0185-0254 - Origenes - Scholia in Apocalypsem
This Text has been downloaded from Δρόμοι της Πίστης Ψηφιακή Πατρολογία
Charset and format of the text have been changed in order to make it possible the computation of analytic indexes and concordances.
Analytical indexes and concordances have been made by the Cooperatorum Veritatis Societas.

Scholia in Apocalypsem (scholia 1, 3-39)

[00001]    Επεὶ δὲ ἀνακειμένῳ μοι τῷ λόγῳ, τῆς φήμης διατρεχούσης περὶ τῆς ἕξεως ἡμῶν, προσῄεσαν ὁτὲ μὲν αἱρετικοί, ὁτὲ δὲ οἱ ἀπὸ τῶν Ἑλληνικῶν μαθημάτων καὶ μάλιστα τῶν ἐν φιλοσοφίᾳ, ἔδοξεν ἐξετάσαι τά τε τῶν αἱρετικῶν δόγματα καὶ τὰ ὑπὸ τῶν φιλοσόφων περὶ ἀληθείας λέγειν ἐπαγγελλόμενα.

[00002]    Τοῦτο δὲ πεποιήκαμεν μιμησάμενοί τε τὸν πρὸ ἡμῶν πολλοὺς ὠφελήσαντα Πάνταινον, οὐκ ὀλίγην ἐν ἐκείνοις ἐσχηκότα παρασκευήν, καὶ τὸν νῦν ἐν τῷ πρεσβυτερίῳ καθεζόμενον Ἀλεξανδρέων Ἡρακλᾶν, ὅντινα εὗρον παρὰ τῷ διδασκάλῳ τῶν φιλοσόφων μαθημάτων, ἤδη πέντε ἔτεσιν αὐτῷ προσκαρτερήσαντα πρὶν ἢ ἐμὲ ἄρξασθαι ἀκούειν ἐκείνων τῶν λόγων·

[00003]    δι' ὃν καὶ πρότερον κοινῇ ἐσθῆτι χρώμενος ἀποδυσάμενος καὶ φιλόσοφον ἀναλαβὼν σχῆμα μέχρι τοῦ δεῦρο τηρεῖ βιβλία τε Ἑλλήνων κατὰ δύναμιν οὐ παύεται φιλολογῶν.

[00004]   

[00005]    [28] (Μετὰ τὸ ἐγνωκέναι μέ, φησιν, ὅτι ἡ ῥίζα ∆αυείδ, ὁ νικήσας λέων ἐκ τῆς φυλῆς Ἰούδα, εἴληφεν τὸ βιβλίον ἐπὶ τῷ λῦσαι τὰς σφραγῖδας αὐτοῦ) Εἶδον ἐν μέσῳ τοῦ θρόνου καὶ τῶν τεσσάρων ζῴων καὶ τῶν πρεσβυτέρων ἀρνίον ἑστηκὸς <ὡς> ἐσφαγμένον.

[00006]    μετὰ τὴν ἀνάστασιν καὶ ἀνάληψιν ὀφθὲν τὸ ἀρνίον οὐκέτι ἐσφαγμένον <ἀλλ' ὡς ἐσφαγμένον> ὤφθη καὶ ἔτι ἑστός, τουτέστιν οὐκέτι ἀλλοιούμενον.

[00007]    εἰοὖν κατὰ καινὴν στάσιν ἔχει λοιπὸν ἑπτὰ κέρατα, ἁγίαν βασιλείαν καὶ εὐλογημένην ἔχει, ταύτης γὰρ σύμβολον τὰ ἑπτά.

[00008]    πρὸς τοῖς ἑπτὰ κέρασι καὶ ὀφθαλμοὺς ἑπτὰ ἔχει, οὐκ ἄλλους ὄντας τῶν ἑπτὰ τοῦ θεοῦ πνευμάτων ἃ πορεύεται ἐπὶ τῆς γῆς ἐπισκοποῦντα τὰ πρὸς ἀνθρώ πων πραττόμενα·

[00009]    συνᾴδει τούτοις τὸ Ἑπτὰ ὀφθαλμοὶ Κυρίου εἰὶν ἐπιβλέποντε ἐπὶ πᾶαν τὴν γῆν.

[00010]    [29] Εἴρηταί που Κατευθυνθήτω ἡ προευχή μου ὡ θυμίαμα ἐνώπιόν ου·

[00011]    πλήρεις τούτων τῶν θυμιαμάτων φιάλαι τυγχάνουσι τὰ ἡγεμονικὰ τῶν γνησίως εὐχομέ νων Χριστῷ.

[00012]    ἐρεῖς δὲ καὶ τὰς κιθάρας τὴν ἡρμοσμένην εὐμούσως καὶ εὐμελῶς δύναμιν αὐτῶν καθ' ἣν νοοῦσι καὶ ἀγαπῶσιν Χριστόν.

[00013]    τί δὲ κατὰ τὸ ᾄδειν τὴν καινὴν ᾠδὴν λέγουσιν ἢ τό Ἄξιος εἶ, ὦ δέσποτα σωτήρ, λαβεῖν τὸ βιβλίον καὶ τὰ ἑξῆς;

[00014]    προφανῶς δὲ περὶ τοῦ σταυρωθέντος ἐστὶ ταῦτα, ἀχθέντο ὡ πρόβατον ἐπὶ φαγήν·

[00015]    ἐκ τῆς οὕτω γεναμένης σφαγῆς τὸ ῥεῦσαν αἷμα τιμὴ δίδοται ὑπὲρ τῶν σεσωσμένων.

[00016]    καὶ ἐπειδὴ μὴ ὑπὲρ μέρους ἢ ἑνὸς ἔθνους τῶν ἀνθρώπων ἐσταυρώθη, ἠγόρασεν τῷ αἵματι αὐτοῦ ἀπὸ πάσης φυλῆς Ἰσραὴλ καὶ διαλέκτου πάσης τῶν ἀνθρώπων.

[00017]    ἔτι μὴν καὶ λαοῦ καὶ ἔθνους διαφορὰν διαφόρ<ως ἔστι> λαβεῖν φάσκοντα ὅτι ἐκ τῶν καθαρίων καὶ σοφῶν ἀνθρώπων ληφθέντες ἀπὸ λαοῦ, οἱ δὲ ἀπὸ τῶν χυδαιοτέρων καὶ πολλῶν ἀπὸ ἔθνους ἠγοράσθησαν.

[00018]    πιστοῦται ἡ προτέρα ὑπόθεσις τὸν ἀριθμὸν τῶν εἴκοσι τεσσάρων πρεσβυτέρων ἐκ τῆς προκειμένης λέξεως·

[00019]    αὐτοὶ γὰρ ὡμολόγησαν ὡς ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων ἠγοράσθη σαν καὶ ἐξελέγησαν.

[00020]    ἡμεῖς οὖν οἱ ἀναγινώσκοντες ταῦτα καὶ μαθόντες ὅτι τὰ θυμιάματά εἰσιν αἱ προσευχαὶ τῶν ἁγίων, καὶ πνευματικαὶ θυίαι καὶ εὐπρόδεκτ<ο>ι θεῷ αἱ ἀγαθαὶ πράξεις, ὁρῶμεν ὅτι ἀπὸ τῆς Χριστοῦ ἐπιδημίας ἐν παντὶ τόπῳ θυμίαμα προάγεται τῷ ὀνόματι Κυρίου καὶ θυία καθαρά·

[00021]    μέγα γὰρ αὐτοῦ τὸ ὄνομά ἐστιν ἐν τοῖ ἔθνει, διὰ τὴν τοῦ Χριστοῦ διδασκαλίαν, ὡς φησὶν ὁ προφήτης.

[00022]    [30] Ἐκ τῶν γραφῶν ἔστιν εὑρεῖν ὡς <ὥσ>περ σῶμα θεοῦ <ἐνερ>γίαι εἰσί τινες, οἷον αἱ ὑπηρετικαὶ χεῖρε, καὶ ἐποπτικαὶ ὀφθαλμοί, καὶ ἐπὶ τῶν εὐχῶν τεταγμέναι ὦτα, καὶ ἀπελαστικαὶ προνοίας θεοῦ πόδε, τοῖς κατὰ γῆν διαιτωμένοις.

[00023]    ἐπεὶ οὖν μέλλει ἐρεῖν ὀργὴν θεοῦ μεγάλην, οὐ τὸ συμβεβηκὸς πάθος ὀνομάζεται, θεοῦ ὀργὴ καλούμενον, ἔξω ὑπάρχον αὐτοῦ, πλὴν εἰς χρείαν κατατασσόμενον τοῖς δεομένοις, ᾧ καὶ παραδίδονται, ὡς ἀνάξιοι θεοῦ, ἵνα ποθήσωσι τὸν θεὸν οὗ καταπεφρονήκασιν ὅτε ὑπὸ τὴν τοῦ χείρονος ἐξουσίαν γίνονται.

[00024]    καί ἐστιν ὀργὴ θεοῦ ὁ διάβολος.

[00025]    καὶ γὰρ ἐν τῇ δευτέρᾳ τῶν Βασιλειῶν εἴρηται Καὶ προέθετο ὀργὴν Κυρίου ἐκκαῆναι ἐπὶ Ἰραὴλ καὶ ἐπέειε τὸν ∆αυῒδ λέγων·

[00026]    Βάδιζε καὶ ἀρίθμηον τὸν Ἰραὴλ καὶ τὸν Ἰούδαν.

