00093]
Ἑβραϊκὸν [00684]
Ἑβραϊκῷ [00818]
Ἑβραϊκῷτὸ [00140]
Ἑβραϊστὶ [00106]
ἐγγίσαι [00367] [00368]
ἐγγίσας [00364]
ἐγγὺς [00557]
ἐγέ [00252]
ἐγεγόνει [00056]
ἐγείρειν [00393]
ἔγεμον [00747]
ἐγέν [00284]
ἐγένετο [00079] [00203] [00235] [00382] [00588] [00646]
Ἐγένετο [00598] [00615] [00619] [00658]
ἐγενήθησαν [00077]
ἐγέννησε [00150] [00167] [00171] [00174]
Ἐγέννησε [00170]
ἐγέννησεν [00161] [00285] [00286]
ἐγένοντο [00173]
ἐγκατέλιπον [00414]
ἐγκει [00254]
ἔγκειται [00257]
Ἐγκώμιον [00366]
ἔγνω [00245]
ἐγνῶσθαι [00249]
ἐγράφετο [00167]
ἐγυμνώθη [00261] [00264] [00270]
ἐγὼ [00295] [00296] [00392] [00413] [00415] [00735] [00771] [00852]
ἐγώ [00305]
Ἐγὼ [00276] [00492] [00741]
Ἐγώ [00561]
ἔδει [00234] [00751] [00835]
ἔδειξαν [00141]
ἐδεῖτο [00780]
Ἐδὲμ [00088] [00093] [00094] [00095] [00097] [00099]
ἐδή [00542]
ἐδήλωσαν [00535]
ἑδραῖοι [00443]
ἔδωκεν [00693] [00836]
Ἐζεκίου [00180]
ἔζησε [00172] [00284]
Ἔζησε [00171]
ἐθεασάμεθα [00575]
ἔθετο [00088] [00109]
ἔθηκε [00876]
ἔθνη [00202] [00431] [00471]
ἔθνος [00432]
ἔθνους [00285]
Εἰ [00028] [00030] [00128] [00159] [00167] [00213] [00234] [00252] [00270] [00295] [00298] [00308] [00468] [00471] [00511] [00794] [00824] [00826]
Εἴ [00769] [00828]
εἰ [00030] [00055] [00112] [00134] [00151] [00152] [00154] [00244] [00248] [00252] [00296] [00316] [00383] [00419] [00469] [00499] [00609] [00659] [00702] [00704] [00755] [00758] [00869]
εἴ [00770]
εἶ [00301] [00306]
εἴγε [00133]
εἶδε [00184] [00241] [00243] [00666]
εἶδεν [00619] [00649]
εἰδέναι [00353]
εἴδη [00218] [00749]
Εἶδον [00577]
εἰδότι [00201]
εἰδωλολατρείαν [00792]
εἰδὼς [00373]
εἴη [00573]
Εἰκόνα [00044]
εἰκόνα [00016] [00017] [00028] [00040] [00041] [00042] [00043] [00043] [00045] [00046] [00047] [00150] [00151] [00151] [00152] [00165]
εἰκόνι [00156] [00225] [00227]
εἰκόνος [00157]
εἰκὸς [00308]
εἴκοσι [00180]
Εἰκότως [00685]
εἰκότως [00426]
εἰκὼν [00049] [00151] [00228]
εἴκων [00766]
εἰλήφασιν [00133]
εἰμι [00561]
εἶναι [00004] [00019] [00020] [00031] [00040] [00096] [00127] [00133] [00151] [00218] [00244] [00433] [00475] [00489] [00540] [00614] [00621] [00669] [00695] [00697] [00717] [00740] [00755] [00796] [00800] [00800] [00813] [00839]
Εἶπαν [00752] [00811]
Εἶπε [00321] [00355] [00510] [00523] [00550] [00738] [00756] [00816] [00822]
εἶπέ [00851]
εἶπε [00077] [00138] [00142] [00300] [00364] [00393] [00673] [00677] [00679] [00733] [00809] [00865]
εἰπεῖν [00681]
Εἶπεν [00004]
εἶπεν [00002] [00015] [00103] [00162] [00209] [00250] [00315] [00390] [00479] [00483] [00485] [00496] [00526] [00607] [00670] [00728] [00805]
εἴπερ [00789]
εἴπῃ [00850]
Εἴποιμι [00371]
εἰπόντα [00493]
Εἴποτε [00654]
εἴποτε [00831]
εἰποῦσα [00232]
εἴπω [00415] [00466]
εἰπὼν [00039] [00240] [00775] [00800]
εἴρηκε [00532]
εἴρηκεν [00249]
εἰρημένα [00471]
εἰρημένον [00478]
εἰρηνικὰ [00583]
εἰρηνικόν [00581] [00582]
εἰρῆσθαι [00075]
εἴρηται [00206] [00343] [00585] [00610] [00785] [00848]
εἱρμὸν [00818]
Εἰς [00601]
εἰς [00014] [00014] [00020] [00089] [00089] [00119] [00127] [00135] [00139] [00179] [00191] [00193] [00195] [00205] [00289] [00295] [00295] [00296] [00296] [00313] [00316] [00324] [00329] [00374] [00377] [00382] [00383] [00395] [00422] [00423] [00431] [00498] [00524] [00524] [00527] [00529] [00529] [00556] [00584] [00612] [00635] [00638] [00651] [00652] [00668] [00699] [00711] [00749] [00754] [00758] [00763] [00763] [00763] [00771] [00784] [00785] [00786] [00789] [00792] [00794] [00797] [00798] [00803] [00834]
ΕΙΣ [00001]
εἰσ [00199]
εἰσάγει [00195] [00540]
εἰσαγόμεθα [00753]
εἰσαγωγὴν [00195]
εἰσαγωγικοῖς [00881]
εἰσάξεις [00193]
εἰσελ [00195]
εἰσελθόντων [00797] [00798]
εἰσέρ [00833]
εἰσηκούσατέ [00730]
εἰσῆλθε [00243]
Εἰσῆλθεν [00784] [00786]
εἰσῆλθεν [00789] [00789]
εἰσῆλθον [00205] [00374]
εἰσήνεγκεν [00834]
εἰσήρχετο [00588]
εἰσὶ [00128] [00493]
εἰσι [00067] [00223] [00516]
εἰσὶν [00040] [00337] [00824] [00826]
εἰσίν [00610]
εἰσιν [00034] [00504] [00621] [00804] [00856]
εἰσόδῳ [00512] [00514]
Εἶτα [00039] [00781] [00814]
εἶχον [00161]
ἐκ [00014] [00027] [00089] [00097] [00129] [00129] [00160] [00230] [00245] [00254] [00257] [00261] [00287] [00343] [00378] [00381] [00393] [00395] [00433] [00468] [00493] [00503] [00555] [00581] [00602] [00644] [00742] [00796] [00810]
Ἐκ [00222] [00381]
ἑκά [00478]
ἐκαθέζετο [00372]
ἐκάθητο [00369] [00371]
ἐκάθισεν [00849] [00850]
ἐκάλει [00197]
ἐκάλεσε [00658] [00659] [00685] [00688]
Ἐκάλεσε [00700]
ἐκάλεσεν [00706]
ἐκαρποφόρησεν [00526]
ἑκάστην [00492]
ἕκαστον [00134]
ἕκαστος [00279]
ἑκάστου [00119]
Ἑκάστου [00667]
ἑκάστῳ [00122] [00475]
ἑκάτερος [00861]
ἑκατέρου [00612]
ἑκατὸν [00171]
ἐκβάλ [00197]
ἐκβάλλονται [00331]
ἔκγονα [00862]
ἐκγόνους [00249]
ἐκγόνων [00249]
ἐκδέδωκε [00699]
ἐκδέχομαι [00741]
ἐκδιηγήσατο [00669]
ἐκδόσεις [00535]
ἐκδόσεσι [00818]
ἐκδοχήν [00141]
ἐκδοχῆς [00090]
ἐκδοχῶν [00522]
ἐκεῖ [00088] [00134] [00279] [00289] [00474]
Ἐκεῖ [00343]
ἐκεῖθεν [00476]
ἐκεῖνα [00090]
ἐκείνης [00101]
ἐκεῖνος [00030]
ἐκείνου [00083] [00372]
ἐκείνων [00759] [00863]
ἐκεῖσε [00373]
ἐκζητεῖται [00731] [00737]
ἐκζητηθήσε [00223]
ἐκζητήσω [00221] [00222]
ἐκζητούμενον [00540]
ἐκήρυσσεν [00683]
ἔκθεσις [00587]
Ἐκκλησίᾳ [00110]
Ἐκκλησιαστῇ [00553]
ἐκλαβεῖν [00224]
ἐκλάπην [00602]
ἐκλείψεις [00439]
ἐκλεκτοὶ [00648]
ἐκλέλοιπεν [00336]
ἐκλεξάμενος [00299]
ἐκλέξασθαι [00303]
ΕΚΛΟΓΑΙ [00001]
ἐκλογὴ [00298]
ἐκλογῆς [00299]
ἐκπεσοῦσαν [00679]
ἐκπο [00097]
ἐκρέματο [00061]
Ἐκτείνας [00870]
ἕκτῃ [00073]
ἐκτίσθησαν [00078]
ἔλαβε [00429]
Ἔλαβε [00394] [00515]
Ἔλαβον [00310]
ἐλάλησα [00729]
ἐλάλησε [00021]
ἔλαττόν [00035]
ἐλαχίστης [00304]
Ἔλεγε [00666]
ἔλεγεν [00248]
Ἔλεγεν [00534]
ἔλεγον [00663]
ἐλεήμων [00048]
ἐλθόντα [00428]
Ἐλθόντες [00716]
ἐλθὼν [00778]
ἐλλείπων [00445]
ἐλογίσατο [00178]
ἐλογίσθη [00179]
ἐλπιεῖς [00029]
ἐλπίσι [00307]
ἐμαχέσαντο [00476]
Ἐμὲ [00414]
Ἐμεγαλύνθη [00759] [00760]
ἐμεθύσθη [00261] [00270]
ἐμῆς [00470]
ἐμίσησαν [00581]
Ἐμοί [00804] [00856]
ἐμοῦ [00739]
ἔμπαλιν [00278]
ἐμπεπλησμένοις [00641]
ἐμποδιζόμενοι [00377]
ἐμποιεῖ [00131]
ἔμπρο [00763]
ἔμπροσθεν [00171] [00683] [00762] [00876] [00877]
ἐμπρόσθιος [00462]
ἐμφαίνει [00345]
ἐμφαίνεται [00545]
ἐμφαντικῶς [00239]
Ἔμφασιν [00385]
ἐμῶν [00826]
ἐν [00017] [00017] [00026] [00029] [00034] [00037] [00037] [00040] [00040] [00041] [00042] [00046] [00051] [00058] [00059] [00059] [00061] [00064] [00065] [00067] [00069] [00073] [00074] [00075] [00081] [00083] [00083] [00087] [00088] [00091] [00093] [00093] [00095] [00100] [00109] [00110] [00110] [00113] [00119] [00135] [00141] [00149] [00154] [00156] [00171] [00175] [00188] [00189] [00192] [00195] [00208] [00208] [00214] [00217] [00220] [00225] [00261] [00270] [00283] [00305] [00307] [00307] [00334] [00341] [00342] [00373] [00378] [00380] [00420] [00466] [00467] [00472] [00473] [00475] [00491] [00509] [00513] [00530] [00542] [00546] [00553] [00585] [00585] [00587] [00589] [00596] [00613] [00615] [00634] [00634] [00637] [00648] [00652] [00655] [00655] [00657] [00672] [00675] [00678] [00679] [00694] [00706] [00710] [00713] [00724] [00725] [00732] [00744] [00753] [00755] [00769] [00770] [00770] [00775] [00802] [00802] [00808] [00808] [00812] [00815] [00817] [00818] [00818] [00822] [00823] [00824] [00826] [00835] [00850] [00863] [00864] [00873] [00877]
ἓν [00074] [00275] [00276]
ἔν [00818]
ἕν [00276]
Ἐν [00064] [00140] [00227] [00626] [00732]
ἕνα [00681]
ἐναντία [00638]
ἐναντίαι [00137]
ἐναντίον [00182] [00272] [00346] [00356] [00359] [00360] [00482] [00504] [00504] [00511] [00601] [00674] [00838] [00842] [00843] [00868]
Ἐναντίον [00843]
ἐναντίου [00493]
ἐνδεδυμένῳ [00637]
ἐνδεὴς [00445]
ἐνδεικνύμενοι [00472]
ἐνδεοῦς [00405]
ἔνδον [00110] [00370]
ἐνεδείξατο [00685]
ἐνέδυ [00124]
ἕνεκεν [00075]
ἐνέργειαν [00134]
ἐνετείλατο [00078] [00563]
ἐνεφύσησεν [00135]
ἐνήργει [00134]
ἔνθα [00803]
ἐνθάδε [00069] [00213] [00832]
ἐνθέους [00850]
ἑνὶ [00648] [00652] [00655]
ἑνί [00655] [00657]
ἔνι [00091]
ἐνιαυτῶν [00652]
ἐνιδεῖν [00386]
ἐνίσχυσας [00573]
ἐνισχύσας [00849]
Ἐνισχύσας [00850]
ἐνίσχυσεν [00289] [00290]
ἐννενηκοστῷ [00029]
ἔνοικον [00407]
ἑνὸς [00653]
ἑνότης [00283]
ἐνσώματον [00019]
ἐνταῦθα [00141] [00176] [00204] [00342] [00344] [00541] [00819]
ἔντερον [00412]
ἐντεῦθεν [00074] [00638]
Ἐντεῦθέν [00420]
ἐντο [00046]
ἐντολὴν [00049] [00111] [00114]
ἐνύπνια [00645] [00665]
ἐνυπνιάσθη [00647]
ἐνύπνιον [00619] [00662] [00666]
ἐνυπνίου [00624]
ἐνυπνίων [00663]
Ἐνὼχ [00158] [00179] [00447]
Ἐνώχ [00176]
ἐξ [00336] [00341] [00354] [00395] [00463] [00697] [00818]
Ἐξ [00873]
ἐξα [00316]
Ἐξαίρετόν [00357]
ἑξακοσίων [00203]
ἐξανέτειλεν [00089]
ἐξαποστο [00161]
Ἔξελθε [00198]
Ἐξελθεῖν [00424]
ἐξελθόντες [00230]
ἐξεπλάγη [00668]
ἐξέρ [00832]
ἐξερχόμενοι [00232]
ἐξέχεεν [00588]
ἕξεών [00353]
ἐξηγή [00540]
ἐξηγήσατο [00542]
ἐξηγηταὶ [00665]
ἐξηγητὰς [00658] [00659] [00660]
ἐξηγητῶν [00659]
ἐξηγουμένου [00542]
ἑξήκοντα [00172] [00175] [00178] [00179]
ἐξῆλθε [00830]
ἐξῆλθεν [00343] [00383] [00423] [00829]
ἐξῆλθον [00345]
ἐξῆρχεν [00872]
ἑξῆς [00166] [00200] [00216] [00297] [00323] [00396] [00415] [00430] [00572] [00587] [00620] [00626] [00628] [00644] [00742] [00799] [00803] [00825] [00850] [00867]
Ἑξῆς [00796]
ἐξίαν [00119]
ἕξιν [00119]
ἕξις [00580]
ἔξοδον [00775]
ἐξόδῳ [00528] [00770]
Ἐξόδῳ [00342]
ἐξου [00069]
ἐξουδενωμέ [00400]
ἐξουδενώσεις [00154]
ἐξουσίᾳ [00057]
ἐξυπνίσθη [00245]
ἔξω [00371] [00383] [00395] [00526] [00792]
ἕξω [00271]
ἐξωρισμένος [00458]
Ἔοικεν [00758]
ἑορτάζοντος [00285]
ἐπ [00118] [00534] [00874]
Ἐπ [00377]
ἐπαγγελία [00772]
ἐπαγγέλλεται [00478] [00743]
ἐπάγει [00039] [00250]
ἔπαθεν [00395]
ἐπακολουθεῖν [00122]
ἐπάλαιε [00572]
ἐπανερχόμενος [00502]
ἐπάξω [00260]
ἔπαρ [00453]
ἐπάταξαν [00376]
ἐπέ [00733]
ἐπέβαλε [00775]
ἐπέβαλεν [00870]
ἐπέβλεψεν [00382]
ἐπέθηκεν [00394]
ἐπεὶ [00165] [00168] [00426] [00558] [00669] [00806]
Ἐπεὶ [00195] [00548] [00839]
ἐπειδὴ [00313] [00326]
Ἐπειδὴ [00249] [00375] [00818]
ἐπειδήπερ [00685]
ἐπείπερ [00383]
Ἐπείπερ [00763] [00775]
ἐπειπὼν [00573]
Ἔπειτα [00334]
Ἐπεκράτησε [00846]
ἐπεκράτησεν [00848]
ἐπελάθετο [00702]
ἐπενεγκεῖν [00010]
ἐπενεγκὼν [00240]
Ἕπεται [00302]
ἐπετύγχανε [00593]
ἐπεφάνη [00303]
ἐπὶ [00012] [00027] [00050] [00064] [00064] [00065] [00065] [00179] [00185] [00203] [00215] [00218] [00224] [00254] [00257] [00273] [00277] [00277] [00289] [00290] [00362] [00376] [00413] [00414] [00428] [00506] [00512] [00514] [00555] [00588] [00589] [00593] [00617] [00620] [00621] [00621] [00628] [00631] [00633] [00636] [00639] [00655] [00655] [00716] [00716] [00732] [00758] [00763] [00764] [00772] [00776] [00778] [00828] [00849] [00850] [00862] [00870]
ἐπι [00041] [00062] [00257] [00576] [00703]
Ἐπὶ [00624]
ἐπιβαίνουσι [00036]
ἐπιβλαβεῖς [00380]
ἐπιβλέποντας [00020]
ἐπιβλέποντες [00027]
ἐπιβουλευθεῖσαν [00698]
ἐπιβουλεύοντας [00499]
ἐπιβουλεύσασαν [00698]
ἐπιγνοὺς [00483]
ἐπιγνώτω [00252]
ἐπίδοσιν [00014]
ἐπιεικείας [00298]
ἔπιεν [00261]
ἐπιθέσθαι [00754]
ἐπιθυμητι [00516]
Ἐπικατάρατος [00251]
Ἐπίκλι [00415]
ἐπιλαθέσθαι [00700] [00701]
ἐπιλαμβάνουσιν [00035]
ἐπινε [00020]
ἐπινοεῖ [00119]
ἐπινοητικῶς [00123]
ἐπιπλῆξαι [00243]
ἐπισπάσασθαι [00127]
ἐπισταμένοις [00026]
ἐπίστῃ [00824] [00826]
ἐπιστῆσαι [00202] [00345]
ἐπίστησον [00055]
ἐπιστολῇ [00046]
ἐπιτηδειότητα [00354]
Ἐπίτηδες [00347]
ἐπιτηρῶν [00371]
ἐπιτυγ [00592] [00665]
ἐπιφαίνεται [00478]
ἐπιφέρει [00046]
ἐπιφέρεσθαι [00167]
ἐπιφέρεται [00168]
ἐπιφερομένου [00012]
ἐπιχωρίων [00604]
ἔπλασε [00088]
ἐπλήθυνε [00211]
ἐπλήσθη [00183]
ἐπλούτησεν [00526]
ἐποίει [00615]
ἐποίησα [00163] [00225] [00227] [00603] [00605]
ἐποιήσατο [00341]
ἐποίησέ [00700] [00765]
ἐποίησε [00080] [00124] [00249]
Ἐποίησέ [00766]
Ἐποίησε [00579]
ἐποίησεν [00073] [00118] [00119] [00245]
ἐπορεύετο [00421]
ἐπουρανίου [00043] [00045]
ἐποφθαλμιᾷν [00534]
ἐπράθη [00736]
ἔπρεπε [00196]
Ἔπρεπε [00719]
ἑπτὰ [00028] [00199] [00199] [00206] [00637] [00644] [00648] [00652] [00652] [00655] [00655]
ἑπτά [00180] [00206]
Ἑπτὰ [00027]
ἑπτακόσια [00173]
ἐπτερυγώμεθα [00029]
ἐπώλει [00715] [00717]
Ἐπωμάδιον [00395]
ἐπωνύμοις [00864]
ἔργα [00044] [00073] [00110] [00256] [00589]
ἐργάζε [00110]
ἔργον [00472] [00606]
ἐρεῖ [00664]
ἐρεῖς [00854]
ἐρεῖτε [00564]
ἔρη [00431]
ἐρημίαις [00217]
ἐρήμου [00421] [00422]
ἐρήμῳ [00341] [00431]
ἐρημωθῇ [00842]
ἑρμη [00351] [00586]
ἑρμηνείᾳ [00093]
ἑρμηνεία [00094] [00653]
ἑρμηνεύεσθαι [00097]
ἑρμηνεύεται [00099] [00435] [00689]
Ἑρμηνεύεται [00314]
ἑρμηνεύουσι [00397]
ἑρπε [00065]
ἑρπετὰ [00051] [00055]
ἑρπετοῖς [00059]
ἑρπετὸν [00064] [00067]
ἑρπετῶν [00050]
ἑρπόν [00050]
ἐῤῥέθη [00345]
ἐῤῥωμένη [00041]
Ἐρυθρᾶς [00431]
ἐρχόμενο [00111]
ἐσάπησαν [00494]
ἐσαφηνίσθη [00347]
ἔσθ [00764]
ἐσθίειν [00112]
εσθίωμεν [00547]
εσιώπα [00419]
ἐσιώπων [00663]
ἐσμὲν [00491]
ἐσμεν [00030] [00276] [00725]
ἐσο [00507]
ἔσομαι [00467] [00525]
ἐσόμενοι [00864]
ἐσομένοις [00258]
ἔσον [00194]
ἔσονταί [00857]
ἔσονται [00862]
ἑσπέρας [00372]
ἔσται [00215] [00251] [00252] [00258] [00317] [00350] [00415] [00588] [00768]
ἑστάναι [00620] [00621] [00631] [00633] [00877]
ἕστηκα [00413]
ἑστηκέναι [00414]
ἐστὶ [00049] [00106] [00115] [00134] [00282] [00360] [00386] [00492]
ἐστι [00019] [00067] [00353] [00380] [00420] [00420] [00428] [00520] [00571] [00636] [00676] [00694] [00707] [00778] [00808] [00828] [00869]
ἔστι [00083] [00190] [00513] [00746]
Ἔστι [00008] [00821]
Ἔστιμὲν [00094]
ἐστὶν [00090] [00208] [00580] [00769] [00880]
ἐστιν [00049] [00098] [00539] [00558] [00616] [00687] [00701] [00775] [00779] [00798]
ἔστιν [00354] [00373] [00468] [00469] [00734]
ἐστράφη [00383]
ἔσχε [00108] [00252]
ἐτάζοντι [00420]
ἔταξε [00136]
Ἐταπεινώθη [00711]
Ἐταπείνωσας [00713]
ἐταράχθη [00658]
ἑτέ [00587]
ἔτεινε [00593]
Ἔτεκε [00430]
ἐτέκνωσε [00509]
ἑτέρᾳ [00046]
ἕτερα [00218]
ἕτεροι [00864]
ἕτερόν [00021]
ἕτερον [00476] [00695]
ἑτέρῳ [00585]
ἑτέρων [00764]
ἔτη [00171] [00172] [00173] [00178] [00179] [00179] [00180] [00180] [00180] [00284] [00340] [00341] [00343] [00345] [00619] [00637]
ἐτήρησέ [00616]
ἔτι [00070] [00089] [00253] [00256] [00350] [00655] [00655] [00735] [00881]
Ἔτι [00807] [00809]
ἐτῶν [00174] [00175] [00181] [00203] [00345]
Ἐτῶν [00329]
Εὐ [00514]
εὐ [00006] [00597] [00639]
Εὔα [00130]
εὐαρεστήσεως [00178]
εὐάρεστος [00159]
Εὐδαίμονα [00431]
εὐδαιμονικὰ [00621]
εὐη [00161]
Εὐηρέστησε [00158]
εὐηρέστησε [00159] [00169] [00176] [00177]
εὐθηνία [00635] [00635]
εὐθηνίας [00637] [00646] [00655]
εὐθὺς [00250]
Εὐκαίρως [00877]
εὐκατα [00040]
εὐλό [00331]
εὐλο [00573]
εὐλογεῖ [00468]
εὐλογεῖν [00495]
εὐλογεῖται [00596]
εὐλογημένον [00299]
εὐλογήσας [00829] [00830] [00831]
εὐλόγησε [00487] [00512] [00595] [00850]
εὐλογήσει [00469]
εὐλόγησεν [00209]
εὐλογήσω [00467]
εὐλογία [00874]
εὐλογίαν [00320]
εὐλογίας [00833]
Εὔλογος [00672]
εὐλογῶν [00832] [00855]
εὐνούχους [00675]
εὐόλισθον [00255]
εὐόλισθος [00258]
εὐποιητικὴ [00041]
εὑρέθη [00819]
εὕρηνται [00548]
εὑρήσεις [00282]
εὑρήσομεν [00678]
εὑρί [00020]
εὑρίσκεται [00037] [00181]
εὑρίσκομεν [00058] [00175]
εὕροις [00613]
εὗρον [00474] [00511]
εὑρόντες [00617]
εὕρωμεν [00347]
εὐσεβείας [00236] [00367]
εὐσεβῆ [00481]
εὐφορώτατον [00303]
εὐφραινομένῳ [00637]
εὐχερῶς [00131]
εὐχομένῳ [00475]
εὐώδη [00495]
εὐωδία [00491]
εὐωδίαν [00492]
εὐωδίας [00020]
εὐώδωκε [00419]
Εὐϊλὰτ [00464]
ἐφ [00187] [00414]
ἐφαρμόσαι [00006]
ἔφασκε [00490]
Ἔφερε [00240]
Ἐφθάρη [00182]
Ἐφίστημι [00286]
ἐφοβή [00569]
ἐφορέσα [00043]
Ἐφραῒμ [00706] [00761] [00804] [00856] [00872] [00875] [00876]
Ἐφραΐμ [00858] [00870]
Ἐφρὼν [00449]
ἔφυγεν [00569]
ἐφύλαξε [00470] [00471]
ἐφύλαξεν [00471]
ἐφυτεύθη [00100]
ἐφύτευσεν [00088] [00095] [00261]
ἔχει [00028] [00030] [00047] [00065] [00250] [00254] [00299] [00363] [00385] [00537] [00582] [00678] [00684] [00745] [00794]
ἔχειν [00311] [00492] [00679]
ἔχθρα [00191]
ἔχιδνα [00061]
ἔχοντα [00202] [00471]
ἐχούσης [00751]
ἔχουσι [00132]
ἐχρῆν [00167] [00234]
ἔχων [00395] [00490] [00791]
ἐψεύσατο [00148]
ἐψηλάφησαν [00575]
ἑώρακα [00806]
ἑωράκαμεν [00575]
ἑωρακέναι [00667]
ἑώρων [00574]
ἕως [00309] [00328] [00392] [00810]