[00027]    καί ἐστιν ἡ ὀργὴ τοῦ θεοῦ ἡ ἐπιείαα τὸν ∆αυῒδ οὐχὶ λέγουα ἀλλὰ λέγων·

[00028]    παρὰ αὐτὸν ἄρα τὸν θεόν, τὸν λεγόμενον εἰρηκέναι πολλά τινα πρὸς τοὺς ἁγίους, ἑτέρα τίς ἐστιν ἡ ὀργὴ αὐτοῦ ἡ ταῦτα λέγουσα καὶ κελεύουσα ἁμαρτάνειν ἁμαρτίαν ἐφ' ᾗ κόλασις ἀπὸ θεοῦ ἀκολουθεῖ τῷ πεισθέντι τῇ τοιάδε εἰρηκυίᾳ ὀργῇ καὶ πῶς ἡ κολάζουσα ἐπὶ τοῖς ἁμαρτήμασι καὶ δικαίως κολάζουσα ἀνασείει ἐπὶ ἁμαρτίαν, ἵνα πείσασα ἐπὶ τὸ ἁμαρτάνειν κολάσῃ δικαίως;

[00029]    ἀδίκως γὰρ κολάσει ἡ αἰτία τῆς ἁμαρτίας τὸν ἡμαρτηκότα.

[00030]    ἀλλά, καθὼς εἴρηται, ὀργὴν θεοῦ οἶμαι εἶναι τὸν διάβολον τῷ ἀναπείθειν ἁμαρτάνειν, βουλόμενον ὑποχείριον λαβεῖν τὸν ἡμαρτηκότα ἐκ τοῦ ἁμαρτάνειν.

[00031]    καὶ γὰρ ἐν τῇ πρώτῃ τῶν Παραλειπομένων τὴν αὐτὴν αἰτίαν τοῦ ∆αυῒδ ἱστορῶν οὕτω φησίν Καὶ ἔτη ὁ διάβολο ἐν τῷ Ἰραὴλ καὶ ἐπέειε τὸν ∆αυῒδ τοῦ ἀριθμῆαι τὸν Ἰραήλ·

[00032]    τῇ γὰρ ἐπέσεισε προσηγορίᾳ ἐχρήσατο καὶ τῇ δευτέρᾳ τῶν Βασιλειῶν καὶ τῇ πρώτῃ τῶν Παραλειπομένων, τῇ μὲν ἐπὶ τῆς ὀργῆ τοῦ κυρίου τῇ δὲ ἐπὶ τοῦ διαβόλου.

[00033]    εἰ δὲ τὸ ἐπέσεισεν αἴτιον τοῦ ἁμαρτάνειν ἐστίν, αἴτιον δὲ τοῦ ἁμαρτάνειν ὁ διάβολός ἐστιν, διάβολος δι' ἀμφοτέρων τῶν προσηγοριῶν ὠνομάσθη, διά τε τῆς καθημαξευμένης καὶ τῆς τοὺς πολλοὺς λανθανούσης, τῆς αὐτὸν ὀνομαζούσης ὀργὴν Κυρίου20, κατὰ τὴν μεγάλην Ὠδὴν καὶ ἀλλαχοῦ λέγουσαν Ἀπέτειλα τὴν ὀργήν ου <καὶ> κατέφαγεν αὐτοὺ ὡ καλάμην καὶ τὰ ἑξῆς·

[00034]    πᾶν γὰρ τὸ ἀποστελλόμενον ὑπό τινος, τοῦτο ἕτερόν ἐστιν τοῦ ἐξαποστέλλοντος.

[00035]    τίς οὖν ἂν εἴη ἡ ὀργὴ ἡ ἀποστελλομένη ἐπὶ τοὺς Αἰγυπτίους ἤ, ὡς ἐδιδάξαμεν ἐν τῇ πρώτῃ τῶν Παραλειπομένων, ὁ διάβολος;

[00036]    εἰ τοίνυν παραδίδοσθαι τῇ ὀργῇ τοῦ θεοῦ λέγονται οἱ ἁμαρτωλοί, νοητέον αὐτοὺς παραδίδοσθαι τῷ διαβόλῳ, ὡς ὁ Παῦλος τὸν Κορίνθιον καὶ οὓ παρέδωκε τῷ Σατανᾷ ἵνα παιδευθῶιν μὴ βλαφημεῖν.

[00037]    Ἔχομεν καὶ ἀγγέλους ἐφορῶντας καὶ βοηθοῦντας ἡμῖν εὖ πράττουσι, καὶ κρίσις γίνεται καθολικὴ πρὸς τούτους πάντας, ὡς φησίν·

[00038]    ἀνάταθι γάρ φησι, κρίθητι πρὸ τὰ ὄρη, καὶ ἀκουάτωαν οἱ βουνοὶ φωνήν ου·

[00039]    ἀκούατε, βουνοί, τὴν κρίιν τοῦ Κυρίου.

[00040]    καὶ δοκεῖ ἐν τούτοις προστάσσεσθαι ὁ λόγος τοῦ θεοῦ κρίνεσθαι μετὰ τῶν ἐγκεχειρισμένων τὰ ἀνθρώπινα δυνάμεων, ἵνα δύνηταί τις παραστῆσαι εἰ, διὰ τήν τινος ἀμέλειαν καὶ παράλειψιν τῶν ἐπιβαλλόντων αὐτῷ ὑπὲρ ἀνθρώπων, ἐν ἁμαρτήματι ἢ αἰτίᾳ γέγονεν.

[00041]    νοήσομεν δὲ τοῦτο χρησάμενοι παραδείγματι, φέρε εἰπεῖν, κρίσει λαοῦ μετὰ τῶν ἐπισκόπων καὶ κρίσει υἱῶν μετὰ τοῦ πατρὸς καὶ κρίσει μανθανόντων μετὰ τοῦ διδασκάλου, ὅτε ποτὲ μὲν ὁ λαὸς τὴν αἰτίαν τῶν ἁμαρτημάτων αὐτοῦ δείξει παρὰ τῶν ἐπισκόπων γεγονέναι, ποτὲ δὲ ὁ ἐπίσκοπος, παραστήσας πάντα τὰ παρ' ἑαυτοῦ πεποιηκέναι <μηδὲ> ἐλλελοιπέναι τι τῶν ἐπιβαλλόντων σπουδαίῳ ἄρχοντι, τῶν ἐγκλημάτων ἔνοχον ἀποδείξει τὸν λαόν.

[00042]    τὸ δὲ ὅμοιον νόει καὶ περὶ υἱῶν τὴν παρὰ τοῖς πατράσιν ἀνατροφὴν αἰτι<ω>μένων, καὶ περὶ αὑτῶν μὲν ἀπολογουμένων ἀποδεικνυόντων δὲ τοὺς πατέρας αἰτίους γεγονέναι τοιούτων πταισμάτων·

[00043]    ὁμοίως δὲ τοὐναντίον τῶν πατέρων ἀπολογουμένων ὡς μηδὲν παραλιπόντων εἰς τὴν κατὰ τὸν θεοῦ λόγον ἀνατροφὴν πρὸς τοὺς υἱούς, τῶν δὲ υἱῶν ἐλεγχομένων <ὡς> παρὰ τὴν ἰδίαν ῥᾳθυμίαν ἐν ἁμαρτήμασι γενομένων.

[00044]    οὐ μακρὰν δὲ τούτων ἐστὶν νοῆσαι καὶ περὶ μαθητῶν καὶ διδασκάλων.

[00045]    [31] Σκυθρωπῶν μελλόντων ἐπιφέρεσθαι, ὑπηρετῶν τις ἄγγελος θεοῦ φων<εῖ> πρὸς τοὺς ἐγχειρισθέντας τὰ ἐπίπονα, τέως μὴ ἐπάγειν αὐτὰ ἕως σφραγῖδας ἐπὶ τῶν μετώπων λάβωσιν οἱ τοῦ θεοῦ δοῦλοι.

[00046]    ἐντέλλεται τοῦτο αὐτὸ λέξεσιν ἑτέραις ἐν Ἰεζεκιὴλ τῷ προφήτῃ Κόπτετε καὶ μὴ φείδεθέ τι, ἐφ' οἷ δέ ἐτι τὸ ημεῖον μὴ ἐγγίητε.

[00047]    μήποτε οὖν, ἐπεὶ οἱ κολαζόμενοι διὰ ἰδίας ἁμαρτίας τοῦτο πάσχουσιν, τοῖς δικαίοις χαρακτήρ τις σημαίνων τὴν προσοῦσαν αὐτοῖς δικαιοσύνην τίθεται ἐπὶ τοῦ μετώπου, τουτέστιν ἐπὶ τῆς <ἐπ'> ἀρετῇ παρρησίας αὐτῶν, οἳ τοῦ προκειμένου τυχόντες σημείου χάριν ὁμολογοῦντες τῷ δεδωκότι φασίν Ἐημειώθη ἐφ' ἡμᾶ τὸ φῶ τοῦ προώπου ου Κύριε, καὶ πάλιν ∆έδωκα τοῖ φοβουμένοι ε ημείωιν τοῦ φυγεῖν ἀπὸ προώπου τόξου.

[00048]    Ζητητέον εἰ δυνατὸν ἀπὸ τοῦ κατὰ σάρκα Ἰσραήλ, ἔτι ἐν τούτῳ Ἰωάννου τῷ βίῳ περιόντος, ἀνδρῶν παρθένων τοσαύτας εἶναι χιλιάδας.