Ζαχαρίου [00027]
Ζεμβρᾶν [00430]
ζη [00774]
ζήλῳ [00763]
ζηλωτέον [00545]
ζῇν [00360] [00843]
ζῇς [00807] [00809]
ζήτει [00351]
ζητεῖν [00135]
ζήτη [00742]
ζητήσαντες [00347]
Ζητήσειέ [00201]
ζητήσειέ [00206]
Ζητητέον [00157] [00831]
ζητητέον [00659] [00702]
Ζητοῦντες [00277]
ζήτω [00356] [00357]
ζητῶμεν [00090]
ζῶα [00055]
ζωὴ [00711]
ζωή [00640]
ζωῇ [00637] [00763] [00775] [00808]
ζωὴν [00179] [00576] [00763] [00774]
ζωῆς [00135] [00137] [00137] [00149] [00575]
ζῶμεν [00739]
ζῶν [00044]
ζῶντες [00192]
ζῶντος [00414] [00474]
ζώντων [00118] [00305] [00555]
ζῶον [00030] [00217]
ζώων [00051] [00126]


[00003] [00005] [00009] [00011] [00014] [00032] [00037] [00041] [00042] [00057] [00079] [00086] [00102] [00130] [00143] [00151] [00157] [00168] [00176] [00178] [00182] [00183] [00188] [00198] [00232] [00235] [00249] [00254] [00257] [00258] [00264] [00275] [00276] [00298] [00302] [00307] [00343] [00346] [00381] [00381] [00382] [00415] [00416] [00426] [00488] [00507] [00509] [00518] [00518] [00542] [00555] [00561] [00586] [00587] [00594] [00608] [00617] [00617] [00624] [00634] [00635] [00646] [00653] [00658] [00676] [00686] [00687] [00707] [00711] [00759] [00818] [00838] [00842] [00872] [00874]
[00017] [00021] [00023] [00034] [00035] [00035] [00036] [00037] [00095] [00126] [00127] [00135] [00202] [00278] [00309] [00348] [00386] [00405] [00406] [00407] [00419] [00426] [00435] [00436] [00439] [00440] [00441] [00443] [00445] [00446] [00446] [00449] [00449] [00461] [00663] [00665] [00679] [00686] [00760] [00760] [00835] [00838] [00853]
[00041] [00480] [00484]
[00057] [00121]
[00011] [00704]
[00080] [00254] [00415] [00429] [00466]
[00059]
η [00069]
Ἤγαγον [00836]
ἠγάπα [00578]
ἡγε [00593]
Ἠγέρθη [00647]
ἡγοῦμαι [00492]
ᾔδει [00262] [00665] [00667]
ἤδη [00372]
Ἤδη [00074]
ἡδὺ [00099]
ἡδύ [00094]
ἠδύναντο [00581]
ἠδύνατο [00309]
ἡδυπαθές [00520]
ἡδυσμῶν [00463]
ἤθελε [00195] [00248]
ἠθέτησεν [00534]
ἥκαμεν [00812] [00815]
ἤλ [00531]
ἦλθεν [00313]
ἡλι [00255]
ἠλίθιον [00126]
ἡλικίαν [00685]
ἥλιος [00624]
Ἡλιουπόλεως [00693]
ἥμαρτεν [00598]
ἡμαρτηκότος [00223]
ἡμάρτηται [00699]
Ἥμαρτον [00600]
ἡμᾶς [00713] [00754] [00754] [00842]
ἡμέ [00637]
ἡμεῖς [00028] [00029] [00030] [00347] [00617] [00753]
ἤμελλε [00740]
ἡμέρᾳ [00073] [00080] [00121] [00615]
ἡμέρα [00615]
ἡμέραι [00173] [00609] [00610] [00611]
ἡμέραις [00074]
ἡμέραν [00616] [00618]
ἡμέρας [00254] [00651]
ἡμερῶν [00074] [00075] [00361] [00362] [00612] [00619]
ἡμετέραν [00016]
ἡμῖν [00033] [00034] [00754] [00838]
ἡμῶν [00035] [00102] [00133] [00414] [00528] [00555] [00574] [00575] [00575] [00616] [00709] [00711] [00725] [00754] [00838] [00838] [00842]
ἣν [00130] [00301] [00341]
ἦν [00060] [00099] [00159] [00174] [00184] [00203] [00231] [00236] [00244] [00246] [00252] [00268] [00272] [00275] [00281] [00308] [00308] [00324] [00335] [00370] [00372] [00375] [00433] [00471] [00477] [00488] [00490] [00514] [00555] [00575] [00578] [00591] [00592] [00606] [00615] [00626] [00637] [00662] [00714] [00770]
Ἣν [00699]
Ἦν [00276]
Ἠναγκάσθη [00681]
ἠνείχετο [00792]
ἡνίκα [00347] [00549]
ᾐνίξατο [00518]
ἤνοιξε [00505]
ἠνωχλῆσθαι [00850]
ἠξίου [00357]
ἠξιώθη [00501]
ἢὁ [00573]
ἠπίστατο [00202]
ἤρ [00569]
Ἢρ [00789]
ἤρξατο [00261] [00264]
Ἡρω [00617]
Ἡρώδου [00617]
ἧς [00108] [00307] [00380] [00514]
ἦσαν [00232] [00334] [00339] [00645] [00789]
Ἦσαν [00230]
Ἠσαῦ [00481] [00497] [00500] [00504] [00564] [00723]
ἠτεκνώ [00543]
ᾐτήσατο [00149]
ἠτιμάσθη [00346]
ἥτις [00106] [00492] [00666]
ἤτοι [00348] [00386] [00426] [00516] [00517] [00518]
Ἤτοι [00853]
ηὔ [00211]
ηὔξησέ [00706]
ἥψατο [00384] [00385]


θά [00301]
θα [00071]
Θαιμὰν [00439] [00456]
θαλάσσας [00036]
θαλάσσης [00050] [00052] [00054] [00055] [00431]
θαλασσῶν [00071]
θανα [00590]
θάνατον [00117] [00118] [00149] [00879]
θάνατος [00223]
θανάτου [00161]
θανάτῳ [00121]
θανατω [00130]
θανατῶν [00045]
θανόντων [00126]
Θάῤῥα [00284] [00285]
θαυμάζοι [00252]
θαυμάζων [00809]
Θαυμαστόν [00808]
θεα [00243]
θεασάμενος [00576]
θεία [00178]
θείαν [00320]
θείας [00145]
θεῖόν [00134]
θεῖον [00250]
θειοτέρων [00428]
θείου [00110]
θεῖσα [00818]
θείσης [00694]
θείων [00424]
θελήματος [00395]
θέλουσιν [00843]
θεμελίῳ [00555]
θέντες [00130]
θεογνωσίας [00179]
θεοὶ [00548]
Θεὸν [00074] [00126] [00422] [00426] [00577] [00808]
Θεόν [00019] [00142] [00191] [00355] [00681]
Θεὸς [00022] [00028] [00073] [00080] [00088] [00089] [00090] [00095] [00118] [00124] [00131] [00135] [00184] [00209] [00226] [00229] [00300] [00303] [00326] [00387] [00468] [00469] [00478] [00505] [00512] [00514] [00573] [00573] [00700] [00703] [00706] [00762] [00763] [00763] [00764] [00765] [00766] [00776] [00855] [00875]
Θεός [00002] [00004] [00015] [00162] [00393] [00482]
θεόσδοτον [00389]
θεοσέβειαν [00758]
Θεοῦ [00020] [00020] [00021] [00021] [00024] [00029] [00030] [00031] [00034] [00038] [00041] [00047] [00049] [00117] [00126] [00151] [00165] [00182] [00190] [00225] [00227] [00228] [00272] [00302] [00318] [00395] [00401] [00407] [00407] [00441] [00453] [00468] [00507] [00559] [00562] [00573] [00573] [00574] [00590] [00601] [00671] [00672] [00674] [00676] [00678] [00679] [00701] [00702] [00841] [00843] [00845] [00853] [00869]
θεοὺς [00549]
θεσπεσίου [00548]
Θεῷ [00158] [00169] [00176] [00177] [00192] [00442] [00459] [00491] [00509] [00569] [00600] [00772]
θεω [00518]
θεωρεῖν [00308]
θεωρῆσαι [00636]
θεωρητικὴ [00518]
θεωρίαι [00517]
θεωρίαν [00422]
θεωρίας [00521]
θη [00063] [00569]
θῆλυ [00194] [00199]
θηρία [00056] [00072] [00217] [00218] [00223]
θηρίοις [00059] [00215]
θηρίων [00052] [00054] [00060] [00068] [00222]
θησαν [00543]
θησαυρίζων [00589]
θησαυρὸν [00135]
θίστασθαι [00477]
θλίψιν [00725]
θμῷ [00533]
θομένων [00335]
θόντας [00195]
θους [00554]
θρόνος [00031] [00037]
θυγα [00407]
θυγατέρα [00693]
θυγατέρας [00791] [00792] [00794] [00796]
Θυγατέρες [00790]
θυγατέρες [00504] [00790] [00794]
θυγατέρων [00503] [00790]
θυγάτηρ [00617]
θύειν [00326]
θυμίαμά [00744]
θυμίαμα [00746]
θυμιαμάτων [00747]
θυμικὸν [00516]
θυμόν [00568]
θυνῶ [00852]
θύρας [00376]
θῶς [00144]


Ἰα [00513] [00702] [00787]
Ἰαβὼκ [00571]
Ἰαβώκ [00570]
Ἰακὼβ [00500] [00502] [00514] [00515] [00526] [00534] [00534] [00550] [00555] [00572] [00573] [00573] [00576] [00578] [00703] [00717] [00749] [00777] [00777] [00781] [00781] [00786] [00789] [00794] [00798] [00799] [00800] [00802] [00809] [00829] [00833] [00849] [00850] [00868]
Ἰακώβ [00480] [00484] [00499] [00523] [00548] [00565] [00775] [00778] [00779] [00780] [00783] [00784] [00789] [00850]
Ἰαμβίκης [00571]
Ἰάφεθ [00170] [00230] [00232] [00247] [00248]
ἴδε [00301] [00306]
ἰδέα [00157]
ἰδέαν [00150]
ἰδεῖν [00354] [00869]
ἰδίαν [00276] [00492]
ἴδιον [00838] [00840]
ἰδίῳ [00132]
ἴδοις [00639]
Ἰδόντες [00063] [00581]
ἰδοὺ [00644] [00648] [00731]
Ἰδοὺ [00396] [00413] [00486] [00497] [00737] [00852]
Ἴδωμεν [00018]
ἰδὼν [00500] [00666] [00679]
Ἰδὼν [00505] [00865] [00868]
Ἰεδλὰφ [00406]
ἱεράτευμα [00555]
ἱερεὺς [00335]
ἱερέως [00693]
ἱερὸς [00573]
Ἱερουσαλὴμ [00760]
Ἰεσβὼκ [00436]
Ἰετοὺρ [00458]
Ἰησοῦς [00761] [00873]
ἱκανὴ [00440]
Ἵλεως [00757]
ἱμάτια [00732]
ἵν [00011] [00704]
ἵνα [00193] [00279] [00331] [00347] [00414] [00478] [00507] [00555] [00583] [00739] [00814] [00837] [00837] [00850]
Ἵνα [00046] [00842]
Ἰοθὼρ [00433]
ιόντας [00372]
Ἰούδα [00740]
Ἰουδαίων [00509]
Ἰούδας [00738] [00743]
ἵππον [00310]
Ἵππον [00311]
ἵππων [00836]
Ἰσαὰκ [00394] [00421] [00423] [00473] [00475] [00483] [00504]
Ἰσμαὴλ [00356] [00357] [00453]
Ἰσμαηλίταις [00732]
Ἰσραὴλ [00573] [00719] [00738] [00777] [00780] [00783] [00785] [00797] [00798] [00800] [00805] [00827] [00828] [00848] [00865] [00868] [00869] [00870]
Ἰσραήλ [00502] [00721] [00769] [00776] [00778] [00781] [00788]
Ἰσραὴλἐνισχυκέναι [00850]
ίστησιν [00332]
ἱστορία [00235]
ἰσχύος [00395]
ἰσχυρόν [00244]
ἰσχυρὸς [00441]
ἰχθύας [00055] [00071]
ἰχθύων [00050] [00052] [00054]
Ἰω [00668]
Ἰωάννου [00617]
Ἰωσὴφ [00578] [00584] [00607] [00649] [00670] [00672] [00679] [00685] [00688] [00698] [00699] [00700] [00702] [00703] [00714] [00716] [00722] [00723] [00732] [00732] [00736] [00745] [00749] [00758] [00763] [00763] [00775] [00809] [00816] [00834] [00836] [00836] [00837] [00850] [00865] [00868] [00869] [00874]
Ἰωσήφ [00591] [00595] [00694] [00695] [00722] [00749] [00758] [00802] [00805] [00822]


κα [00064] [00567] [00726]
καθ [00003] [00005] [00016] [00637]
καθά [00472]
καθαρὰ [00201] [00206]
καθαρά [00207]
καθαροὺς [00195]
καθαρῶν [00199] [00200]
Καθίσατε [00391]
καθόλου [00081]
Καθὼς [00043]
καθὼς [00176]
καιον [00147]
καιρὸν [00371]
Καιρὸς [00554]
καιρὸς [00554]
κακὰ [00638]
κἀκεῖνον [00303] [00534]
Κἀκεῖνος [00177]
κακίαι [00493]
κακίαν [00557]
κακίας [00280] [00282]
κακοῦ [00122]
κακῶς [00377]
κακώσεως [00713]
καλὰ [00102] [00102]
καλάμῳ [00657]
καλεῖται [00095] [00313]
κάλλιστον [00303]
καλοί [00648]
καλὸν [00089] [00385]
καλόν [00101] [00103] [00115] [00420] [00701]
Καλοῦ [00545]
καλοῦ [00041] [00122] [00268]
καλουμένῃ [00769]
καλούμενος [00571]
καλύφθη [00689]
κάμηλοι [00747]
Καμουὴλ [00401]
Κάμψας [00878]
κάμωσι [00837]
κανᾶ [00609] [00628]
Κἀνταῦθα [00072]
κανῶν [00611]
καρ [00420] [00546]
καραδοκεῖ [00307]
καρδία [00281]
καρδίαις [00472]
καρδίας [00420]
καρπὸν [00112]
καρπὸς [00268]
καρπῶν [00744] [00745]
καρυΐνην [00515]
καρυΐνης [00518]
κάρυα [00744] [00746]
καρύων [00747]
κατ [00016] [00017] [00028] [00030] [00040] [00041] [00042] [00046] [00047] [00116] [00151] [00152] [00165] [00547] [00879]
καταβαίνουσιν [00794]
καταβάντες [00279]
καταβάντων [00798]
καταβῆναι [00785]
κατάγετε [00744]
κατάγουσι [00749]
κατακλυσμὸν [00254]
κατακλυσμὸς [00203]
κατακλυσμοῦ [00204] [00254]
κατακλυσμῷ [00188]
καταλαβούσης [00372]
καταλαβὼν [00040]
κατάλειμμα [00762]
καταλελειμ [00299]
καταλελοιπὼς [00019]
καταλήγει [00635]
καταλήψεως [00428]
καταλόγῳ [00051]
καταμωκώμενος [00242]
καταξιωθῶμεν [00499]
κατάραν [00252] [00252]
καταράσασθαι [00256]
καταῤῥά [00126]
κατασκευαζομένῳ [00076]
κατασκευάζουσιν [00074]
καταστάσεων [00353]
κατέβη [00289] [00784]
κατεβιάσατο [00374]
κατεδέετο [00725] [00727]
κατεκλίθης [00878] [00879]
κατεμάνθανεν [00419]
κατεσθίεται [00622]
κατέστρεψε [00378]
κατευθύνοντες [00443]
κατέφαγον [00544]
κατεφθαρμένη [00184] [00188]
κατέφθειρε [00185] [00190]
κατεφρόνησας [00304]
κατεφρόνησεν [00145]
κατήγετο [00873]
κατοι [00378]
Κατοικεί [00823]
κατοικεῖν [00468]
Κατοικείτω [00817]
κατοικήσει [00469]
Κατοικήσομεν [00822]
Κατοίκησον [00466]
κατοικοῦσιν [00294]
κατορθοῦσι [00302]
κατῴκει [00290]
κατῴκησαν [00431]
κατῴκουν [00291] [00292]
Κάϊν [00138] [00140] [00142]
κέ [00594]
Κεδμὰ [00462]
κεῖσθαι [00141]
κεῖται [00081] [00083] [00239] [00273]
κεκοσμημένη [00580]
κεκρατῆσθαι [00383]
κεκρυμμέν [00691]
κεκρυμμένον [00135]
κελεύων [00195]
κενόν [00412]
κενούμενον [00454]
κερατιστὴν [00224]
κέσαντος [00074]
κεφα [00617]
κεφαλὴν [00870]
κεφαλῆς [00628]
κη [00054]
Κηδὰρ [00457]
κῆπον [00093] [00095] [00099]
κῆπος [00100]
κήρυκος [00687]
κήρυξ [00683]
κῆς [00520]
κήτη [00051] [00056] [00072]
κητῶν [00052] [00068]
κι [00230]
κίᾳ [00189]
κίας [00255] [00478]
κιβωτὸν [00193] [00195] [00205]
κιβωτοῦ [00232]
κιβωτῷ [00195]
κινεῖται [00119]
κινούμενος [00031]
κλαίοντες [00643]
κλαύσουσι [00642]
κληθήσεται [00350]
κληθήσονται [00863]
κληματὶς [00381]
κληροδοσίᾳ [00864]
κλήροις [00863]
κληρονομεῖν [00137]
κληρονομήσω [00322]
κλοπῇ [00602]
κλυσμόν [00211]
κνυται [00818]
κοδομὴν [00074]
κοι [00167]
κοινοῦ [00704]
κοίταις [00196]
κοίτην [00849]
κολουθήσαντα [00500]
κόν [00516]
κόνα [00030] [00154]
κοντα [00179]
κόπος [00558]
κόρην [00096]
κόρης [00097]
Κορινθίους [00042]
κορυφῇ [00037]
κὸς [00208]
κοσμικοῖς [00634]
κόσμον [00074] [00518]
κόσμος [00549]
κόσμου [00034] [00096] [00601]
κοῦντα [00621]
κοῦντας [00378]
κοφαντῆσαι [00754]
κρειττόνων [00348]
κρεμάμενον [00063]
κρίνεσθαι [00119]
κριοὺς [00544]
κρίσις [00440]
κριτική [00041]
κρωσιν [00133]
Κτῆμα [00845]
κτήνη [00055] [00070] [00836] [00837]
κτηνῶν [00050] [00054] [00199] [00200] [00224] [00826] [00827]
κτῆρα [00023]
κτῆσαι [00842]
κτίσαντος [00046]
κύ [00766]
κυ [00102]
κύκλῳ [00309]
κυκλῶν [00105]
κυνηγὸς [00272] [00273]
κυρία [00346]
Κύριε [00154] [00322]
Κύριον [00142]
κύριον [00567] [00765]
Κύριός [00560]
Κύριος [00020] [00047] [00048] [00048] [00080] [00095] [00124] [00184] [00379] [00419] [00487] [00505] [00523] [00526] [00530] [00573] [00591] [00595]
Κυρίου [00021] [00027] [00272] [00343] [00360] [00528] [00555] [00574] [00838]
κυρίου [00606]
Κυρίῳ [00495]
κυρίῳ [00564] [00598]
κυρίως [00094] [00684]
κὼβ [00702] [00787]
κώβ [00513]
κωλύουσαι [00137]
κων [00055]