[00049]    ἐπεὶ τοίνυν πολὺ τὸ ἀδύνατον ἡ αἰσθητὴ διήγησις φέρει, ἀληθῆ δὲ <δεῖ> εἶναι τὰ ἐν τῇ βίβλῳ ἁγίᾳ οὔσῃ, ἀνάγκη κατὰ πνευματικὴν ἀκολουθίαν ἐκλαμβάνειν τὰ προκείμενα.

[00050]    ἀκόλουθον γὰρ τὸν ἀληθινὸν Ἰσραήλ, τὸν οὐκ ἔχοντα δόλον, εἰς φυλὰς διαιρεῖσθαι·

[00051]    τούτο<υ> οὖν τοῦ Ἰσραὴλ <ἐὰν τοσοῦτο> λέγωμεν πλῆθος ἀνδρῶν παρθένων εἶναι, οὐκ ἀδύνατόν τί φαμεν, οἱ γὰρ Χριστῷ προσεληλυθότες πάντες Ἰουδαῖοί τε καὶ Ἕλληνες συμπληροῦσι τὸ νοητὸν τοῦτο ἔθνος.

[00052]    καὶ ἐπεὶ οἱ οὕτως Ἑβραῖοι πολλὴν ἁρμονίαν καὶ συμφωνίαν ἔχουσιν, στρεφόμενοι περὶ αὑτοὺς ἐν τῷ καταρτίζεθαι ἑνὶ νοῒ καὶ μιᾷ γνώμῃ, τοσούτῳ ἀριθμῷ καὶ ἴσαι διαιρέσεις αὐτοῦ ὑπόκεινται.

[00053]    ἐστὶν τοίνυν τετράγωνος ὁ ἀριθμὸς ἰσάκις ἰσοσκελισθεὶς ἀπὸ τοῦ ιβʹ.

[00054]    δωδεκάκις γὰρ ιβʹ ρμδʹ.

[00055]    βεβαίας δὲ στάσεως σύμβολον τὸ τετράγ<ω>νον σχῆμα φέρει.

[00056]    [32] Παρακατιὼν λέγει ταύτας ρμδʹ χιλιάδας παρθένους·

[00057]    καὶ ἐὰν λαμβάνῃς φυλὰς ταύτας τὰς σωματικὰς τὰς λεγομένας ἐν τῷ Ἰσραήλ, ποῦ παρθένους, ποῦ ιβʹ χιλιάδας παρθενίας, εὕροις ἂν κατὰ φυλήν;

[00058]    ἀλλ' ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦτο εὑρίσκομεν, παρθενίαν ἐζηλωμένην διδάσκοντος αὐτὴν τοῦ Λόγου, οὐ κατ' ἐπιταγὴν οὐδὲ ἵνα βρόχον ἐπιβάλῃ τοῖς ἀκούουσιν, ἀλλ' αὐθαίρετον ἐν εὐφρούνῃ καὶ ἀγαλλιάει, καθὼς γέγραπται.

[00059]    οὗτοι οὖν εἰσιν οἳ μετὰ γυναικῶν οὐκ ἐμολύνθησαν, ὡς εἴρηται, παρθένοι γάρ εἰσιν·

[00060]    καὶ οὐχ εὑρέθη ψεῦδος ἐν τῷ στόματι αὐτῶν.

[00061]    [33] Αὗται αἱ λευκαὶ στολαὶ δύνανται δηλοῖν τὰς ἀχράντους προθέσεις καὶ πράξεις αὐτῶν.

[00062]    πρὸς ταῖς λευκαῖς στολαῖς ἅς εἰσιν περιβεβλημένοι, φοίνικας ἐν ταῖς χερσὶν κατέχουσιν, σύμβολον τῆς νίκης ᾗ νενικήκαιν τὸν κόμον.

[00063]    Οὗτοί εἰσιν οἱ ἀπὸ τῆς μεγάλης θλίψεως ἐρχόμενοι, διὰ μαρτυρίου καὶ ὁμολογίας δηλονότι, καὶ τῶν ἄλλων περιστάσεων τῶν διὰ Χριστὸν ἃς ἐπάγουσιν τοῖς Ἰησοῦ μαθηταῖς οἱ πονηροὶ ἄνθρωποί τε καὶ δαίμονες, λευκάναντες καὶ πλύναντες ἃς περίκεινται στολὰς τῷ αἵματι τοῦ ὑπὲρ αὐτῶν σφαγέντος ἀρνίου.

[00064]    ὅπως δὲ οἱ ἄνθρωποι νοήσωμεν τὸ ἀδιάστατον τῆς θεραπείας αὐτῶν, ὠνομάσθη ὁ παρ' ἡμῖν χρόνος τεμνόμενος εἰς ἡμέραν καὶ νύκτα.

[00065]    [34] Ἐπίστησον εἰ αἱ πλυθεῖσαι καὶ λευκανθεῖσαι στολαὶ τῶν ἐκ μεγάλης θλίψεως ἀναβεβηκότων εἶναι δύναται τὰ σώματα αὐτῶν, ἤδη προτεθεωρημένα ὡς ἀν<α>στάντα ἄφθαρτα καὶ πνευματικά.

[00066]    [35] Κρίνας ὁ θεὸς πληγαῖς ὑποβάλλειν τοὺς ἁμαρτωλούς, ἀπειράτους τῶν πληγῶν τούτων ἐνίους ἀνθρώπους εἴασεν, καὶ τοὺς ἔτι ἐμμένοντας οἷς εἰργάζοντο καὶ ὅσοι ἄγευστοι δὶς τῶν πληγῶν ἀπελείφθησαν, ἵνα ἔχωσι μετανοίας τόπον, ὥστε μὴ προσκυνεῖν ἔτι τὰ δαιμόνια τὰ χρύσεα καὶ τὰ ἐξ ἑτέρας ὕλης κατεσκευασμένα ἀγάλματα.

[00067]    δηλοῦται ὡς προσκυνοῦσί τινες τὰ δαιμόνια τὰ χρύσεα καὶ τὰ ἀργύρεα, χάλκεά τε καὶ ξύλινα·

[00068]    ἵνα δαιμόνια νοῆται τὰ ἐφεδρεύοντα πνεύματα τοῖς ἀψύχοις μορφώμασι.

[00069]    χρύσεά τε καὶ τὰ λοιπά, μὴ αἰσθανόμενα δι' ὄψεως καὶ ἀκοῆς μηδὲ βαδίζοντα, τὰ αἰσθητὰ ἀγάλματα.

[00070]    Στόμα γὰρ ἔχουιν καὶ οὐ λαλήουι καὶ τὰ ἑξῆς, ὡς γέγραπται ἐν τοῖς ψαλμοῖς.

[00071]    [36] Ὅτι οἱ μεγάλοι λόγοι σαφηνιζόμενοι βρονταί εἰσι τοῖς δικαίοις καὶ ὁ προ φήτης τάχα μὲν δηλοῖ φάσκων φωνὴ τῆ βροντῆ ου ἐν τῷ τροχῷ·

[00072]    ζητήσεις γὰρ ἐκεῖ τροχόν, καὶ κυκλούμενον τὸν τροχὸν ἰδὼν ὄψει ἐκεῖ βροντήν.

[00073]    ἐξετάζων δὲ καὶ τὰ περὶ τοὺς υἱοὺς τῆς βροντῆς Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην, οὓς ἐκάλεσεν ὁ Ἰησοῦς Βοανεργέ, ὅ ἐτιν υἱοὶ βροντῆ, εὑρήσεις αὐτοὺς εἰκότως υἱοὺ βροντῆ κεκλημένους διὰ τὴν μεγαλοφωνίαν τῶν νοημάτων καὶ δογμάτων αὐτῶν.

[00074]    Ἤκουσα γὰρ (φησί) βροντῶν ἑπτά, καὶ ὅσα ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ βρονταὶ ἔμελλον γράφειν καὶ ἐλέχθη μοι Μὴ γράψῃς ὅσα ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ βρονταί.

[00075]    ἄρα νοεῖς ἐπὶ τούτων ὅτι αἱ τοιαῦται βρονταὶ ἐλάλησαν λόγους δυναμένους γράφεσθαι καὶ μὴ γράφεσθαι·

[00076]    καὶ ὅτι ἤκουσεν ἐνάρθρου φωνῆς διὰ τῆς τοιαύτης φωνῆς ὁ ἱερὸς Ἰωάννης.

[00077]    ἀλλὰ μήποτε αἱ ἑπτὰ βρονταὶ αἱ ἐλαληκυῖαι τῷ Ἰωάννῃ, ἐὰν προσσχῇς τῇ γραφῇ, εὑρήσεις τίνες εἰσίν·

[00078]    μία βροντὴ οφία·

[00079]    ἄλλη βροντὴ ύνει·

[00080]    τρίτη βροντὴ βουλή·

[00081]    τετάρτη βροντὴ ἰχύ·

[00082]    γνῶι πέμπτη βροντή·

[00083]    <εὐέβεια> ἕκτη·

[00084]    ἑβδόμη βροντὴ φόβο.

[00085]    ἐὰν ταῦτα λαλουσῶν ἀκούσω τῶν βροντῶν, <οὐ> δύναμαι γράφειν, οὐδὲ γὰρ αὐτὸν τὸν κόμον χωρῆαι τὰ γραφόμενα βιβλία ἀπὸ φωνῆς τῶν ἁγίων βροντῶν τῶν λαλουσῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας.

[00086]    ἀμήν.