λ [00341] [00345]
Λάβαν [00510] [00514] [00534] [00556] [00566]
λάβε [00406]
λαβεῖν [00754]
Λάβετε [00744]
λαθέσθαι [00703]
λαῖς [00046]
λακῇ [00675]
λάκκον [00732]
λάκκῳ [00732]
λαλεῖν [00581] [00582] [00583]
λαλήσας [00573]
λαμβάνειν [00719]
λαμβάνοντι [00638]
λαμβάνουσι [00111] [00770]
Λάμεχ [00171] [00172] [00173] [00540]
λαμπρότητι [00318]
λαμπρῶς [00637]
λαξε [00531]
λαός [00437]
λαοὺς [00717]
λασσαν [00301]
λάσσης [00071]
Λατουσιεὶμ [00444]
λαῷ [00715]
λγ [00796]
λεγέ [00134]
λέγει [00029] [00120] [00176] [00226] [00332] [00332] [00332] [00341] [00539] [00565] [00796]
λέγειν [00127] [00132]
λέγεσθαι [00007] [00135] [00528] [00841]
λέγεται [00052] [00055] [00069] [00201] [00708] [00839]
λέγοιτ [00600] [00766]
λέγομεν [00091]
λεγόμενος [00573]
λέγονται [00311]
λέγοντες [00018]
λέγοντος [00667]
λέγουσα [00264]
λέγουσι [00697]
λέγουσιν [00249]
λέγων [00197] [00303] [00563] [00576] [00729] [00816]
λεῖ [00567]
λει [00137] [00197]
Λεία [00505]
Λείας [00796]
λείπεσθαι [00762]
λεκτέον [00135] [00151] [00223]
λελεγμένον [00252]
λέλεκται [00732] [00787]
λελογισμένην [00324]
λέξει [00093] [00586]
λέξεως [00025]
λέξιν [00659]
λέξις [00686]
λευσόμενοι [00528]
Λευϊτικῷ [00064]
λεχθεῖσαν [00481]
λεχθὲν [00140]
λεχθήσεται [00038]
Λέων [00880]
λέων [00878]
λή [00617]
λήγει [00638]
λὴν [00161]
λήψῃ [00503]
λί [00554]
λίβα [00301]
λιθοβολεῖσθαι [00224]
λίθους [00551] [00552] [00554]
λίθων [00555]
λιμὸς [00289] [00290] [00635]
λιμός [00846] [00848]
λιμοῦ [00655]
λιστα [00373]
λόγησε [00514]
λογία [00597]
λογικῇ [00040]
λογικὸν [00516]
λόγιον [00250]
λογισά [00393]
λογισάμενος [00743]
λογισμοῖς [00114]
λόγοις [00283] [00303]
Λόγον [00507] [00574] [00576]
λογον [00075]
Λόγος [00573]
λόγος [00103]
Λόγου [00575]
λόγου [00636]
λόγους [00850]
λόγῳ [00132]
λόγων [00703]
λοι [00108]
λοιοῦται [00102]
λοιπὰ [00218]
λοιπαῖς [00613]
λοντα [00378]
λος [00042] [00380]
λότριος [00514]
λούθου [00660]
λουμένων [00064]
λύσεως [00682]
λύσιν [00679]
λωσεν [00542]
Λὼτ [00300] [00369] [00370] [00375] [00383]
Λώτ [00298]


μά [00373]
μα [00005]
Μαδιὰμ [00431] [00432]
Μαδιανῖτιν [00431]
Μαδιανιτῶν [00432]
Μαδιηναῖοι [00584] [00749]
Μαθουσάλα [00158] [00159] [00181]
μαι [00735] [00743]
Μακάριοι [00643]
μακάριος [00873]
μακαρίων [00360]
μακράν [00558]
μακρόθεν [00249]
μακρόθυμος [00047] [00047]
μᾶλλον [00663]
Μαμβρῆ [00452]
Μανασσῆ [00700] [00804] [00875] [00876]
Μανασσῆς [00856] [00860]
Μανθάνομεν [00499]
μαρσίποις [00753]
μαρτυρεῖ [00264]
μαρτυρουμένης [00472]
μαρτύρων [00600]
Μασμὰν [00461]
Μασσὰμ [00463]
Μασσῆ [00453]
ματά [00470]
μάτην [00053] [00134]
ματικῶς [00214]
μάχεται [00342]
μαχος [00691]
με [00143] [00512] [00514] [00531] [00700] [00706] [00759] [00762] [00765] [00765] [00766]
μεγάλα [00056]
μεγάλων [00068]
μέγεθος [00014]
μεθ [00791]
μεθύσκει [00263]
μεῖ [00808]
Μεῖζον [00679]
Μείζων [00143]
μεις [00223]
Μέλη [00020]
μέλη [00024]
μέλι [00746]
μέλιτος [00744] [00747]
Μελίτων [00019]
μέλλον [00689]
μέλλοντα [00424]
μέλλοντας [00137]
μέλλοντος [00204]
Μελχὰ [00396] [00397]
Μελχισεδὲκ [00334]
μελῶν [00134]
μελῶς [00257]
μεμαθηκὼς [00736]
μεμορφωμένος [00022] [00023]
μὲν [00014] [00027] [00029] [00030] [00044] [00083] [00114] [00126] [00127] [00135] [00151] [00151] [00168] [00186] [00206] [00237] [00246] [00277] [00299] [00329] [00334] [00422] [00480] [00513] [00520] [00557] [00569] [00586] [00616] [00625] [00630] [00649] [00651] [00655] [00655] [00673] [00694] [00701] [00721] [00751] [00778] [00787] [00832] [00850]
μέν [00217]
μεν [00043]
μένη [00254] [00507]
μένον [00299]
μενος [00393]
μένου [00354]
μέντοι [00056] [00197] [00387]
Μέντοιγε [00156]
μέντοιγε [00634]
μένων [00075]
μέρη [00313]
μερίδι [00724]
μερὶς [00759]
μεσημβρία [00372] [00450]
μέσης [00008]
μέσον [00096]
Μεσοποταμίαν [00313] [00498]
μέσῳ [00034]
μετ [00333] [00468] [00469] [00572] [00739] [00786]
μετανοίας [00149] [00161]
μεταξὺ [00034]
μετατε [00818]
μετέθηκεν [00177]
μετελήφθη [00818]
Μετεμελήθην [00332]
μετέσχον [00252]
μετέωρον [00402]
μέτρον [00454]
μέχρι [00034]
μηδαμῶς [00766]
μηδὲ [00426]
Μηδὲν [00743]
μηδὲν [00026] [00386] [00604] [00699]
μηδέπω [00201]
μηκέτι [00254]
μὴν [00127] [00353] [00696]
Μήποτε [00204] [00218] [00362] [00737] [00740]
μήποτε [00212] [00274] [00325] [00490]
μήπω [00211] [00471]
μήπως [00286] [00792]
μητέρα [00698]
μήτηρ [00507]
μήτραν [00505] [00506] [00507]
μητρὶ [00861]
μία [00275] [00276] [00281]
μιανθήσεσθε [00067]
μιᾶς [00287]
μίζειν [00053]
μίζω [00599]
μικρὸν [00248]
μικρὸς [00558]
μικροτέρα [00435]
Μικρότερος [00246]
μιμητὴς [00372]
μίξεως [00014] [00195] [00386]
μιουργημένον [00134]
μισεῖται [00505]
μισήσαντος [00117]
μισθόν [00531] [00536]
μῖσος [00583]
μισουμένῳ [00582]
μισῶν [00114] [00582]
μνήμην [00537]
μνήμης [00666] [00679]
μνημονεῦσαι [00234]
μοι [00537] [00624] [00851] [00857]
μόλις [00428]
μον [00431]
μονες [00049]
μονικὸν [00593]
μόνον [00137] [00208] [00379] [00772]
μονονουχὶ [00303]
μόνος [00238] [00572]
μονότης [00440]
μόνου [00234]
μόνῳ [00037] [00241]
μόνων [00360] [00362]
μόῤῥας [00381]
μορφὴ [00042]
μορφὴν [00021]
μου [00129] [00129] [00143] [00448] [00470] [00470] [00470] [00482] [00486] [00494] [00498] [00531] [00536] [00564] [00626] [00628] [00700] [00700] [00705] [00706] [00730] [00742]
Μυ [00707]
μῦθος [00244]
μύθων [00090]
μυκτῆρα [00135]
μυρία [00024]
μώλωπές [00494]
μων [00310]
μωρὸς [00038]
Μωσῇ [00022] [00037]
Μωϋσέα [00471]
Μωϋσέως [00433] [00433]
Μωχὰν [00412]


ν [00112]
ναάν [00231] [00252]
Ναβαιὼθ [00455]
Ναβδεὴλ [00442] [00459]
Ναὶ [00725]
ναι [00329] [00808]
ναῖκα [00383]
ναικός [00386]
ναῖς [00545]
ναν [00119]
ναός [00724]
Ναυῆ [00873]
Ναφὲς [00460]
Ναχὼρ [00284] [00396] [00399]
νέ [00133]
νεία [00586]
νείας [00351]
νεκρῶν [00393]
νέκρωσιν [00130] [00131]
Νέμει [00255]
νέοις [00255]
νεότης [00258]
νεότητος [00254] [00257]
νεσθε [00210]
νευκότα [00020]
νεφρούς [00420]
νεώτερος [00245]
νην [00020]
νῆς [00371]
νης [00034]
νησε [00284]
νι [00648]
Νο [00599]
νο [00053]
νοεῖν [00125] [00218]
νοεῖσθαι [00007]
νοήματα [00102]
νοῆσαι [00475]
νοητέον [00368] [00528]
νοητῷ [00600]
νοητῶν [00266]
νόθων [00751]
νοι [00665]
νόμενα [00329]
νομίζοντας [00755]
νομίζουσιν [00123]
νόμιμά [00470]
νομιστέον [00841]
νομοθεσίας [00145]
νομοθετεῖ [00326]
νόμον [00123] [00202] [00471] [00507] [00601]
νόμος [00471]
νόμου [00201] [00202] [00202] [00214] [00341] [00471] [00472]
νόμῳ [00119] [00601]
νον [00400] [00415]
νοντι [00637]
νοντο [00252]
νοοῦντες [00871]
νοοῦσι [00276]
νότερον [00167]
νοῦν [00266]
νοῦντα [00388]
νοῦσιν [00722]
Νῦν [00168] [00765]
νῦν [00052] [00064] [00129] [00273] [00301] [00306] [00311] [00325] [00328] [00424] [00498] [00571] [00737] [00787] [00800] [00806] [00810] [00840]
νυνται [00130]
Νῶε [00166] [00167] [00167] [00169] [00170] [00171] [00172] [00174] [00175] [00176] [00178] [00201] [00202] [00203] [00205] [00209] [00211] [00214] [00230] [00232] [00237] [00245] [00249] [00261] [00263] [00268] [00270]
νώμενοι [00110]
νων [00526]


ξένοις [00373]
ξένος [00478]
ξησε [00211]
ξιον [00126]
ξύλα [00090] [00091] [00394]
ξύλον [00089] [00115]
ξύλου [00113] [00137] [00268]
ξύλῳ [00137]