[00087]    [37] Καὶ ἦλθεν ἡ ὀργή σου καὶ ὁ καιρὸς τῶν νεκρῶν κατὰ τὸν τῆς συντελείας καιρόν, φανερωθέντων πάντων τῷ βήματι τοῦ Χριτοῦ ἐπὶ τῷ λαβεῖν ἕκατον ἐπαξίως τῶν βεβιωμένων.

[00088]    ἡ ὀργὴ τοῦ θεοῦ συνίσταται, ἣν ἕκαστος ἐθηαύριεν ἑαυτῷ ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆ καὶ ἀποκαλύψεω δικαιοκριία τοῦ θεοῦ·

[00089]    ἐν ᾧ καιρῷ καὶ ὁ τῶν προφητῶν καὶ ἁγίων <καὶ> φοβουμένων τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ μισθὸς ἀποδοθήσεται.

[00090]    τῶν οὖν μισθὸν ληψομένων τρία τάγματα δηλοῦται, προφητῶν καὶ ἁγίων καὶ ἑτέρων φοβουμένων τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ.

[00091]    καὶ ὅρα <εἰ> οἱ εἰσαγόμενοι εἰς εὐλάβειαν σημαίνονται τῷ φοβεῖσθαι τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ, οἱ δὲ αὐτὸν καὶ μὴ τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἔτι φοβούμενοι τῇ τῶν ἁγίων προσηγορίᾳ·

[00092]    φοβήθητε γὰρ τὸν Κύριον οἱ ἅγιοι αὐτοῦ, ὅτι οὐκ ἔτιν ὑτέρημα τοῖ φοβουμένοι αὐτόν.

[00093]    <καὶ εἰκὸς> ὡς ἐν εἴδει τούτων τῶν ἁγίων εὑρήσεις τοὺς προφήτας·

[00094]    ἐπὶ πλεῖον γὰρ προφήτου ὁ ἅγιος·

[00095]    ἀνάγκη γὰρ τὸν θεοῦ προφήτην καὶ ἅγιον εἶναι, ἀλλ' οὐκ ἀντιστρέφει·

[00096]    πολλοὶ ἅγιοι ὄντες οὐ προφητεύουσιν.

[00097]    [38] Ὅρα μὴ ὁ δράκων πολεμήσας μετὰ τῶν ἀγγέλων καὶ θλιβείς, βληθεὶς κάτω ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἔσυρεν πίπτων τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων, ἅτινα ἄστρα θείας δυνάμεις οὔσας <εἰκὸς> συναπεστατηκέναι αὐτῷ καὶ συγκατενεχθῆναι τῷ δράκοντι·

[00098]    ὡς Ἠσαΐας φησίν πῶ ἐξέπεεν ὁ ἑωφόρο ἐξ οὐρανοῦ;


© 2006 Cooperatorum Veritatis Societas quoad hanc editionem iura omnia asservantur.
0185-0254 - Origenes - Scholia in Apocalypsem
Litterarum Omnium Conspectus: 125 Litterae, quae repetitae sunt in 10,236 occasionibusα 0945 781  Α 0913
β 0946 96  Β 0914
γ 0947 177  Γ 0915
δ 0948 175  Δ 0916
ε 0949 488  Ε 0917
ζ 0950 17  Ζ 0918
η 0951 160  Η 0919
θ 0952 157  Θ 0920
ι 0953 468  Ι 0921
κ 0954 310  Κ 0922 14 
λ 0955 287  Λ 0923
μ 0956 278  Μ 0924
ν 0957 916  Ν 0925
ξ 0958 30  Ξ 0926
ο 0959 712  Ο 0927
π 0960 307  Π 0928
ρ 0961 411  Ρ 0929
ς 0962 314  ΢ 0930
σ 0963 318  Σ 0931
τ 0964 832  Τ 0932
υ 0965 179  Υ 0933
φ 0966 108  Φ 0934
χ 0967 63  Χ 0935
ψ 0968 12  Ψ 0936
ω 0969 156  Ω 0937
8164    
8165 8172  


 ά 

 8049 

 150 

 έ 

 8051 

 142 

 ή 

 8053 

 54 

 ί 

 8055 

 173 

 ό 

 8057 

 92 

 ύ 

 8059 

 67 

 ώ 

 8061 

 23 

 ὰ 

 8048 

 102 

 ὲ 

 8050 

 42 

 ὴ 

 80852 

 66 

 ὶ 

 8054 

 172 

 ὸ 

 8056 

 100 

 ὺ 

 8058 

 21 

 ὼ 

 8060 

 5 

 ᾶ 

 8118 

 4 

   

   

 0 

 ῆ 

 8134 

 51 

 ῖ 

 8150 

 58 

   

   

 0 

 ῦ 

 8166 

 112 

 ῶ 

 8182 

 107 

 ἀ 

 7936 

 100 

 ἐ 

 7952 

 151 

 ἠ 

 7968 

 3 

 ἰ 

 7984 

 47 

 ὀ 

 8000 

 24 

 ὐ 

 8016 

 67 

 ὠ 

 8032 

 3 

 ἁ 

 7937 

 26 

 ἑ 

 7953 

 24 

 ἡ 

 7969 

 27 

 ἱ 

 7985 

 37 

 ὁ 

 8001 

 27 

 ὑ 

 8017 

 23 

 ὡ 

 8033 

 21 

 ἂ 

 7938 

 2 

 ἒ 

 7954 

 0 

 ἢ 

 7970 

 4 

 ἲ 

 7986 

 0 

 ὂ 

 8002 

 0 

 ὒ 

 8018 

 0 

 ὢ 

 8034 

 0 

 ἃ 

 7939 

 3 

 ἓ 

 7955 

 0 

 ἣ 

 7971 

 2 

 ἳ 

 7987 

 2 

 ὃ 

 8003 

 1 

 ὓ 

 8019 

 2 

 ὣ 

 8035 

 0 

 ἄ 

 7940 

 13 

 ἔ 

 7956 

 28 

 ἤ 

 7972 

 4 

 ἴ 

 7988 

 12 

 ὄ 

 8004 

 10 

 ὔ 

 8020 

 2 

 ὤ 

 8036 

 1 

 ἅ 

 7941 

 6 

 ἕ 

 7957 

 6 

 ἥ 

 7973 

 0 

 ἵ 

 7989 

 9 

 ὅ 

 8005 

 17 

 ὕ 

 8021 

 5 

 ὥ 

 8037 

 2 

 ἆ 

 7942 

 0 

   

   

 0 

 ἦ 

 7974 

 1 

 ἶ 

 7990 

 9 

   

   

 0 

 ὖ 

 8022 

 9 

 ὦ 

 8038 

 2 

 ἇ 

 7943 

 0 

   

   

 0 

 ἧ 

 7975 

 0 

 ἷ 

 7991 

 4 

   

   

 0 

 ὗ 

 8023 

 5 

 ὧ 

 8039 

 0 

 ᾀ 

 8064 

 0 

   

   

 0 

 ᾐ 

 8080 

 0 

   

   

 0 

   

   

 0 

 ῧ 

 8167 

 0 

 ᾠ 

 8096 

 1 

 ᾁ 

 8065 

 0 

   

   

 0 

 ᾑ 

 8081 

 0 

   

   

 0 

   

   

 0 

 ΰ 

 8163 

 0 

 ᾡ 

 8097 

 0 

 ᾂ 

 8066 

 0 

   

   

 0 

 ᾒ 

 8082 

 0 

   

   

 0 

   

   

 0 

   

   

 0 

 ᾢ 

 8098 

 0 

 ᾃ 

 8067 

 0 

   

   

 0 

 ᾓ 

 8083 

 0 

   

   

 0 

   

   

 0 

   

   

 0 

 ᾣ 

 8099 

 0 

 ᾄ 

 8068 

 1 

   

   

 0 

 ᾔ 

 8084 

 0 

   

   

 0 

   

   

 0 

   

   

 0 

 ᾤ 

 8100 

 0 

 ᾅ 

 8069 

 0 

   

   

 0 

 ᾕ 

 8085 

 0 

   

   

 0 

   

   

 0 

   

   

 0 

 ᾥ 

 8101 

 0 

 ᾆ 

 8070 

 0 

   

   

 0 

 ᾖ 

 8086 

 0 

   

   

 0 

   

   

 0 

   

   

 0 

 ᾦ 

 8102 

 0 

 ᾇ 

 8071 

 0 

   

   

 0 

 ᾗ 

 8087 

 2 

   

   

 0 

   

   

 0 

   

   

 0 

 ᾧ 

 8103 

 3 

 ᾳ 

 8115 

 11 

   

   

 0 

 ῃ 

 8131 

 12 

   

   

 0 

   

   

 0 

   

   

 0 

 ῳ 

 8179 

 12 

 ᾴ 

 8116 

 1 

   

   

 0 

 ῄ 

 8132 

 1 

   

   

 0 

   

   

 0 

   

   

 0 

 ῴ 

 8180 

 1 

 ᾷ 

 8119 

 2 

   

   

 0 

 ῇ 

 8135 

 20 

   

   

 0 

   

   

 0 

   

   

 0 

 ῷ 

 8183 

 35 Ceterae infrequentes vel rarissimae Litterae expositae non sunt
© 2006 Cooperatorum Veritatis Societas quoad hanc editionem iura omnia asservantur.
0185-0254 - Origenes - Scholia in Apocalypsem
Verborum Omnium Conspectus: 1,037Verba, quae repetita sunt in 1,292,093 occasionibus[00008]
α [00065]
ἀγαθαὶ [00020]
ἀγαλλιάει [00058]
ἀγάλματα [00066] [00069]
ἀγαπῶσιν [00012]
ἄγγελος [00045]
ἀγγέλους [00037]
ἀγγέλων [00097]
ἄγευστοι [00066]
ἁγίᾳ [00049]
ἁγίαν [00007]
ἅγιοι [00092] [00096]
ἅγιον [00095]
ἅγιος [00094]
ἁγίους [00028]
ἁγίων [00020] [00085] [00089] [00090] [00091] [00093]
ᾄδειν [00013]
ἀδιάστατον [00064]
ἀδίκως [00029]
ἀδύνατόν [00051]
ἀδύνατον [00049]
αἱ [00020] [00020] [00022] [00061] [00065] [00074] [00074] [00075] [00077] [00077]
Αἰγυπτίους [00035]
αἷμα [00015]
αἵματι [00016] [00063]
αἱρετικοί [00001]
αἱρετικῶν [00001]
αἰσθανόμενα [00069]
αἰσθητὰ [00069]
αἰσθητὴ [00049]
αἰτι [00042]
αἰτίᾳ [00040]
αἰτία [00029]
αἰτίαν [00031] [00041]
αἴτιον [00033] [00033]
αἰτίους [00042]
αἰῶνας [00085]
ἀκοῆς [00069]
ἀκολουθεῖ [00028]
ἀκολουθίαν [00049]
ἀκόλουθον [00050]
ἀκούατε [00039]
ἀκουάτωαν [00038]
ἀκούειν [00002]
ἀκούουσιν [00058]
ἀκούσω [00085]
Ἀλεξανδρέων [00002]
ἀληθείας [00001]
ἀληθῆ [00049]
ἀληθινὸν [00050]
ἀλλ [00006] [00058] [00058] [00095]
ἀλλὰ [00027] [00077]
ἀλλά [00030]
ἀλλαχοῦ [00033]
ἄλλη [00079]
ἀλλοιούμενον [00006]
ἄλλους [00008]
ἄλλων [00063]
ἁμαρτάνειν [00028] [00028] [00030] [00030] [00033] [00033]
ἁμαρτήμασι [00028] [00043]
ἁμαρτήματι [00040]
ἁμαρτημάτων [00041]
ἁμαρτίαν [00028] [00028]
ἁμαρτίας [00029] [00047]
ἁμαρτωλοί [00036]
ἁμαρτωλούς [00066]
ἀμέλειαν [00040]
ἀμήν [00086]
ἀμφοτέρων [00033]
ἀν [00065]
ἂν [00035] [00057]
ἀναβεβηκότων [00065]
ἀναγινώσκοντες [00020]
ἀνάγκη [00049] [00095]
ἀνακειμένῳ [00001]
ἀναλαβὼν [00003]
ἀνάληψιν [00006]
ἀνάξιοι [00023]
ἀναπείθειν [00030]
ἀνασείει [00028]
ἀνάστασιν [00006]
ἀνάταθι [00038]
ἀνατροφὴν [00042] [00043]
ἀνδρῶν [00048] [00051]
ἀνθρώ [00008]
ἀνθρώπινα [00040]
ἄνθρωποί [00063]
ἄνθρωποι [00064]
ἀνθρώπους [00066]
ἀνθρώπων [00016] [00016] [00017] [00019] [00040]
ἀντιστρέφει [00095]
Ἄξιος [00013]
ἀπειράτους [00066]
ἀπελαστικαὶ [00022]
ἀπελείφθησαν [00066]
Ἀπέτειλα [00033]
ἀποδεικνυόντων [00042]
ἀποδείξει [00041]
ἀποδοθήσεται [00089]
ἀποδυσάμενος [00003]
ἀποκαλύψεω [00088]
ἀπολογουμένων [00042] [00043]
ἀποστελλομένη [00035]
ἀποστελλόμενον [00034]
ἄρα [00028] [00075]
ἀργύρεα [00067]
ἀρετῇ [00047]
ἀριθμῆαι [00031]
ἀρίθμηον [00026]
ἀριθμὸν [00018]
ἀριθμὸς [00053]
ἀριθμῷ [00052]
ἁρμονίαν [00052]
ἀρνίον [00005] [00006]
ἀρνίου [00063]
ἄρξασθαι [00002]
ἄρχοντι [00041]
ἃς [00063] [00063]
ἅς [00062]
ἀστέρων [00097]
ἄστρα [00097]
ἅτινα [00097]
αὐθαίρετον [00058]
αὐτὰ [00045]
Αὗται [00061]
αὐτὴν [00031] [00058]
αὐτὸ [00046]
αὐτοὶ [00019]
αὐτοῖς [00047]
αὐτὸν [00028] [00033] [00085] [00091]
αὐτόν [00092]
αὐτοὺ [00033]
αὐτοῦ [00005] [00016] [00021] [00023] [00028] [00041] [00052] [00091] [00092]
αὐτοὺς [00036] [00073]
αὑτοὺς [00052]
αὐτῷ [00002] [00040] [00097]
αὐτῶν [00012] [00047] [00060] [00061] [00063] [00064] [00065] [00073]
αὑτῶν [00042]
ἄφθαρτα [00065]
ἀχθέντο [00014]
ἀχράντους [00061]
ἀψύχοις [00068]


Βάδιζε [00026]
βαδίζοντα [00069]
βασιλείαν [00007]
Βασιλειῶν [00025] [00032]
βεβαίας [00055]
βεβιωμένων [00087]
βήματι [00087]
βιβλία [00003] [00085]
βιβλίον [00005] [00013]
βίβλῳ [00049]
βίῳ [00048]
βλαφημεῖν [00036]
βληθεὶς [00097]
Βοανεργέ [00073]
βοηθοῦντας [00037]
βουλή [00080]
βουλόμενον [00030]
βουνοὶ [00038]
βουνοί [00039]
βρονταὶ [00074] [00075] [00077]
βρονταί [00071] [00074]
βροντὴ [00078] [00079] [00080] [00081] [00084]
βροντή [00082]
βροντῆ [00071] [00073] [00073]
βροντήν [00072]
βροντῆς [00073]
βροντῶν [00074] [00085] [00085]
βρόχον [00058]


γὰρ [00007] [00019] [00021] [00025] [00029] [00031] [00032] [00034] [00050] [00051] [00054] [00070] [00072] [00074] [00085] [00092] [00094] [00095]
γάρ [00038] [00059]
γέγονεν [00040]
γεγονέναι [00041] [00042]
γέγραπται [00058] [00070]
γεναμένης [00015]
γενομένων [00043]
γῆν [00009] [00022]
γῆς [00008]
γίαι [00022]
γίνεται [00037]
γίνονται [00023]
γνησίως [00011]
γνῶι [00082]
γνώμῃ [00052]
γράφειν [00074] [00085]
γράφεσθαι [00075] [00075]
γραφῇ [00077]
γραφόμενα [00085]
γραφῶν [00022]
γράψῃς [00074]
γυναικῶν [00059]


δαίμονες [00063]
δαιμόνια [00066] [00067] [00068]
∆αυῒδ [00025] [00027] [00031] [00031]
∆αυείδ [00005]
δὲ [00001] [00001] [00002] [00012] [00013] [00014] [00017] [00032] [00033] [00033] [00041] [00041] [00042] [00042] [00043] [00043] [00044] [00049] [00055] [00064] [00073] [00091]
δέ [00046]
∆έδωκα [00047]
δεδωκότι [00047]
δεῖ [00049]
δείξει [00041]
δεομένοις [00023]
δέσποτα [00013]
δεῦρο [00003]
δευτέρᾳ [00025] [00032]
δηλοῖ [00071]
δηλοῖν [00061]
δηλονότι [00063]
δηλοῦται [00067] [00090]
δι [00003] [00033] [00069]
διὰ [00021] [00040] [00047] [00063] [00063] [00073] [00076]
διά [00033]
διάβολο [00031]
διάβολον [00030]
διάβολός [00033]
διάβολος [00024] [00033] [00035]
διαβόλου [00032]
διαβόλῳ [00036]
διαιρεῖσθαι [00050]
διαιρέσεις [00052]
διαιτωμένοις [00022]
διαλέκτου [00016]
διατρεχούσης [00001]
διαφόρ [00017]
διαφορὰν [00017]
διδασκαλίαν [00021]
διδασκάλου [00041]
διδασκάλῳ [00002]
διδασκάλων [00044]
διδάσκοντος [00058]
δίδοται [00015]
διήγησις [00049]
δικαίοις [00047] [00071]
δικαιοκριία [00088]
δικαιοσύνην [00047]
δικαίως [00028] [00028]
δὶς [00066]
δόγματα [00001]
δογμάτων [00073]
δοκεῖ [00040]
δόλον [00050]
δόξα [00085]
δοῦλοι [00045]
δράκοντι [00097]
δράκων [00097]
δύναμαι [00085]
δυνάμεις [00097]
δυναμένους [00075]
δυνάμεων [00040]
δύναμιν [00003] [00012]
δύνανται [00061]
δύναται [00065]
δυνατὸν [00048]
δύνηταί [00040]
δωδεκάκις [00054]