[00002] [00004] [00015] [00022] [00028] [00030] [00031] [00037] [00042] [00044] [00045] [00047] [00048] [00048] [00049] [00049] [00049] [00049] [00052] [00073] [00080] [00088] [00089] [00090] [00095] [00095] [00100] [00103] [00105] [00114] [00116] [00124] [00128] [00130] [00131] [00134] [00135] [00151] [00152] [00162] [00165] [00165] [00184] [00187] [00202] [00203] [00209] [00215] [00215] [00223] [00228] [00229] [00235] [00240] [00240] [00241] [00245] [00245] [00246] [00252] [00268] [00268] [00268] [00270] [00276] [00285] [00289] [00290] [00299] [00299] [00303] [00313] [00326] [00334] [00341] [00357] [00371] [00372] [00375] [00375] [00393] [00395] [00433] [00433] [00468] [00469] [00471] [00472] [00478] [00482] [00483] [00490] [00497] [00499] [00505] [00512] [00514] [00514] [00530] [00534] [00534] [00549] [00557] [00558] [00558] [00565] [00571] [00573] [00576] [00581] [00589] [00596] [00596] [00598] [00598] [00616] [00624] [00625] [00627] [00632] [00635] [00650] [00651] [00652] [00659] [00662] [00665] [00666] [00666] [00700] [00702] [00706] [00724] [00732] [00732] [00758] [00762] [00763] [00763] [00764] [00765] [00766] [00775] [00776] [00779] [00780] [00780] [00794] [00809] [00833] [00846] [00848] [00853] [00873] [00873] [00875] [00880]
[00135] [00332] [00332] [00684] [00689]
[00040] [00060] [00211] [00226] [00243] [00273] [00300] [00379] [00387] [00419] [00531] [00560] [00582] [00621] [00649] [00766] [00778]
[00098] [00190] [00482] [00575]
Ο [00085]
ο [00213]
ὀγδοήκοντα [00171]
ὁδεύοντος [00558]
ὁδευόντων [00639]
ὁδὸν [00137] [00185] [00190] [00419] [00562]
ὁδός [00561]
ὅθεν [00432]
Ὅθεν [00202] [00478]
Οἱ [00110] [00192] [00291] [00584] [00864] [00868]
οἰ [00074]
οἱ [00018] [00027] [00036] [00123] [00128] [00133] [00141] [00141] [00198] [00230] [00230] [00232] [00249] [00252] [00252] [00291] [00292] [00326] [00377] [00473] [00494] [00548] [00559] [00574] [00574] [00581] [00610] [00621] [00624] [00643] [00665] [00716] [00722] [00749] [00810] [00822] [00843] [00845] [00845] [00871]
οἶ [00743]
οῖδα [00258]
οἴεσθαι [00126]
οἰηθείη [00324]
Οἰήσεται [00695]
οἰκεῖα [00764]
οἰκείαν [00134]
οικεῖν [00469]
οἰκείοις [00612]
οἰκεῖον [00395]
οἰκειότητα [00236]
οἰκείου [00395]
οἰκίας [00417] [00792]
οἰκοδομὴ [00555]
οἰκοδόμου [00074]
οἶκον [00374] [00595] [00699] [00834]
οἰκονομίαν [00763] [00879]
οἶκος [00555] [00596]
οἴκου [00271] [00376] [00758] [00765]
οἰκουμέ [00020]
οἰκουμένην [00035]
οἰκουμενικὸν [00254]
οἰκτίρ [00049]
οἰκτίρμων [00048] [00049]
οἴκῳ [00261] [00270] [00596] [00835]
Οἶμαι [00530] [00850]
οἶμαι [00663] [00778]
Οἶνος [00266]
οἶνος [00268]
οἴνου [00261] [00263]
οἰόμενος [00737]
οἰομένους [00151]
οἷον [00418]
Οἱονεὶ [00637]
οἴονται [00075]
οἷος [00268] [00375]
οἷς [00018] [00067] [00640] [00749] [00850]
οἰωνισάμην [00511] [00514] [00514]
οἰωνισμὸς [00513]
ὀκνοῦντες [00375]
ὀκτὼ [00171]
ὅλην [00035]
Ὅλης [00659] [00660]
ὀλίγα [00333]
ὀλίγοι [00339]
ὁλοκαρπώ [00394]
ὅλως [00537]
ὁμιλεῖν [00424] [00428]
ὁμιλία [00426]
ὄμμασι [00306]
ὅμοια [00066] [00066] [00066] [00066]
ὅμοιον [00069] [00854]
ὅμοιος [00589]
ὁμοιότητα [00003] [00005]
ὁμοίου [00238]
ὁμοίων [00196]
ὁμοίως [00243]
Ὁμοίως [00178]
ὁμοίωσιν [00016]
ὁμόνοια [00283]
ὁμοῦ [00573]
ὃν [00088] [00161] [00163] [00371] [00487] [00576]
ὀνείρατα [00669]
ὀνείρατος [00679] [00682]
ὀνομα [00057]
ὄνομά [00350] [00350]
ὄνομα [00104] [00429] [00688] [00700] [00706]
ὀνομάζεται [00850]
ὀνομαζο [00354]
ὀνομαζόμενα [00020]
ὀνομάζοντα [00024]
ὀνομασθείσης [00796]
ὀνόματα [00353] [00797] [00798] [00800]
ὀνόματι [00534] [00694] [00862]
ὀνόματος [00586] [00653]
ὀνομάτων [00351]
ὄνου [00391]
ὄνους [00754]
ὄντα [00110] [00596] [00601]
ὄντας [00376] [00802]
ὄντος [00555]
ὄντων [00335]
ὄνων [00755] [00836]
ὅπερ [00115] [00345] [00386] [00424] [00535] [00819]
Ὅπερ [00363]
ὀπίσω [00382]
ὁποίαν [00490]
ὅπου [00282] [00282] [00282] [00283] [00469]
ὀπτασιῶν [00499] [00501]
ὀρ [00144]
ὁρᾷ [00732]
ὅρα [00064] [00418]
Ὅρα [00208]
ὁρᾷς [00301]
ὁράσει [00377]
ὁράσεως [00421] [00422] [00452]
ὅρασιν [00089] [00409]
ὀργῆς [00119]
ὅρκου [00777] [00778] [00779]
ὁρκωμοσίας [00326]
ὀρύξαι [00475]
ὁρῶντα [00404]
ὃς [00099] [00555] [00573] [00678] [00850]
ὅσα [00245] [00282] [00534]
ὅσιος [00048] [00336]
ὁσιότητα [00049]
ὀσμὴ [00486] [00486] [00489]
ὀσμή [00488]
ὀσμῇ [00489]
ὀσμὴν [00020]
ὅσον [00187]
ὀστέα [00128] [00132]
ὀστοῦν [00129]
ὀστῶν [00129]
ὅταν [00332] [00588]
Ὅταν [00090] [00202]
ὅτε [00079] [00080] [00161] [00177] [00281] [00528] [00555] [00617] [00621] [00721] [00722] [00725] [00764] [00775]
Ὅτε [00102] [00197] [00526]
ὅτι [00004] [00027] [00029] [00051] [00091] [00095] [00135] [00141] [00160] [00171] [00176] [00185] [00214] [00223] [00249] [00250] [00257] [00258] [00263] [00282] [00289] [00290] [00299] [00301] [00322] [00331] [00345] [00347] [00353] [00393] [00420] [00433] [00477] [00478] [00499] [00505] [00530] [00538] [00573] [00578] [00581] [00588] [00599] [00600] [00616] [00641] [00642] [00643] [00655] [00663] [00666] [00673] [00699] [00700] [00706] [00725] [00732] [00736] [00740] [00802] [00824] [00826] [00848]
Ὅτι [00042] [00225] [00602] [00871]
Οὐ [00004] [00053] [00131] [00137] [00144] [00165] [00196] [00256] [00326] [00335] [00342] [00425] [00503] [00696] [00703] [00792]
οὐ [00006] [00028] [00030] [00038] [00056] [00081] [00127] [00135] [00140] [00192] [00212] [00220] [00287] [00288] [00290] [00292] [00294] [00332] [00348] [00350] [00368] [00379] [00469] [00514] [00544] [00558] [00597] [00600] [00631] [00649] [00650] [00727] [00736] [00772] [00783] [00784] [00798] [00848]
οὔ [00419]
οὕ [00195] [00363]
οὗ [00037] [00116] [00152] [00301] [00306] [00621] [00667]
οὐαὶ [00641]
οὐδαμοῦ [00538] [00618]
οὐδαμῶς [00064]
οὐδὲ [00118] [00119] [00119] [00131] [00274] [00469]
οὐδεὶς [00363]
Οὐδὲν [00383]
οὐδὲν [00581] [00686]
οὐδέν [00603] [00605]
Οὐκ [00068] [00188] [00253] [00262] [00324] [00370] [00513] [00663] [00729] [00830] [00837]
οὐκ [00029] [00040] [00091] [00118] [00123] [00127] [00159] [00178] [00179] [00190] [00206] [00246] [00252] [00273] [00299] [00339] [00345] [00347] [00357] [00373] [00387] [00395] [00469] [00476] [00481] [00488] [00504] [00537] [00540] [00542] [00543] [00569] [00581] [00588] [00602] [00605] [00633] [00655] [00662] [00667] [00671] [00698] [00717] [00730] [00734] [00745] [00769] [00789] [00789] [00798] [00843] [00850] [00853] [00853]
οὐκέτι [00254] [00260]
Οὐκοῦν [00049] [00095] [00611] [00764]
οὖν [00094] [00108] [00120] [00126] [00130] [00135] [00178] [00212] [00236] [00330] [00336] [00498] [00534] [00542] [00546] [00562] [00583] [00654] [00667] [00737] [00765] [00842]
Οὔπω [00330] [00336] [00336]
οὔπω [00328] [00337]
οὐράνιος [00049]
οὐρανοῖς [00307]
οὐρανὸν [00080] [00316]
οὐρανὸς [00031] [00037]
οὐρανοῦ [00034] [00050] [00054] [00055] [00071] [00079]
οὓς [00025] [00537]
οὔσας [00380]
οὔσης [00034]
οὔτε [00068] [00068] [00068] [00119] [00332] [00723] [00723]
οὗτοι [00600] [00866]
Οὗτος [00272] [00715]
οὗτος [00105] [00233] [00238] [00356] [00669]
οὕτω [00122] [00282] [00541] [00574]
Οὕτως [00564] [00565]
οὕτως [00008] [00043] [00087] [00127] [00214] [00250] [00254] [00317] [00372] [00471] [00696] [00704]
Οὐχ [00058] [00164]
οὐχ [00021] [00238] [00384] [00385] [00548] [00732] [00765] [00780] [00838]
Οὐχὶ [00676]
οὐχὶ [00042] [00117] [00131] [00747] [00781] [00840]
ὄφεων [00059]
ὄφεως [00114]
ὀφθαλμοὶ [00027] [00868]
ὀφθαλμοῖς [00301] [00308] [00575] [00767] [00775]
ὀφθαλμοῦ [00096]
ὀφθαλμοὺς [00020] [00028] [00869]
ὀφιομάχην [00066]
ὄφις [00060]
ὄψιν [00309]


πά [00208] [00765]
πα [00431] [00581]
πάθει [00119]
παθητικῶς [00386]
πάθος [00395]
παθοῦσα [00819]
παι [00615]
παιδάριον [00392] [00729] [00734] [00739]
παῖδας [00754]
παῖδές [00810] [00822] [00864]
παῖδες [00473]
παιδίσκης [00348]
παιδίων [00850]
παιδοποιίαις [00196]
παιδὸς [00238] [00810]
παίδων [00751]
παῖς [00565]
παισὶν [00390] [00677]
πάλαι [00334]
παλαιότατοι [00326]
Παλαιστίνῃ [00334]
Πάλιν [00127] [00625]
πάλιν [00651] [00712]
πᾶν [00067] [00089] [00217] [00786] [00789] [00834] [00835]
Πάντα [00070]
πάντα [00049] [00055] [00074] [00119] [00378] [00388] [00663] [00768]
Πάντας [00660]
πάντας [00111] [00378] [00578] [00658] [00658] [00660]
παντελῆ [00260]
παντελῶς [00165]
πάντες [00237]
παντὶ [00491] [00715]
παντὸς [00034] [00041] [00113] [00765]
πάντων [00050] [00050] [00060] [00193] [00199] [00222] [00234] [00281] [00417] [00581] [00700] [00700] [00701] [00702] [00705] [00705] [00759] [00778] [00841]
πάντως [00348] [00622]
πάνυ [00131]
πάπποι [00249]
πάππου [00241]
παρ [00034] [00081] [00332] [00372] [00419] [00469] [00776]
παρὰ [00034] [00083] [00085] [00108] [00135] [00135] [00249] [00302] [00369] [00370] [00371] [00372] [00578] [00585] [00631] [00633] [00695] [00698] [00708] [00736] [00758] [00759] [00837]
παρα [00110] [00500] [00614]
Παραβαίνει [00114]
παραβαλλομένη [00489]
παραβεβηκότι [00131]
Παραγενόμενος [00312]
παραδεδώκασιν [00095]
παραδείγμασι [00612]
παράδεισον [00088] [00095]
παράδεισος [00134]
παραδείσῳ [00037] [00109] [00113]
παραδιδόα [00098]
παραδόσει [00240]
παράδοσιν [00240]
παράκειται [00586]
Παρακληθείη [00500]
παρακληθήσονται [00643]
παράκλησις [00302]
παρακλητικοῖς [00303]
παραλελεῖφθαι [00087]
παραπεμπτέον [00004]
παραπλήσιον [00617]
παράστασιν [00612]
παραστῆσαι [00131]
παραστήσει [00040]
παρατηρητέον [00299]
παραχω [00303]
παραχωρήσας [00299]
παρέδωκεν [00482]
παρεθήκαμεν [00820]
παρεκρούσατό [00531]
παρηκολούθουν [00871]
παρῆλθε [00197]
παρηλογίσω [00536]
παρῆν [00530]
παρθένος [00415]
παρίσταται [00034] [00611]
παρίστησι [00320]
παρὸ [00708]
παροίκει [00467]
Παροικεῖν [00812] [00815]
παροικῆσαι [00289]
παροικήσει [00468]
πάροικος [00478]
παροικοῦσι [00294]
παρόντος [00586] [00732]
παῤῥησία [00545]
Παῤῥησιάζονται [00813]
παρῴκει [00290]
παρῴκησα [00566]
παρῴκουν [00292]
Πᾶς [00589]
πᾶσα [00185] [00253] [00275] [00276]
πᾶσαι [00173]
πᾶσαν [00027] [00105] [00301] [00310] [00378] [00668]
πάσας [00254] [00378]
πάσης [00050] [00205] [00208] [00766]
πᾶσι [00215] [00275] [00276] [00615] [00677]
πάσχει [00332] [00332]
πάσχειν [00218]
πατάσ [00377]
πατέρα [00285] [00685] [00738] [00765] [00777] [00781]
πατέρας [00528]
πατέρες [00133]
Πατὴρ [00049] [00049] [00276]
πατὴρ [00231] [00233] [00236] [00239] [00501] [00531] [00684] [00685]
πατήρ [00238] [00287]
πατράσιν [00573]
πατρὶ [00241] [00243] [00698] [00743]
Πατρός [00395]
πατρὸς [00236] [00504] [00529] [00702] [00705]
πατρός [00448] [00524] [00527] [00694] [00700]
Παῦλον [00061]
Παύλου [00760]
παχεῖς [00621]
Πε [00171]
πέ [00165]
πε [00055] [00621]
πεδίον [00139] [00423]
πεδίου [00070]
πει [00335]
πεινάσουσι [00641]
πενθερὸν [00697]
πενθερὸς [00433]
πενθοῦντες [00643]
πεντακόσια [00172]
πεντακοσίων [00174]
πενταπλασίως [00759]
Πεντατεύχου [00774]
πέντε [00172] [00175] [00178]
πεντήκοντα [00173]
πέπεισται [00243]
πεπιστευμένων [00325]
πεπλασμένου [00135]
πεπλή [00337]
πεπληρώκα [00035]
πεποιηκέναι [00126]
πεποίηται [00165]
πέπραται [00732]
περάσας [00313]
περάτῃ [00312]
Περάτης [00313]
Περὶ [00135]
περὶ [00019] [00029] [00038] [00141] [00176] [00181] [00314] [00325] [00357] [00380] [00422] [00424] [00476] [00521] [00575] [00600] [00682] [00721] [00725] [00736] [00755] [00763] [00803] [00839] [00848] [00871] [00877]
περιάγων [00309]
περιελόντα [00126]
περιέχεσθαι [00135]
περιεχομέ [00034]
περιέχοντος [00034]
περιθέων [00309]
περιιστάμενοί [00130]
περιπατῶν [00037]
περισ [00406]
περισσὰ [00341]
περιστάσει [00755]
περισύρειν [00519]
περίχωρον [00378]
Πετε [00693]
πετεινὰ [00071]
πετεινῶν [00050] [00054] [00065] [00067]
Πετεφρῇ [00584]
Πετεφρῆς [00585]
πέφυκεν [00347]
πη [00414]
πηγῆς [00413] [00414]
πηδᾷν [00065]
πιθανὸν [00127]
Πιθανῶς [00076]
πικρότερον [00635]
πιστεῦ [00668]
πιστευόντων [00281]
πιστεύσαντα [00324]
πιστεύσας [00325] [00569]
πίστιν [00324]
πλάνῃ [00083]
πλάνη [00083]
πλανηθέντος [00083]
πλατάνου [00515] [00518]
πλατείαν [00639]
πλείονα [00751]
πλειόνων [00074]
πλείοσιν [00074]
πλείους [00288]
πλεῖστα [00431] [00534]
πλείστων [00007]
πλέον [00026] [00035]
πλη [00852]
πλήθει [00318]
πλῆθος [00014] [00282]
πληθύ [00210]
πληθὺν [00509]
πληθύνεσθαι [00014]
πληθύνεσθε [00013] [00212]
πληθυνθῆ [00329]
Πληθυνῶ [00854]
Πλὴν [00220] [00568] [00723] [00750] [00789]
πλήρους [00487]
πληρωθέντων [00345]
πληρωθῇ [00555]
πληρωθῆναι [00197]
πληρῶν [00478]
πληρῶσαι [00074]
πληρώσατε [00210]
πλησίον [00117] [00279]
πλούσιον [00636]
πλουσίους [00547]
πνεῦμα [00190] [00236] [00678] [00679]
πνευμα [00119]
πνεύματα [00137]
πνεύματι [00045]
πνευματικά [00110]
πνευματικὴ [00597] [00707]
πνευματικὸν [00123] [00507]
πνευματικὸς [00555]
πνευματικοῦ [00214]
πνευματικοὺς [00546]
Πνεύματος [00352]
πνοὴν [00135]
πο [00422]
πόδας [00021]
πόδες [00036] [00067]
πόδιον [00037]
ποδῶν [00032] [00037] [00065] [00070]
Ποία [00489]
ποιεῖ [00703] [00837]
ποιεῖν [00604]
ποιεῖσθαι [00195]
ποιεῖται [00548]
ποιή [00674]
ποιηθεὶς [00165] [00165]
Ποιήσαι [00875]
ποιήσαντος [00117] [00701] [00702]
ποιήσειν [00254]
Ποιήσωμεν [00016]
ποιθὼς [00621]
ποικίλον [00579]
ποικίλος [00580]
ποιμανσία [00441]
Ποιμένες [00810]
ποιμένες [00813]
ποιμένος [00545]
ποίμνης [00547]
ποιμνίοις [00547]
ποῖον [00023]
ποιοτήτων [00353]
ποιοῦντα [00471]
ποιῶν [00044]
ποιῶσιν [00202]
πόλει [00154]
πόλεις [00378]
πόλεσι [00378]
πόλιν [00338] [00431]
πολίοις [00547]
πολλὰ [00039]
Πολλάκις [00542]
Πολλαχοῦ [00594]
πολλὴ [00283]
πολλὴν [00422]
πολλοί [00334]
πολλῶν [00763] [00763]
πολυμερῶς [00573]
πολυτρόπως [00573]
πον [00716]
πονη [00114]
πονηρὰ [00254] [00257]
πονηραὶ [00219]
πονηραί [00504]
πονηρὰς [00218]
πονηρὸν [00674]
πονηροῦ [00268]
πόνων [00700] [00701] [00704] [00704] [00705] [00705]
πορεία [00422]
πορείας [00341]
πορευομένῳ [00422] [00562]
πορεύονται [00065]
πορεύσο [00735]
πορευσόμεθα [00739]
πορφύραν [00637]
πος [00068]
πόσην [00308]
ποταμὸν [00097]
πόταμός [00571]
ποταμοῦ [00097] [00620] [00621] [00631] [00631] [00633] [00633] [00644]
ποταμοὺς [00036]
ποταμῷ [00104]
πότερον [00665]
πότον [00615]
πού [00869]
ποῦ [00017] [00468] [00735] [00835]
ποὺς [00108] [00546]
πρα [00766]
πρᾶγμα [00119]
πράγματα [00616] [00634]
πράγματι [00122]
πραέων [00305]
πραθῆναι [00732]
πρακτι [00520]
πρακτικὴ [00518]
πράξεις [00042] [00045]
Πράξεσιν [00061]
πράτ [00542]
πράττων [00049]
πρε [00509] [00567]
Πρέπει [00495]
Πρέπουσα [00416] [00422] [00772]
πρεσβύτεροι [00361]
πρεσβύτῃ [00417]
πρὶν [00099] [00161]
Προ [00258]
πρὸ [00128] [00159] [00178] [00179] [00254] [00348] [00616]
προαιρέσει [00763]
προαιρέσεως [00514]
προαποδεδομένον [00682]
πρόβατά [00543]
πρόβατα [00070]
προβάτων [00544] [00810] [00836]
προβε [00361]
προβέβηκε [00363]
προβεβηκότες [00362]
προδεδηλωμένα [00669]
Προδιαλη [00017]
προεφήτευον [00871]
προήγαγεν [00668]
προῖκα [00719]
προκοπῆς [00558]
Προνοίας [00612]
προοιμιάζεται [00672]
προορίσας [00119]
προπαιδεύματα [00347]
Πρὸς [00025] [00132] [00151] [00623] [00774]
πρὸς [00007] [00039] [00042] [00076] [00119] [00138] [00140] [00142] [00147] [00199] [00204] [00205] [00206] [00236] [00300] [00301] [00355] [00375] [00392] [00423] [00426] [00426] [00428] [00523] [00528] [00528] [00534] [00577] [00582] [00588] [00659] [00659] [00666] [00673] [00675] [00733] [00738] [00742] [00759] [00805] [00813] [00818] [00836]
πρόσ [00630]
προσδοκωμένην [00409]
προσέθηκε [00087] [00232]
προσέθηκεν [00358]
προσεκύνησαν [00716]
προσεκύνουν [00624]
προσελθεῖν [00243]
προσέταξεν [00224]
προσετέθη [00057]
προσεύχεσθαι [00420]
προσευχῇ [00877]
προσευχόμενον [00420]
προσημαντικὰ [00646]
Προσθέμενος [00429]
προσθέντες [00749]
προσθήκῃ [00236]
προσθῶ [00256]
πρόσκειται [00204] [00425]
προσκυ [00722]
προσκυνεῖ [00723]
προσκυνήσαντες [00392]
προσοίσομεν [00276]
προσοχὴ [00461]
προσπο [00137]
προστάγματά [00470]
προστάγματος [00468]
πρόσταξιν [00555]
προστιθεὶς [00514]
προστίθεσθαι [00053]
πρόσω [00716]
Προσώζεσαν [00494]
πρόσωπόν [00806]
πρόσωπον [00135] [00577] [00577]
προσώπου [00163]
προτέ [00168]
πρότερα [00750]
πρότερον [00017] [00018] [00325]
πρότερος [00241]
προτρεπόμενος [00372]
προὔκειτο [00478]
προφῆται [00871]
προφητεία [00455]
προφητεύει [00740]
προφητικῶς [00743]
προφητῶν [00555]
πρῶ [00025]
πρωῒ [00658]
πρῶτα [00818] [00818]
Πρώτη [00509]
πρῶτον [00018] [00311]
πρωτότοκοι [00859]
πρωτότοκόν [00800]
πρωτότοκον [00396]
Πρωτότοκος [00799]
πρωτοτόκου [00700]
πρώτου [00097]
πρώτῳ [00243]
πτέον [00017]
πτέρυ [00030]
πτέρυγας [00029]
πτίων [00604]
πτος [00745]
πτῶσιν [00405] [00405]
πτωχείας [00405]
πυθμέ [00648]
πυθμένας [00651]
πυθμένες [00610]
πυθμένι [00652] [00655] [00655]
πυθμένος [00653]
πυθμένων [00611]
πύλῃ [00372]
πύλην [00369] [00370]
πύλης [00395]
πυρὶ [00204]
πῶν [00049]
πων [00256]
Πῶς [00007] [00022] [00031] [00037] [00330] [00665]
πῶς [00032] [00038] [00128] [00131] [00134] [00201] [00211] [00659] [00727] [00794]
πως [00126]


ῥάβδοι [00516]
ῥάβδον [00515]
Ῥαγουὴλ [00441]
ρακειμένην [00431]
ραν [00637]
Ῥεβέκκα [00408]
Ῥεέμα [00409]
ρέστησεν [00161]
ρευθῆναι [00137]
ρευομένου [00097]
ρευομένῳ [00422]
ῥευστοῖς [00621]
ρηκέναι [00758]
ῥῆμα [00674]
ῥήματα [00598]
ρημένον [00112]
ρῆσαι [00303]
ῥητὰ [00024] [00026]
ῥητίνη [00746]
ῥητίνης [00744] [00747]
ῥητὸν [00206] [00217] [00803]
ῥητοῦ [00223]
ῥητῷ [00076] [00877]
ρίαν [00518]
ρίδας [00759]
ριεύει [00102]
ριέχει [00171]
ριθμῆσαι [00316]
ρίον [00063]
ριον [00766]
ρίσματα [00282]
ρον [00647]
ρου [00587]
Ῥουβὴμ [00799] [00857] [00858]
Ῥουβήμ [00800]
Ῥουβὴμκαὶ [00804]
Ῥουβὶμ [00728] [00732] [00732]
ροὺς [00114]
ῥύονται [00338]
ρύχωρον [00639]
ρῶν [00049]
ρων [00589]
ρωνται [00337]


Σαὰρ [00450]
Σαβὰν [00438]
σαι [00192] [00668]
σαμένης [00612]
σαμένῳ [00243]
σαν [00431] [00817]
Σαοὺλ [00180]
σαρ [00208]
σάρκα [00044] [00132] [00589]
σάρκας [00839]
σάρκες [00128] [00840]
σαρκὶ [00192]
σαρκὸς [00045] [00191] [00589]
σαρκός [00044] [00129] [00205] [00208]
σὰρξ [00129] [00185] [00253]
σάρξ [00190]
Σάῤῥα [00361]
σατο [00763]
Σαφαμφανή [00690]
σαφὲς [00127]
σάφησις [00676]
Σαφθφανὴ [00691]
Σαφῶς [00488]
σαφῶς [00042] [00701]
σβυτέρα [00509]
σβύτερον [00567]
σὲ [00199] [00742]
σε [00467] [00497] [00771] [00775] [00852] [00852] [00875]
σεαυτοῦ [00193]
σείαν [00406]
σελήνη [00624]
σεν [00124]
σεσαφηνίσθαι [00679]
σεσιώπηκε [00207]
σεσιωπῆσθαι [00055]
σεσιώπηται [00052] [00072]
σεως [00394] [00540] [00615]
σῇ [00512] [00514]
Σὴμ [00170] [00230] [00232] [00247]
Σημαίνει [00014]
σημαίνει [00107] [00519] [00684] [00879]
σημεῖα [00329]
σημεῖον [00418]
Σημειωτέον [00802]
σης [00208] [00765]
σὴφ [00668]
σθαι [00110]
σθεν [00763]
σθη [00669]
σθησαν [00352]
σία [00057]
σίαν [00069]
σιγήν [00411]
σὶν [00615]
σίν [00609]
σιν [00035] [00098]
Σινᾶ [00037]
σις [00453]
σῖτον [00668] [00719]
σιωπή [00451]
σιωπώμενον [00726]
σκέλη [00065]
σκεύη [00770]
σκευῶν [00767]
σκη [00371]
σκο [00457]
σκοντες [00020]
σκοπὸν [00593]
σκοτῶδες [00108]
σκότωσιν [00107]
σκύμνος [00878] [00881]
σκυτοτόμου [00126]
σο [00659]
Σοδό [00310]
Σοδομῖται [00311]
Σοδομιτικὰς [00380]
Σοδόμοις [00373]
Σοδόμων [00369] [00370] [00381] [00383]
σοὶ [00301]
σοι [00305] [00466] [00497] [00866]
σολοικισμὸς [00004]
σολοικισμοῦ [00007]
Σολομῶν [00180]
σον [00742]
σονται [00377]
σοῦ [00356] [00359] [00467] [00525]
σου [00154] [00198] [00198] [00198] [00301] [00317] [00350] [00350] [00396] [00415] [00447] [00482] [00497] [00511] [00524] [00524] [00527] [00543] [00543] [00544] [00565] [00806] [00810] [00822] [00842] [00864]
Σοὺρ [00465]
σοφίᾳ [00119]
σοφίαν [00418]
σοφοὶ [00665]
σοφοὺς [00658] [00661]
σοφωτέρων [00659]
σπάδοντι [00584]
σπεί [00589]
σπεῖρον [00003] [00005] [00006] [00007] [00010] [00011] [00012]
σπέρ [00005]
Σπέρμα [00787]
σπέρμα [00003] [00010] [00011] [00012] [00317] [00329] [00588] [00750] [00786] [00789] [00789] [00869]
σποδός [00446] [00449]
σπουδάσας [00699]
στακτὴ [00746]
στακτὴν [00744]
στακτῆς [00747]
στάντες [00739]
σταυρὸν [00395]
στάχυας [00649] [00650] [00652]
στάχυες [00645] [00648] [00655] [00655]
στειλε [00763]
στενὸν [00640]
στήλη [00382]
στῆσαι [00827]
στησον [00826]
στιγμῆς [00008]
στικῶς [00707]
στόμα [00021] [00097] [00102]
στοτε [00478]
στοῦ [00555]
στρέφει [00568]
στρεψεν [00733]
στρέψομεν [00392]
στυρακίνην [00515]
στυρακίνης [00518]
σὺ [00198] [00295] [00296] [00301] [00301] [00306] [00807] [00809]
συ [00754]
συγγενὴς [00372] [00433]
συγγνώμην [00255]
συγγράμματα [00019]
συγκατάθεσιν [00127]
συγκατεχρή [00763]
συγκρινεῖς [00623]
σύγκρισις [00608]
συγχέωμεν [00279]
συγχρη [00612]
συγχρώμενος [00764]
συγχυθῆναι [00280]
συγχωρηθεῖσα [00298]
συζυγίαν [00197]
Συλλέγετε [00551]
Σύμ [00691]
συμ [00548]
Συμβάλλεται [00803]
συμβολικῶς [00516]
σύμβολόν [00428]
σύμβολον [00634]
Συμεὼν [00857]
Συμεών [00804] [00860]
Σύμμαχος [00533]
Συμμάχῳ [00135] [00585]
συμπαλαίων [00573]
συμπληρωτικὴ [00492]
συμφρο [00388]
σὺν [00802]
συν [00822]
Συνά [00555]
συναγαγεῖν [00554]
συνάγουσι [00024]
συναγωγὴν [00509]
συναγωνιζόμενος [00573]
συνᾴδει [00682]
συναντῶσιν [00562]
συναπολέσῃς [00365]
συνέθετό [00537]
συνέθετο [00538]
συνει [00472]
συνέλεξαν [00552]
συνελθεῖν [00606]
συνεπάγετο [00791]
συνεργήσαντος [00318]
συνετέλεσεν [00073]
συνηθείᾳ [00064]
συνημμένον [00652]
συνήντησαν [00559]
συνθήκας [00534]
συνίσταται [00017]
συντέλεια [00456]
συντελούμενοι [00439]
Σύρων [00402]
συσκευάζουσιν [00770]
σφαιροει [00031]
Σφόδρα [00126]
σφυροκόποι [00444]
σχήματα [00126]
σχίσμα [00282]
σχολάζειν [00196]
σω [00214] [00674]
σώζει [00186]
σῶμα [00034] [00709] [00838] [00840]
σώματα [00127] [00521]
σώματι [00017] [00040]
σωματικῶν [00766]
σωματικῶς [00212] [00368]
σώματος [00042] [00775]
σωμάτων [00517]
Σωτήρ [00228] [00229]
σωτηρίᾳ [00764]
σωτηρίαν [00137] [00668]
σωτήριον [00671] [00685]
Σωτῆρος [00049]
Σωϊὲ [00437]