ε [00047]
ἐὰν [00051] [00057] [00077] [00085]
ἑαυτοῦ [00041]
ἑαυτῷ [00088]
ἑβδόμη [00084]
Ἑβραῖοι [00052]
ἐγγίητε [00046]
ἐγκεχειρισμένων [00040]
ἐγκλημάτων [00041]
ἐγνωκέναι [00005]
ἐγχειρισθέντας [00045]
ἐδιδάξαμεν [00035]
ἔδοξεν [00001]
ἐζηλωμένην [00058]
Ἐημειώθη [00047]
ἐθηαύριεν [00088]
ἔθνει [00021]
ἔθνος [00051]
ἔθνους [00016] [00017] [00017]
εἰ [00033] [00036] [00040] [00048] [00065] [00091]
εἶ [00013]
εῖ [00045]
εἴασεν [00066]
εἴδει [00093]
Εἶδον [00005]
εἴη [00035]
εἰὶν [00009]
εἰκὸς [00093] [00097]
εἴκοσι [00018]
εἰκότως [00073]
εἴληφεν [00005]
εἶναι [00030] [00048] [00049] [00051] [00065] [00095]
εἰοὖν [00007]
εἰπεῖν [00041]
εἰργάζοντο [00066]
εἰρηκέναι [00028]
εἰρηκυίᾳ [00028]
Εἴρηταί [00010]
εἴρηται [00025] [00030] [00059]
εἰς [00023] [00043] [00050] [00064] [00085] [00091]
εἰσαγόμενοι [00091]
εἰσί [00022]
εἰσι [00071]
εἰσίν [00077]
εἰσιν [00020] [00059] [00059] [00062] [00063]
ἐκ [00005] [00015] [00017] [00018] [00030] [00065] [00097]
Ἐκ [00022]
ἐκάλεσεν [00073]
ἕκαστος [00088]
ἕκατον [00087]
ἐκεῖ [00072] [00072]
ἐκείνοις [00002]
ἐκείνων [00002]
ἐκκαῆναι [00025]
ἐκκλησίᾳ [00058]
ἐκλαμβάνειν [00049]
ἕκτη [00083]
ἐλαληκυῖαι [00077]
ἐλάλησαν [00074] [00074] [00075]
ἐλεγχομένων [00043]
ἐλέχθη [00074]
ἐλλελοιπέναι [00041]
Ἕλληνες [00051]
Ἑλληνικῶν [00001]
Ἑλλήνων [00003]
ἐμὲ [00002]
ἔμελλον [00074]
ἐμμένοντας [00066]
ἐμολύνθησαν [00059]
ἐν [00001] [00002] [00002] [00005] [00020] [00021] [00025] [00031] [00031] [00035] [00040] [00040] [00043] [00046] [00048] [00049] [00052] [00057] [00058] [00058] [00060] [00062] [00070] [00071] [00085] [00088] [00089] [00093]
ἐνάρθρου [00076]
ἐνερ [00022]
ἑνὶ [00052]
ἐνίους [00066]
ἑνὸς [00016]
ἔνοχον [00041]
ἐντέλλεται [00046]
ἐνώπιόν [00010]
ἐξ [00066] [00098]
ἐξαποστέλλοντος [00034]
ἐξελέγησαν [00019]
ἐξέπεεν [00098]
ἐξετάζων [00073]
ἐξετάσαι [00001]
ἕξεως [00001]
ἑξῆς [00013] [00033] [00070]
ἐξουσίαν [00023]
ἔξω [00023]
ἐπ [00047]
ἐπαγγελλόμενα [00001]
ἐπάγειν [00045]
ἐπάγουσιν [00063]
ἐπαξίως [00087]
ἐπέειε [00025] [00031]
ἐπεὶ [00023] [00047] [00049] [00052]
Επεὶ [00001]
ἐπειδὴ [00016]
ἐπέσεισε [00032]
ἐπέσεισεν [00033]
ἐπὶ [00005] [00008] [00009] [00014] [00022] [00025] [00028] [00028] [00028] [00032] [00032] [00035] [00045] [00047] [00047] [00075] [00087] [00094]
ἐπιβάλῃ [00058]
ἐπιβαλλόντων [00040] [00041]
ἐπιβλέποντε [00009]
ἐπιδημίας [00020]
ἐπιείαα [00027]
ἐπίπονα [00045]
ἐπίσκοπος [00041]
ἐπισκοποῦντα [00008]
ἐπισκόπων [00041] [00041]
Ἐπίστησον [00065]
ἐπιταγὴν [00058]
ἐπιφέρεσθαι [00045]
ἐποπτικαὶ [00022]
ἑπτὰ [00007] [00008] [00008] [00008] [00074] [00074] [00077]
ἑπτά [00007] [00074]
Ἑπτὰ [00009]
ἐρεῖν [00023]
ἐρεῖς [00012]
ἐρχόμενοι [00063]
ἐσθῆτι [00003]
ἐσταυρώθη [00016]
ἑστηκὸς [00005]
ἐστὶ [00014]
ἔστι [00017]
ἐστὶν [00044] [00053]
ἐστίν [00033]
ἐστιν [00021] [00024] [00027] [00028] [00033] [00034]
ἔστιν [00022]
ἑστός [00006]
ἔσυρεν [00097]
ἐσφαγμένον [00005] [00006] [00006]
ἐσχηκότα [00002]
ἑτέρα [00028]
ἑτέραις [00046]
ἑτέρας [00066]
ἕτερόν [00034]
ἑτέρων [00090]
ἔτεσιν [00002]
ἔτη [00031]
ἐτι [00046]
ἔτι [00006] [00017] [00048] [00066] [00066] [00091]
ἐτιν [00073]
ἔτιν [00092]
εὖ [00037]
εὐέβεια [00083]
εὐλάβειαν [00091]
εὐλογημένην [00007]
εὐμελῶς [00012]
εὐμούσως [00012]
εὐπρόδεκτ [00020]
εὑρέθη [00060]
εὑρεῖν [00022]
εὑρήσεις [00073] [00077] [00093]
εὑρίσκομεν [00058]
εὕροις [00057]
εὗρον [00002]
εὐφρούνῃ [00058]
εὐχομέ [00011]
εὐχῶν [00022]
ἐφ [00028] [00046] [00047]
ἐφεδρεύοντα [00068]
ἐφορῶντας [00037]
ἔχει [00007] [00007] [00008]
Ἔχομεν [00037]
ἔχοντα [00050]
ἔχουιν [00070]
ἔχουσιν [00052]
ἐχρήσατο [00032]
ἔχωσι [00066]
ἕως [00045]
ἑωφόρο [00098]


ζητήσεις [00072]
Ζητητέον [00048]
ζῴων [00005]


[00005] [00010] [00018] [00027] [00027] [00028] [00028] [00028] [00029] [00035] [00035] [00049] [00085] [00087] [00088]
[00002] [00013] [00016] [00040]
[00035]
[00028] [00062]
ἡγεμονικὰ [00011]
ἠγόρασεν [00016]
ἠγοράσθη [00019]
ἠγοράσθησαν [00017]
ἤδη [00002] [00065]
Ἤκουσα [00074]
ἤκουσεν [00076]
ἦλθεν [00087]
ἡμᾶ [00047]
ἡμαρτηκότα [00029] [00030]
ημεῖον [00046]
ἡμεῖς [00020]
ημείωιν [00047]
ἡμέρᾳ [00088]
ἡμέραν [00064]
ἡμῖν [00037] [00064]
ἡμῶν [00001] [00002]
ἣν [00012] [00088]
Ἡρακλᾶν [00002]
ἡρμοσμένην [00012]
Ἠσαΐας [00098]


θείας [00097]
θεὸν [00023]
θεόν [00028]
θεὸς [00066]
θεοῦ [00008] [00022] [00022] [00023] [00023] [00023] [00024] [00027] [00028] [00030] [00036] [00040] [00043] [00045] [00045] [00088] [00088] [00089] [00090] [00091] [00095]
θεραπείας [00064]
θεῷ [00020]
θλιβείς [00097]
θλίψεως [00063] [00065]
θρόνου [00005]
θυία [00020]
θυίαι [00020]
θυμίαμα [00010] [00020]
θυμιάματά [00020]
θυμιαμάτων [00011]


ι [00020]
Ἰάκωβον [00073]
ιβ [00053] [00054] [00057]
ἰδίαν [00043]
ἰδίας [00047]
ἰδὼν [00072]
Ἰεζεκιὴλ [00046]
ἱερὸς [00076]
Ἰησοῦ [00063] [00085]
Ἰησοῦς [00073]
ἵνα [00023] [00028] [00036] [00040] [00058] [00066] [00068]
Ἰούδα [00005]
Ἰουδαῖοί [00051]
Ἰούδαν [00026]
Ἰραὴλ [00025] [00026] [00031]
Ἰραήλ [00031]
ἴσαι [00052]
ἰσάκις [00053]
ἰσοσκελισθεὶς [00053]
Ἰσραὴλ [00016] [00051]
Ἰσραήλ [00048] [00050] [00057]
ἱστορῶν [00031]
ἰχύ [00081]
Ἰωάννῃ [00077]
Ἰωάννην [00073]
Ἰωάννης [00076]
Ἰωάννου [00048]


καθ [00012]
καθαρά [00020]
καθαρίων [00017]
καθεζόμενον [00002]
καθημαξευμένης [00033]
καθολικὴ [00037]
καθὼς [00030] [00058]
καινὴν [00007] [00013]
καιρόν [00087]
καιρὸς [00087]
καιρῷ [00089]
καλάμην [00033]
καλούμενον [00023]
κατ [00058]
καταπεφρονήκασιν [00023]
καταρτίζεθαι [00052]
κατατασσόμενον [00023]
κατεσκευασμένα [00066]
Κατευθυνθήτω [00010]
κατέφαγεν [00033]
κατέχουσιν [00062]
κάτω [00097]
κεκλημένους [00073]
κελεύουσα [00028]
κέρασι [00008]
κέρατα [00007]
κιθάρας [00012]
κοινῇ [00003]
κολαζόμενοι [00047]
κολάζουσα [00028] [00028]
κολάσει [00029]
κολάσῃ [00028]
κόλασις [00028]
κόμον [00062] [00085]
Κόπτετε [00046]
Κορίνθιον [00036]
κρίθητι [00038]
κρίιν [00039]
Κρίνας [00066]
κρίνεσθαι [00040]
κρίσει [00041] [00041] [00041]
κρίσις [00037]
κυκλούμενον [00072]
Κύριε [00047]
Κύριον [00092]
Κυρίου [00009] [00020] [00025] [00039]
κυρίου [00032]
Κυρίου20 [00033]


λαβεῖν [00013] [00017] [00030] [00087]
λάβωσιν [00045]
λαλήουι [00070]
λαλουσῶν [00085] [00085]
λαμβάνῃς [00057]
λανθανούσης [00033]
λαόν [00041]
λαὸς [00041]
λαοῦ [00017] [00017] [00041]
λέγει [00056]
λέγειν [00001]
λεγομένας [00057]
λεγόμενον [00028]
λέγονται [00036]
λέγουα [00027]
λέγουσα [00028]
λέγουσαν [00033]
λέγουσιν [00013]
λέγωμεν [00051]
λέγων [00025] [00027]
λέξεσιν [00046]
λέξεως [00018]
λευκαὶ [00061]
λευκαῖς [00062]
λευκάναντες [00063]
λευκανθεῖσαι [00065]
λέων [00005]
ληφθέντες [00017]
ληψομένων [00090]
λόγοι [00071]
λόγον [00043]
λόγος [00040]
Λόγου [00058]
λόγους [00075]
λόγῳ [00001]
λόγων [00002]
λοιπά [00069]
λοιπὸν [00007]
λῦσαι [00005]


μαθημάτων [00001] [00002]
μαθηταῖς [00063]
μαθητῶν [00044]
μαθόντες [00020]
μακρὰν [00044]
μάλιστα [00001]
μανθανόντων [00041]
μαρτυρίου [00063]
μέ [00005]
μέγα [00021]
μεγάλην [00023] [00033]
μεγάλης [00063] [00065]
μεγάλοι [00071]
μεγαλοφωνίαν [00073]
μέλλει [00023]
μελλόντων [00045]
μὲν [00001] [00032] [00041] [00042] [00071]
μένων [00042]
μέρους [00016]
μέσῳ [00005]
μετανοίας [00066]
μετώπου [00047]
μετώπων [00045]
μέχρι [00003]
μηδὲ [00041] [00069]
μηδὲν [00043]
μὴν [00017]
μήποτε [00047] [00077]
μία [00078]
μιᾷ [00052]
μιμησάμενοί [00002]
μισθὸν [00090]
μισθὸς [00089]
μοι [00001] [00074]
μορφώμασι [00068]
μου [00010]


νεκρῶν [00087]
νενικήκαιν [00062]
νίκης [00062]
νικήσας [00005]
νοῒ [00052]
νόει [00042]
νοεῖς [00075]
νοημάτων [00073]
νοῆσαι [00044]
νοήσομεν [00041]
νοήσωμεν [00064]
νοῆται [00068]
νοητέον [00036]
νοητὸν [00051]
νον [00055]
νοοῦσι [00012]
νύκτα [00064]
νῦν [00002]
νων [00011]


ξύλινα [00067]


[00005] [00021] [00024] [00031] [00033] [00035] [00036] [00040] [00041] [00041] [00053] [00064] [00066] [00071] [00073] [00076] [00087] [00089] [00094] [00097] [00098]
[00073]
ο [00020]
οἱ [00001] [00017] [00020] [00036] [00038] [00045] [00047] [00051] [00052] [00063] [00063] [00064] [00071] [00091] [00091] [00092]
οἳ [00047] [00059]
οἷ [00046]
οἶμαι [00030]
οἷον [00022]
οἷς [00066]
ὀλίγην [00002]
ὅμοιον [00042]
ὁμοίως [00043]
ὁμολογίας [00063]
ὁμολογοῦντες [00047]
ὃν [00003]
ὄνομά [00021]
ὄνομα [00089] [00090] [00091] [00091]
ὀνομάζεται [00023]
ὀνομαζούσης [00033]
ὀνόματι [00020]
ὄντας [00008]
ὄντες [00096]
ὅντινα [00002]
ὅπως [00064]
ὅρα [00091]
Ὅρα [00097]
ὀργὴ [00023] [00024] [00027] [00028] [00035] [00088]
ὀργή [00087]
ὀργῆ [00032] [00088]
ὀργῇ [00028] [00036]
ὀργὴν [00023] [00025] [00030] [00033]
ὀργήν [00033]
ὄρη [00038]
ὁρῶμεν [00020]
ὅσα [00074] [00074]
ὅσοι [00066]
ὁτὲ [00001] [00001]
ὅτε [00023] [00041]
ὅτι [00005] [00017] [00020] [00020] [00075] [00076] [00092]
Ὅτι [00071]
οὐ [00003] [00023] [00044] [00058] [00070] [00085] [00096]
οὓ [00036]
οὗ [00023]
ου [00010] [00033] [00038] [00047] [00071]
οὐδὲ [00058] [00085]
οὐκ [00002] [00008] [00050] [00051] [00059] [00092] [00095]
οὐκέτι [00006] [00006]
οὖν [00020] [00023] [00035] [00047] [00051] [00059] [00090]
οὐρανοῦ [00097] [00098]
οὓς [00073]
οὔσας [00097]
οὔσῃ [00049]
Οὗτοί [00063]
οὗτοι [00059]
οὕτω [00015] [00031]
οὕτως [00052]
οὐχ [00060]
οὐχὶ [00027]
ὀφθαλμοὶ [00009]
ὀφθαλμοί [00022]
ὀφθαλμοὺς [00008]
ὀφθὲν [00006]
οφία [00078]
ὄψει [00072]
ὄψεως [00069]


πᾶαν [00009]
πάθος [00023]
παιδευθῶιν [00036]
πάλιν [00047]
πᾶν [00034]
πάντα [00041]
Πάνταινον [00002]
πάντας [00037]
πάντες [00051]
παντὶ [00020]
πάντων [00087]
παρ [00041] [00064]
παρὰ [00002] [00028] [00041] [00042] [00043]
παραδείγματι [00041]
παραδίδονται [00023]
παραδίδοσθαι [00036] [00036]
Παρακατιὼν [00056]
Παραλειπομένων [00031] [00032] [00035]
παράλειψιν [00040]
παραλιπόντων [00043]
παρασκευήν [00002]
παραστῆσαι [00040]
παραστήσας [00041]
παρέδωκε [00036]
παρθενίαν [00058]
παρθενίας [00057]
παρθένοι [00059]
παρθένους [00056] [00057]
παρθένων [00048] [00051]
παρρησίας [00047]
πάσης [00016] [00016]
πάσχουσιν [00047]
πατέρας [00042]
πατέρων [00043]
πατράσιν [00042]
πατρὸς [00041]
παύεται [00003]
Παῦλος [00036]
πείσασα [00028]
πεισθέντι [00028]
πέμπτη [00082]
πέντε [00002]
πεποιήκαμεν [00002]
πεποιηκέναι [00041]
περ [00022]
περὶ [00001] [00001] [00014] [00042] [00042] [00044] [00052] [00073]
περιβεβλημένοι [00062]
περίκεινται [00063]
περιόντος [00048]
περιστάσεων [00063]
πίπτων [00097]
πιστοῦται [00018]
πλεῖον [00094]
πληγαῖς [00066]
πληγῶν [00066] [00066]
πλῆθος [00051]
πλὴν [00023]
πλήρεις [00011]
πλυθεῖσαι [00065]
πλύναντες [00063]
πνεύματα [00068]
πνευματικά [00065]
πνευματικαὶ [00020]
πνευματικὴν [00049]
πνευμάτων [00008]
πόδε [00022]
ποθήσωσι [00023]
πολεμήσας [00097]
πολλά [00028]
πολλὴν [00052]
πολλοὶ [00096]
πολλοὺς [00002] [00033]
πολλῶν [00017]
πολὺ [00049]
πονηροὶ [00063]
πορεύεται [00008]
ποτὲ [00041] [00041]
ποῦ [00057] [00057]
που [00010]
πράξεις [00020] [00061]
πραττόμενα [00008]
πράττουσι [00037]
πρεσβυτερίῳ [00002]
πρεσβυτέρων [00005] [00018]
πρὶν [00002]
πρὸ [00002] [00038]
προ [00071]
προάγεται [00020]
πρόβατον [00014]
προέθετο [00025]
προευχή [00010]
προθέσεις [00061]
προκείμενα [00049]
προκειμένης [00018]
προκειμένου [00047]
προνοίας [00022]
πρὸς [00008] [00008] [00028] [00037] [00043] [00045] [00062]
προσεληλυθότες [00051]
προσευχαὶ [00020]
προσηγορίᾳ [00032] [00091]
προσηγοριῶν [00033]
προσῄεσαν [00001]
προσκαρτερήσαντα [00002]
προσκυνεῖν [00066]
προσκυνοῦσί [00067]
προσοῦσαν [00047]
προσσχῇς [00077]
προστάσσεσθαι [00040]
προτεθεωρημένα [00065]
προτέρα [00018]
πρότερον [00003]
προφανῶς [00014]
προφήτας [00093]
προφητεύουσιν [00096]
προφήτῃ [00046]
προφήτην [00095]
προφήτης [00021]
προφήτου [00094]
προφητῶν [00089] [00090]
προώπου [00047] [00047]
πρώτῃ [00031] [00032] [00035]
πταισμάτων [00042]
πῶ [00098]
πων [00008]
πῶς [00028]