τ [00058]
Τὰ [00318] [00543] [00634] [00768] [00862]
τὰ [00044] [00051] [00055] [00055] [00056] [00056] [00056] [00066] [00066] [00066] [00066] [00070] [00071] [00071] [00072] [00072] [00073] [00090] [00110] [00127] [00136] [00137] [00166] [00178] [00179] [00179] [00197] [00200] [00202] [00202] [00206] [00206] [00207] [00216] [00217] [00218] [00218] [00254] [00256] [00257] [00297] [00307] [00307] [00313] [00323] [00329] [00342] [00345] [00347] [00353] [00378] [00382] [00394] [00396] [00415] [00430] [00470] [00470] [00470] [00471] [00471] [00471] [00475] [00500] [00521] [00534] [00546] [00572] [00589] [00596] [00609] [00616] [00620] [00621] [00626] [00628] [00634] [00637] [00637] [00638] [00638] [00644] [00645] [00665] [00669] [00669] [00669] [00718] [00732] [00742] [00750] [00750] [00751] [00751] [00797] [00798] [00799] [00800] [00803] [00818] [00818] [00825] [00836] [00837] [00850] [00867] [00869]
τά [00341]
τα [00102]
Ταὰμ [00410]
ται [00018] [00194] [00223] [00288]
ταῖς [00046] [00061] [00378] [00472] [00545] [00580] [00613] [00761] [00818] [00864]
τακται [00168]
τάξεως [00075]
ταπεινώσεώς [00706] [00707]
ταπεινώσεως [00709]
Ταπεινώσουσιν [00340]
ταραχθῇ [00814]
Τὰς [00351]
τὰς [00029] [00036] [00045] [00055] [00130] [00218] [00254] [00280] [00326] [00378] [00380] [00534] [00759] [00759] [00775] [00791] [00792]
τασμός [00457]
τάσσει [00064]
τάσσεσθαι [00277]
ταῦρον [00224]
Ταῦτα [00065] [00393] [00797]
ταῦτά [00038] [00798] [00855]
ταῦτα [00021] [00021] [00053] [00055] [00056] [00066] [00167] [00201] [00202] [00240] [00244] [00249] [00475] [00598] [00622] [00666] [00758] [00774] [00837] [00862] [00872]
ταύταις [00545]
Ταύτας [00130]
ταύτας [00378]
ταύτῃ [00467] [00775]
ταύτην [00562] [00698]
ταύτης [00304]
ταὐτὸν [00869]
τάχα [00055] [00068] [00277] [00388]
ταχθήσονται [00864]
τε [00041] [00041] [00122] [00127] [00341] [00431] [00501] [00625] [00646] [00744]
τεδέετο [00726]
Τέθειται [00093]
τεθλιμμένον [00640]
τεινὰ [00055]
τεῖχος [00465]
τέκνον [00475] [00498]
τέκνων [00431]
τέλειοι [00049]
τέλειός [00049]
τελείως [00880]
τέλεον [00514] [00663]
τελεστικὴ [00041]
τέλη [00803]
τέλος [00639] [00640] [00771] [00772] [00776] [00776]
τελουμένας [00055]
τέρα [00407]
τερέ [00746]
τερέβινθον [00744]
τερεβίνθου [00747]
τέρπεται [00118]
τεσθαι [00542]
τεσσαράκοντα [00180]
τέσσαρες [00067]
τεσσάρων [00065]
τεταγμένον [00059]
τέτακται [00362]
Τετάρτῃ [00327]
τετελειωμένοι [00337]
τετελεκέναι [00074]
τέτοκε [00396]
τετρακόσια [00340]
Τετραπλοῖς [00818]
τῇ [00026] [00037] [00040] [00042] [00057] [00064] [00073] [00073] [00083] [00093] [00093] [00110] [00124] [00154] [00189] [00195] [00214] [00240] [00341] [00342] [00372] [00377] [00420] [00431] [00466] [00467] [00473] [00512] [00514] [00528] [00586] [00589] [00606] [00615] [00615] [00637] [00675] [00724] [00763] [00769] [00770] [00775] [00808] [00812] [00815] [00861] [00864]
τη [00049]
τηλικοῦτος [00037]
Τὴν [00481]
ΤΗΝ [00001]
τὴν [00004] [00014] [00014] [00020] [00021] [00027] [00035] [00043] [00043] [00049] [00049] [00066] [00068] [00069] [00074] [00080] [00105] [00114] [00119] [00130] [00130] [00133] [00133] [00134] [00137] [00141] [00150] [00150] [00151] [00154] [00159] [00161] [00184] [00185] [00186] [00187] [00188] [00190] [00193] [00195] [00195] [00195] [00195] [00197] [00205] [00210] [00223] [00229] [00236] [00241] [00252] [00252] [00256] [00263] [00277] [00279] [00282] [00285] [00291] [00292] [00294] [00301] [00302] [00302] [00303] [00305] [00305] [00309] [00310] [00310] [00313] [00320] [00325] [00332] [00338] [00354] [00369] [00370] [00373] [00378] [00383] [00415] [00419] [00422] [00422] [00431] [00431] [00431] [00431] [00431] [00478] [00498] [00505] [00509] [00518] [00519] [00524] [00524] [00527] [00529] [00529] [00557] [00562] [00570] [00588] [00588] [00589] [00616] [00617] [00638] [00639] [00654] [00659] [00666] [00668] [00668] [00673] [00679] [00685] [00693] [00698] [00698] [00716] [00725] [00753] [00760] [00761] [00763] [00763] [00774] [00775] [00840] [00842] [00849] [00870] [00870] [00870]
τήν [00431]
τὴρ [00581]
Τήρει [00673]
τήρει [00274]
Τηρητέον [00051]
τηρητέον [00655]
τηρῶν [00282]
τῆς [00014] [00025] [00034] [00039] [00044] [00045] [00050] [00050] [00050] [00051] [00052] [00054] [00054] [00055] [00055] [00056] [00061] [00065] [00071] [00089] [00090] [00101] [00102] [00108] [00108] [00129] [00135] [00137] [00137] [00145] [00157] [00163] [00164] [00178] [00179] [00185] [00191] [00203] [00215] [00218] [00223] [00230] [00232] [00236] [00244] [00252] [00255] [00266] [00277] [00277] [00279] [00289] [00290] [00298] [00299] [00304] [00306] [00313] [00318] [00341] [00341] [00341] [00343] [00348] [00348] [00367] [00371] [00376] [00377] [00378] [00391] [00394] [00395] [00413] [00414] [00417] [00420] [00421] [00421] [00422] [00422] [00431] [00470] [00472] [00478] [00498] [00502] [00514] [00516] [00517] [00518] [00518] [00518] [00520] [00521] [00526] [00540] [00547] [00571] [00575] [00589] [00600] [00616] [00628] [00630] [00637] [00655] [00663] [00666] [00679] [00682] [00694] [00709] [00714] [00715] [00717] [00725] [00740] [00744] [00744] [00745] [00751] [00761] [00766] [00774] [00792]
Τί [00125] [00232]
τί [00206] [00252] [00322] [00341]
τι [00021] [00035] [00035] [00131] [00134] [00357] [00528] [00582] [00769] [00770]
τίθενται [00110]
τίθησι [00418]
τικῷ [00119]
τιμὴν [00567]
τιμιώτερον [00877]
τιμῶν [00616]
τίνα [00090]
τινὰ [00236]
τινα [00255] [00428]
Τίνες [00866]
τίνες [00040]
τινὲς [00074]
τινες [00123] [00130]
τίνι [00157] [00425]
τίνος [00309] [00347]
τινος [00426] [00542]
τίνων [00064]
τινῶν [00126]
Τίς [00573]
τις [00038] [00114] [00201] [00206] [00217] [00252] [00312] [00324] [00468] [00469] [00500] [00616] [00654] [00664] [00695] [00828] [00831]
τισι [00818]
Τὸ [00021] [00069] [00081] [00101] [00191] [00360] [00368] [00428] [00519] [00604] [00630] [00684] [00694] [00701] [00706] [00709] [00734] [00854]
τὸ [00004] [00006] [00007] [00007] [00010] [00012] [00014] [00017] [00018] [00034] [00040] [00042] [00046] [00047] [00052] [00052] [00055] [00059] [00063] [00064] [00090] [00102] [00108] [00112] [00115] [00122] [00126] [00127] [00139] [00158] [00159] [00168] [00168] [00172] [00187] [00202] [00206] [00212] [00217] [00221] [00236] [00244] [00250] [00255] [00264] [00271] [00276] [00276] [00277] [00278] [00280] [00299] [00300] [00303] [00317] [00329] [00329] [00330] [00347] [00350] [00350] [00362] [00367] [00377] [00383] [00385] [00385] [00389] [00392] [00395] [00414] [00421] [00422] [00423] [00423] [00432] [00472] [00478] [00514] [00516] [00516] [00516] [00519] [00520] [00520] [00521] [00522] [00534] [00540] [00582] [00583] [00588] [00593] [00599] [00606] [00611] [00614] [00617] [00623] [00623] [00631] [00633] [00639] [00640] [00640] [00640] [00647] [00652] [00662] [00663] [00666] [00668] [00671] [00674] [00674] [00679] [00682] [00686] [00688] [00689] [00700] [00704] [00717] [00726] [00729] [00731] [00732] [00737] [00739] [00753] [00753] [00755] [00766] [00776] [00776] [00778] [00786] [00789] [00803] [00806] [00809] [00813] [00818] [00822] [00828] [00834] [00835] [00838] [00839] [00839] [00840] [00854] [00868] [00869] [00869] [00879]
τοὶ [00131]
Τοιαῦτα [00613] [00639]
τοιαῦτα [00282] [00319]
τοιαύτῃ [00755]
τοιαύτη [00426] [00490]
τοιαύτην [00240]
τοιαύτης [00039]
τοίνυν [00068] [00259] [00795]
τοιούτοις [00218]
Τοιοῦτον [00528] [00636]
τοιοῦτόν [00098]
τοιοῦτον [00389] [00678] [00699]
Τοιοῦτος [00268]
τοιοῦτος [00375]
Τοῖς [00276]
τοῖς [00022] [00026] [00034] [00036] [00069] [00085] [00114] [00135] [00171] [00215] [00218] [00243] [00243] [00251] [00255] [00258] [00301] [00302] [00306] [00307] [00314] [00342] [00348] [00373] [00390] [00477] [00478] [00546] [00550] [00573] [00575] [00587] [00615] [00621] [00634] [00641] [00642] [00677] [00699] [00732] [00732] [00744] [00753] [00767] [00775] [00802] [00818] [00863] [00873] [00880] [00881]
Τὸν [00285] [00879]
τὸν [00019] [00023] [00055] [00056] [00061] [00066] [00066] [00074] [00074] [00075] [00080] [00088] [00095] [00095] [00097] [00097] [00099] [00111] [00117] [00117] [00123] [00126] [00135] [00138] [00140] [00142] [00151] [00152] [00158] [00159] [00163] [00170] [00170] [00170] [00172] [00209] [00214] [00217] [00218] [00218] [00219] [00224] [00225] [00227] [00236] [00248] [00248] [00249] [00249] [00254] [00266] [00268] [00284] [00284] [00284] [00300] [00308] [00316] [00324] [00355] [00374] [00387] [00388] [00395] [00396] [00420] [00424] [00430] [00493] [00495] [00502] [00507] [00518] [00531] [00534] [00536] [00540] [00556] [00567] [00573] [00574] [00578] [00584] [00595] [00596] [00601] [00636] [00668] [00668] [00685] [00695] [00695] [00697] [00699] [00703] [00719] [00723] [00723] [00732] [00732] [00738] [00763] [00772] [00776] [00777] [00783] [00783] [00800] [00808] [00813] [00818] [00818] [00829] [00834] [00850] [00850] [00869] [00876] [00877]
τον [00025] [00695]
τοποιὸς [00598]
τόποις [00818]
τόπον [00556]
τόπος [00095] [00307] [00557] [00558]
τόπου [00301] [00306]
τόπῳ [00081] [00087] [00091] [00491] [00585] [00713]
τος [00180]
τοσαῦτ [00318]
τότε [00102] [00177] [00188] [00291] [00339] [00526] [00574]
Τοῦ [00092] [00265] [00267] [00269] [00427] [00434] [00508] [00557] [00629] [00645] [00680] [00720] [00748] [00773] [00782] [00793] [00801] [00844]
τού [00499]
τοῦ [00012] [00019] [00021] [00026] [00027] [00031] [00034] [00034] [00034] [00037] [00041] [00042] [00043] [00043] [00045] [00046] [00049] [00049] [00050] [00054] [00069] [00070] [00071] [00094] [00096] [00097] [00097] [00097] [00108] [00110] [00113] [00114] [00115] [00117] [00117] [00126] [00135] [00135] [00135] [00137] [00140] [00143] [00151] [00151] [00161] [00175] [00176] [00178] [00179] [00179] [00180] [00180] [00180] [00181] [00182] [00190] [00201] [00202] [00202] [00203] [00204] [00214] [00218] [00223] [00223] [00228] [00228] [00236] [00236] [00237] [00238] [00241] [00242] [00245] [00249] [00252] [00254] [00257] [00261] [00263] [00268] [00268] [00271] [00272] [00279] [00285] [00298] [00301] [00302] [00306] [00307] [00318] [00328] [00329] [00332] [00336] [00341] [00341] [00348] [00352] [00354] [00357] [00366] [00376] [00395] [00413] [00417] [00419] [00428] [00433] [00471] [00472] [00475] [00477] [00481] [00486] [00493] [00497] [00500] [00504] [00514] [00524] [00527] [00529] [00529] [00534] [00548] [00549] [00554] [00554] [00555] [00555] [00558] [00559] [00562] [00570] [00573] [00574] [00574] [00575] [00586] [00587] [00588] [00595] [00596] [00598] [00601] [00601] [00604] [00606] [00612] [00617] [00620] [00621] [00621] [00631] [00631] [00633] [00633] [00636] [00644] [00653] [00653] [00655] [00662] [00674] [00676] [00679] [00679] [00682] [00687] [00694] [00695] [00700] [00700] [00701] [00702] [00702] [00703] [00705] [00706] [00707] [00725] [00732] [00736] [00744] [00751] [00754] [00754] [00758] [00758] [00758] [00760] [00763] [00765] [00769] [00775] [00776] [00777] [00777] [00778] [00779] [00779] [00787] [00789] [00800] [00800] [00806] [00810] [00827] [00828] [00837] [00838] [00841] [00843] [00845] [00845] [00848] [00868] [00869] [00869] [00872] [00873] [00873] [00874] [00876] [00877]
τοῦντας [00774]
τοὐπίσω [00383]
τουργικὰ [00137]
Τοὺς [00376] [00827]
τοὺς [00036] [00071] [00108] [00111] [00114] [00114] [00125] [00127] [00137] [00137] [00151] [00195] [00209] [00249] [00249] [00286] [00316] [00371] [00372] [00376] [00378] [00379] [00499] [00528] [00547] [00549] [00578] [00651] [00652] [00658] [00658] [00659] [00660] [00661] [00675] [00717] [00719] [00733] [00754] [00770] [00774] [00791] [00802] [00850] [00850] [00865] [00868] [00869]
τοῦται [00590]
τουτέστι [00258]
τουτέστιν [00108] [00110]
Τοῦτο [00084] [00129] [00841]
τοῦτο [00074] [00076] [00120] [00141] [00250] [00260] [00264] [00276] [00308] [00332] [00332] [00353] [00366] [00375] [00668] [00674] [00701] [00702] [00770] [00775] [00781] [00803] [00837] [00840]
τούτοις [00067] [00132] [00828]
τοῦτον [00518]
τούτου [00159] [00433] [00519] [00820]
τούτους [00196]
τούτῳ [00081] [00087] [00147] [00175] [00585] [00594] [00682]
τούτων [00057] [00128] [00326] [00751]
Τοχὼς [00411]
τραπεῖεν [00792]
τρεῖς [00167] [00170] [00174] [00286] [00516] [00516] [00517] [00609] [00610] [00610] [00611] [00651] [00651]
τρέφει [00102]
τρέφῃς [00193]
τρέφοντες [00837]
Τρία [00749]
τρία [00173] [00609] [00628] [00749]
τριά [00179]
Τριάδος [00517]
τρίβους [00071]
τριδύμους [00286]
τριος [00514]
τρίτῃ [00615]
τρίτος [00152]
τριῶν [00287] [00612]
τρόμον [00218]
τρόμος [00215]
τροπικῶς [00769]
τρόπον [00236] [00371]
τρόπῳ [00238]
τρόπων [00372]
τροφὰς [00380]
Τρωγλοδύτην [00431]
τυγχά [00526]
τυγχάνειν [00130]
τύπος [00555] [00635] [00760] [00873]
τυχὼν [00833]
Τῷ [00169] [00562] [00785]
τῷ [00006] [00022] [00037] [00037] [00041] [00045] [00051] [00064] [00069] [00076] [00081] [00087] [00091] [00104] [00104] [00109] [00110] [00113] [00120] [00122] [00124] [00131] [00132] [00135] [00135] [00137] [00140] [00141] [00153] [00155] [00158] [00167] [00176] [00177] [00188] [00201] [00208] [00208] [00223] [00237] [00238] [00241] [00243] [00243] [00252] [00252] [00261] [00270] [00298] [00303] [00303] [00312] [00326] [00357] [00394] [00396] [00417] [00417] [00420] [00422] [00442] [00491] [00495] [00500] [00509] [00514] [00529] [00542] [00553] [00555] [00564] [00569] [00573] [00582] [00584] [00584] [00585] [00589] [00598] [00599] [00600] [00600] [00601] [00626] [00646] [00660] [00662] [00670] [00694] [00698] [00698] [00699] [00708] [00715] [00732] [00743] [00743] [00744] [00745] [00749] [00763] [00772] [00809] [00816] [00818] [00822] [00822] [00835] [00862] [00868] [00869] [00877]
Τῶν [00616]
τῶν [00007] [00032] [00034] [00037] [00050] [00050] [00050] [00050] [00050] [00051] [00052] [00052] [00052] [00054] [00054] [00054] [00054] [00054] [00054] [00055] [00057] [00059] [00060] [00064] [00065] [00065] [00065] [00065] [00065] [00066] [00067] [00068] [00068] [00068] [00075] [00075] [00090] [00129] [00134] [00141] [00196] [00198] [00199] [00199] [00200] [00200] [00221] [00222] [00224] [00234] [00236] [00249] [00254] [00256] [00266] [00281] [00287] [00305] [00305] [00312] [00313] [00325] [00328] [00330] [00335] [00345] [00348] [00348] [00351] [00360] [00372] [00373] [00383] [00417] [00422] [00424] [00424] [00428] [00431] [00492] [00495] [00495] [00503] [00517] [00517] [00522] [00531] [00544] [00555] [00581] [00600] [00622] [00639] [00652] [00668] [00700] [00700] [00701] [00702] [00705] [00705] [00721] [00736] [00743] [00744] [00745] [00751] [00751] [00755] [00763] [00763] [00763] [00766] [00767] [00778] [00790] [00797] [00797] [00800] [00808] [00818] [00826] [00836] [00836] [00836] [00836] [00839] [00841] [00847] [00850] [00862] [00864] [00872]
των [00050] [00499] [00517]
τῶνας [00125]
τως [00195] [00363]
τωσαν [00134] [00823]


[00214]
υ [00329] [00344] [00345] [00345]
ὕδασιν [00036]
ὕδατος [00203] [00204] [00413] [00414] [00474]
ὑδρίαν [00415]
Υἱοὶ [00237]
υἱοὶ [00230] [00232] [00721] [00749] [00777] [00781] [00788]
υἱοί [00198]
υἱοῖς [00802]
υἱὸν [00236]
υἱὸς [00238] [00245] [00246] [00578]
Υἱοῦ [00276]
υἱοῦ [00432] [00486]
υἱοὺς [00170] [00209] [00249] [00396] [00578] [00717] [00719] [00802] [00850] [00865] [00868]
υἱούς [00167] [00174]
υἱῷ [00252] [00394]
Υἱῶν [00798]
υἱῶν [00198] [00234] [00581] [00703] [00797] [00800]
υλ [00343]
ὑμᾶς [00392] [00478] [00623]
ὑμεῖς [00765]
ὑμέτερον [00221]
ὑμῖν [00067] [00260] [00729] [00757] [00762]
ὑμῶν [00049] [00049] [00215] [00221] [00531] [00744] [00762] [00767] [00768]
ὑπ [00034]
ὑπάρχει [00769]
ὑπάρχειν [00534]
ὑπάρχοντα [00596]
ὑπειλήφασιν [00696]
Ὑπελείφθη [00572]
ὑπεμνή [00669]
ὑπὲρ [00431]
ὑπερείδομεν [00725]
ὑπέταξας [00070]
ὑπήκουσεν [00470]
Ὑπισχνεῖται [00254]
ὕπνοις [00530]
ὕπνου [00245]
ὕπνῳ [00626]
ὑπὸ [00029] [00041] [00069] [00102] [00119] [00140] [00347] [00348] [00348] [00352] [00377] [00383] [00481] [00528] [00590] [00622] [00679] [00841]
ὑπο [00037] [00392] [00762]
ὑποδεέστερα [00751]
ὑποδεεστέρα [00435]
ὑποδιαστολῇ [00008]
ὑποκάτω [00070]
ὑπολαμβάνοντες [00074]
ὑπολαμβάνουσι [00031]
ὑπολείπεται [00838]
ὑπολελεῖφθαί [00840]
ὑπολήψει [00026]
ὑποληψομένων [00007]
ὑπομονήν [00408]
ὑπομονῆς [00112]
ὑποπίπτουσα [00568]
ὑποπόδιον [00032]
ὑπόστασιν [00276]
ὑποσχέσεσιν [00303]
ὕστερα [00818] [00818]
ὕστερον [00133] [00775]
ὑφ [00074]
ὕψος [00448]


φάγεσθε [00065] [00066] [00220]
φαγῇ [00113]
φάγητε [00121]
φαίνεται [00037] [00538] [00618] [00736]
φαίνοντος [00223]
Φάλδακ [00405]
φαμὲν [00660]
φανεῖται [00587]
Φανερὰ [00687]
φανερὸν [00540]
φανερόν [00539]
φανήχ [00688]
φάραγγι [00473]
Φαρὰν [00431]
Φαραὼ [00584] [00615] [00619] [00645] [00647] [00659] [00662] [00665] [00666] [00670] [00677] [00679] [00681] [00688] [00765] [00783] [00814] [00816] [00822] [00827] [00829] [00843] [00845]
Φαραώ [00632] [00662] [00671] [00811] [00813] [00834] [00835] [00837]
φαρμά [00055]
φασὶ [00022] [00698]
φασὶν [00074] [00096] [00141]
φασίν [00814]
φασιν [00840]
φάσκουσι [00021]
φάσκων [00040] [00217]
φαῦλοι [00292] [00294] [00311]
φαῦλός [00616]
φαῦλος [00363]
φαύλου [00557]
φείσησθε [00767]
Φείσων [00097]
Φερεζαῖοι [00291]
φέρει [00062] [00576] [00646]
φέρειν [00772]
φέρεσθαι [00751]
φέρεται [00745]
φέρουσι [00749] [00750]
φέρων [00778]
φεύγειν [00499]
φευγέτω [00828]
φεύγοντι [00500]
φὴν [00159]
φήσαντες [00574]
φησὶ [00065] [00245] [00247]
φησί [00042]
φησι [00318] [00737] [00800]
φησὶν [00060] [00128] [00256] [00514] [00624] [00626] [00721] [00864]
φησίν [00344] [00656] [00675] [00803]
φησιν [00472] [00534] [00560] [00630] [00632] [00855]
φήσομεν [00277] [00774]
φθαρτὰ [00133]
φθείρει [00186] [00187]
φθορὰν [00188]
φιλεῖ [00581]
φιλοξενίαν [00371]
φίλος [00441] [00549]
Φιλοτιμητέον [00475]
φιλοτιμητέον [00414]
φοβεῖσθαι [00217]
φοβεῖσθε [00757]
φόβον [00218]
φόβος [00215]
φοβοῦ [00785]
φοβοῦνται [00219]
φορεῖ [00044]
φορέσωμεν [00043]
φοὺς [00659]
Φουτιφὰρ [00585] [00694]
Φουτιφαρέ [00585]
φράσιν [00004]
φρέαρ [00421] [00422] [00474] [00476] [00778]
φρέατα [00475]
φρέατος [00777] [00779]
φρῆ [00693]
φρόνημα [00191]
φρόνητον [00040]
φρονιμώτατος [00060]
φροντίζειν [00755]
φυ [00675]
φυγῆς [00502]
φυγόντα [00127]
φυκε [00165]
φυλαῖς [00761] [00864]
φυλάσσουσι [00137]
φυλάττουσι [00137]
φυλή [00872]
φυλῆς [00740] [00761]
φυλῶν [00501] [00872]
φύσει [00202] [00202] [00471]
φυσικῶς [00122]
φύσιν [00263]
φω [00545]
φωνὴ [00275] [00276] [00417] [00480] [00480] [00484] [00484] [00687]
φωνὴν [00277] [00481]
φωνῆς [00277] [00279] [00420] [00470] [00498]
φωνία [00181]
φωτός [00399]


Χα [00231] [00252]
Χαζὰδ [00403]
χαιρόντων [00348]
Χαλδαίων [00313]
Χὰμ [00170] [00230] [00231] [00232] [00233] [00236] [00243] [00246] [00247] [00252] [00252]
Χαναὰν [00235] [00241] [00249] [00251] [00252] [00504] [00802] [00835]
Χαναάν [00233] [00234] [00236] [00239] [00503]
Χαναναῖοι [00291] [00292]
Χαναναίων [00313]
χάνουσιν [00665]
χάνων [00592]
χαρα [00023]
χαρακτηρίζουσι [00042]
Χαριέντως [00721]
χάριν [00511] [00820] [00837]
χάρις [00447]
χεῖλος [00275] [00276] [00277] [00631] [00633]
χείλους [00277]
χεῖρα [00406] [00870]
χεῖρας [00021] [00775]
χεῖρες [00575]
χειρόνων [00622]
χειρὸς [00061] [00222] [00223] [00406]
χειρός [00742]
χερουβίμ [00136]
χερῶς [00006]
χεται [00307] [00832] [00833]
χετο [00569]
Χεττούρα [00429] [00435]
Χεττούρας [00431] [00432]
χὴ [00640]
χὴν [00223]
χῆς [00507]
χι [00125]
χιοινοχόος [00598]
χίονα [00021]
Χιτὼν [00580]
χιτῶνα [00579]
χιτῶνας [00124] [00127] [00130]
χιτῶνες [00128]
χιτώνων [00126]
χλωρὰν [00515]
χλωρὸν [00519] [00522]
χλωρόν [00520]
Χοδδὰδ [00454]
χονδριτῶν [00628]
χόος [00651]
χόρτου [00003] [00005] [00006] [00007] [00009] [00011]
χοῦν [00711]
Χοῦς [00106] [00108]
χοῦς [00446] [00449]
χοϊκὴν [00044]
χοϊκοῦ [00043]
χρεία [00197]
χρείαν [00751]
χρείας [00055]
χρὴ [00353] [00468]
χρῄζουσιν [00375]
χρηματίζων [00573]
χρήσαιντο [00076]
χρησάμενοι [00377]
χρησάμενον [00008]
χρησάμενος [00114]
χρησαμένῳ [00093]
χρήσῃ [00877]
Χρήσονται [00153]
χρησταῖς [00303]
χρηστὸς [00437]
χρηστοτέρων [00634]
χρηστοὺς [00114]
χρηται [00594]
Χρι [00555]
Χριστὸς [00395] [00880]
Χριστοῦ [00491] [00549] [00555] [00873]
χροίας [00108]
χρόνῳ [00509]
χρυσᾶ [00770]
χρυσίον [00101] [00103]
χρῶν [00018]
χώρᾳ [00305]
χώρας [00313]
χωρίον [00134] [00303]
χωρὶς [00007] [00074] [00386]


Ψαλμοῖς [00710]
ψαλμῷ [00029] [00069]
ψαντα [00126]
ψεῦδος [00403]
ψευδωνύμους [00549]
Ψομθομφανὴχ [00689]
Ψονθομ [00688]
ψυ [00223] [00507]
ψυχαγωγῶν [00303]
ψυχὴ [00102] [00281] [00658]
ψυχῇ [00017] [00040]
ψυχὴν [00840]
ψυχῆς [00220] [00318] [00516] [00725]
ψυχῶν [00051] [00221]


[00083] [00095] [00672] [00689]
ὧδε [00327] [00392] [00602] [00765]
Ὧδε [00605]
ὠδίνουσα [00464]
ᾤετο [00621] [00623]
Ὢζ [00396] [00398]
Ὠήθη [00087]
ᾤμην [00623]
ὠμῶς [00837]
ὢν [00252] [00287] [00685] [00761] [00873]
ὤν [00168]
ὧν [00019] [00055] [00223] [00224] [00252] [00354] [00470] [00539] [00634] [00635] [00639] [00646] [00818] [00871]
ὠνησάμενον [00695]
ὤνησε [00383]
ὠνομά [00352]
ὠνόμασεν [00424] [00573]
ὠνομασμένην [00311]
ωπόν [00630]
ὡραῖον [00089]
ΩΡΙΓΕΝΟΥΣ [00001]
ὤρυξαν [00473]
ὤρυξε [00476]
ὠρχήσατο [00617]
ὡς [00031] [00034] [00046] [00049] [00049] [00052] [00064] [00096] [00097] [00114] [00114] [00127] [00135] [00201] [00235] [00252] [00252] [00311] [00324] [00345] [00373] [00385] [00433] [00471] [00478] [00486] [00499] [00514] [00540] [00569] [00574] [00659] [00659] [00660] [00685] [00698] [00743] [00751] [00760] [00765] [00804] [00818] [00840] [00845] [00857] [00860] [00875] [00875] [00878] [00878]
ὥς [00123] [00534]
Ὡς [00206] [00241] [00292] [00593] [00858]
ὥσπερ [00242] [00254] [00644]
Ὥσπερ [00179] [00540] [00624]
Ὥστε [00293]
Ὠσφράνθη [00020]
ὦτα [00020]
ὠφεληθεὶς [00758]
ὤφθη [00022]