ῥᾳθυμίαν [00043]
ῥεῦσαν [00015]
ῥίζα [00005]
ρμδ [00054] [00056]


σαν [00019]
σάρκα [00048]
Σατανᾷ [00036]
σαφηνιζόμενοι [00071]
σεσωσμένων [00015]
σημαίνονται [00091]
σημαίνων [00047]
σημείου [00047]
Σκυθρωπῶν [00045]
σου [00087]
σοφῶν [00017]
σπουδαίῳ [00041]
στάντα [00065]
στάσεως [00055]
στάσιν [00007]
σταυρωθέντος [00014]
στολαὶ [00061] [00065]
στολαῖς [00062]
στολὰς [00063]
Στόμα [00070]
στόματι [00060]
στρεφόμενοι [00052]
συγκατενεχθῆναι [00097]
συμβεβηκὸς [00023]
σύμβολον [00007] [00055] [00062]
συμπληροῦσι [00051]
συμφωνίαν [00052]
συνᾴδει [00009]
συναπεστατηκέναι [00097]
συνίσταται [00088]
συντελείας [00087]
σφαγέντος [00063]
σφαγῆς [00015]
σφραγῖδας [00005] [00045]
σχῆμα [00003] [00055]
σῶμα [00022]
σώματα [00065]
σωματικὰς [00057]
σωτήρ [00013]


τὰ [00001] [00007] [00008] [00011] [00013] [00020] [00033] [00038] [00040] [00041] [00045] [00049] [00049] [00065] [00066] [00066] [00066] [00067] [00067] [00067] [00068] [00069] [00069] [00070] [00073] [00085]
τά [00001]
τάγματα [00090]
ταῖς [00062] [00062]
τὰς [00005] [00012] [00057] [00057] [00061]
ταῦτα [00014] [00020] [00028] [00085]
ταύτας [00056] [00057]
ταύτης [00007]
τάχα [00071]
τε [00001] [00002] [00003] [00033] [00051] [00063] [00067] [00069]
τεμνόμενος [00064]
τεσσάρων [00005] [00018]
τεταγμέναι [00022]
τετάρτη [00081]
τετράγ [00055]
τετράγωνος [00053]
τέως [00045]
τῆ [00071]
τῇ [00025] [00028] [00031] [00032] [00032] [00032] [00032] [00032] [00035] [00036] [00049] [00058] [00077] [00091]
τὴν [00006] [00009] [00012] [00013] [00021] [00023] [00031] [00033] [00033] [00039] [00041] [00042] [00043] [00043] [00047] [00073]
τήν [00040]
τηρεῖ [00003]
τῆς [00001] [00001] [00005] [00008] [00015] [00018] [00020] [00029] [00032] [00033] [00033] [00033] [00047] [00062] [00063] [00064] [00073] [00076] [00087]
τί [00013] [00051]
τι [00041] [00046]
τίθεται [00047]
τιμὴ [00015]
τινα [00028]
τίνες [00077]
τινες [00022] [00067]
τινος [00034] [00040]
τίς [00028] [00035]
τις [00040] [00045] [00047]
τὸ [00005] [00005] [00006] [00009] [00013] [00013] [00015] [00021] [00023] [00028] [00033] [00034] [00042] [00046] [00047] [00049] [00051] [00055] [00064] [00089] [00090] [00091] [00091] [00097]
τό [00013]
τοῖ [00021] [00047] [00092]
τοιάδε [00028]
τοιαῦται [00075]
τοιαύτης [00076]
τοίνυν [00036] [00049] [00053]
τοιούτων [00042]
τοῖς [00008] [00022] [00023] [00028] [00042] [00047] [00058] [00063] [00068] [00070] [00071]
τὸν [00002] [00002] [00018] [00023] [00025] [00026] [00026] [00027] [00028] [00028] [00029] [00030] [00030] [00031] [00031] [00036] [00041] [00043] [00050] [00050] [00062] [00072] [00085] [00087] [00092] [00095]
τόξου [00047]
τόπον [00066]
τόπῳ [00020]
τοσαύτας [00048]
τοσοῦτο [00051]
τοσούτῳ [00052]
τοῦ [00003] [00005] [00008] [00014] [00021] [00023] [00027] [00030] [00031] [00031] [00032] [00032] [00033] [00033] [00034] [00036] [00039] [00040] [00041] [00041] [00045] [00047] [00047] [00047] [00047] [00048] [00051] [00053] [00058] [00063] [00087] [00088] [00088] [00089] [00090] [00091] [00097]
τοὐναντίον [00043]
τοὺς [00028] [00033] [00035] [00042] [00043] [00045] [00066] [00066] [00073] [00085] [00093]
τουτέστιν [00006] [00047]
Τοῦτο [00002]
τούτο [00051]
τοῦτο [00034] [00041] [00046] [00047] [00051] [00058]
τούτοις [00009] [00040]
τούτους [00037]
τούτῳ [00048]
τούτων [00011] [00044] [00066] [00075] [00093]
τρία [00090]
τρίτη [00080]
τρίτον [00097]
τροχὸν [00072]
τροχόν [00072]
τροχῷ [00071]
τυγχάνουσι [00011]
τυχόντες [00047]
τῷ [00001] [00002] [00002] [00005] [00016] [00020] [00028] [00030] [00031] [00036] [00036] [00046] [00047] [00048] [00052] [00057] [00060] [00063] [00071] [00077] [00087] [00087] [00091] [00097]
τῶν [00001] [00001] [00001] [00001] [00002] [00002] [00005] [00005] [00008] [00011] [00011] [00015] [00016] [00016] [00017] [00017] [00018] [00019] [00020] [00022] [00022] [00025] [00031] [00032] [00032] [00033] [00035] [00040] [00040] [00041] [00041] [00041] [00041] [00041] [00043] [00043] [00045] [00063] [00063] [00065] [00066] [00066] [00073] [00085] [00085] [00085] [00087] [00087] [00089] [00090] [00091] [00093] [00097] [00097]


υ [00051]
υἱοὶ [00073]
υἱοὺ [00073]
υἱοὺς [00073]
υἱούς [00043]
υἱῶν [00041] [00042] [00043]
ὕλης [00066]
ύνει [00079]
ὑπάρχον [00023]
ὑπὲρ [00015] [00016] [00040] [00063]
ὑπηρετικαὶ [00022]
ὑπηρετῶν [00045]
ὑπὸ [00001] [00023]
ὑπό [00034]
ὑποβάλλειν [00066]
ὑπόθεσις [00018]
ὑπόκεινται [00052]
ὑποχείριον [00030]
ὑτέρημα [00092]


φαγήν [00014]
φαμεν [00051]
φανερωθέντων [00087]
φασίν [00047]
φάσκοντα [00017]
φάσκων [00071]
φείδεθέ [00046]
φέρε [00041]
φέρει [00049] [00055]
φήμης [00001]
φησί [00074]
φησι [00038]
φησὶν [00021]
φησίν [00031] [00037] [00098]
φησιν [00005]
φήτης [00071]
φιάλαι [00011]
φιλολογῶν [00003]
φιλοσοφίᾳ [00001]
φιλόσοφον [00003]
φιλοσόφων [00001] [00002]
φοβεῖσθαι [00091]
φοβήθητε [00092]
φόβο [00084]
φοβούμενοι [00091]
φοβουμένοι [00047] [00092]
φοβουμένων [00089] [00090]
φοίνικας [00062]
φυγεῖν [00047]
φυλὰς [00050] [00057]
φυλήν [00057]
φυλῆς [00005] [00016]
φῶ [00047]
φων [00045]
φωνὴ [00071]
φωνήν [00038]
φωνῆς [00076] [00076] [00085]


χάλκεά [00067]
χαρακτήρ [00047]
χάριν [00047]
χεῖρε [00022]
χείρονος [00023]
χερσὶν [00062]
χιλιάδας [00048] [00056] [00057]
χρείαν [00023]
χρησάμενοι [00041]
Χριστὸν [00063]
Χριστόν [00012]
Χριστοῦ [00020] [00021]
Χριστῷ [00011] [00051] [00085]
Χριτοῦ [00087]
χρόνος [00064]
χρύσεά [00069]
χρύσεα [00066] [00067]
χρώμενος [00003]
χυδαιοτέρων [00017]
χωρῆαι [00085]


ψαλμοῖς [00070]
ψεῦδος [00060]


[00010] [00014] [00033]
[00013]
[00023] [00085] [00089]
ω [00042] [00055]
Ὠδὴν [00033]
ᾠδὴν [00013]
ὡμολόγησαν [00019]
ὠνομάσθη [00033] [00064]
ὡς [00005] [00006] [00019] [00021] [00022] [00023] [00035] [00036] [00037] [00043] [00043] [00059] [00065] [00067] [00070] [00093] [00098]
ως [00017]
ὥσ [00022]
ὥστε [00066]
ὦτα [00022]
ὠφελήσαντα [00002]
ὤφθη [00006]